Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному роціСкачати 116,24 Kb.
Дата конвертації05.08.2017
Розмір116,24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання географії
у 2016/2017 навчальному році

Рибчинський В.М.,

методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін

ІППО Чернівецької області
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 року, географія залишається у групі предметів освітньої галузі «Природознавство», а з 2016/2017 навчального року вводиться в дію нова навчальна програма з географії для 8 класів.

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складаються:

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012

№ 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

Таким чином, шкільний курс географії у 2016/2017 навчальному році учні 6-10-х класів та 11-х профільних класів вивчатимуть за різними програмами та з різною кількістю годин на тиждень.

У 2016/2017 навчальному році у 6-8-х класах предмет «Географія»  вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Збірник програм «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-9 класи. Географія». Видавничий дім «Освіта», 2013р.). Програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.

Під час викладання географії у 2016/2017 навчальному році у 8-11 класах рекомендовано користуватися такими збірниками програм:


 1. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11». – Київ: Видавництво «Перун», 2005, 2006 р.

2) «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка». – Київ: Видавництво «Навчальна книга», 2005 р.

3) «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України». – Київ: Видавництво «Вікторія», 2008 р.

4) «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень». – Київ, 2010 р.

Електронні версії програм розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.

Вивчення географічних курсів здійснюватиметься в традиційному порядку: 6 клас - курс «Загальна географія», 7 клас – курс «Географія материків і океанів», 8 клас – курс «Фізична географія України», 9 клас – курс «Економічна і соціальна географія України», 10 клас – курс «Соціально-економічна географія світу».

Курс «Загальна географія» у 6-у класі розпочинає формування основних географічних уявлень загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні засвоюють поняття, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації. Крім того, початковий курс географії включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

У 6-у класі пропонується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов'язково, решта – на вибір учителя. Дослідження, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентації чи розробки міні-проекту (до його виконання можуть бути залучені й члени родини учня), виконуються за бажанням учителя і учнів.

На викладання географії в 6-у класі програмою передбачено резервний час – 6 годин. Ці години вчитель може розподіляти самостійно для: тематичного оцінювання, повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів.

Для викладання географії у 6-у класі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 07.02.2014 № 123 «Про надання грифа навчальній літературі», надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» таким підручникам:


 1. «Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Бойко В.М., Міхелі С.В.).

 2. «Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.).

 3. «Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Гільберг Т.Г., Паламарчук Л. Б.).

Курс «Географія материків і океанів» для 7-го класу є логічним продовженням курсу  географії шостого класу й значною мірою базується на його матеріалі. Головною метою вивчення географії у 7-у класі є формування географічних знань про природу материків та океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.

У програмі 7-го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт виконується на основі використання різноманітних тематичних карт атласу та контурних карт. Уміння працювати з різними за змістом картами є одним з найважливіших показників якості підготовки учнів під час вивчення географії материків та океанів. Програмою передбачені також різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково – за бажанням учителя та учнів.Вивчення географії у 8-у класі (Україна у світі: при­рода, населення) спрямоване на формування науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких 6 годин становлять резерв часу. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час вивчення природних комплексів і населення України та свого регіону з урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів, населення країн світу з курсу географії, що вивчався у 7 класі. Зокрема, вивчення населення України здійснюється на основі тем про населення світу в курсах географії у 6 та 7 класах та внаслідок поглиблення їх змісту. Особлива роль географії у 8 класі полягає у значному її світоглядному потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту із сучасністю та особистим досвідом учнів.

Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8-у класі спрямоване на вирішення таких завдань:

 • сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональ­ні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси;

 • розкрити нові поняття і закономірності, поглибити й узагаль­нити вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;

 • сформувати уявлення про окремі поняття суспільно-географічно­го змісту;

 • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально-відповідальній пове­дінці учнів у географічному просторі країни.

Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт, з яких 4 є обов'язковими для оцінювання. Вони спрямовані на розвиток умінь та навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації; виявлення зв'язків природи і суспільства в межах України, їх взаємного впливу, що сприятиме подальшому розвитку в учнів навчально-пізнавальної компетенції і формуванню ціннісно-смислової та соціально-професійної компетенцій. Запропоновано також завдання творчого характеру (дослідження), які, як і в попередніх курсах, можна оцінювати вибірково.

Програма поглибленого вивчення географії у 8-у класі (Географія України: природа, населення, господарство) спрямована на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави на основі комплексного її вивчення.

Програма спрямована на розв’язання наступних завдань:

- сформувати в учнів знання та уявлення про Україну які цілісний географічний регіон, в якому відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, соціально-економічні та екологічні процеси;

- сформувати нові поняття і закономірності, поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної географії;

- сформувати уявлення та окремі поняття соціально-економічного змісту;

- продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній і соціально-відповідальній поведінці в географічному просторі країни.

Основними змістовими блоками програми, на вивчення яких планується 105 годин (3 години на тиждень) є блоки «Природа», «Населення», «Господарство», які розділені на окремі теми. Програма передбачає виконання 23-х практичних робіт підсумкового характеру, вісім з яких (2, 4, 6, 9, 13, 16, 21, 23) оцінюються обов’язково, решта – на вибір учителя. Практичні роботи спрямовані на відпрацювання умінь та навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації, на виявлення зв'язків природи і суспільства в межах України, їх взаємний вплив, чим значно підсилюється навчально-пізнавальна компетенція і формується ціннісно-смислова та соціально-професійна компетенції. Пропонується також кілька дослідницьких робіт творчого характеру, які оцінюються вибірково.

Курс «Економічна і соціальна географія України» у 9-у класі знайомить учнів з особливостями населення та трудовими ресурсами держави, розвитком і розміщенням господарства, історико-географічним формуванням території України. Детального вивчення та аналізу потребує географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України.

Важливе значення цей навчальний предмет має як початковий етап економічної освіти школярів, оскільки сприяє адаптації їх до життя в умовах ринкової економіки. Саме тому програмою передбачено вивчення питань про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, складові економічного потенціалу країни.

Наводимо перелік рекомендованих підручників, які можуть бути використані під час навчання зазначеного курсу: 1. «Географія. 9 клас». Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Генеза. 2009;

 2. «Географія. 9 клас». Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009;

 3. «Географія. 9 клас». Гілецький Й.Р., Підручники і посібники. 2009;

 4. «Географія. 9 клас». Надтока О.Ф., Топузов О.М. Світ знань. 2009.

Зауважуємо, що досвід довів позитивний вплив на учнів викладання впродовж багатьох років курсу за вибором «Рідний край» за авторською програмою: Г.В. Андрусяк,

Т.Г. Гільберг. Рекомендуємо і в цьому навчальному році у 8-х та 9-х класах на завершення вивчення географії України відвести 17-годин (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) на викладання курсу за вибором «Рідний край».

Вивчення географії в старшій школі (на будь-якому рівні: стандарту, академічному чи профільному) забезпечується в процесі опанування курсу «Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНМС України «Географія. 10 клас.» Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2010; «Географія. 10 клас.» Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Оберіг. 2010.

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2016/2017 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища.

Рекомендовано організацію профільного навчання з географії здійснювати у 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень» (авт. Т.Г. Гільберг,

Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий). Зазначений курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів, кожен з яких включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу. Відповідно до програми діючими є такі підручники:

- «Географія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий). – Київ: Генеза. 2010,

- «Географія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань). – Київ: Генеза. 2011.

У рамках варіативної частини навчальних планів географія вивчається з 5-го по 11-й класи,  залежно від специфіки загальноосвітнього навчального закладу. Прикладом варіативних курсів є «Географія рідного краю» (5 клас) та інші курси, використання яких  дає змогу наблизитися до реалізації положень Міжнародної хартії географічної освіти в Україні.

Краєзнавство забезпечує закріплення наукових географічних понять на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочному вивченню господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту.

Перелік програм для викладання варіативної частини подано в збірнику «Географія. Програми  курсів за вибором та факультативів. Ч-І, Ч-ІІ.– Київ, 2010».

Під час навчання географії в педагогічній діяльності важливим залишається проведення обов’язкового оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне,тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання – тематичне. На основі тематичних оцінювань, що є результатом поточного оцінювання, виставляється семестрова оцінка, а на основі семестрових – річна, при цьому оцінюються реальні досягнення учня, а не його середній бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів - єдині для загальноосвітніх і профільних класів, для класів поглибленого вивчення географії та класів гуманітарного спрямування.

Зауважуємо, що важливу роль у навчальному процесі й надалі відіграє географічний кабінет – одна з вагомих ланок в організації навчально-виховного процесу на уроках географії. Адже в географічному кабінеті знаходиться вся матеріально-технічна база, яку необхідно використовувати під час проведення уроків у 6-10 класах. У викладанні географії шкільне обладнання забезпечує наочність навчання. А це – одне із важливих джерел інформації, засіб пізнавальної діяльності школярів. Використання навчального обладнання сприяє підвищенню рівня організації праці учнів і вчителя, дозволяє створити необхідні умови для вдосконалення викладання географічної інформації, підвищенню якості знань учнів. Матеріальна база шкільної географії створює умови для самостійної діяльності учнів.

Перелік посібників, які можуть бути використані під час вивчення географії, рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках географії, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, результати моніторингу якості природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються на державному рівні – в журналі «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України та газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм», на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на обласному – в газеті «Освіта Буковини», журналі «Освітній простір Буковини» та сайтах ІППОЧО, ДОН ЧОДА.Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів географії та прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання географії у 2016/2017 навчальному році.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2016/2017 навчальному році
Предметна компетентність як особистісна характеристика учня передбачає реалізацію системи вимог, якими є предметні компетенції
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література
До початку 2015/2016 навчального року: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам /Укладачі: Юрченко Т....
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2016/2017 навчальному році
В історії України чимало подій, що перед усім світом продемонстрували прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка