Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»


Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думкиСторінка2/5
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1,06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

 • Історія економіки та економічної думки – важлива гуманітарна дисципліна, складова частина вищої економічної освіти.

 • Завдання та значення курсу.

 • Суспільні функції історії економіки та економічної думки.

 • Зв'язок дисципліни з іншими науковими дисциплінами.

 • Методологія науки і методи історико-економічного аналізу. Моделі розвитку науки П. Дюгема, К. Поппера, Т. Куна, І. Лакатоша.

 • Джерела дослідження і історіографія економічної історії та історії економічної думки.

 • Структура курсу та методика його вивчення.

 • Критерії й підходи до періодизації історії економіки та економічної думки.

 • Етапи й напрями дослідження історії економіки та економічної думки.


Додаткова література

Алле, М. Экономика как наука. Пер. с франц. / М. Алле. – М.: Наука для общества: РГГУ, 1995. – 168 с.

Вірченко, А. А. Розвиток методології економічних досліджень сучасних господарських систем / А. А. Вірченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 6 (2). 2012. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/ archive/201262/214-222.pdf - 21.12.14 – Назва з екрану

Кольвекова, Г. Роль економічної історії в теоретичному дослідженні економіки / Г. Кольвекова, Д. Палащакова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 10-19.

Корнійчук, Л. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 84-91; № 4. – С. 82-90.

Майбурд, Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. – М.: «Дело», «Вита-Пресс», 1996. – С. 12-36.

Маршалл, А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – В 3 т. Т. 1. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 415 с.

Яковец, Ю. В. История цивилизаций: Учеб. пособие для студентов вузов гуманит. профиля. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Яковец. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 352 с.


Тестові завдання:

1. Формаційний підхід періодизації економічної історії полягає в поділі світової історії на:

а) індустріалізм – капіталізм – імперіалізм;

б) історію давніх часів – Середньовіччя – нову – новітню;

в) первісну, рабовласницьку, феодальну, буржуазну, комуністичну суспільно-економічні формації;

г) аграрну, промислову, технотронну цивілізації.

2. Сутність цивілізаційного підходу періодизації економічної
історії полягає в поділі суспільства на:

а) дике і цивілізоване;

б) ринкове і командно – адміністративне;

в) доіндустріальне – індустріальне – постіндустріальне, або аграрне – індустріальне – технотронне з виділенням усіх моментів: матеріальних, ідейних, культурних, релігійних тощо.3. Загальноприйнята періодизація це:

а) та, що відповідає формаційному підходу;

б) та, що відповідає цивілізаційному підходу;

в) правильні відповіді а), б), д) одночасно;

г) жодна з відповідей а), б), в), д) невірна;

д) давня історія – середньовіччя – нова історія – новітня історія.4. Визначте з якими природничо-науковими та загальноекономічними дисциплінами має безпосередній зв’язок «Історія економіки та економічної думки»:

а) історія України;

б) система технологій;

в) політекономія;

г) культура України;

д) мікроекономіка;

є) організація виробництва;

ж) соціологія;

з) історія економічних вчень;

і) гроші та кредит;

к) політологія.

5. Що поклав в основу формаційного підходу історії господарства К. Маркс?:

а) капітал;

б) торгівлю;

в) кредит;

г) власність на засоби виробництва;

д) гроші;

е) науку і техніку.

6. Що поєднує представників одного напрямку або школи?

а) методологія;

б) концептуальний підхід до аналізу економічних проблем;

в) єдність вихідних положень;

г) взаємовплив;

д) ідеологічні позиції;

є) географічні ознаки.

7. Поняття методу науки містить у собі:

а) спосіб оптимального застосування усієї сукупності пізнавальних засобів;

б) структуру предмету;

в) набір фактичних даних;

г) світоглядні настанови вченого.

8. Позитивний економічний підхід вивчає:

а) "що є";

б) "що має бути";

в) позитивні тенденції в економічному розвитку;

г) оціночні судження.

9. Загальні періоди розвитку економічної думки відповідають:

а) циклічному розвитку;

б) зміні цивілізацій;

в) великим якісним зрушенням у духовній сфері, соціумі, науці та економіці;

г) сукупності критеріїв.

10. На формування і розвиток економічних теорій впливають такі фактори:

а) наукові праці та погляди представників більш ранніх концепцій, їхні підходи, термінологія, проблематика;

б) вплив церкви на суспільство;

в) розвиток суміжних розділів економічної науки – статистики, математики, демографії, соціології тощо;

г) удосконалення методів наукового дослідження;

д) вплив пануючої ідеології;

є) взаємовплив національних шкіл.


Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.


 • Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства. Періодизація первісної доби. Господарство в період палеоліту, мезоліту, неоліту, неолітична революція.

 • Виникнення землеробства та перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства. Трипільська культура. Культура Хараппи.

 • Господарська діяльність у добу мідної, бронзової та залізної культур. Черняхівська культура.

 • Початок торговельних зв’язків. Розпад первісного ладу та перехід до економічних структур класового суспільства.

 • Господарство та соціально-економічні відносини у ранніх цивілізаціях Стародавнього Сходу. Особливості східного рабства та економічна роль держави у країнах Стародавнього Сходу.

 • Господарство Єгипту, державних утворень Межиріччя, Стародавніх Індії та Китаю.

 • Зачатки знань про облаштування господарського життя людей. Найдавніші джерела економічної думки країн Стародавнього Сходу про управління державою з азіатським способом виробництва.

 • Економічна думка Єгипту, її відображення у різного роду повчаннях. «Речення Іпусера» та «Пророцтво Неферті» як документи соціально-економічної думки Стародавнього Єгипту.

 • Відображення економічної думки державних утворень на території Межиріччя у «Законах Ешнунни», «Законах Ліпід-Іштара» та «Законах Хаммурапі».

 • Давньоіндійські економічні погляди у релігійній літературі буддизму та індуїзму. «Рігведа», «Закони Ману».


Додаткова література

Законы вавилонского царя Хаммурапи / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 167-191.

Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 35-38.

Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 17-23.

Пророчество Неферти / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 47-50.

Речение Ипусера / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 38-47.

Старовавилонские юридические и хозяйственные документы / История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 192-196.
Тестові завдання:

1. Не всі народи світу пройшли через первісний лад:


а) вірно; б) невірно.
2. Визначте спільні ознаки первісного суспільства, які пройшли усі без виключення народи світу:

а) низький темп розвитку продуктивних сил;

б) експлуатація людини людиною;

в) низький темп розвитку суспільства;

г) колективне привласнення природних ресурсів та результатів виробництва;

д) наявність класів;

є) соціальна рівність;

ж) наявність держави;

з) відсутність приватної власності.

3. Неоліт став періодом переходу до:

а) господарства,

б) натурального господарства,

в) відтворювального господарства,

г) рабовласництва.


 1. Що характерно для неолітичної революції:

а) використання кам’яного знаряддя праці;

б) використання металу: мідь, залізо, бронза, чавун, сталь;

в) суспільний поділ праці;

г) орне землеробство;

д) перші рахункові системи (сніп соломи, низка мушель, мотузка із вузликами, «калькулятор»);

д) мотичне землеробство;

є) богарне та іригаційне землеробство.

5. Домінуюча форма власності в річкових цивілізаціях:

а) общинна;

б) державна;

в) храмова;

г) селянська.


 1. 6. Які риси притаманні східній (азіатській) моделі господарського розвитку (підкреслити):

а) раби були основною виробничою силою суспільства – раби не становили основної виробничої сили суспільства;

б) не було надлишку трудових ресурсів – був надлишок трудових ресурсів;

в) земля була в приватній власності – земля була в державній власності;

г) між державою та общинниками-землеробами склалися відносини підданства – між державою та общинниками-землеробами склалися відносини партнерства;

д) держава на Сході набула форми «східної автократії» – держава на Сході набула форми «східної деспотії»;

є) община характеризувалася стійкістю – община характеризувалася аморфністю.7. Закони Хаммурапі регламентували боргове рабство з метою:

а) якнайшвидшого переходу до ринкових відносин;

б) забезпечення зростання податкових надходжень до казни;

в) не допустити руйнації основ натурального господарства.

г) правильна відповідь б);

д) немає правильної відповіді.

8. Яку назву мали твори давньоєгипетської літератури, у яких розглядалися питання управління державним господарством:

а) закони;

б) повчання;

в) збірки пісень;

г) трактати.

9. Література, у якій містяться давньоіндійські економічні погляди:

а) мемуарні твори;

б) релігійна література;

в) законодавчі акти;

г) художня література.

10. Господарська етика стародавніх євреїв відображена у творах:

а) Коран;

б) Закони Ману;

в) Старий Завіт Біблії;

г) Бесіди і роздуми.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій

(VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)


 • Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізацій в осьовий час.

 • Господарство Індії в другій половині І тис. до н. е. та відображення його у праці «Артхашастра».

 • Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка. Старокитайські економічні ідеї в контексті основних течій суспільної та релігійної думки. Конфуціанство, легізм, моїзм, даосизм.

 • Теорія природного права у збірнику праць Конфуція «Бесіди і роздуми». Ідеї конфуціанства у працях Мен-цзи, Сюнь Цін-цзи.

 • Обґрунтування необхідності державного управління представниками легізму. Цан Чань, Лі Куй, Шан Ян, Хань Фей про напрями державного регулювання та інструменти управління.

 • Мо Ді-цзи про природнє право, рівність усіх в управлінні державою, етичні відносини, що ґрунтуються на ідеї «взаємної любові».

 • Лао-цзи та його трактат «Дао-де-цзин» - «Шлях доброчесності, або Книга про силу та дію».

 • Трактат «Гуань-цзи» - збірник порад правителю для найкращого управління країною і народом.

 • Антична форма рабства. Економіка Стародавньої Греції в період розквіту рабовласницького ладу. Сільське господарство. Міста. Ремесла. Розвиток форм власності та виникнення грошей. Торгово-грошові відносини.

 • Економічні погляди давньогрецьких філософів ІV ст. до н.е. Особливості трактування поділу праці, сутності та функції грошей у Ксенофонта (праці «Про домашнє господарство» та «Про доходи»), Платона (праці «Держава» і «Закони»), Аристотеля (праці «Нікомахова етика», «Політика» і «Афінська політія»). Вчення Аристотеля про співставлення товарів при обміні, властивості товару, принципи розподілу. Економіка та хрематистика за Аристотелем.

 • Економічний розвиток Римської республіки в VІ–V ст. до н. е. Економічні наслідки римських завоювань. Розквіт рабовласницької системи в Стародавньому Римі в ІІ – І ст. до н. е. Господарський лад Ранньої Римської імперії (І ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.).

 • Виникнення колонату. Криза рабовласницького режиму. Передумови падіння та розпад Римської імперії.

 • Економічні ідеї Стародавнього Риму в трактатах Катона «Землеробство», Варрона «Про сільське господарство», Колумелли «Трактат про сільське господарство» (ІІ-І ст. до н. е.). Реформи Братів Тиберія та Гая Гракхів

 • Господарство грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я. Вплив Римської імперії на економічний розвиток східнослов’янських племен.


Додаткова література
Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – С. 53-293.

Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – С. 375-644.

Ксенофонт. Домострой // Ксенофонт. Сократические сочинения. Воспоминания о Сократе. Защита Сократа на суде. Домострой. – М. – Л.: «Academia», 1936. – С. 245-320.

Нікітішин А.О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин / А. О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 26-32.

Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учеб пособие для студентов вузов гуманит профиля. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 1997. – Гл. 3.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994.


Тестові завдання:

 1. Вкажіть відповідність хронологічних меж економічної історії Стародавньої Греції:

а) архаїчний 30 – 12 ст. до н.е.;

б) класичний 11 – 9 ст. до н.е.

в) гомерівський 8 – 6 ст. до н.е.

г) крито-мікенський 5 – 4 ст. до н.е.2. Вкажіть відповідність щодо грошових систем Стародавньої Греції:

а) егінський талант - 4,4 г

б) евбейський талант - 6 мідних оболів

в) коринфська срібна статера - 26, 2 кг

г) афінська тетрадрахма - 2 лепти

д) драхма – 37 кг

є) обол – 6 тис. драхм

ж) халк – 8, 7 г

з) лепта - 17, 5 г

3. Аристотель до сфери хрематистики зараховував:

а) землеробство і ремесло;

б) лихварство і торгово-посередницькі операції;

в) дрібну торгівлю.4. Основна економічна ідея трактату «Артхашастра»:

а) розвиток натурального господарства;

б) ідеологізація індійського суспільства;

в) основну роль в економіці відіграє держава;

г) вчення про управління та державні доходи;

д) немає правильної відповіді.5. Під економікою Аристотель розумів:

а) багатство як сукупність споживчих вартостей;

б) багатство як нагромадження грошей;

в) природна господарська діяльність, пов’язана з виробництвом продуктів;

г) мистецтво робити гроші;

д) правильні відповіді а, б, в.6. «Домострой» для давньогрецького мислителя Ксенофонта – це наука:

а) про багатство;

б) про управління натуральним господарством;

в) про управління державою;

г) про управління домашнім господарством;

д) про гроші.7. Основні течії суспільної і релігійної думки Стародавнього Китаю:

а) моїзм;

б) легізм;

в) даосизм;

г) конфуціанство;

д) усі попередні відповіді вірні.8. На яких морально-етичних принципах ґрунтуються економічні погляди Конфуція:

а) протекціоністських бар’єрів;

б) гуманізму і вченні про ідеали;

в) економічного лібералізму;

г) поваги до старших;

д) поваги до володаря.9. На думку Платона, основним принципом побудови держави є:

а) задоволення різноманітних потреб людей;

б) поділ праці;

в) розвиток ринкових відносин;

г) управління господарством;

д) немає правильної відповіді.10. Криза рабовласницької системи висвітлена у :

а) реформах Солона,

б) праці Платона «Держава»,

в) праці Платона «Закони»,

г) працях Луція Колумелли,

д) праці Аристотеля «Нікомахова етика».Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період Середньовіччя (V – ХV ст.)

 • Загальна характеристика Східної та Західної цивілізацій доби Середньовіччя. Виникнення та етапи розвитку феодальних відносин у Західній Європі. Раннє, високе, пізнє Середньовіччя.

 • Моделі формування феодалізму: візантійська, італійська, французька, скандинавсько-руська, мусульманська, східна.

 • Характерні риси феодальної економіки. Позаекономічні форми залежності й експлуатації селян. Феодальна земельна рента.

 • Господарський розвиток держави франків у У-ХІ ст. Формування великої земельної власності та її форми в Західній Європі (аллод, бенефіцій, феод, прекарій). «Салічна правда». Феодальні форми господарства та їх висвітлення у «Капітулярії про вілли».

 • Еволюція феодальних відносин у Франції і Німеччині в період високого Середньовіччя. Шлях розвитку феодалізму в Англії. Комутація ренти в ХІУ-ХУ ст.

 • Середньовічне місто. Комунальний рух. Поглиблення суспільного поділу праці. Розвиток ремесла. Цеховий лад міського ремесла. Внутрішня і зовнішня торгівля. Купецькі гільдії і торгові союзи. Розвиток грошового обігу. Грошові ринки. Проникнення торгового і лихварського капіталу у виробництво. Фінанси феодальних держав.

 • Економічна думка Середньовіччя. Погляди ранніх і пізніх каноністів. Загальні положення канонічної течії у праці італійського ченця Граціана «Кодекс канонічного права». Положення про «справедливу ціну», державну та приватну власність, землеробство і ремесло, торгівельний прибуток і лихварський процент у ранніх каноністів.

 • Праця Фоми Аквінського «Сума теології». Його погляди на поділ праці, багатство, гроші, «справедливу ціну», торговий прибуток, лихварський процент.

 • Єресі як один із напрямів середньовічної економічної думки. Економічні погляди у релігійних вченнях Мартіна Лютера, Жана Кальвіна та Томаса Мюнцера.

 • Соціально-економічні ідеї мусульманського Сходу. Економічні ідеї Корану. Господарські приписи Корану. Економічні погляди Ібн-Хальдуна (ХIV ст.). Теорія соціального прогресу або соціальної фізики.

 • Створення соціально-економічних передумов для формування Давньоруської держави. «Повість минулих літ». Феодальне землеволодіння та еволюція соціальної структури населення Київської Русі за «Руською правдою». Сільське господарство, міста, ремесла. Внутрішня та зовнішня торгівля. Грошовий обіг. Розвиток фінансів.

 • Економічна думка Київської Русі. «Руська Правда» як джерело інформації про економічні відносини Київської Русі. Проблеми власності, соціальної структури, організації господарської діяльності. Регулювання товарного обігу, торгівлі, лихварства, грошового обігу за «Руською Правдою».

 • Погляди суспільного примирення і загальної злагоди у «Ізборнику Святослава» та ідея об’єднання і збереження політичної та економічної цілісності держави у літописі «Повість минулих літ».

 • Норми і правила управління державою у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха. Ідея відновлення єдності Київської Русі у «Слові о полку Ігоревім».

 • Економіка Київської Русі в умовах феодального роздроблення. Утворення Галицько-Волинської держави як результат феодальної роздробленості. «Галицько-Волинський літопис».

 • Економічний розвиток українських земель у складі Польщі та Литви. Еволюція форм землеволодіння. Міста як господарські одиниці, Цехове ремесло, торгівля, грошовий обіг та фінансово-податкова система. Відображення господарських процесів у документальних джерелах («Литовські статути», «Устава на волоки»).


Додаткова література

«Правда Руська» / Українська економічна думка : хрестоматія [Текст] / Міжнар. фонд "Відродження"; ред. С. М. Злупко. – К. : Знання, 1998. – С. 14-18.

Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1. Структури повседневности: возможное и невозможное / 2-е изд.; пер. с фр. Л. Е. Куббеля; вступ. ст. Ю. Н. Афанасьева / Ф. Бродель. – М.: Весь Мир, 2006. – 592 с.

Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / Упорядник М. О. Рудь: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 459 c.

Лукашевич, Л.М. Україна: історико-економічний огляд: Монографія  / Л. М. Лукашевич. – К.: МАУП, 1997. – 208 с.

Слово Данила Заточеника, що написав він князю своєму Ярославу Володимировичу / Українська економічна думка : хрестоматія / Міжнар. фонд "Відродження"; ред. С. М. Злупко. – К. : Знання, 1998. – С. 19-24.


Тестові завдання:

1. Для феодальної економіки притаманні такі риси:

а) знаходження великої земельної власності в руках феодалів
та церковної знаті;

б) натуральне господарство;

в) позаекономічний примус селян;

г) низький рівень продуктивних сил;

д) переважання сільськогосподарського виробництв над ре-
меслом;

є) правильні відповіді а) і б);

ж) правильні відповіді а) і є).

2. Серед форм феодальної земельної ренти відомі:
а) три;

б) дві; .

в) жодної.

3. «Цехова» система виробництва характерна для:

а) феодалізму;

б) феодалізму і капіталізму;

в) для всіх суспільств, окрім первісного і рабовласницького.4. Назвіть поняття, внутрішньо не притаманні феодалізму:

а) раби; д) капіталісти;

б) селяни; е) феодали;

в) наймані робітники; ж) фабрика;

г) купці; з) натуральне господарство.

5. Яка із країн не входила до Ганзейського Союзу:

а) Німеччина;

б) Голландія;

в) США;


г) Росія;

д) Литва.6. Детальна регламентація цехового виробництва пояснювалась:

а) піклуванням про споживача;

б) вимогами церкви;

в) престижем професії;

г) вузькістю ринку.

7. Відповідно до економічних поглядів Аристотеля і Ф. Аквінського гроші – це:

а) цілком некорисний товар;

б) результат угоди між людьми;

в) товар, що стихійно виник;

г) немає правильної відповіді.

8. Відповідно до концепції «справедливої ціни» Ф. Аквінського в основі вартості (цінності) товару лежить:

а) витратний принцип;

б) морально-етичний принцип;

в) витратний і морально-етичний принцип одночасно;

г) немає правильної відповіді.

9. У якому документі доби середньовіччя знайшли відображення проблеми общини франків?

а) «Руська Правда»;

б) «Салічна правда»;

в) «Салічний звичай»;

г) «Руський закон».

10. Назвіть першого дослідника в історії економічної думки, хто виокремив необхідний і додатковий продукт:

а) Лі Гоу;

б) Ібн Хальдун;

в) Хома Аквінський;

г) Томас Мюнцер.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка