Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література


Recomandaţii metodice referitor la studierea limbii moldoveneşti şi literaturii (moldoveneşti şi universale) curs integrat în anul de învăţămînt 2015/2016 (Fetescu L.I.)Сторінка6/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Recomandaţii metodice referitor la studierea limbii moldoveneşti şi literaturii (moldoveneşti şi universale) curs integrat în anul de învăţămînt 2015/2016 (Fetescu L.I.)


Procesele transformatoare care au loc în ţară şi în lume pun în faţa învăţămîntului noi sarcini ştiinţifico-metodice. Învăţămîntul trebuie să reorienteze formarea elevului ca personalitate cu un nou tip de gîndire, să modeleze omul în stare să creeze şi să perceapă schimbările care au loc în societate, deci să transforme elevul într-o personalitate capabilă de a se autorealiza.

Originalitatea limbii moldoveneşti constă în primul rînd în faptul, că ea realizează două funcţii social-reale de dezvoltare a şcolarului, instruirii şi educării lui – funcţia cunoaşterii şi reglării comunicării cu societatea şi funcţia asigurării intelectuale, spiritual-morale şi emoţionale de formare a personalităţii.

Limba maternă formează conştiinţa naţională, contribuie la identificarea naţională. Astfel, limba moldovenească pune baza sferei de cunoaştere a personalităţii, asigură dezvoltarea intelectului ei.

Vă reamintim, că sarcina principală a studierii limbii moldoveneşti este pregătirea generaţiei noi care va cunoaşte limba avînd un nivel înalt de competenţă comunicativă, care se bazează pe sistemul de cunoştinţe despre limbă, structura ei gramaticală şi are un vocabular bogat, a însuşit normele principale ale limbii literare, este capabil să-şi exprime părerile personale, oral şi scris, în orice stil şi gen literar, deoarece limba maternă formează nivelul spiritual şi intelectual al personalităţii.

În anul de învăţămînt 2015/2016 instruirea în clasele 5-7 se va realiza în baza următoarelor programe:


  • în clasele 5-7 în baza programelor pentru clasele 5-9 a instituţiilor de învăţămînt general: Limba moldovenească. Clasele 5-9. Programe pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Autori V.V.Chiosea, L.I.Fetescu, Odesa, „BMB”, 2013 (cu schimbări, întărite prin ordinul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei din 29.05.2015 № 585).

  • în clasele 8-9 în baza programelor pentru clasele 5-12 a instituţiilor de învăţămînt general: Limba moldovenească. Clasele 5-9. Programe pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Autori V.V.Chiosea, L.I.Fetescu, Cernăuţi, „Bucrek”, 2005.

  • în clasele 5-9 cu limba ucraineană sau rusă de predare a instituţiilor de învăţămînt general: Limba moldovenească. Clasele 5-9. Programe pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba ucraineană sau rusă de predare. Autori L. I. Fetescu, L. P. Strat, Odesa, „BMB”, 2013;

Programele sînt amplasate pe syteul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.

Instruirea în clasa a 10-a se va face în baza programei pentru clasele 5-12 a instituţiilor de învăţămînt general: Limba moldovenească. Clasa a 10-a. Programe pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Autori V.V. Chiosea, L.I.Fetescu, Cernăuţi, „Bucrek”, 2005. În clasa a 11-a instruirea se va efectua în baza programei pentru clasele a 11-a instituţiilor de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare întărită prin ordinul Ministerului învăţămîntului şi Ştiinţei din 28.10.2010 № 1021. Autori V.V.Chiosea, L.I.Fetescu (revista Naşa şkola № 4, 2011)

Pentru realizarea în practică a învăţămîntului pe profiluri, la limba moldovenească şi literatură în dependenţă de profil se acordă un anumit număr de ore, deaceea în şcolile unde avem clase cu profil filologic, social-umanitar, tehnologic, matematic ş.a. la alcăturea programelor pentru aceste clase profesorii se vor bază pe programele enumerate mai sus.

Atragem atenţie la schimbările efectuate în programele pentru clasele 5-9.

Este îmbucurător faptul că s-a mărit esenţial numărul de ore la limba maternă în clasele 5-7.

În clasa a 5-a numărul de ore pentru studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare s-a mărit cu o oră.

În clasa a 5-a numărul de ore la studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba ucraineană sau rusă de predare a rămas acelaş (2 ore).

În clasa a 6-a numărul de ore la studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare s-a mărit cu 1,5 ore.

În clasa a 6-a numărul de ore la studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba ucraineană sau rusă de predare a rămas acelaş (2 ore).

În clasa a 7-a numărul de ore la studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare s-a mărit cu 0,5 ore.

În clasa a 7-a numărul de ore la studierea limbii moldoveneşti în instituţiile de învăţămînt general cu limba ucraineană sau rusă de predare a rămas acelaş (2 ore).

Conform Planurior de învăţămînt 2015/2016 şi programelor numărul de ore rezervat pentru studierea limbii materne şi literaturii moldoveneşti şi universale (curs integrat) în şcolile cu limba de predare moldovenească (clasele 5-11), este următorul:Obiecte de studiu

Numărul de ore săptămînale pe clase
Clasele__5__6__7'>Clasele

5

6

7

8

9

10

11

Limba moldovenească

3

3,5

2,5

2

2

1

1

Curs integrat. Literatura (moldovenească şi universală)

2

2

2

2

2

2

2

Ore pentru studierea limbii moldoveneşti în clasele 1-11 în şcolile cu limba de predare ucraineană sînt rezervate în partea invariativă a Planului de învăţămînt iar în clasele 1-11 în şcolile cu limba de predare rusă sînt rezervate în partea variativă a Planului de învăţămînt

În revista „Naşa şkola”, № 4, 2014 puteţi găsi tăbliţele în care se dau parametrii în baza cărora se vor înfăptui lucrările de control în clasele 8-11 la limba moldovenească în şcoala cu limba moldovenească de predare şi în şcoala cu limba de predare ucraineană şi rusă în care limba moldovenească se învaţă ca obiect.

În tăbliţa următoare se dau parametrii după care se vor înfăptui în clasele 5-7 lucrările de control în şcolile cu limba moldovenească de predare.Numărul lucrărilor de control pentru şcolile cu limba de predare moldovenească

Clase

5

6

7

Semestre

I

II

I

II

I

II

Parametrii controlului

Cunoştinţe şi abilități de limbă

4

4

3

3

3

3

Audiere

-

1

-

1

-

1

Comunicarea:

- dialog


-

1*

-

1*

-

1*

- expunere orală

-

1*

-

1*

-

1*

- compunere orală

-

1*

-

1*

-

1*

Citirea:

- în gînd-

1

-

1

-

1

- cu voce

-

1*

-

1*

-

1*

Scrierea:

- dictare auditivă-

1

-

1

-

1

- dictare vizual-auditivă

-

-

-

-

1

-

- Copiere

1

-

1

-

-

-

- Expunere scrisă

-

1

-

1

1

-

- Compunere scrisă

-

-

-

-

-

1

Numărul total al indicilor, în baza cărora se scoate punctajul total

5

12

4

11

5

11

În tăbliţa de mai jos se dau parametrii după care se vor înfăptui în clasele 5-7 lucrările de control în şcolile cu limbile ucraineană şi rusă de predare.Numărul lucrărilor de control pentru şcolile cu limba de predare moldovenească

Clase

5

6

7

Semestre

I

II

I

II

I

II

Parametrii controlului

Cunoștințe și abilități de limbă

2

2

2

2

2

2

Audiere

-

1

-

1

-

1

Comunicarea:

- dialog


-

1*

-

1*


-

1*

- expunere orală

-

1*

-

1*

-

1*

- compunere orală

-

1*

-

11*

-

1*

Citirea:

- în gînd-

1

-

11

-

1

- cu voce

-

1*

-

11*

-

1*

Scrierea:

- dictare auditivă-

-

-

-

-

1

- dictare vizual-auditivă

-

1

-

1

1

-

- Copiere

1

-

1

-

-

-

- Expunere scrisă

-

1

-

1

-

1

- Compunere scrisă

-

-

-

-

-

-

Numărul total al indicilor, în baza cărora se scoate punctajul total

3

10

3

10

3

10

* Tipurile de activitate care se înfăptuiesc individual pe parcursul anului; pentru ele nu se rezervează ore aparte.

În tăbliţe este indicat numărul minimal al tipurilor de lucrări de control frontal. Reieşind din experienţa proprie de muncă şi posibilitățile elevilor, profesorul poate mări numărul lucrărilor de control, dar să nu supraîncarce elevul.

Frontal se apreciază: audierea, citirea în gînd, dictarea, expunerea şi compunerea scrisă, cunoştinţele şi abilităţile de limbă.

Individual se evaluează: comunicarea (dialogul, expunerea orală, compunerea orală) şi citirea cu voce. Pentru aceste tipuri de activitate nu sînt rezervate lecţii aparte. Rezultatele se pun în coloniţă aparte fără dată şi se i-au în considerare la aprecierea notei tematice..

Pentru controlul cunoştinţelor şi abilităţilor de limbă se folosesc însărcinările în formă de test cu nivel variat de dificultate (pentru rezolvarea lor se rezervează 20 de minute din lecţie) în dependenţă de caracterul materialului studiat. Restul timpului poate fi folosit la înfăptuirea AC (audiere, citire în gînd).Nota tematică se pune în baza notelor curente şi a notelor obţinute la lucrările de control, iar nota semestrială – în baza notelor tematice.

La controlul cunoştinţelor şi abilităţilor de limbă, audiere şi citire în gînd se folosesc teste. În elaborarea testelor, profesorul trebuie să ţină cont de: obiective, conţinut, structura logică a conţinutului, formularea întrebărilor (itemilor), precizarea exerciţiilor şi a problemelor de rezolvat, fixarea punctajului etc.

Forma de bază a controlului corectitudinii ortografice şi de punctuaţie este dictarea.

Numărul caietelor de lucrări instructive în clasă şi acasă la limba moldovenească se determină pe clase:

În clasele 5-9 – cîte 2 caiete, iar în clasele 10-11 cîte un caiet.

Pentru lucrările de control la limba moldovenească în toate clasele se foloseşte cîte un caiet.

Nota pentru caiet se apreciază cu 1-12 puncte.

Notă pentru caiet la limba moldovenească se pune o dată în lună în fiecare clasă, în coloniţă aparte, în registru şi se socoate notă curentă.

Atunci cînd se cotrolează caietele trebuie luate în considerare următoarele criterii:  • să fie prezente diferite tipuri de lucrări;

  • corectitudine gramaticală (calitatea îndeplinirii lucrărilor);

  • respectarea regimului unic ortografic;

  • lizibilitate.

Literatura

Literatura în contextul general cultural al învăţămîntului este o mărturie a marii bogăţii spirituale a poporului moldovenesc, al civilizaţiei lui şi a înaltei morale.

Ca artă a cuvîntului ea duce cu sine o viguroasă încărcătură pozitivă de energie capabilă să formeze şi să transmită din generaţie în generaţie valorile naţionale şi să le cultive în sufletele omeneşti. Arta cuvîntului ajută să cultive, îmbogăţească lumina interioară a copilului, acţionează pozitiv asupra conştinţei şi subconştiinţei, orientează potenţialul moral-etic în direcţie pozitivă, dezvoltă intelectul, capacităţile creatoare, gustul estetic.

Scopul principal al studierii literaturii moldoveneşti şi universale în şcoala contemporană este de a majora nivelul general de cunoştinţe ale elevilor, astfel atingînd un nivel cuvenit a capcităţilor de a citi şi înţelege textul artistic prin familiarizarea cu opera artistică, iar prin intermediul ei – cu cele mai deosebite valori ale culturii. Obiectivul permite lărgirea interesului cultural-cognisibil, favorizează dezvoltarea multilaterală, formarea activă şi autorealizarea personalităţii în societatea contemporană; permite confirmarea concepţiilor personalităţii despre lume, a valorilor naţionale, universale şi general-umane.

Nu trebuie uitat, că finalitatea principală a procesului de receptare a literaturii în şcoală rămîne aceea de a forma din elevi cititori de literatură, în devenire oameni cu deprinderea de a citi, zilnic, ceva interesant, capabil de a adopta o poziţie personală faţă de lecturile lor.

Din natura specifică a disciplinei reies cîteva cerinţe de ordin didactic, care trebuie permanent avute în vedere în desfăşurarea procesului cunoaşterii operelor literare, în context şcolar:

a) Textele literar-artistice şi comentarea lor în şcoală impun înţelegerea faptului că ele devin mijloace pentru formarea elevilor ca cititori avizaţi de literatură, cu alte cuvinte, pentru cultivarea receptivităţii lor literare, ceea ce mai înseamnă şi abandonarea practicii de a pune accentul pe excesul de informaţii istorico-literare, bibliografice, istorice, sociale etc. ;

b) Se impune ca elevii să fie permanent puşi în contactul direct cu operele, să fie stimulată, pe această cale, sensibilitatea lor, ceea ce presupune abandonarea obiceiului de a transmite observaţiile critice ale altora despre operele în cauză;

c) Tot din natura specific artistică a disciplinei reiese cerinţa ca profesorul să devină din transmiţător de informaţii (istorico-literare, critice etc.) un ghid priceput, care să conducă elevii în înţelegerea limbajului literar. De aici decurge obligaţia de a veghea la formarea şi consolidarea deprinderilor elevilor de a citi (curent, conştient şi, mai ales, expresiv), de a-şi exprima impresiile de lectură într-o vorbire şi scriere corecte, de a-şi însuşi un limbaj critic adecvat, de a le asigura un orizont cultural care să înlesnească surprinderea intenţionalităţilor virtuale ale operelor;

d) Profesorului i se cere să nu uite niciodată că literatura este unul din obiectele chemate să contribuie la realizarea educaţiei estetice a elevilor, alături de alte obiecte, precum muzica, desenul. Cerinţa aceasta înseamnă ca profesorul, bazîndu-se pe virtuţile estetice ale textelor literare, să se preocupe de dezvoltarea gustului pentru frumosul artistic (deci să nu neglijeze raportarea – de cîte ori este cazul – operei literare la opere din alte domenii ale artei – muzică, pictură, sculptură, arhitectură, cinema) pentru frumosul din natură, din relaţiile interumane, să aibă în atenţie cristalizarea criteriilor de apreciere a valorilor literar-artistice;

e) Cerinţele menţionate nu pot fi respectate fără ca profesorul de literatură să fie el însuşi un cititor avizat de literatură, capabil de reacţii şi interpretări personale ale fenomenelor literare şi în măsură să accesibilizeze pătrunderea elevilor în mecanismele intrinsece ale textelor literare.

În anul de învăţămînt 2015/2016 instruirea în clasele 5-7 se va realiza în baza următoarelor programe:  • în clasele 5-7 în baza programelor pentru clasele 5-9 a instituţiilor de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Curs integrat. Literatura (moldovenească şi universală). Clasele 5-9. Autori: V.I. Silantieva, V.V.Chiosea, L.I.Fetescu, Odesa, „BMB”, 2013 (cu schimbări, întărite prin ordinul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei din 29.05.2015 № 585).

  • în clasele 8-9 în baza programelor pentru clasele 5-12 a instituţiilor de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare: Curs integrat. Literatura (moldovenească şi universală). Autori: V.I. Silantieva, V.V.Chiosea, L.I.Fetescu, Cernăuţi, „Bucrek”, 2005.

Programele sînt amplasate pe syteul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.

Instruirea în clasele 10-11 se va înfăptui în baza programelor: Curs integrat. Literatura (moldovenească şi universală). Clasele 10-11. Programe pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Autori V.I.Silantieva, V.V. Chiosea, L.I.Fetescu, întărite prin ordinul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei din 28.10.2010 № 1021. Syteul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.0

În scopul repartizării uniforme (egale) sarcinile elevilor pe parcursul anului școlar în revista «Nașa șkola» № 4, 2013 se dă numărul lucrărilor de control la literatura moldovenească şi universală. În tăbliţe este indicat numărul minim şi obligatoriu al lucrărilor de control în fiecare semestru. Reieşind din propria experienţă de muncă şi din posibilităţile elevilor, profesorul poate mări numărul lucrărilor de control, dar să nu supraîncarce elevul.

Obligatoriu în fiecare semestru se vor petrece două lecţii de dezvoltare a vorbirii (oral şi scris).

Nota pentru memorizarea operelor care se dau în baza programei se pune în registru în coloniţă aparte şi se scrie Memorizare.

Caietele pentru instruirea în clasă şi lucrările înfăptuite acasă la literatură se controlează o dată în lună în fiecare clasă.Nota pentru caiet la literatură se pune o dată în lună în fiecare clasă în coloniţă aparte în registrul şcolar şi se socoate ca notă curentă.

În anul de învăţămînt 2014/2015 învăţătorii care vor preda limba moldovenească şi citirea literară în clasele 1-3, vor lucra în baza următoarelor programe şi manuale, aprobate de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei din Ucraina:

– Programe la limba moldovenească pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Clasele 1-4.Autori V. V. Chiosea, L. I. Fetescu, Odesa, „BMB”, 2013;

– Abecedar, manual pentru clasa 1 a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare / Autori L. I. Fetescu, V. V. Chiosea, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2012.

– Limba moldovenească, manual pentru clasa a 2-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2013.

– Limba moldovenească, manual pentru clasa a 3-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2014.

– Limba moldovenească, manual pentru clasa a 4-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fetescu, A. L. Nacu, M. S. Garaga, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2015.

Programe la citirea literară pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Clasele 1-4. Autori: V. V. Chiosea, L. I. Fetescu, Odesa, „BMB”, 2013;

Citirea literară, manual pentru clasa a 2-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare. Autori: L. I. Fetescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2013;

Citirea literară, manual pentru clasa a 3-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare: Autori: L. I. Fetescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2014.

Citirea literară, manual pentru clasa a 4-a a instituţiilor de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare: Autori: L. I. Fetescu, L. M. Culava, A. G. Argint, Kîiv, FOP „Suhaciov”, 2015.

Ore pentru studierea limbii moldoveneşti în clasele 1-4 în şcolile cu limba de predare ucraineană sînt rezervate în partea invariativă a Planului de învăţămînt, iar în şcolile cu limba de predare rusă sînt rezervate în partea variativă a Planului de învăţămînt, deci limba moldovenească ca obiect în clasele 1-4 v-a fi studiată în baza următoarelor programe şi manuale, aprobate de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei din Ucraina:

– Programe la limba moldovenească pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba ucraineană şi rusă de predare. Clasele 1-4. Autori L. I. Fetescu, V. V. Chiosea, Odesa, „BMB”, 2013;

Învăţătorii care predau în aceste clase vor folosi manualele pentru instituţiile de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare, astfel adaptîndu-le la programa numită mai sus.

Rezultatele la învăţătură a elevilor la limba moldovenească se vor aprecia în baza Criteriilor de apreciere a cunoştinţelor întărite de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei din 28.01.2014 № 1/9-74.

Olimpiada regională (etapa a III-a) şi olimpiada pe ţară (etapa a IV-a) la limba moldovenească şi literatură
Olimpiada tradiţională la limba moldovenească şi literatura a avut loc la 14 martie. În cadrul ei au participat 22 de elevi din şase raioane ale regiunii. Din numărul lor, 13 elevi au fost menţionaţi cu diplome de gradul 1, 2, şi 3. Cele mai profunde cunoştinţe au demonstrat elevii din raioanele Sarata, Ismail, Reni. Prin ordinul departamentului învăţămîntului şi ştiinţei al Administraţiei regionale de stat au fost aduse mulţumiri pentru lucrul cu copiii dotaţi următorilor profesori de limba şi literatura moldovenească: V.D. Ţînţar (ş.m.n Furatovca, raionul Sarata), Diaconu M. P. (ş.m. Oziornoie, raionul Ismail), L.P. Strat (şcoala-liceu Novosiolovca, raionul Sarata), Stariş D.V. (ş.m. Dmitrovca, raionul Chilia), Ivanov E.N. (ş.m. Orlovca, raionul Reni), Coreţchii S.G. (ş.m. Plavni, raionul Reni), Sevastianov E.N. (ş.m. Borisovca, raionul Tatarbunar), Pascar A.A. (ş.m.Crutoiarovca, raionul Belgorod-Dnestrovsc), Caracaci N.N. (ş. m. Utconosovca, raionul Ismail)

Deosebit de important este faptul, că în luna aprilie a avut loc, pentru prima dată în Ucraina, olimpiada pe ţară (etapa a IV-a) la limba moldovenească şi literatură. La această etapă avem 3 învingători, care au ocupat locurile I şi II. Aceşti elevi sînt discipolii următorilor profesori: Ivanov E.N. (ş.m. Orlovca, raionul Reni), L.P. Strat (şcoala-liceu Novosiolovca, raionul Sarata), ), Coreţchii S.G. (ş.m. Plavni, raionul Reni).


Fetescu L.I., metodistă, laboratorul ştiinţifico-metodic al limbilor şi literaturilor naţionale, IRPCDO.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України 08.04.2015 р. № 412

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2015 р. за № 472/26917


Каталог: uploads -> editor -> 9673 -> 561315 -> sitepage 58 -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівці у 2017/2018 навчальному році Шкільний курс «Зарубіжна література»
«свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей; прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка