Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»


Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)Сторінка5/5
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1,06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)

  • Проголошення державного суверенітету та створення передумов формування національної економіки.

  • Структурна та територіальна диспропорційність економіки. Повільний характер економічних перетворень в Україні. Зростання собівартості продукції. Обвальне падіння реальних доходів переважної більшості населення.

  • Реальна приватизація. Податкова політика. Бюджетний дефіцит. Бартеризація економіки. Формування «тіньової» економіки.

  • Шляхи виходу України з економічної кризи. Нарощування темпів економічного зростання. Стабілізаційні процеси та головні засади української економічної перспективи.

  • Інфляція. Введення власної національної валюти – карбованця. Лібералізація цін. Грошово-кредитна емісія. Формування національної банківської системи. Проведення грошової реформи (1996 р.). Введення власної грошової одиниці – гривні. Фінанси і кредит. Грошовий обіг. Кардинальні зміни в грошово-кредитній політиці.

  • Зовнішньоекономічні зв’язки України. Залежність української економіки від російських енергоносіїв. Зовнішня торгівля. Лібералізація механізмів зовнішньої торгівлі. Закордонна допомога. Іноземні інвестиції. Зовнішній борг. Місце і роль господарства України у світовому економічному розвитку.

Додаткова література

Горкіна, Л. П. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині ХХ ст. / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 15-33.

Гриценко, А. Методологічні основи модернізації України / А. Гриценко // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 38-47.

Грінберг, Р. Інституційні уроки ринкових трансформацій / Р. Грінберг // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 27-37.

Лортикян, Э. Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики / Э. Л. Лортикян. – Харьков: Консум, 2004. – 360 с.

Мельник, Т. О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку / Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 42.

Насікан Н. І. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 45-52.

Шаров, О. М. Вихід з кризи: уроки «Плану Маршалла» та перспективи для України / О. М. Шаров // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 20-28.Тестові завдання:

1. 90-ті роки ХХ століття стали для України роками:

а) економічного буму;

б) активних процесів інтеграції;

в) структурної кризи;

г) становлення України як члена ЄС.

2. До факторів, що гальмують процес економічного зростання в сучасній Україні, належать:

а) рівень технологічного розвитку країни;

б) інертність апарату державного управління;

в) відсутність чіткої програми реформ;

г) суперечність рішень, що приймаються;

д) усе вище перераховане.

3. Найбільш вагомими торговими партнерами сучасної України є:

а) Китай;

б) Туреччина;

в) Росія;

г) Білорусь;

д) Німеччина.

4. Наслідки політики реформ в Україні у 90-ті рр.:

а) деіндустріалізація країни;

б) фізичний розпад продуктивних сил;

в) зростання продуктивності праці;

г) зниження собівартості промислової продукції;

д) руйнація інтелектуального потенціалу;

ж) зниження реальних доходів населення;

з) бартерна економіка;

і) витіснення вітчизняного виробника з ринку іноземними виробниками;

к) безробіття;

л) падіння життєвого рівня населення.

5. Моделі ринкової економіки, за якими може розвиватися Україна – ліберальна чи регульована (встановіть відповідність):

а) проведення політики соціального захисту;

б) самокерований ринок;

в) державне регулювання економіки;

г) нерегульований ринок;

д) ефективний державний сектор;

ж) соціально орієнтований та регульований ринок.

6. Перехід України до ринкової економіки – це:

а) разовий стрибок;

б) поступовий, еволюційний процес;

в) „шокова терапія”;

г) трансформація економічних інститутів, пристосування їх до нових умов;

д) державне регулювання економічними процесами і соціальними інститутами.7. Завдання зовнішньоекономічної діяльності уряду з проблеми входження України у світову економіку:

а) не допускати зниження цінової конкурентоспроможності вітчизняного експорту та імпортозамінного виробництва;

б) на основі створення вільних економічних зон, державної монетарної політики стимулювати імпорт;

в) активно впроваджувати в життя політику гнучкого протекціонізму, забезпечувати захист галузей і виробництв, які „стають на ноги”.8. Інтереси підвищення національної конкурентоспроможності в умовах входження економіки України у світове господарство вимагають:

а) внесення корективів у зовнішньоекономічну політику, не вдаючись до уніфікації тарифних ставок;

б) збільшення частки інвестицій в основний капітал і частки витрат на інновації в загальному обсязі промислової продукції;

в) збереження науково-технічного потенціалу;

г) розширення державного фінансування фундаментальної науки, досліджень та розробок, а також освіти;

д) що ще?9. Проблеми переходу України до ринкової економіки розглядалися у працях українських вчених:

а) В. Гейця;

б) М. Тугана-Барановського;

в) А. Гальчинського;

г) М. Бунге;

д) О. Дзюблюка.10. Які дії в новій стратегії доходів української держави вважаються найбільш важливими:

а) державне стимулювання прискореного зростання заробітної плати;

б) виведення з тіні всіх доходів;

в) розширення сектору приватних власників;

г) забезпечення випереджаючого розвитку соціальних інститутів (освіти, медицини, культури).
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Довідкова література

Большой толковый словарь иностранных слов: В 3 т. Т. 1 : словарь  / сост. М. А. Надель-Червинская. – Ростов н / Д: Феникс, 1995. – 544 с. 

Большой толковый словарь иностранных слов: В 3 т. Т. 2 : словарь / сост. М. А. Надель-Червинская. – Ростов н / Д: Феникс, 1995. – 544 с. 

Большой толковый словарь иностранных слов: В 3 т. Т. 3 : словарь / сост. М. А. Надель-Червинская. – Ростов н / Д: Феникс, 1995. – 512 с. 

Большой экономический словарь: словарь / ред. А. Н. Азрилиян. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Ин-т новой экономики, 1999. – 1248 с.

Большой экономический словарь: Экономика; Финансы; Бухучет; Налоги; Страхование; Маркетинг; Менеджмент; Управление: словар / сост. А. Б. Борисов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2007. – 860 с.

Борисов, Е.Ф. Экономика : справочник / Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Ф. Ф. Стерликов. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 398 с.

Економiчний словник-довiдник : словник / С. В. Мочерний. – К.: Фемiна, 1995. – 368 с.

Енциклопедія банківської справи України : довідкове видання / НБУ, Ін-т незалежних експертів ; ред. В. С. Стельмах. – К. : Молодь: Ін Юре, 2001. – 680 с.

Лозовский, Л. Ш. Универсальный бизнес-словарь: словарь / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райсберг, А. А. Ратновский. – М. : Инфра-М, 1997. – 640 с.

Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слiв: У 4 т. Т. 1: А-Є : словар / В. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 910 с. 

Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слiв: У 4 т. Т. 2: ЖОБД : словар / В. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 910 с.

Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слiв: У 4 т. Т. 3: ОБЕРОБ : словар / В. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 927 с.

Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слiв: У 4 т. Т. 4: РОБЯ : словар / В. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 941 с.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь : словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : Инфра-М, 1996. – 496 с.

Словарь иностранных слов : словарь / сост. М. Ю. Женило. – Ростов н / Д : Феникс, 2001. – 800 с.

Словник обліково-економічних термінів : українська; англійська; болгарська; польська; російська : словар / Т. Б. Тріфонов ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Добія Мечислав. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 384 с.

Тлумачний словник сучасної української мови : словар / ред. В. С. Калашник. – Х. : Белкар-книга : Еспада, 2005. – 800 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 1 : енциклопедичний довідник  / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 762 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 2 : енциклопедичний довідник  / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 602 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 3 : енциклопедичний довідник / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 658 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 4 : енциклопедичний довідник  / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 754 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 5 : енциклопедичний довідник  / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 89 с.

Фінансові послуги України : В 6 т. Т. 6 : енциклопедичний довідник  / І. О. Мітюков [и др.]. – К. : Укрбланковидав, 2001. – 282 с.


Основна література

Агапова, И.И. История экономических учений : учебное пособие / И. И. Агапова. – М.: Экономисть, 2007. – 285 с.

Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе : пер. с англ. / М. Блауг. – 4-е изд. – М.: Дело, 1994. – 720 с.

Ващишин, А. М. Історія економічних вчень: навчальний посібник / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів: новий світ – 2000, 2013. – 434 с.

Економічна історія : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / Н.О. Тимочко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.

Злупко, С.М. Економічна історія України : навчальний посібник / С. М. Злупко ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Знання, 2006. – 367 с. 

История мировой зкономики. Хозяйственные реформы 1920-1990гг.: учебное пособие / ред. А. Н. Маркова. – М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1995. – 192 с.

Історія економічних учень : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

Історія економічних учень : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. Л. Я. Корнійчук. – К. : КНЕУ, 2001. – 564 с.

Історія економічних учень: У 2-х ч. Ч.1 : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 582 с.

Історія економічних учень: У 2-х ч. Ч.2 : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 575 с.

Ковальчук, В.М. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К.: Знання, 2008. – 647 с.

Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: навчальний посібник / Г. О. Ковальчук ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 2-е вид., доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 298 с.

Корнійчук, Л. Я. Історія економічної думки України : навчальний посібник /Л.Я. Корнійчук ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 431 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html – 19.01.2015. – Назва з екрану.

Лазарович, М.В. Економічна історія : навчальний посібник / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Лановик, Б.Д. Економічна історія : курс лекцій / Б.Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 6-те вид., стереот. – К. : Вікар, 2006. – 405 с.

Лановик, Б.Д. Економічна історія України і світу : підручник / Б. Д. Лановик, 3.М. Матисякевич, Р.М. Матейко ; ред. Б.Д. Лановик. – 8-е вид., допов. і переробл. – К. : Вікар, 2006. – 495 с.

Лапочук, Н. О. Основи організації праці і відпочинку студентів [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lapochuk.ucoz. ua/_ld/0/31________.pdf - 11.12.2014. – Назва з екрану.

Леоненко, П. М. Історія економічних учень : підручник / П.М. Леоненко, П. I. Юхименко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знания, 2008. – 639 с.

Лисовицкий, В.Н. История экономических учений : учебное пособие / В. Н. Лисовицкий. – X.: Р.И.Ф., 2002. – 320 с.

Лісовицький В. М. Історія економічних вчень : навчальний посібник / В. М. Лісовицький ; Мін-во освіти і науки України. – К. : ЦНЛ, 2004. – 220 с.

Лортикян, Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики : учебное пособие для вузов / Э. Л. Лортикян. – X. : Консум, 2004. – 360 с.

Мазурок, П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / П.П. Мазурок. – 2-ге вид., стереот. – К. : Знания, 2006. – 477 с.

Майбурд, Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. – М.: Дело-Вита-Пресс, 1996. – 544 с.

Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид. переробл. Та доп. – К.: ЦУЛ, 2014. – 382.

Нестеренко О. П. Історія економічних вчень : курс лекцій / О. П. Нестеренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2000. – 128 с.

Організація й гігієна розумової праці; культура здоров'я [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://or-klaksonstud.blogspot.com/2012/02/2.html - 11.12.2014. - Назва з екрану.

Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : практикум : навч. посібник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 с.

Проскурін, П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: навчальний посібник / П. В. Проскурін ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 372 с.

Раціональна організація навчальної праці студента [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=7841 – 11.12.2014. – Назва з екрану.

Самостійна робота в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/28812/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%95%D0%A6%D0%86%D0%AF%206.pdf – 11.12.2014. – Назва з екрану.

Українська економічна думка : хрестоматія / Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, Економ, факультет ; ред. С. М. Злупко. – К. : Знання, 2007. – 694 с.

Ходзінський К.Г. Економічна історія України та провідних країн світу : навчальний посібник / К.Г. Ходзінський, П.П. Мазурок. – 2-ге вид., випр. – [з. І.], 2008. – 152 с.

Царенко, О. М. Економічна історія України і світу : навчальний посібник / О. М. Царенко, А. С. Захарчук. – Суми : Університетська книга, 2001. – 310 с.

Чекушина, Ю.М. Нариси з економічної історії України : навчальний посібник / Ю. М. Чекушина, І. В. Толстих ; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К. : ЦНЛ, 2003. – 140 с.

Юхименко, П. І. Історія економічних учень : навчальний посібник / П. І. Юхименко, П.М. Леоненко. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514 с.

Юхименко, П.І. Економічна історія : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2008. – 567 с.

Ядгаров, Я.С. История зкономических учений : ученик / Я. С. Ядгаров. – 3-є изд. – М. : Инфра-М, 1999. – 320 с.

Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе / Укл. Шендеровський К. С. / Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка.– К., 2007.— 34 с.ДОДАТКИ
Додаток 1.
Зразок екзаменаційного білета


  1. Історія економіки та економічної думки як наука; предмет історії економіки та економічної думки; принципи і методи історії економіки та економічної думки; завдання курсу історії економіки та економічної думки.
  1. Дайте визначення та історичну довідку появи економічних термінів і понять: Ост-Індська кампанія, фабрика, вексель, Ганза, холдинг.
  1. Виберіть правильну відповідь і стисло обґрунтуйте:

1. Назвіть поняття, внутрішньо не притаманні феодалізму:

а) раби; д) капіталісти;

б) селяни; е) феодали;

в) наймані робітники; ж) фабрика;

г) купці; з) натуральне господарство.

2. Аристотель до сфери хрематистики зараховував:

а) землеробство і ремесло;

б) лихварство і торгово-посередницькі операції;

в) дрібну торгівлю.

3. Антимонопольні концепції Т. Веблена та Дж. Коммонса були вперше апробовані:

а) до світової економічної кризи 1929-1933 рр.;

б) у період «нового курсу» Ф. Рузвельта;

в) після другої світової війни.

4. Нова економічна політика передбачала:

а) заміну продрозкладки продовольчим податком;

б) централізацію розподілу сировини і готової продукції;

в) державну монополію у зовнішній торгівлі;

г) державну власність на велику та значну частину середньої промисловості, торгівлі, транспорту;

д) госпрозрахунок у промисловості, що діяв у обмеженому вигляді лише на рівні трестів (об'єднань підприємств), які перебували у власності держави;

є) заборону свободи торгівлі та згортання грошового обігу.  1. 5. Термін «соціальне ринкове господарство» вперше використав:

а) Дж.М. Кейнс;

б) А. Мюллер-Армак;

в) М. Фрідмен;

г) П. Самуельсон;

д) К. Менгер.

Додаток 2.

Зразки відповіді

на екзаменаційне завдання: «Дайте визначення та історичну довідку появи економічних термінів і понять»
Біржа – як економічна категорія відображає сукупність економічних відносин постійно функціонуючого ринку, на якому концентрується інформація про той чи інший товар (попит і пропозиція, якісні характеристики тощо), відбувається його купівля-продаж за зразками, формуються ціни, а також здійснюється торгівля цінними паперами та іноземною валютою.

Прообрази біржі існували ще в часи стародавнього Риму і Греції, де було започатковано формалізовану торгівлю у визначеному місці, виникли центральні ринкові установи, де укладалися контракти на поставку товарів у договірні строки. Основоположні принципи центральної ринкової структури збереглися і проявилися у середньовічних ярмарках та їхній спеціалізації, формалізації торгових процесів, які завершилися наприкінці XVI – на початку XVII ст. появою біржі. Перші біржі були товарними. Вони витіснили купівлю-продаж товарів з рук у руки й започаткували торгівлю на замовлення. Пізніше з виникненням акціонерних товариств і зростанням маси облігацій з'являється новий тип бірж, де відбувається торгівля цінними паперами.

Прообразом біржі сучасного типу була Амстердамська. Вона виникла у 1608 р. як універсальна біржа і зберегла цей характер до наших днів. Тут уперше виникла торгівля за зразками та пробами товарів, були визначені середньозважені якісні нормативи торгівлі, зокрема стандарти партій товарів тощо. З часом це зробило зайвим доставку продукції, що продається, на біржу. В Україні перша велика біржа виникла в Одесі у 1796 р. Потім подібні установи були створені в Харкові, Києві, Миколаєві, Катеринославі, Юзівці та інших містах.
Кейнсіанство – один із провідних напрямів сучасної наукової думки, центральним пунктом якого є забезпечення ефективного сукупного попиту за вирішальної ролі державного економічного регулювання. В основі кейнсіанства лежить вчення англійського економіста Дж. М. Кейнса, який розробив модель макроекономічного зростання і рівноваги, в якій вказав на основні фактори сукупного попиту: споживання населення, інвестиції підприємств, витрати держави і державне регулювання чистого експорту. У загальній теорії зайнятості Кейнс пов’язав показники сукупного попиту (сукупного споживання) і сукупних заощаджень (сукупних інвестицій) із зайнятістю, досліджував дію мультиплікатора інвестицій і зайнятості, довів, що від ефективного попиту, створеного новими інвестиціями, залежать рівень зайнятості та макроекономічна рівновага.

Сучасні прихильники Кейнса виступають за необхідність державного регулювання сукупного попиту в органічному взаємозв'язку з пропозицією і доходами, за посилення методів монетарного регулювання (Д. Робінсон, П. Сраффа та інші). В політиці доходів вони вбачають засіб вирішення таких проблем економіки, як інфляція та зайнятість. Багато послідовників Кейнса виступають за необхідність довгострокового регулювання економіки у формі національного планування, за активнішу участь держави у структурній перебудові економіки, у координації економічної політики у міжнародному масштабі.


Зразки відповіді

на екзаменаційне завдання: «Виберіть правильну відповідь і стисло обґрунтуйте»1. Головними рисами «неолітичної революції» були:а) перехід від кочового до осілого господарства;

б) перехід до використання залізних знарядь праці;

в) перехід від збиральництва до землеробства;

г) перехід від мисливства до тваринництва.

Правильні відповіді а), в), г).

Під час переходу від мезоліту до неоліту поряд із привласнювальною зароджується відтворювальна форма господарювання у тваринництві, утверджується осілий спосіб життя. Це було зумовлене нестачею джерел харчування і зростанням чисельності населення. Відбувається переорієнтація мисливсько-збиральницької діяльності первісних людей на ранньоземлеробсько-тваринницьку, внаслідок чого спостерігається нагромадження і вдосконалення господарського досвіду, створення та використання знарядь праці. Поряд із тваринництвом та землеробством, які відокремилися одне від іншого, розвивається гончарство та удосконалюється техніка обробки каменю.


2. Як предмет економічного аналізу інституціоналізм висуває:

а) сферу виробництва;

б) сферу виробництва і обігу;

в) економічні й неекономічні фактори;

г) моральні фактори;

д) суб’єктивно-психологічні фактори.

Правильні відповіді в), г), д).

Інституціоналізм – напрям економічної думки, який сформувався у 20- 30-ті роки XX ст. для дослідження сукупності соціально-економічних чинників (інститутів) у часі, а також для запровадження соціального контролю суспільства над економікою. Інститути – це первинні елементи рушійної сили суспільства, що розглядаються в історичному розвитку. Серед інститутів виділяють суспільні інститути (сім'я, держава, правові норми, монополія, конкуренція), поняття суспільної психології (власність, кредит, прибуток, податок, звичаї, традиції).Інституціоналізм характеризується такими основними рисами: основою аналізу є метод опису економічних явищ, а об'єктом аналізу – еволюція соціальної психології; рушійною силою економіки поряд із матеріальними чинниками вважаються моральні, етичні та правові елементи в історичному розвитку; трактування соціально-економічних явищ здійснюється з позицій суспільної психології. Цей напрям економічної думки підтримує інтеграцію економічної науки із суспільними науками, необхідність детального кількісного дослідження явищ, захищає ідею підтримки антимонопольної політики держави.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка