Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»


Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)Сторінка4/5
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1,06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

 • Сутність державно – монополістичного капіталізму, його економічні засади та форми.

 • Вплив Першої світової війни на економіку країн Західної Європи та США. Економічні наслідки Першої світової війни та способи їх подолання. Версальська угода та її економічна суть.

 • Стабілізація капіталістичного господарства після Першої світової війни та її основні риси. Відродження торгових і кредитних відносин між країнами світу. Загострення нерівномірності економічного розвитку окремих країн. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета. Специфіка процесу стабілізації в окремих країнах.

 • Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її наслідки для держав Західної Європи і США. Шляхи виходу з кризи в окремих країнах. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта. Особливості економічної кризи 1929-1933 рр. у Англії та Німеччині. Особливості прояву кризи у Франції. Економічна політика уряду народного фронту.

 • Економіка капіталістичних країн в після кризовий період до початку Другої світової війні.

 • Економіка країн світу в роки Другої світової війни. Перебудова господарства воюючих країн на воєнний лад. Загальна характеристика економіки провідних держав світу в період війни. Зміна співвідношення сил на світовій арені на завершальному етапі війни. Закон про ленд-ліз.

 • Домінуючі економічні теорії першої половині ХХ ст. Теорії монополістичної конкуренції. Е. Чемберліна. Ціноутворення, диференціація продукту, нецінові фактори, «надлишок потужностей». Економічна теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон. Дилема ефективності та справедливості. Теорія монопсонії.

 • Кейнсіанська модель державного регулювання економіки. Сутність теорії ефективного попиту. Основний психологічний закон. Взаємозв’язок споживання, інвестицій та заощаджень. Кейнсіанська теорія циклу та економічного зростання. Бюджетний та кредитно-грошовий механізм регулювання національної економіки. Теорія мультиплікатора і акселератора.

 • Концепції економічної динаміки та підприємництва. Й. А. Шумпетер.

Додаткова література

Зінченко О. А. Удосконалення сучасних підходів до генезису та історичного розвитку категорії «прибуток» / О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 14-19.

Лейонхуфвуд, А. Кейнс как последователь Маршалла / А. Лейонхуфвуд // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 32-47.

Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23-35.

Розмаинский, И. Методологические основы теории Кейнса и его «спор о методе» с Тинбергеном / И. Розмаинский // Вопросы экономики. – 2007. – № 4. – С. 25-36.

Скидельски, Р. Хайек versus Кейнс: дорога к примирению / Р. Скидельски // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. – С. 47-66.

Усиян, И. Кейнсианство – доктрина регулируемой рыночной экономики / И. Усиян // Экономист. – 1996. – № 9. – С. 78-88.

Чухно, А. Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії / А. Чухно // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 65-73.


Тестові завдання:

1. Згідно Версальського договору Німеччина повинна була:

а) передати 13 % своєї довоєнної території країнам-переможницям;

б) передати союзникам військовий флот, запаси озброєння, обмежити чисельність своїх збройних сил, сплатити репарації;

в) отримати нові колонії в Африці;

г) правильні відповіді а) і б).

2. Причинами «Великої депресії» стали:

а) різке скорочення кількості грошей в обігу;

б) екзогенний спад споживання та інвестицій;

в) попередній спад в сільському господарстві;

г) комплекс несприятливих обставин як у фінансовому, так і в реальному секторі економіки.

3. Які з перерахованих заходів використовувались для виходу з економічної кризи 1929-1933 рр. і в США, і в Німеччині:

а) виплати компенсацій фермерам за скорочення посівних площ;

б) прийняття програми суспільних робіт;

в) розпуск профспілок;

г) лібералізація зовнішньої торгівлі.

4. У відповідності до «основного психологічного закону» Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) випереджають темпи приросту доходів;

б) збільшуються, але не в тій мірі, що й доходи;

в) залишаються на попередньому рівні.

5. В "Теорії недосконалої конкуренції" суть монополії розглядається як:

а) фактор, що впорядковує соціально-економічні відносини ринкового середовища,

б) фактор, що дестабілізує соціально-економічні відносини ринкового середовища,

в) фактор, що є нейтральним стосовно соціально-економічних відносин ринкового середовища.6. Основними ознаками «диференціації продукту», за Е. Чемберліном, є:

а) якісні характеристики товару;

б) марка фірми, упаковка, реклама;

в) умови реалізації, після продажне обслуговування;

г) місцезнаходження фірми;

д) всі відповіді правильні.7. До заходів, що проводились у рамках «Нового курсу», належать:

а) введення кодексу чесної конкуренції;

б) насильницьке синдикування;

в) перетворення працівників у «солдат праці» (трудова повинність);

г) мілітаризація економіки.

8. У теорії монополістичної конкуренції Е. Чемберліна основною ознакою «диференціації продукту» є наявність у товару (послуги) одного з продавців якоїсь суттєвої відмінної ознаки, яка може бути:

а) реальною;

б) уявною;

в) як реальною, так і уявною.9. Передумовою виникнення олігополії і недосконалої конкуренції, за Дж. Робінсон, є:

а) конкуренція між товаровиробниками;

б) особливий різновид монополій;

в) концентрація виробництва;

г) профспілковий рух;

д) усі відповіді правильні.10. Для стимулювання споживчого попиту на інвестиції держава, на думку Дж. М. Кейнса, повинна активно сприяти регулюванню норми позичкового процента:

а) у бік збільшення;

б) у бік зниження;

в) до конкретного рівня.


Тема 10. Розвиток національних економік капіталістичних країн в системі світового господарства під впливом науково – технічної революції (друга половина ХХ ст.)

 • Основні тенденції розвитку світової системи господарства у 50-70-ті рр. ХХ ст. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. Маршалла.

 • Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті рр. ХХ ст. Концепції НТР.

 • Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на економічний розвиток країн Європи та США. Міжнародно-інтеграційні фактори впливу на розвиток національних економік провідних країн світу та США у 50-70-ті рр. та їх відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.

 • Економічні системи змішаного типу та відображення їх розвитку в економічній думці другої половини ХХ ст. Корпоративні форми господарства як предмет дослідження економічної думки.

 • Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті рр. ХХ ст.

 • Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50-70 ті рр. Німецький неолібералізм.

 • Ордолібералізм. Теорія «соціального ринкового господарства». Німецьке економічне «диво».

 • Економічне зростання у США в другій половині ХХ ст. Теорія кейнсіансько-неокласичного синтезу.

 • Економічний розвиток Японії. Економічне зростання в інституціональній теорії.

Додаткова література

Автономов, В. Немецкая экономическая мысль и феномен Ойкена / В. Автономов // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 8. – С. 94-100.

Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23-35.

Осадчая, И. Кейнсианство сегодня / И. Осадчая // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 8. – С. 5-18.

Осадчая, И. Эволюция макроэкономической теории после Кейнса / И. Осадчая // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 5-18.

Шульц, З. Реформа Л. Ерхарда / З. Шульц // Вопросы экономики. – 1991. – № 8. – С. 132-154.Тестові завдання:

1. МВФ та МБРР були створені:

а) у 1954 р. на Бреттон-Вудській конференції;

б) у 1944 р. на Бреттон-Вудській конференції;

в) у 1994 році згідно Маастрихтського договору;

г) у 1944 році згідно Маастрихтського договору.

2. Зміни в галузевій структурі світового господарства в другій половині ХХ ст. полягали в:

а) збільшенні питомої ваги сільського господарства в США та зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі;

б) зниженні питомої ваги сільського господарства в США та зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі;

в) збільшенні питомої ваги сфери послуг в Японії, Західній Європі та США;

г) зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі, Японії та США.

3. Термін «соціальне ринкове господарство» вперше використав:

а) Дж.М. Кейнс;

б) А. Мюллер-Армак;

в) М. Фрідмен;

г) П. Самуельсон;

д) К. Менгер.

4. Розробники моделі «соціального ринкового господарства» вважають, що за його умов важливою є соціально-економічна політика держави за такими напрямками:

а) приймати закони, які б ставили під контроль монополії і давали простір конкуренції;

б) контролювати розподіл національного доходу;

в) проводити активну кон’юнктурну політику, сприяти зайнятості населення, стабілізації цін, досягненню економічної рівноваги й активного платіжного балансу;

г) впроваджувати в життя принцип «власність – для всіх»;

д) всі відповіді правильні.5. Фрайбурзька школа неолібералізму в концепції соціального ринкового господарства дотримується принципів:

а) конкуренція скрізь, де можливо, регулювання – там, де необхідно;

б) автоматичне функціонування «вільного ринкового господарства»;

в) синтез між вільним і «соціально обов’язковим суспільним ладом»;

г) соціальне вирівнювання за допомогою справедливого розподілу;

д) правильні відповіді а), б), г).6. Хто впровадив у життя теоретичні неоліберальні постулати:

а) В. Ойкен;

б) В. Репке;

в) Л. Ерхард;

г) А. Рюстов;

д) А. Мюллер-Армак.7. Методологічною основою вчення німецького неолібералізму стала концепція:

а) економічної системи як сукупності виробничих відносин і продуктивних сил;

б) економічного (природного) порядку;

в) ідеальних типів господарських систем;

г) сформованого суспільства;

д) природного рівня безробіття.8. Неоліберали виступають за лібералізацію економіки, що грунтується на використанні принципів:

а) вільного ціноутворення;

б) стимулювання інвестиційної активності;

в) підвищення податкових ставок;

г) провідної ролі приватної власності;

д) розширення обсягів державних витрат.9. На яких основних принципах грунтується «соціальне ринкове господарство»:

а) забезпечення відкритості ринку, вільної конкуренції;

б) свобода усіх господарських угод;

в) приватна власність;

г) повна відповідальність підприємців за результати своєї діяльності.

10. На чому грунтується неокласична теорія економічного зростання:

а) на статистичних теоріях економічного зростання;

б) на динамічних теоріях економічного зростання;

в) на ефективності використання виробничих факторів;

г) на граничних величинах.
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно – технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)


 • Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. та їх відображення в економічній думці.

 • Економічні зміни в провідних країнах світу у 1970-х роках та їх відображення в посткейнсіанстві.

 • Проблеми функціонування господарської системи та загальна характеристика нового кейнсіанства у 80-ті рр. ХХ ст.

 • Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. “Рейганоміка” та “тетчеризм”.

 • Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.

 • Теорії «економіки пропозиції» і «раціональних очікувань» та їх практичне використання.

 • Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 • Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.

 • Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму.

 • Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р. Коуза.

 • Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах.

Додаткова література

Ковальчук, Т. Т. Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи / Т. Т. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 15-23.

Маслов, А. . Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 13-23.

Маслов, А.О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 21-32.

Маслов, А. О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків» / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 47-54.

Олефір, В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір  Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23-35.Тестові завдання:

1. Зміни в галузевій структурі світового господарства в другій половині ХХ ст. полягали в:

а) збільшенні питомої ваги сільського господарства в США та зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі;

б) зниженні питомої ваги сільського господарства в США та зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі;

в) збільшенні питомої ваги сфери послуг в Японії, Західній Європі та США;

г) зниженні питомої ваги промисловості в Західній Європі, Японії та США.

2. Що стало головною причиною світової кризи середини 70-х рр. ХХ ст.:

а) розбалансування економіки у зв’язку з новим етапом НТП;

б) підняття цін на паливно-енергетичні та сировинні ресурси;

в) послаблення ринкової саморегуляції економіки;

г) посилення державного втручання в економіку.

3. Нова податкова і фінансова політика уряду М. Тетчер передбачала:

а) збільшення податкових пільг,

б) збільшення податків великих корпорацій;

в) збільшення кредитів, які надавались приватним особам банками країни;

г) скорочення чисельності державного апарату і витрат на його утримання;

д) скасування контролю над цінами і заробітною платою.4. Економічна політика Рейгана не передбачала:

а) скорочення податків;

б) зняття обмеження на ведення інвестиційного бізнесу комерційними банками США;

в) стимулювання економіки шляхом збільшення кількості робочих місць;

г) скорочення урядових витрат і збільшення податків.

5. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей:

а) непостійна;

б) постійна;

в) часом постійна;

г) часом непостійна;

д) часом постійна і часом непостійна.

6. Що висуває як головний принцип макроекономічної політики монетаризм:

а) грошова пропозиція розширюється щорічно в тому ж темпі, що й щорічний темп потенційного зростання реального ВНП;

б) політику збільшення сукупної пропозиції;

в) активну монетарну політику;

г) активну грошово-кредитну політику;

д) політику збільшення сукупного попиту.7. Неефективність економічної політики монетаристи пояснюють:

а) достатньо великою обізнаністю моделі про політичні рішення і їх наслідки;

б) відсутністю достатньої інформації в основних грошово-кредитних закладах, які є причиною помилкових політичних рішень;

в) вузькими рамками можливостей економічної науки;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.8. Що називає теорія «раціональних очікувань» головною причиною нестійкості ринкової економіки:

а) кількісне неспіввідношення планових інвестицій і заощаджень та шоки сукупної пропозиції;

б) зміни сукупної пропозиції;

в) неправильну грошову політику;

г) зміни сукупного попиту;

д) непередбачувані шоки сукупної пропозиції і сукупного попиту.9. Модель економічного зростання Р. Солоу враховує вплив таких факторів:

а) капіталу і праці;

б) капіталу, праці та землі;

в) НТП;


г) капіталу, праці та НТП;

д) НТП і підприємницьких здібностей.10. Крива А. Лаффера використовується для доведення основних положень:

а) теорії «економіки пропозиції» ;

б) кейнсіанської теорії;

в) монетаризму;

г) теорії «раціональних очікувань»;

д) теорії «попиту та пропозиції».


Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

 • Нова економічна політика та її здійснення в Україні. Відбудова народного господарства на засадах непу. Зміцнення грошової системи. Відновлення ринкових відносин. Підсумки і значення непу. Згортання непу і повернення до командно – адміністративної системи.

 • Сталінська індустріалізація та її наслідки. Основні джерела індустріалізації. Труднощі індустріалізації. Хід та особливості індустріалізації. Підсумки перших п’ятирічок. Колективізація сільського господарства. Надзвичайні методи проведення колективізації. Наслідки колективізації. Голодомор 1932 – 1933 р. Народне господарство УРСР у другій половині 1930-х рр.

 • Економіка західноукраїнських земель в 20 – 30-х рр. Колоніальна відсталість західноукраїнських земель. Напівкустарний характер промисловості. Західноукраїнський регіон – аграрно-сировинний придаток іноземних країн. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР у 1939 р.

 • Перебудова народного господарства на воєнний лад. Посилення централізації управління економікою. Евакуація на Схід. Окупаційна політика фашистського режиму. Економічна експлуатація українських земель. Економічні наслідки Другої світової війни в Україні. Післявоєнна відбудова народного господарства.

 • Панування екстенсивного (затратного) типу економічного розвитку. Реформи управління економікою. Хрущов Раднаргоспи. Господарська реформа 1965 р. Посилення застійних явищ у соціально-економічному житті республіки у 70-х – першій половині 80-х рр.

 • Пошук шляхів реформування господарської системи в другій половині 80-х рр. та їхня невдача. Реформи

 • Радянська економічна думка. Формування «політичної економії соціалізму» (20 – 50-ті рр.). Альтернативні теорії О. В. Чаянова і М. Д. Кондратьєва. Дискусії та устремління реформ (60 – 80-ті рр.).

Додаткова література

Вербова О. С. Нівеляційний вплив сталінського режиму на західноукраїнське господарське середовище у 1939–1941 роках / О. С. Вербова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 8-17.

Воейков, М. Логика экономической концепции Г. Я. Сокольникова / М. Воейков // Вопросы экономики. – 2008. – № 6. – С. 141-154.

Горін, Н. О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917-1921 рр.) / Н. О. Горін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 5-9.

Горкіна, Л. П. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині ХХ ст. / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 15-33.

Горкіна, Л. П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 12-28.

Горкіна, Л. П. У світовому науковому просторі: економічний доробок учених української діаспори (20-80- ті роки ХХ ст.) / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 3-20.

Дерев’янкін, Т.І. Відродження і спроби перебудови радянської економіки у післявоєнний період (1946-1991 рр.) / Т. І. Дерев’янкін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 3-14.

Толстов, Р.Д. Економічна реформа середини 60-х років ХХ ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) / Р. Д. Толстов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 11-22.

Толстов, Р.Д. Фінансово-кредитний механізм України під час другої світової війни / Р. Д. Толстов // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 43-53.Тестові завдання:

1. Складовими політики «воєнного комунізму» були:

а) розвиток ринкових відносин;

б) націоналізація землі, промислових підприємств, торгівлі;

в) встановлення диктатури пролетаріату;

г) ліквідація товарно-грошових відносин;

д) централізований розподіл продуктів і товарів.2. Нова економічна політика передбачала:

а) заміну продрозкладки продовольчим податком;

б) централізацію розподілу сировини і готової продукції;

в) державну монополію у зовнішній торгівлі;

г) державну власність на велику та значну частину середньої промисловості, торгівлі, транспорту;

д) госпрозрахунок у промисловості, що діяв у обмеженому вигляді лише на рівні трестів (об'єднань підприємств), які перебували у власності держави;

є) заборону свободи торгівлі та згортання грошового обігу.

3. Особливості післявоєнної відбудови в СРСР:

а) опора на внутрішні ресурси;

б) допомога із зовні;

в) технічне переозброєння важкої індустрії;

г) сповідування „філософії злидарства”;

д) одержавлення економіки;

ж) позаекономічний примус;

з) конверсія;

і) військово-промисловий комплекс;

к) могутні мобілізаційно-пропагандистські заходи;

л) концентрація уваги на проблемах села.

4. Радянські методи господарювання:

а) стимулювали постійний розвиток виробництва;

б) стимулювали зростання витрат на випуск продукції;

в) стимулювали економію матеріальних ресурсів;

г) забезпечували випуск неякісної продукції.

5. Розвиток радянської економіки визначався:

а) показниками продуктивності праці;

б) співвідношенням заощаджень та інвестицій;

в) інтенсивністю використання досягнень науково-технічного прогресу;

г) пятирічними планами та директивами до них.

6. Принципи післявоєнної економічної стратегії в СРСР:

а) партнерство;

б) волюнтаризм;

в) плановість;

г) автаркія;

д) демократичність;

ж) централізована модель економіки;

з) централізована модель економіки з гіпертрофованим військовим сектором.7. Який з напрямків економічної реформи 1965 р. в СРСР названо вірно:

а) зміна правил розподілу прибутку між державою і підприємством;

б) зміна кількості планових показників;

в) створення фондів матеріального стимулювання;

г) збільшення амортизаційних відрахувань.

8. Причинами невдачі господарської реформи 1965 р. в СРСР були:

а) помилки керівництва у проведенні реформи;

б) спротив «консерваторів»;

в) не сприйняття командною системою використання ринкових регуляторів.9. Реформуванню економіки України у 80-х роках перешкоджали:

а) утвердження в державному секторі бартерної (на безгрошовій основі) натуральної економіки;

б) зростання внутрішнього та зовнішнього боргу України;

в) зниження життєвого рівня населення;

г) структурний дисбаланс економіки.

10. У 60-80-х роках ХХ ст. політична економія перетворилася на описову науку через:

а) повне зникнення альтернативності суджень;

б) необхідність доведення правильності економічного курсу партії та уряду;

в) суцільну заідеологізованість.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка