Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»


Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХУІ – перша половина ХУІІ ст.)Сторінка3/5
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1,06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХУІ – перша половина ХУІІ ст.)

 • Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи. Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.

 • Передумови та сутність Великих географічних відкриттів. Роль Великих географічних відкриттів та їх вплив на економічний розвиток Європи. Досягнення в галузі науки і техніки.

 • Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

 • Господарська система Голландії у ХУІ-ХУІІІ ст. та причини її занепаду. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХУІ-ХУІІІ ст.). Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Особливості ґенези капіталізму у Франції та німецьких землях.

 • Меркантилізм – перша концепція ринкової економічної теорії. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму. Перший досвід аналізу ринкових відносин в працях меркантилістів. Вчення про багатство країни та шляхах його примноження. Обґрунтування протекціонізму.

 • Особливості меркантилізму в окремих країнах. Два етапи розвитку меркантилізму: монетаризм (Г. Ск’яруффі, Б. Даванцатті, В. Стаффорд, Х. Маріана) і теорія торгового балансу, їх особливості.

 • Проблеми пізнього меркантилізму в працях Т. Мена. Економічна програма Ж.-Б. Кольбера. Питання державного господарства в «Трактаті політичної економії» А. Монкретьєна.

 • Економічне життя України у ХVІ – першій половині ХVІІІ ст. Елементи меркантилізму в економічній політиці Б. Хмельницького. Науковий доробок Феофана Прокоповича. Економічні ідеї у літописах Г. Грабянки та С. Величка. Конституція П. Орлика.


Додаткова література

Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1. Структури повседневности: возможное и невозможное / 2-е изд.; пер. с фр. Л.Е. Куббеля; вступ. ст. Ю.Н. Афанасьева / Ф. Бродель. – М.: Весь Мир, 2006. – 592 с.

Лортикян, Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики / Э. Л. Лортикян. – Харьков: Консум, 2004. – 360 с.

Смолка, А. Аграрна політика та земельні відносини в Україні у період Хмельниччини / А. Смолка // Історія народного господарства та економічної думки України. – К., 1997. – Вип. 29. – С. 136-146.

Яковец, Ю.В. История цивилизаций: Учеб. пособие для студентов вузов гуманит. профиля. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Яковец. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 352 с.
Тестові завдання:

1. В перший період розвитку капіталізму - з XVI до останньої третини XVIII ст. провідною формою виробництва в країнах Західної Європи була:

а) цехова організація;

б) проста кооперація;

в) напіввільна праця;

г) мануфактура.

2. Висхідною точкою становлення капіталізму було первісне нагромадження капіталу:

а) вірно; б) невірно.3. Економічний процес становлення буржуазних відносин у Нідерландах відслідковується:

а) з XV ст.;;

б) з утворення Утрехтської унії в 1579 році;

в) після буржуазної революції 70-х років XVI ст.4. Економічними передумовами англійської буржуазної революції стали:

а) морське піратство:

б) розвиток промисловості, сільського господарства, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, розшарування селянства;

в) злиденність народних мас.5. У відповідності до меркантилістської концепції джерелом грошового багатства є:

а) зростання закордонних інвестицій;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) перевищення експорту над імпортом.6. Матеріальні передумови виникнення меркантилізму:

а) розвиток продуктивних сил;

б) поглиблення поділу праці та розширення її кооперації;

в) розвиток торгівлі;

г) Великі географічні відкриття.

7. Основні принципи раннього меркантилізму:

а) золото і скарби – сутність багатства, не можна допускати їх вивезення з країни;

б) високі ціни на експортні товари та обмеженість імпорту;

в) регулювання зовнішньої торгівлі;

г) імпорт дешевої сировини;

д) протекціоністські тарифи на імпортні товари.8. Характерні риси зрілого меркантилізму:

а) заволодіння зовнішніми ринками та імпорт товарів;

б) не можна допускати вивезення з країни золота і срібла;

в) протекціоністські тарифи на імпортні товари;

г) високі ціни на експортні товари;

д) імпорт дешевої сировини.9. Кольбертизм – це характеристика протекціоністської політики в економіці, в результаті якої обсяг внутрішнього ринку:

а) не змінюється;

б) звужується;

в) розширюється.10. На що, головним чином, спирається концепція меркантилізму:

а) політику вільного підприємництва;

б) політику протекціонізму;

в) політику «природного багатства»;

г) теорію монетаризму;

д) політику економічного лібералізму.


Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХУІІ – перша половина ХІХ ст.)

 • Прогрес науки, промисловості, транспорту. Промисловий переворот у провідних країнах світу. Промисловий переворот та індустріалізація Англії. Створення колоніальної імперії. Інтенсифікація аграрного сектору англійської економіки, розвиток фермерства. Перетворення Англії у «фабрику світу». Соціально – економічні наслідки промислової революції в Англії.

 • Особливості промислового перевороту у Франції та етапи його здійснення. Парцелярний характер землеволодіння. Розвиток банківсько-кредитної сфери. Перетворення Франції на світового лихваря.

 • Передумови й основні етапи промислового перевороту в Німеччині: зміна структури виробництва, «пруський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві.

 • Соціально-економічні передумови й наслідки війни північно-американських колоній за незалежність. Промисловий переворот у північно-східних штатах. Фермерський («американський») шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві Півночі. Плантаційне рабство на Півдні США. Соціально-економічні причини та наслідки громадянської війни в США.

 • Основні тенденції економічного розвитку Росії останньої третини ХУІІІ ст. Колонізація Запорожжя та причорноморських степів. Посилення кріпацтва на українських землях. Розклад феодального ладу і становлення капіталістичного способу виробництва. Економіка західноукраїнських територій. Соціально-економічні наслідки скасування кріпацтва в Західній Україні.

 • Етапи розвитку класичної політичної економії. Переведення економічних досліджень зі сфери обігу до сфери виробництва.-

 • Особливості переходу від меркантилізму до класичної політичної економії в Англії. «Трактат про податки і збори» У. Петті. Визначення вартості товару, заробітної плати, ренти, процента, ціни землі. Сутність та функції грошей, визначення кількості грошей в обігу. Принципи оподаткування.

 • Виникнення класичної політичної економії у Франції. П. Буагільбер та його економічні погляди.

 • Загальна характеристика ідей фізіократизму. Праці Ф. Кене. Концепція «природного порядку». Вчення про еквівалентність обміну, «чистий продукт», продуктивну та «безплідну» працю, про капітал та його структуру. Перший поділ суспільства на класи. «Економічна таблиця» Ф. Кене. Розвиток концепції фізіократів у працях А.Р. Тюрго. Вчення про класи, походження та сутність найманої праці, про заробітну плату, підприємницький та комерційний прибуток. Поняття суб’єктивної та об’єктивної цінності. Практичні рекомендації Ф. Кене та А.Р. Тюрго щодо реформування суспільства та вироблення економічної політики.

 • Економічне вчення А. Сміта. Місце об’єктивних законів («невидимої руки») у формуванні економічних відносин між людьми. «Дослідження про природу і причини багатства народів». Аналіз поділу праці в мануфактурі. Вчення про класи. Трактування вартості, заробітної плати, прибутку, ренти. Теорія грошей А. Сміта. Характеристика капіталу та його структури. Вчення про відтворення. «Догма Сміта». Економічний лібералізм А. Сміта. Роль вільного ринку. Економічна політика держави. Аналіз державного бюджету, державного боргу та політики оподаткування. Формування економічної науки як системи.

 • Система політ економічних поглядів Д. Рікардо у праці «. Трактування вартості, капіталу, походження доходів природи грошей та грошового обігу, проблем реалізації суспільного продукту.

 • Теорія земельної ренти. Т. Мальтус та його теорія народонаселення. Сутність теорії витрат, «залізного закону заробітної плати» та концепції «третіх осіб». Ж.-Б. Сей та його «Трактат політичної економії». Теорія трьох факторів виробництва. Походження вартості та доходів різних класів суспільства. «Закон ринків» Ж.-Б. Сея.

 • Подальша розробка окремих теоретичних проблем у працях Н. Сеніора, Ф. Бастіа, Г. Кері.

 • Економічні погляди соціалістів-утопістів. Критика економіки вільної конкуренції в працях Ш. Фур’є, К. Сен-Сімона, Р. Оуена. Проекти економічного реформування суспільства. Концепції економічного романтизму. С. Сісмонді та П.Ж. Прудон.

 • Економічне вчення К. Маркса. Перші твори марксизму. Методологія дослідження К. Маркса. Капіталізм і теорія класів. «Капітал». Характеристика капіталу. Трудова теорія вартості. Вартість робочої сили. Теорія додаткової вартості. Доктрини економічної кризи. Концепція простого і розширеного відтворення.

Додаткова література

Зінченко О. А. Удосконалення сучасних підходів до генезису та історичного розвитку категорії «прибуток» / О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 14-19.

Матусевич К. М. Методологічні суперечності теорій вартості і цінності /   К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 8-14.

Насікан Н. І. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 45-52.

Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір  // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23-35.

Тищенко О. П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49-60.


Тестові завдання:

1. У цілому промислова революція кінця XVIII – початку XIX ст. в Англії проходила значно повільніше, ніж у Франції:

а) вірно; б) невірно.


2. Передумови промислового перевороту в Німеччині на
початку XIX ст.:

а) часткова ліквідація феодального режиму на селі, розпочата французами в період наполеонівських війн;

б) часткова ліквідація економічної роздробленості шляхом
створення митного закону (в 1818 р.) й Митного союзу
(в 1833 р.) за ініціативою Пруссії;

в) зростання мануфактурної промисловості й розвиток капiталізму в сільському господарстві;

г) правильні відповіді а) і б);

д) правильні відповіді б) і в);

є) правильні відповіді а) і в);

ж) правильні відповіді а), б), в).3. Найбільш активно промисловий переворот у Німеччині
проходив у:

а) сільськогосподарському й переробному виробництвах;

б) суднобудуванні;

в) ткацтві;

г) металообробці;

д) гірничо-видобувній справі.4. «Прусський шлях» розвитку капіталізму в сільському
господарстві:

а) шлях поступової еволюції поміщицьких господарств в капіталістичні;

б) шлях бурхливого розвитку фермерства;

в) специфічний виключно для німецьких земель шлях обуржуазнення» аграрних відносин.5. Які економічні наслідки для США у війні за незалежність були досягнуті?

а) ліквідація як історичної тенденції до насадження феодальних відносин;

б) прийняття демократичного аграрного закону 1784-1787 років;

в) бурхливий розвиток промисловості й торгівлі;


г) утворення незалежної держави;

д) правові основи розвитку капіталістичних реформ, підприємництва;

є) усі попередні відповіді правильні.

6. Яка з економічних шкіл є родоначальником курсу «Історія народного господарства»?

а) меркантилізму;

б) австрійська;

в) стара історична;

г) кейнсіанська;

д) нова історична;

є) лозаннська;

ж) кембриджська.7. Рікардо був прихильником:

а) якісної теорії грошей;

б) кількісної теорії грошей;

в) номіналістичної теорії грошей;

г) немає правильної відповіді;

д) всі відповіді правильні.8. Хто з економістів сформулював закон падіння норми прибутку при капіталізмі?

а) К. Маркс;

б) Дж.С. Мілль;

в) А. Сміт;

г) Д. Рікардо;

д) А. Маршалл;

є) К. Менгер;

ж) Дж. М. Кейнс;

з) М. Госсен.

9. Відповідно до класичної політичної економії заробітна плата як прибуток робітника тяжіє:

а) до фізіологічного мінімуму;

б) до прожиткового мінімуму;

в) до максимально можливого рівня;

г) до рівня життя;

д) до добробуту.10. Першим автором теорії відтворення і першим, хто поділяв капітал на основний і оборотний, а працю – на продуктивну і непродуктивну, є:

а) У. Петті;

б) Ф. Кене;

в) А. Сміт;

г) К. Маркс;

д) А. Тюрго.11. Представники нової історичної школи аналізували:

а) економічний розвиток країни;

б) соціальний розвиток країни;

в) особливості соціально-економічного розвитку на новому етапі;

г) ринкове господарство;

д) систему вільного ринку.


Тема 7. Ринкове господарство та основні напрямки економічної думки країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • Прогрес науки, техніки та технології виробництва на межі ХІХ-ХХ ст.

 • Структурні зміни в економіці та розвитку продуктивних сил при переході від капіталізму «епохи вільної конкуренції» до монополістичного. Основні характеристики монополістичного капіталізму (імперіалізму) та форми монополістичних об’єднань. Вступ країн світу в добу індустріалізації. Формування світового ринку. Створення міжнародних монополій.

 • Підйом економіки США. Фактори швидкого економічного зростання. Розвиток промислової і банківської сфер економіки. Залізничне будівництво та інтенсифікація сільського господарства. Монополізація економіки США. Формування фінансових груп. Вивіз капіталу та боротьба за колоніальні ринки.

 • Причини промислового підйому в Німеччині, його фактори та наслідки. Об’єднання німецьких земель з ініціативи Прусії. Створення монополій. Концентрація банківського капіталу. Роль мілітаризації в німецькій економіці.

 • Втрата Англією промислової й торгівельної гегемонії. Уповільнення темпів економічного розвитку. Особливості монополізації економіки. Розширення територіальної експансії та її наслідки. Зовнішня торгівля. Вивіз капіталу.

 • Основні фактори промислового відставання Франції. Протиріччя розвитку французької економіки. Концентрація виробництва та утворення монополій. Роль банків в економіці Франції. Лихварський характер французького капіталізму. Складання фінансової олігархії.

 • Соціокультурні передумови виникнення історичної школи. «Національна економія» Ф. Ліста та нове виправдання протекціонізму. Стара історична школа: В. Рошер, Б. Гільденбрант, К. Кніс. Економічні дослідження нової історичної школи. Німецька історична школа: Г. Шмоллер, М. Вебер, В. Зомбарт. Концепції формування капіталізму. Соціальні концепції та соціальні реформи. Проблеми справедливості, багатства і прогресу (Г. Джордж, Ш. Жид, К. Родбертус).

 • Передумови виникнення, етапи розвитку, сутність та особливості маржиналізму (Г. Госсен, А. Курно, Ж. Дюпюі).

 • Маржиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії. Роль та історичне значення маржиналістської революції в розвитку економічної думки. Еволюція теорії граничної корисності.

 • Австрійська школа: Карл Менгер, Ф.Візер, О.Бем-Баверк. Австрійська теорія цінності, ціни, капіталу та процента. Маржинальні концепції Ф. Еджуорта. Теорії граничної корисності У. Джевонса.

 • Виникнення і розвиток неокласичної економічної теорії. Кембріджська школа. Теорія попиту, пропозиції, цін та доходів А. Маршалла. Цінність вироблених благ. Американська школа маржиналізму. Дж. Б. Кларк та його концепція «статики» і «динаміки». Теорія граничної продуктивності факторів виробництва та розподілу доходів. Теорія загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. Оптимум Парето. Економічна теорія добробуту А. Пігу.

 • Виникнення раннього інституціоналізму та його основні принципи. Соціально-психологічний інституціоналізм (Т. Веблен). Соціально-правова течія інституціоналізму (Дж. Коммонса). Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм У. Мітчелла.

Додаткова література

Зінченко О. А. Удосконалення сучасних підходів до генезису та історичного розвитку категорії «прибуток» / О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 14-19.

Матусевич К. М. Методологічні суперечності теорій вартості і цінності / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 8-14.

Насікан Н. І. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 45-52.

Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23-35.

Скрипніченко О. П. Категорія «людина» у творах маржиналістів / О. П. Скрипніченко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 27-33.

Тищенко О. П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49-60.
Тестові завдання:

1. Термін «імперіалізм» як ознаку панування монополістичного капіталу вперше ввів в економічну термінологію:

а) К. Маркс;

б) А. Маршалл;

в) Д. Гобсон;

г) В.І. Ленін;

д) Р. Гільфердінг.2. На відміну від США, процес монополізації в Німеччині на межі ХІХ-ХХ ст. мав особливості в тому, що:

а) торкався виключно розвитку великих промислових галузей

б) проходив повільніше ніж у США;

в) об'єднувалася незначна кількість фірм, компаній;

г) відбувався не на основі трестів, а на основі картелів і синдикатів.

3. До 1913 року в Англії банківський капітал за темпами
концентрації й централізації значно випереджав промисловий:

а) вірно; б) неправильно.4. У 1870-1913 роках Англія була провідною країною в
світовій торгівлі:

а) вірно; б) неправильно.5. Причини промислового відставання Франції на межі ХІХ – ХХ ст.:

а) поразка у франко-прусській війні;

б) технічне й технологічне відставання від інших капіталістичних країн;

в) гостра нестача сировини й палива, тяжкий стан у сільському господарстві;

г) низькі темпи приросту населення;

д) нагромаджені грошові ресурси у вітчизняне виробництво не вкладалися;

є) правильні відповіді а) і б);

ж) правильні відповіді а) і в);

з) правильні всі відповіді.

6. На межі ХІХ-ХХ ст. в порівнянні з провідними капіталістичними країнами Франція:

а) була відсталою за всіма параметрами;

б) відставала в усіх галузях, окрім текстильної;

в) була країною відносно відсталого сільського господарства та повільних темпів промислового розвитку, разом з тим володіла великими грошовими нагромадженнями.7. Процес монополізації в США здійснювався у формі:
a) трестів;

б) трестів і картелів;

в) картелів, трестів, синдикатів;

г) усіх можливих форм монополізації.8. Серед авторів періоду «маржинальної революції» основоположником сучасного макроекономічного моделювання прийнято вважати:

а) У. Джевонса;

б) Л. Вальраса;

в) А. Маршалла;

г) Дж. Б. Кларка;

д) В. Парето. 1. Економічне вчення У.К. Мітчелла стало основою:

а) теорії граничної корисності;

б) концепції безкризового циклу;

в) теорії еволюції природи Ч. Дарвіна.

10. Предметом економічного аналізу інституціоналізму є:

а) сфера виробництва;

б) сфера виробництва і обігу;

в) економічні та неекономічні фактори.Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 • Роль реформ 1848р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні.

 • Промисловий переворот в Україні у складі Російської імперії. Розвиток добувних та обробних галузей промисловості. Будівництво залізниць.

 • Промислове піднесення в Україні в 90-х рр. ХІХ ст. Створення монополістичних об’єднань та акціонерних товариств. Роль іноземного капіталу.

 • Еволюція сільського господарства. Соціальне розшарування на селі. Трансформація поміщицьких господарств. Посилення спеціалізації й товарності сільськогосподарського виробництва. Зародження кооперативного руху. Столипінська аграрна реформа.

 • Стан економіки західноукраїнських земель. Колоніальний характер галузевої структури західноукраїнської економіки. Аграрне перенаселення та еміграція на американський континент.

 • Українська економічна думка кінця ХІХ ст. під впливом ідей соціалізму. Українські громади. Економічні погляди М. Драгоманова і С. Подолинського.

 • Українська народницька ідеологія (П. Чубинський, П. Червінський, М. Левитський, Т. Осадчий). Розвиток економічної думки в Галичині. В. Навроцький, О. Терлецький, М. Павлик, І. Франко.

 • Поширення в Україні марксистського економічного вчення. Ідеї марксизму в роботах українських економістів. Основні праці М. Зібера, Г. Цехановецького, М. Косовського.

 • Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях українських економістів. Економічні погляди М. Вольського, Д. Піхна, Р. Орженцького, О. Білімовича. Економічне вчення М. Тугана-Барановського. Маржинальні відкриття Є. Слуцького.

Додаткова література

Воробйова, Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії / Л. Воробйова // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 66-67.

Голубка, С. М. Балудянський – реформатор і теоретик основних засад фінансово-економічної науки / С. М. Голубка // Економіка України. –  2012. – № 7. – С. 89–95. 

Горкіна, Л.П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченько // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 12-28.

Деревянкин, Т.И. Конкуренция и монополия как категории рынка в отечественной экономической литературе конца ХIХ – начала ХХ вв. / Т. И. Деревянкин, О.В. Костюшко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 15-26.

Злупко, С. Українська наукова школа економічної кон’юнктури та її вплив на світову економічну думку / С. Злупко // Економіка України. – 1997. – № 3. – С. 75-82.

Кудлак, В.Я. Еволюція економічних поглядів М. Бунге у контексті парадигмального розвитку економічної теорії другої половини ХІХ століття / В. Я. Кудлак // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 3-8.

Кудлак, В.Я. Роль соціального чинника у реформаторській діяльності М. Х. Бунге / В.Я. Кудлак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1. – С. 21-25.

Насікан, Н. І. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 45-52.

Небрат, В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / В. В. Небрат // Економіка України. –  2013. – № 3. – С. 77–85; № 4. – С. 80–89.

Нікітішин, А.О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин / А. О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 26-32.

Ущаповський, Ю. Київська економічна школа ХІХ ст. у контексті зародження інституціоналізму / Ю. Ущаповський // Економіка України. –  2012. – № 2. – С. 70-79.

Шафранська, І. Б. Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток економічної думки Західної України в кінці ХІХ – на поч. ХХ століття / І.Б. Шафранська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 3-9.
Тестові завдання:

1. На Східній Україні до початку ХІХ ст. існували мануфактури:

а) засновані на примусовій праці (вотчинні і більшість казенних);

б) посесійні, на яких поряд із працею приписних і посесійних селян використовувалася праця вільнонайманих робітників;

в) засновані на вільнонайманій праці (купецькі й селянські);

г) усі відповіді вірні;

д) немає правильної відповіді.2. Згідно аграрної реформи 1848 року українські селяни:

а) оголошувалися вільними громадянами держави

б) звільнялися від панщинних повинностей,

в) отримали право вільно користуватися сервітутними володіннями;

г) отримали право бути власниками землі.

3. Згідно реформи 1861 р. поміщики мусили перейти на такі форми господарювання:

а) від використання праці кріпаків до вільнонайманої праці;

б) придбати власний інвентар, робочу худобу;

в) остаточно відмовитися від натурального характеру свого господарства і перетворити його в торгове, підприємницьке;

г) розвивати спеціалізовані капіталістичні господарства.

4.Позначте  судження,  яке  відображає  результат  скасування  кріпацтва в Україні:

а) селян було зрівняно у правах із поміщиками;

б) ліквідація селянської общини;

в) перехід землі у приватну власність селян без викупу;

г) селяни отримали юридичні права.

5. Мета Столипінської аграрної реформи полягала в:

а) ліквідації поміщицького землеволодіння;

б) збільшенні обсягів сільськогосподарського виробництва;

в) становленні фермерського господарства;

г) поступовому витісненні великих землевласників за рахунок продажу землі селянам;

д) становленні класу куркулів як опори самодержавства на селі;

є) руйнуванні общини як стримуючого фактору збільшення сільськогосподарського виробництва.

6. У питанні розкріпачення селян І. Вернадський стояв на позиції:

а) повної приватної власності у сільському господарстві та повної свободи для сільського населення;

б) поступового скасування панщинно-кріпосницької системи шляхом державних реформ у країні;

в) звільнення селян, запропонувавши власний проект визволення їх від кріпосної залежності.7. М. Бунге був прихильником:

а) історичної школи;

б) класичної школи;

в) марксистського напряму економічної думки;

г) школи фізичної економії.

8. Хто з українських вчених є автором статті «Праця та її відношення до розподілу енергії»:

а) М. Зібер;

б) І. Франко;

в) С. Подолинський;

г) М. Туган-Барановський;

д) О. Білімович.9. Є. Слуцький запропонував математичні методи, які дають змогу досліджувати величини функції корисності та функції попиту залежно від руху цін і зміни доходів споживача:

а) вірно;

б) невірно.

10. Положення, що гранична корисність вільно відтворених господарських благ пропорційна до їх трудових вартостей, обґрунтував:

а) М. Драгоманов;

б) М. Туган-Барановський;

в) Д. Піхно;

г) О. Терлецький.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка