Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство»Сторінка1/4
Дата конвертації06.10.2017
Розмір0,96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АМІНІСТРАЦІЇ
БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ГУРТКУ «ПИСАНКАРСТВО»

(Колективний творчий проект «Виготовлення композиції з писанок» за темою «Символи Вогоню: Сонце. Трикветр. Зірка»)
Керівник гуртка “Писанкарство ”

Руденко Галина Олександрівна2015 рік
ЗМІСТ

Розділ 1. Обгрунтування проектної методики на заняттях гуртка «Писанкарство» ……………………………………………………………………..3

Розділ 2. Писанкарство як вид декоративно-ужиткового мистецтва……...7

2.1. Історія писанкарства……………………………………………………..7

2.2. Символіка української писанки…………………………………………8

2.3. Значення кольору у писанкарстві……………………………………….9

2.4. Інструменти та матеріали для написання писанок……………………..9

2.5. Як написати писанку................................................................................12

2.6. Характеристика пасхальних яєць. Коротка технологія їх виготовлення………………………………………………………………………..14

2.7. Хатні прикраси-обереги з писанок…………………………………….17

Розділ 3. Колективний творчий проект «Виготовлення композиції з писанок»……………………………………………………………………………20

Список використаної літератури………………………………………….28

Додатки:…………………………………………………………………….29

Методичне забезпеченя занять з писанкарства за темою: «Символи Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка»

Заняття №1…………………………………………………………………29

Заняття № 2…………………………………………………………………38

Заняття № 3…………………………………………………………………48

Заняття № 4-5………………………………………………………………57

Масовий захід-презентація «О, писанко! Ти символ України»…………68

Фото виставкових композицій…………………………………………….79

Розділ 1. Обгрунтування проектної методики на заняттях гуртка «Писанкарство».

Наш час, а саме ХХІ століття називають епохою проектної діяльності. А в освітньому просторі проектна діяльність забезпечує тісний зв'язок теорії з практикою в процесі навчання; сприяє формуванню у учнів життєвих компетенцій. Поставивши ціль, спланувавши свої дії та здійснивши задумане учень досягає кінцевого результату, розв’язавши при цьому життєво значущу проблему.

Характеризуючи проектну технологію, слід вказати на те, що це технологія навчання, реалізація якої розширює можливості традиційного опрацювання учнями певної теми (розділу), оскільки спрямована на створення під час виконання ними навчального проекту певного матеріального або інтелектуального продукту, що безпосередньо стосується теми (розділу).

Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створенням його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів. З точки зору вихованця, навчальний проект – це можливість щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. З точки зору педагога, проектна діяльність – це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання, виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а саме: • Планувати свою роботу, попередньо прорахувавши результат;

 • Використовувати велику кількість джерел інформації, виділяючи і запам’ятовуючи найбільш важливі;

 • Самостійно збирати, систематизувати матеріал;\

 • Аналізувати, здогадуватися, узагальнювати, тобто. Проводити дослідження;

 • Співставляти факти, аргументувати свою думки;

 • Самостійно, або в колективі приймати рішення;

 • Соціально співпрацювати (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним, з колективом);

 • Створювати «кінцевий продукт» - щось матеріальне, отримене в результаті проекту;

 • Презентувати створенне перед аудиторією;

 • Здійснювати самоаналіз результативності та успішності у вирішенні проблеми проекту.

Основне призначення методу проектів — надати учасникам проекту можливість самостійно здобути знання, набути практичних навичок під час виконання практичних завдань або розв’язання проблем, що потребують інтеграції знань з різних предметних галузей. Як наслідок, проектна діяльність дає змогу виховувати «діяча», а не «виконавця», розвивати вольові якості особистості, формувати навички партнерської взаємодії. 

В проектній технології на передній план виступає випереджувальний розвиток учня як творчої особистості. Особливого значення керівник гуртка повинен надавати залученню вихованців до процесу пошуку. Оскільки метод проектів застосовують переважно як навчальний, то ми стараємося обирати таку тему, щоб реалізувати і календарний план і провести творчу роботу, а презентація проекту розглядається як підсумок за обраними темами в результаті чого гуртківці набирають бали для особистого рейтингу. Для цього ми обираємо короткотривалі проекти. Метою та завданням проектів є створення чогось нового, творчого. Мета повинна бути конкретною, спрямованою на кінцевий результат.Цінним в проектуванні є те, що в гуртківців виробляється і закріплюється звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і вмінь, вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектування, який відповідав би вимогам дизайну. Крім того, в умовах здобуття позашкільної освіти, коли між дітьми і керівником гуртка існує невимушене, вільне, не прикріплене до оцінки в щоденнику, спілкування, робота над проектом дає високу можливість розвивати у дітей пізнавальну й трудову активність, формувати вміння самостійно використовувати свої знання, як шкільні, так і здобуті в гуртку. Тут плідно розвиваються комунікативні здібності, навички лідерів навіть у тих дітей, які в умовах школи почувають себе некомфортно, соромязливо. Діти з успіхом працюють в групах, виконують спільні завдання, використовують міжпредметні звязки.

Робота над творчим проектом розвиває морально-трудові якості, працелюбність. Готує гуртківців до свідомого вибору професії. При цьому потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу, стежити, щоб вони доводили свої наміри до кінця.

Реалізація проектної технології має організовуватися з дотриманням таких дидактичних принципів, як:

 принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку (розвиток інтелектуальної, емоційно- вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості; залучення до різних видів навчально-пізнавальної діяльності з метою цілеспрямованого розвитку загальних і спеціальних здібностей, пізнавальних інтересів та потреб у саморозвитку та самовдосконаленні);

 принцип гуманізації (утвердження особистості учня як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття його здібностей, нахилів, уподобань; задоволення особистісних освітніх потреб);  принцип науковості (формування наукового світогляду учнів відповідно до сучасного рівня розвитку науки);

 принцип оптимізації (вибір та реалізація найкращого варіанту організації самостійної навчально- пізнавальної діяльності учнів з урахуванням конкретних умов, необхідних зусиль педагогів, учнів та їх реальних можливостей для здобуття максимально можливих результатів за мінімально необхідних затрат часу);

 принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів (створення умов, за яких учень займає активну особистісну позицію і найбільш повно розкритися як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності) з огляду вмотивованості до її виконання;

 принцип активності, свідомості та самостійності учнів (спонукання учнів до цілеспрямованої самостійної навчально-пізнавальної активності; формування потреби в здійсненні аналізу результатів власної пізнавальної діяльності; активізація прагнення до пізнавальної самостійності) [1, с. 17].

У виконані проектів необхідно дотримувася чотирьох взаємопов’язаних етапів:


 1. Організаційно-підготовчий.

 2. Конструкторський.

 3. Технологічний (виконання роботи).

 4. Заключний (презентація, оцінка проектної діяльності).

На першому етапі ознайомлюю вихованців зі змістом проекту, допомагаю у постановці завдань, визначенні джерел інформації. Розподіл обов’язків відбувається за принципом «кожен робить те, що може зробити краще за інших». Збір інформації відбувається за наміченими напрямками: хтось в бібліотеку, хтось в особистій бібліотеці, хтось працює над матеріалами в гуртку, хтось в інтернеті. В ході першого етапу консультую вихованців, розглядаю пропозиції, корегую при необхідності поза сіткою робочих годин в гуртку. На другому етапі діти працюють над створенням ескізу творчої роботи. Творча група опрацьовує зібраний матеріал і виробляє декілька видів конструкторського вирішення проекту. Із запропонованих більшістю голосів обирається кращий.

Для технологічного вирішення проекту підбираємо потрібний матеріал, інструменти, прилади. Виконання роботи відбувається колективно. Кожен виконує те що вміє, керівник гуртка контролює, направляє. А при необхідності бере на себе найбільш відповідальні моменти в роботі.

На підсумковому етапі учасники творчої групи демонструють результати у формі звіту з демонстрацією кінцевого продукту.

Під час захисту проектів зникає почуття страху за неправильну відповідь, розвивається терпимість до думки інших, значно зростає мотивація занять в гуртку.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом визначеного часу. Діти вчаться на власному досвіді і досвіді своїх товаришів, бачать результати власної діяльності. Завдяки методу проектів можна вирішити багато завдань, зокрема активізувати мислення дітей, задовольнити природну допитливість і дослідницький інтерес. Але без сформованих навичок роботи, без уміння аналізувати і відтворювати потрібну інформацію, діти не зможуть брати участь в таких проектах.

У результаті спільної діяльності відбувається формування внутрішніх та соціальних мотивів. Саме метод проектів сприяє формуванню основних груп ключових компетентностей вихованців. Уміти створювати, реалізовувати чи брати участь у проектах – це уже життєва компетенція особистості. Проблемно-пошукова діяльність, в яку гуртківці включаються в процесі виконання проектів, також є важливим фактором набуття ключової та предметної компетенції. Проблеми та вирішення їх в групах стимулюють дітей до вибору раціональних шляхів розв’язання навчальних проблем.

Інноваційні технології навчання і зокрема проектна,сприяють творчому засвоєнню знань, їх практичному застосуванню. При цьому навчальний процес характеризується значною інтенсивністю, підвищеним інтересом, набуті знання відрізняються глибиною та міцністю.

А на кінець навчального року нам є що показати під час творчого звіту гуртка, та маємо готові експонати на районну виставку декоративно-ужиткового мистецтва.
Розділ 2. Писанкарство як вид декоративно-ужиткового мистецтва.

2.1. Історія писанкарстваНе можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас із християнством, адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується ІХ століттям. І досі на цих витворах мистецтва зображають знаки, які походять з дохристиянської доби.

Традиції і секрети майстерності писанкарства передавалися з покоління в покоління, від бабусі до онуки. При цьому наступним поколінням суворо заборонялося змінювати розташування знаків, тому що можна було щось порушити у призначенні писанок. Писали їх тільки старші жінки. Дівчата біля них вчилися. Адже молодь не могла знати все, що треба записати на писанку.  Наші сучасники кажуть, що у символах, зображених на писанках, закодована певна інформація, яка є оберегом для роду, для народу, побажанням, як саме ми хочемо жити. Відома українська писанкарка Оксана Білоус стверджую, що саме тому писанки й називаються писанками, що на них щось "записано". А наші предки, створюючи писанку, думали про продовження роду, про те, щоб не зупинялося життя на землі. І це було головне. Втім писанки використовували як обереги на всі випадки життя — щоб ніхто у сім'ї не хворів, щоб добре родила земля, щоб худоба не переводилася, щоб блискавка в хату не вдарила, тощо. І сьогодні люди вірять у магічну силу писанки. І будь-яка писанка може бути і для дитини, і для оселі, і для всього іншого. Головне — чого людина сама хоче, що собі попросить.

З писанкою пов’язано найбільше міфів, які описують створення світу. Ще понад 7 тисячоліть тому давні люди думали: звідки взялося небо, вода, гори, птахи, люди? Не знаючи конкретної відповіді, вони зверталися до своєї уяви, шукали подібні речі, які б могли це пояснити. Знали що із яйця виростає живий організм – курча, значить і все що їх оточує також народилося із якогось яйця.

Міфології різних народів світу по своєму це тлумачать А от українська міфологія має своє пояснення у вигляді Казки про Курочку рябу, яка знесла золоте яйце. Ні Дід ні Баба не змогли його розбити, а Мишка хвостиком зачепила – воно і розбилося. Мишка – це символ природної сили і казка якимось чином показує, що світ почався з яйця.

2.2. Символіка писанки та народні вірування.

Ось як пояснює силу символіки Оксана Білоус:Нещодавно на виставці у Пирогові до мене підійшла жіночка і попросила: дайте писанку, яку можна подарити дуже злій людині — щоб вона стала добрішою. Я кажу: візьміть ту писанку, яка вам найбільше до душі. Жінка вибрала витвір із символом сонця. Це символ тепла, енергії, руху вперед і — любові. Адже любов — це теж енергія. Я пояснила це жінці. Вона замислилася і каже: "Напевно, та людина така зла, бо її ніхто не любить". Я віддала жінці писанку і подумки "зарядила її" — побажала людині, для якої вона призначена, добра й любові. — Як "заряджати" писанку енергією? Коли пишеш, маєш думати про своє бажання? — Звичайно. У малюнок вкладається енергія майстра. І наші предки це розуміли. Сам процес написання писанок — це, фактично, обряд. У ньому все мало значення. Наприклад, у ХІХ столітті перед тим, як писати писанку, прибирали оселю. По воду для фарб і миття яєць жінки йшли до світанку, доки "крук не намочив рук", тобто поки вона чиста і до неї не доторкнулася зла сила.

Символіка писанок дуже різноманітна. Про неї написано вже не одну книгу. Але якщо в загальних рисах, то що це за знаки?  У писанкарстві використовуються дві групи символів — жіночі і чоловічі. Жіночі стосуються Великої матері — Богині Неба. Її малюють по-різному. Іноді це вертикальна риска з кружечками з двох боків і паличками — "руками-ногами". А іноді її зображують у людській подобі.  Богиня знаходиться на небі, а під землею у неї є протилежний образ — чоловічий. Це вогняний змій. На наших писанках дуже багато так званих "юрків" —S-подібних символів змія. Іноді його зображують з крилами. Тому що за легендами змій піднімається на небо, запліднює богиню і вона родить дощем на землю. Коли на небі видно блискавку — вважається, що це летить до богині вогняний змій. Грім — це свідчення того, що відбулося відродження природи. Половину "юрка" можна розглядати як спіраль, яка є схематичним зображенням еволюції Всесвіту. До групи знаків, що символізують жіноче начало і народження життя, належать: хвильки (безкінечник), грабельки (дощ іде з неба), риба, пташка. Чоловіча сила відповідає за енергію, за розвиток. Це такі знаки, як зірка, вогонь — "трикветр" (тригачковий хрест). Цей вогонь знаходиться під землею, він ніколи не зникає. Як і вогняне ядро Землі. І його символи мають велике значення. А сонце — це небесний вогонь, який в усі часи шанували і возвеличували. На писанках сонце позначають по-різному: коло, коло з крапками, з хрестом усередині, з променями.  Чоловіче і жіноче начало рівнозначні.

На одних писанках переважають жіночі знаки, на інших — чоловічі. Це пов'язано із давніми обрядами, в яких ці писанки використовувалися. Яйце, на якому малюють писанку, вважається символом Всесвіту.  Майже у всіх народів світу яйце вважалося джерелом життя. Безліч легенд і міфів пов'язані з його культом. Проте яйце належить і до сфери підземної, воно є атрибутом Змія. За легендами, змій зносить яйце або розколює його.

Про традиції, пов'язані із писанками, найбільше можна дізнатися із безцінної монографії кінця ХІХ століття "Описание коллекции народных писанок". Це каталог писанок, що зберігався у приватному музеї дворянки Катерині Скаржинської. Одним із його авторів був хранитель музею, член імператорського Російського Географічного Товариства Сергій Кульжинський. "Описание" було видано окремим альбомом у Москві у 1899 р. У ньому, окрім зразків писанок, міститься опис історії, звичаїв, легенд, символіки. "Тільки писанки можуть розповісти нам про те, про що мовчить народна пам'ять…" — зазначав автор каталогу. До наших часів колекція писанок не дійшла, однак зараз вона відтворюється за каталогом. 

До речі, на писанках ХІХ сторіччя зображені жінки-богині з парасольками. Тоді у селах парасольок точно не було. Що ж це за символ? На думку Оксани Білоус це купол, який оберігає людину від зовнішніх негативних впливів. Сім поколінь — це як парасолька.

Поминальні писанки зберігали тільки до поминальної неділі. А інші як оберіг дому тримали в хаті цілий рік. Вони лежали у кошику на чільному місці.  Кажуть, якщо писанка зламається, краще не викидати її у смітник, а кинути у воду, у вогонь чи прикопати. Так ви віддаєте писанку у стихію, з якої вона прийшла. 

До речі, символіка, що використовується у писанках, зустрічається не лише у писанкарстві. А й у таких давніх ремеслах, як гончарство, вишивка, вибійка (декорування тканини шляхом друку на полотні різноманітних візерунків і орнаментів) і в приготування "печатних" пряників. 

2.3. Значення кольору у писанкарстві

Символічне значення мають і кольори. Є чоловічі: червоний, жовтий (кольори вогню). І є жіночі: білий, фіолетовий, блакитний. До речі, якщо змішати синій і жовтий кольори, вийде зелений — колір життя. Найдавніші писанки були переважно червоного кольору. Тому що це колір вогню. Кожна фарба має своє життя, своє значення, своє окреслення радості. Червоний – колір любові, сили, здоровя, влади, чоловічої статі, радості життя, для молодих – надія на одруження. Білий – символ чистоти, непорочності, світла. Синій – неба, повітря, води, нескінченості космосу, вірності, здоров’я. Зелений – колір весни, воскресіння, природи, молодості, свободи, багатство рослинного і тваринного світу. Жовтий – колір що є символом землі, її плодючості, пошана духів, духи померлих, подяка за охорону від злих сил. Бронзовий – землю багату на дари плодів. Поєднання в орнаменті 4-5 кольорів – родинне щастя, мир, добробут, любов, успіх.

2.4. Інструменти та матеріали для написання писанок

Основним предметом розпису є яйце. Для писання писанок беруть переважно курячі яйця, але можна використовувати качині та гусячі. Слід звернути увагу на його будову, еліпсоподібну форму. Для створення писанок треба вибирати білі яйця середньої величини, із шорсткою шкарлупою, оскільки на гладеньке яйце погано лягає фарба. Придатні яйця розпізнаємо так: беремо яйце у ліву руку, великим пальцем правої руки проводимо по його поверхні, визначаючи його шорсткість. Вибрані для писання яйця миють у теплій воді, додаючи одну чайну ложку соди на 1 л води, обережно стирають бруд, після чого кладуть у воду, вливши 2-3 л оцту, виймають і просушують. У таких яйцях потрібно зробити отвір у верхній частині яйця за допомогою гострозаточеного надфіля або тонкого свердла та за допомогою шпріца (5 кубиків) обережно «видути» вміст яйця.

Послідовність:


 1. Набрати в шприц повітря;

 2. Вставити голку шприца в отвір яйця.

 3. Яйце тримати над чистою посудиною.

 4. Обережно впустити повітря в отвір яйця.

 5. Вміст яйця витікає в чисту посудину.

 6. Так робити до тих пір, поки яйце не спорожніє.

 7. Порожні шкарлупки кладемо в миску з водою.

 8. В шприц без голки набираємо чистої води і впускаємо до шкарлупок.

 9. Колихаючи шкарлупку в руці, вимиваємо її зсередини.

 10. Шприцом з голкою видуваємо воду з шкарлупки.

 11. Шкарлупки складаємо в лоток отвором донизу на товстий шар серветки для просушування.

Після просушування в отвір шкарлупки шприцом заливаємо клей ПВА. Цю процедуру повторюють декілька разів, просушуючи за кожним разом. Таке яйце є досить міцним і може довго зберігатися.

Основним художнім матеріалом при розписуванні писанок є бджолиний віск.http://presentway.com/wp-content/uploads/2013/03/yellowaspens-1-of-1-600x400.jpg

Основним інструментом для написання писанки є писачок. Це спеціальний інструмент, для розпису яєць. Писачок складається з двох частин: металевої лієчки і дерев'яного держачка. Лієчка повинна мати з одного боку широкий отвір, у який кладеться віск, а з другого боку —маленький, через нього, власне, і буде витікати розтоплений віск. Найзручнішим у роботі є писачок, виточений зі шматочка мідного або латунного прут.http://img24.olx.ua/images_slandocomua/279627796_1_1000x700_pisachok-dlya-rospisi-goryachim-voskom-kiev.jpg

При роботі з таким інструментом будемо нагрівати його металеву частину у полум'ї свічки, після чого набиратимемо через широкий отвір віск. Час від часу необхідно підігрівати писачок на вогні для підтримування постійної температури, та набирати віск, а також при потребі чистити писачок шматочком металевого дротика.

2.5. Як написати писанку?

Спочатку вибираємо візерунок для писанки. Для першого разу він має бути нескладним і пасувати до форми яйця. Для поділу поверхні яйця й нанесення малюнків потрібен простий олівець, гострозаточений і бажано, щоб олівець був твердим і не залишав на яйці дуже жирного сліду Під час поділу поверхні яйця і під час писання воском обидві руки повинні бути оперті ліктями на стіл. Для того, щоб писанка вийшла гарна, мала рівненькі лінії і була пропорційна, треба навчитися ділити поверхню яйця. Яйце потрібно взяти в ліву руку, а олівець у праву, на гострому чубку поставити хрестик, який умовно поділить його на чотири частини, та прикласти до яйця олівець і мізинець правої руки. А далі обертати яйце навколо осі (мізинного пальця). Олівець буде залишати слід на яйці. Таким чином ви завжди доведете лінію до місця, з якого починали, інакше ніколи не отримаєте рівної, гарної лінії, через сферичну (округлу) форму, яку має яйце. Коли зроблено перші чотири лінії, поверхню яйця необхідно поділити по екватору. Для цього одну з ліній ділять навпіл і так само, обертаючи яйце, наносять поперечну лінію. Олівцем можна також розмітити основні елементи орнаменту. Цей слід зніметься потім з готової писанки разом із воском. Втім, справжні писанкарки ніколи не користувалися олівцем і писали по яйці одразу писачком.закарпатські писанки1 поділ, кольори, символи, візерунки
Свічка з воску або парафіну кріпиться до підставки з металу, яка має бути стійкою і мати гострий край, об який знімаються надлишки воску з писачка. Найпростіша й найзручніша підставка — звичайна бляшанка. Розписування писанок: у писачок потрібно покласти маленький кусочок воску і нагрівати його на полум'ї свічки декілька секунд. Після цього спробуйте провести ним лінію на папері, щоб перевірити, чи добре витікає віск . Коли віск буде добре нагрітий і не капатиме, починайте наносити його на писанку так само, як і олівцем, тобто обертаючи яйце навколо осі прикладеним до яйця писачком з розтопленим воском. При цьому треба уважно стежити, щоб писачок своїм отвором був щільно прикладений до яйця, тобто голівкою він повинен стояти прямо перпендикулярно до його поверхні. Розтоплений віск дуже швидко застигає, і треба пильнувати, щоб він був розтоплений, та постійно підігрівати на вогні. Добре розігрітий віск дає рівну гладеньку лінію, а коли він недостатньо нагрітий, то не пристає добре до яйця, і лінія має нерів- ні, розірвані краї. Пізніше у фарбі віск на такій лінії може просто відпасти від яйця, і писанка буде зіпсована. Не можна писати по яйці, яке щойно вийняли з холодильника, тому що на поверхні конденсується вода, а до вологого і холодного яйця віск погано пристає.

http://how-to-do.org/uploads/jak-rozpysaty-pysanku.jpg
Фарбування писанок: фарбування писанок полягає у надані шкарлупці певного кольору. Це відбувається за допомогою барвників. Існує два види барвників — природні і фабричні.

У давнину барвники отримували із різних рослин. Наприклад, жовту фарбу отримували із кори молодої дикої яблуні; оранжевий — із цибулиння, фіолетову — із бузини, темно-червону — із дубової кори або чорної вільхи, коричневу — з гречаної полови, зелена — із полови конопляного сім'я. Зараз для фарбування писанок використовують здебільшого фабричні барвники — анілінові фарби. Для фарбування писанок приготуємо набір розчинених анілінових барвників, що призначені для фарбування вовни. Фарбу (приблизно чайну ложку) висипаємо у банку місткістю 0,5 л та заливаємо її 250—300 мг окропу. Воду бажано брати м'яку. Фарбувати писанки можна тоді, коли фарба охолоне до кімнатної температури. Основні кольори—жовтий, зелений, червоний та чорннй. Рідше використовуються синя, фіолетова, помаранчева та коричнива фарби. Для більш якісного фарбування підготуємо близько 300 мл 9%-го розчину оцтової кислоти (харчового оцту), який наливаємо у банку 0,5 л. А для написання писанок способом «відбілювання» — розчин з використанням будь- якого відбілювача для білизни (наприклад, 3г - 4 столових ложки «Білизни» на 300 мл води). Потрібні ще чисті ганчірки, що добре вбирають вологу, та ложки, бажано пластмасові, якими опускатимемо яйце у фарбу. Ложки й ганчірки беруться до кожної фарби окремо. Зняття воску з писанки: із писанки легко зняти віск над полум'ям свічки. Це потрібно роботи, наближаючи писнку до полум’я збоку бо у верхній частині язичка полум’я виділяється кіптява і писанка потемніє від сажі. Коли знімати віск із видутого яйця над полум'ям, необхідно спочатку відкрити отвори гарячим писачком або прогріти один із них, бо деколи шкарлупка, під тиском нагрітого в середині писанки повітря, може тріснути.2.6. Характеристика орнаментованих пасхальних яєць. Коротка технологія їх виготовлення.

Ще в давнину яйце було символом Сонця, весни, часткою життєдайної, чарівної сили, амулетом, за допомогою якого людина заворожувала, з’єднувала в собі добрі сили, а лихі відвертали. Коли ж зявилася перша писанка? За давньою притчею, перше пасхальне яйце свята рівноапостольна Марія Магдалина піднесла римському імператору Тиберію. Незабаром після воскресіння Христа Спасителя на небо Марія Магдалина прийшла для євангельської проповіді в Рим. У ті часи було прийнято, приходячи до імператора, підносити йому подарунки. Багаті приносили дорогоцінності, а бідні люди - те, що могли. Марія Магдалина не мала нічого, крім віри в Ісуса, тож протягнула імператору Тиберію куряче яйце зі словами: «Христос Воскрес!» Імператор, засумнівавшись у сказаному, зазначив, що ніхто не може воскреснути з мертвих і в це так само важко повірити, як і в те, що біле яйце може стати червоним. Тиберій не встиг договорити ці слова, як яйце стало перетворюватись з білого на яскраво-червоне. З того часу фарбовані яйця у віруючих у Христа служать символом воскресіння Ісуса, а з ним і очищення в ім’я нового, кращого життя. Але, щоб те яйце було сильнішим , поверхню шкаралупи зафарбовували в будь-який колір - червоний, жовтий, зелений. Таке однофарбоване яйце наз. крашанка Крашанки бувають варені, призначені для того, щоб «розговітися»: їх фарбують переважно в червоний колір (інші назви: «слива», «галка», «галунка»). Водою, у якій лежала галунка, першого Великоднього ранку вмивається в сімї дівчина на виданні, щоб бути гарною і вдало вийти заміж. Поруч з крашанками гідне місце в народному декоративно –прикладному мистецтві займають інші види декорованих яєць, що мають свої відмінні технології виготовлення . Найбільш розповсюдженими є писанки, біла писанка, крапанки, дряпанки, бісерки, крученки, мальованки.
http://life.img.pravda.com/images/doc/d/9/d974c33----002.jpg http://life.img.pravda.com/images/doc/4/d/4dd943a----3.jpg
d:\руденко г.о\атестація руденко г.о\2015-2016 н.р\фото\dsc02259.jpg http://prashhur.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/krapanka.jpg
http://tkalez.com/wp-content/uploads/rospis-pashalnyih-yaits-dryapanka.jpg http://www.roditeli.ua/uploads/images/%d0%b1%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0.jpg

d:\руденко г.о\атестація руденко г.о\2015-2016 н.р\фото\dsc02262.jpg http://artvertep.com/res/images/store/normal/12630.jpg

Перелічені види є традиційними і розповсюдженими у всіх регіонах України. Пропонуюкороткий опис виготовлення видів писанок.

Писанка-яйце розписане писачком по чистій чи вже пофарбованій шкаралупі. Технологічний процес її виготовлення складається з ряду операцій: розпис писанки воском, поетапне фарбування та затушовування воском відповідних місць на писанці, розігрівання та знімання воску.

Крапанка - малюнок складається з крапочок, зроблених восковою свічкою по яйцю, фарбованому почергово у різнокольорових фарбниках. Спочатку яйце опускають в якусь одну фарбу, потім коли воно висохло, на нього наносять крапки гарячого воску. Як віск охолоне,яйце кладуть у фарбу іншого кольору. Після висихання фарби яйце тримають над свічкою і прибирають залишки воску. Виходить напрочуд мальовнича композиція з різнобарвних цяток. Дряпанка- один з перших різновидів орнаментованих яєць («шкрябанка», «скрябанка»). Темно-коричневе (природного кольору) або пофарбоване в цибулинні біле яйце з видряпаним на ньому малюнком. Інструментом може слугувати гострий ножик, скальпель, шило, циганська голка, будь-що, чим можна шкрябати. Малюнки на шкрябанках здебільшого рослинні з огляду на специфіку техніки вишкрябування (округлі лінії робити легше). Спочатку орнамент малюють олівцем, потім гострим предметом видряпують.

Крученка ( мотанка) – яйця, обмотані нитками по горизонталі, від вершка до низу нитка в нитку або за певним малюнком. Спочатку яйце покривають клеєм, а потім намотують нитки («Ірис», «Ромашка»).

Бісеринка («вощанка», «восковка», «бісерка») - яйця, покриті однорідним шаром воску, в який «втоплювалися» розігріті бісеринки за певним малюнком. Бісерна писанка трапляється тільки на Буковині й у селах поблизу Чернівців. Старовинні бісерні писанки виготовлялися з венеціанських перлів і стеклярусу, які й до цього часу виблискують в дивовижних візерунках уже понад століття, не втрачаючи соковитості своїх барв. Певна річ, яйце з його тендітною шкаралупою не витримало б ваги перлів, а тому бісерні писанки робилися на дерев’яній основі, сточеній у бездоганний овал і просякнутій особливим смоляним розчином, на якому й трималися крихітні скляні намистини. Писанки з бісеру робили тільки на замовлення, і коштували вони чималі гроші. Виготовлення: на деревяну основу у формі яйця наносять розігрітий віск, а потім викладають орнамент бісером. Існує ще техніка «одягання» яйця в бісерну сіточку. Ці сітки можуть мати різну щільність, візерунок, кольорову гаму. Оздоблювалися стрічками, кольоровим папером. Але не зважаючи на те, яким способом виготовлена бісерна писанка, вона залишається дивом краси та заможності.

Біла писанка («мучена») - писанку виконану восковою технікою, кладуть у відбілюючий розчин, щоб він покрив ціле яйце. Усі незакриті воском місця побіліють. Писанку обсушують і нагрівають над свічкою, стираючи віск. Така писанка має біле тло. Через складний технологічний процес виготовлення її називають ще «мученою».

Мальованка — яйце, розписане за допомогою пензлика олійними, акварельними фарбами або гуашшю. У монастирях, здебільшого їх виготовляють, мальованки прикрашають стрічками,кольоровим папером. Їх виготовляють так: видуте і висушене яйце покривають сумішшю (І частина води + 1 частина клею ПВА); після висихання на поверхню яйця будь-якими фарбами наноситься малюнок. «Любительські» писанки (Пасхадекор) (нетрадиційні й менш розповсюджені) — яйця, що обгортаються ганчірками і варяться в окропі, або прикрашаються папером, картоном, стрічками, мереживом тощо. Писали писанки від Різдва до Трійці, охоплюючи увесь весняний цикл. За традицією Великодні писанки пишуться після весняного рівнодення, під час Великоднього посту. Чистий четвер перед Великоднем - останній день, коли можна займатися писанкарством. Обов’язково читали молитву, перед тим не можна було ні сперечатися, ні сваритися, не мислити нічого поганого - свідомість повинна бути чистою.

2.7. Хатні прикраси-обереги з писанок

Генетично закладене естетичне чуття дало можливість українським жінкам створити прикраси з писанок, що були водночас і хатніми оберегами. Серед них - «дзвони», «ґердани», «між віконні хрести», «голуби».jgp_7942
c:\users\галина олександрівна\downloads\прикраси з писанок 3.jpg

https://sites.google.com/site/tradicipicankarsstva/_/rsrc/1397933158679/stvorenna-pisanok/vigotovlenna-gerdanu-dzvoniv-hrestiv/%d0%a0%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba6.jpg

«Дзвони» - хатня прикраса-оберіг. Писанки з’єднані на китицях по три, п’ять, сім штук; при коливанні створюють у просторі шурхіт. За віруванням, цей шурхіт відлякує та відганяє від хати нечисту силу. Він подібний до церковних дзвонів, китайських та японських дзвоників, що очищують простір довкола себе. Вішали «дзвони» у хаті поблизу ікон. «Гердан»- хатня прикраса-оберіг. Гердан представляє собою три низки з трьома, п’ятьма, сімома писанками, що начебто утворюють намисто з трьох низок. З обох країв низки зв’язуються вузликами і на них підвішуються китиці. Центральна писанка в кожній низці обов’язково є із зображенням хреста. Вішається гердан під іконами. Вважається могутнім оберегом. «Міжвіконний хрест»- хатня прикраса-оберіг. Символ Духа Святого, що кружляє під сволоком хати в Різдвяні та Великодні свята, охороняючи оселю. Приносячи в неї любов, благодать та надію на краще життя.Розділ 3. Колективний творчий проект «Виготовлення композиції з писанок»
Колективний творчий проект «Виготовлення композиції

з писанок за темою «Символи Вогоню: Сонце. Трикветр. Зірка»
Анотація

Тема проекту: «Виготовлення композиції з писанок».

Мета проекту:

навчальна - навчити виготовляти тематичні композиції з писанок;

розвиваюча – розвивати просторове та технічне мислення, художню уяву, естетичний смак, координацію рухів у процесі виготовлення писанок;

виховна - виховувати бажання продовжувати і розвивати традиції українського народу, охайність під час виконання робіт.

Об’єкт проекту: композиція з писанок.

Основні завдання і цілі: • Підібрати об’єкт для роботи;

 • Провести порівняльний аналіз запропонованих об’єктів з метою обрання кращого;

 • Підібрати складові елементи композиції та їх кількість;

 • Підібрати матеріали для виготовлення композиції;

 • Опрацювати техніку розпису яєць для композиції;

 • Опрацювати техніку кріплення писанок в композиційному рішенні;

 • Підібрати інструменти та матеріали для даної роботи;

 • Ознайомитися зі зразками і ескізами для виконання розпису;

 • Розрахувати економічне обґрунтування проекту.

Матеріально-технічне забезпечення проекту:

 • Різні види матеріалів;

 • Писачок;

 • Мережа інтернет;

 • Посібники;

 • Техніко-технологічна документація;

 • Інструкції з техніки безпеки.

Вимоги до виробу:

 • Оригінальність;

 • Композиційна цілісність;

 • Якість;

 • Безпечність;

 • Естетичне оформлення.

І. Організаційно-підготовчий етап:

1. Технічне завдання

1.1. Призначення проектованого виробу

Кожного року в травні місяці у нас відбувається виставка декоративно-ужиткового мистецтва, на яку мають бути представлені роботи гуртківців даного напрямку. Ця виставка для нас, як підсумок роботи за рік. Тому, після вивчення одного, або двох розділів за навчально-виховним планом гуртка, ми плануємо якусь підсумкову роботу. І продукт нашого колективного творчого проекту і стане для нас підсумком за розділом «Символи Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка» а разом з тим представить наш гурток на районній виставці декоративно-ужиткового мистецтва в травні.1.2. Вимоги до проектованого виробу.

- Вимоги до конструкції: оригінальність, надійність, безпечність, практичність, оптимальний розмір, композиційна цілісність;

- вимоги до оздоблення: якісне та естетичне оздоблення, смислове навантаження, гармонійне поєднання з усіма елементами виробу.

- вимоги до матеріалів: простота в процесі обробки, надійність у використанні, стійкість до впливу оточуючих факторів, доступність у придбанні.2. Технічна пропозиція.

Вимоги до оздоблення – якісне та естетичне, гармонійне поєднання з усіма елементами.

2.1. Аналіз ескізів та пропозицій учасників творчої групи (вимоги, які враховуються при проектуванні композиції: оздоблення, смислове навантаження виробу, простота в процесі обробки. Надійність у використанні, стійкість до впливу оточуючих факторів)

Ескіз 1. На ескізі зображено дерево, на якому симетрично закріплені писанки з зображенням символів вогню на фоні різнокольорових стрічок.

Ескіз 2. На ескізі зображено вазу в якій у формі букета квітів викладені писанки з зображенням символів вогню, які закріплені на дерев’яних паличках за допомогою різнокольорових кульок з ниток.

Ескіз 3. На ескізі зображено панно, на якому на червоному фоні у формі трикветра закріплені писанки з зображенням символів вогню. Сам трикветр викладений тасьмою з орнаментом.

Аналіз запропонованих ескізів за певними вимогами:
Критерії

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

1

Естетичність

естетична

естетична

естетична

2

Нескладність у виготовленні

проста

найпростіша

складна

3

Економічність

економна

економна

неекономна

4

Оригінальність

найоригінальніша

оригінальна

оригінальна

5

Композиційна цілісність

присутня

присутня

присутня

6

Власні вподобання

подобається

подобається

Дуже подобається

2.2. Висновок по технічній пропозиції.

В результаті проведеного аналізу запропонованих ескізів майбутньої композиції з писанок за розділом програми з писанкарства «Символи Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка» можна зробити наступний висновок: всі ескізи створені відповідно до правил композиції, відповідають своєму призначенню, прості у виготовленні, оригінальні. Але, порівнявши та оцінивши всі складові вимог до даної композиції, творча група прийшла до спільного вибору ескізу №3, тому що він, незважаючи на складність, дуже оригінальний, привабливий, цікавий у виготовленні і повністю відповідає заявленій темі і раніше вказаним вимогам. Тому було обрано ескіз №3.

ІІ. Конструкторський етап.

1. Опис зовнішнього вигляду ескізу композиції.

Рама розміром 450 мм х 330 мм. По внутрішньому контуру рами викладена орнаментальна тасьма. Поле в рамі червоного кольору, на якому золотистою тасьмою викладено символ вогню Трикветр. Кожен згин Трикветра закріплений фрагментом із тої ж самої тасьми. По лінії руху Трикветра (коло) та в центрі кола закріплені писанки з зображенням символів Сонця, Зірки, Вогню. Всього десять яскравих, різнокольорових писанок. Червоне тло і різнокольорові писанки надають композиції неповторного вигляду.


2. Матеріали та ресурси:

Основними предметами нашої композиції є писанки. Наші писанки написані на курячих яйцях білого кольору середньої величини. Основний предмет, який використовувався для написання писанок – бджолиний віск який має приємний медово-восковий запах. Для фарбування писанок використовувалися синтетичні барвники - анілінові фарби жовтого, жовтогарячого, зеленого, синього, червоного, коричневого та чорного кольорів, які призначені для фарбування вовни.

Для оформлення композиції необхідна дерев’яна рама, тканина, тасьма з орнаментом, тасьма золотиста, нитки, клей, лак.

Цифровий фотоапарат
Засоби для зв’язку з Інтернетом
Комп’ютер

3. Інструменти:

Основним інструментом для написання писанок є писачок. Це спеціальний інструмент для розпису яєць. Ми використовували писачок з вихідним отвором 2 мм. Обов’язковим елементом, без якого майже неможливо працювати писачком, є дротик, яким за необхідності прочищають отвір, через який витікає віск при написанні писанки. Потрібні ще чисті ганчірки, ложки, якими опускаємо яйце у фарбу (до кожної фарби окремо).

Для оформлення композиції необхідно шило, лінійка, олівець.

4. Використання технологій:

- обробка заготовки яйця до роботи;

- свердління отвору в яйці;

- видування місткості яйця;

- нанесення ескізу олівцем;

- робота з писачком;

- фарбування;

- лакування;

- робота з клеєм;

- робота з шилом;

- кріплення писанок до поверхні картини.

5. Розробка робочої документації.

- визначення матеріальних витрат:


Назва матеріалів, предметів, інструментів

К-сть

Ціна за одиницю

(Гривень)Всього

(гривень)1

Яйце

10 шт.

2.80

28.00

2

Віск

50 гр.

150.00 грв.за 1 кг.

7.50

3

Фарби

7 пак.

5.00

35.00

4

Писачок

5 шт.

45,00 (багаторазове використання)

-

5

Свічки

5 шт.

4.50

22.50

5

Рама дерев’яна

1 шт.

25.00

25.00

6

Тканина

50мм х 45мм

вторсировина

-

7

Тасьма

3.00 м

3.50

10.50

8

Проволока бісерна

2.00 м

2.00

4.00

Разом: 132.50 грв. (вторсировину та предмети багаторазового використання в загальній сумі витрат не враховуємо).Ш. Технічний етап.

Виготовлення писанок складається з таких операцій:

Підготування яйця до написання

Розмітка поверхні яйця

Нанесення воскового малюнка

Фарбування

Зняття воскуПослідовність:

1. Вибрані до написання яйця миємо у літній воді, додаючи одну чайну ложку соди на 1 л води, обережно стираємо бруд, після чого кладемо у воду, вливши 2-3 л оцту, виймаємо і просушуємо. Робимо у двох протилежних кінцях отвори за допомогою гострозаточеного надфіля або тонкого свердла та обережно «видуваємо» вміст яйця. Після цього в утворену дірочку шприцом заливаємо клей ПВА. Цю процедуру повторюємо декілька разів. Таке яйце є досить міцним і може довго зберігатися. Після цього яйце сушимо.

2. Вибраний візерунок для писанки аналізуємо. Далі виконуємо поділ поверхні яйця за допомогою простого, гострозаточеного олівця, і бажано, щоб олівець був твердим і не залишав на яйці дуже жирного сліду. Ділимо яйце по довжині і впоперек на чотири рівні частини, а також проводимо додаткові лінії.

3. Виконуємо повністю візерунок

4. У писачок кладемо маленький кусочок воску і нагріваємо його на полум'ї свічки декілька секунд. Після цього пробуємо провести ним лінію на папері, щоб перевірити, чи добре витікає віск . Коли віск буде добре нагрітий і не капатиме, починаємо наносити його на писанку так само, як і олівцем, тобто обертаючи яйце навколо осі прикладеним до яйця писачком з розтопленим воском. При цьому слідкуємо, щоб писачок своїм отвором був щільно прикладений до яйця, тобто голівкою він повинен стояти прямо перпендикулярно до його поверхні. Наносимо воском тільки ті лінії, які на писанці білого кольору.

4. Підготовлене для писанки яйце обережно опускаємо у банку з жовтою фарбою. Просушуємо.

5. Потім по жовтому кольору покриваємо воском ті лінії, які на писанці мають бути жовтими.

6. Яйце опускають у червону фарбу і через кілька хвилин виймають. Просушуємо.

7. Покриваємо воском місця, які на писанці мають бути червоними.

8. Якщо на писанці є червоний і зелений кольори, тоді поступаємо так: аналізуємо, якого кольору менше? Якщо зеленого, то місця які мають бути зеленим покриваємо зеленою фарбою за допомогою пензлика. Чекаємо поки візьметься фарба, промокаємо і покриваємо воском. Тільки потім кладемо яйце до червоної фарби. Чому? Тому що зелена фарба не береться на червону, а червона на зелену.

9. Кладемо яйце до чорної фарби.

10. Зняття воску. Писанку прогріваємо на полум’ї свічки (прикладати до полум’я збоку, тому що зверху полум’я виділяє кіптяву і писанка може закоптитися) і знімаємо віск ганчіркою. Писанка готова.

Коли знімаємо віск із писанки написаної на видутому яйці над полум'ям, необхідно спочатку відкрити отвори гарячим писачком, бо деколи шкарлупка під дією нагрітого в середині повітря може тріснути.

Складання композиції.


 1. За допомогою клею кріпимо червону тканину на міцний картон і вставляємо в раму.

 2. Внутрішні поля рами обводимо орнаментальною тасьмою, закріплюючи її клеєм.

 3. Олівцем помічаємо основні контури Трикветра.

 4. Викладаємо трикветр золотистою тасьмою і закріплюємо клеєм.

 5. Фіксуємо основні точки трикветра фрагментами орнаментальної тасьми.

 6. Помічаємо олівцем місця розташування писанок на композиції.

 7. Шилом проколюємо картон для кріплення писанок (для кожної писанки два проколи на відстані 2.5 см).

 8. За допомогою бісерної проволоки кріпимо писанки на свої місця, закручуючи проволоку на зворотній стороні.

 9. Зворотну сторону картини закриваємо міцним папером за допомогою клею.

 10. На задній стороні картини за допомогою шматочка аркуша і клею ПВА закріплюємо шнурок для підвішування картини на стіні.

 11. Лакуємо раму.

Самоконтроль власної діяльності

 • здійснення контролю якості обробки виробу;

 • проведення контролю якості готового виробу;

 • визначення якості оздоблення виробу.

Дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці

При виконанні роботи на всіх етапах суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Для цього користуватися інструкціями з техніки безпеки та охорони праці.Оцінка якості виробу

 • здійснення оцінки якості спроектованого і виготовленого виробу;

 • порівняння власного виробу з відомими та теоретичними проектами.

ІУ. Технологічний етап

1. Критерії оцінки

Технологічні критерії:

 • складність і об’єм виконаних робіт - висока;

 • доцільність виробу - використовується за призначенням

2. Конструктивні критерії:

- міцність, надійність - висока;

- відповідність конструкції призначенню виробу - відповідає всім технологічним вимогам;

3. Естетичні критерії:

- оригінальність форми - проста;

- композиційно завершена робота;

- кольорове рішення - поєднання різнокольорових писанок з червоним;4. Екологічні критерії:

- забруднення навколишнього середовища при виготовленні виробу - відсутнє;

- можливість використання відходів виробництва - безвідходне;

5. Економічні маркетингові критерії:

- Виріб на сьогодні користується попитом на ринку;

- можливе масове виробництво виробів.

6. Доцільний вид реклами - художні салони, виставки, ярмарки.

7. Коригування виконаного виробу:

- порівняння виконаного виробу;

- усунення недоліків і неполадок.

У.Завершальний етап. Презентація проектованого виробу.


Презентація проектованого виробу відбувається на підсумковому занятті за темою: «Символи Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка»:

А зараз наші досвідчені майстрині, дівчатка з гуртка «Писанкарство» презентують свої творчі проекти:

Дівчатка підходять до проектованого виробу:

1-а дівчинка:

Коли беру до рук я писачок,

В душі моїй щасливе хвилювання.

Ось Берегиня, буй, тури, юрок…

І я пишу з любов’ю і бажанням.

Наша композиція називається «Знаки Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка» Вона повністю відповідає своїй назві. Адже тут на писанках зображені знаки вогню, а на панно за допомогою тасьми викладений великий знак Трикветр. Назва роботи говорить сама за себе. В багатьох народних обрядах Вогонь - символ любові, який є посланцем Сонця на Землі і дає людям світло, тепло, хліб і всяку страву, допомагає в ремеслах (ковальство), але, як і Сонце, може бути добрим або небезпечним залежно від ставлення до нього людей. То ж Вогонь і Сонце, потрібно шанувати і не розгнівити - бо тоді він може жорстоко покарати. Існують суворі заборони плювати у вогонь, кидати в нього сміття та ін.2-а дівчинка:

І грає барвами, як сонечко, яйце,

І додає великої наснаги.

Ведмежі лапки, равлик, деревце…

Чому мені віддати перевагу?

Сонце – це небесний вогонь, про який люди в різні часи мали своє уявлення, але завжди шанували й возвеличували. Його уявляли як отвір, крізь який видно справжнє яскраве небо, як іскру, що невідомо як тримається на небі, як Око Боже, свічу, яку носять ангели, як велике колесо, яке можна дістати навіть рукою, коли воно опускається на землю ввечері. Схід Сонця оживляє, пробуджує увесь світ, дає тепло, світло й силу всьому живому. Навесні Сонце знищувало холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням (золотими ключами) небо й землю, випускало птахів із вирію, зелену траву, яру пшеницю.

Сонце символізує то життя то смерть, а також оновлення через смерть. За уявленнями наших пращурів сонце по небу рухається не самостійно, а переміщується на рогах оленя. Прадавній міф пояснює схід і захід сонця: Олень викрадає сонце-діву в підземному царстві, і біжить з нею на небо. Розгніваний володар потойбічного світу женеться за оленем, наздоганяє його і повертає свою полонянку назад.
3-я дівчинка:

І поринаю я незримо крізь віки

В часи далекі, давньої давнини,

Несуть до мого серця писанки

Історію моєї України.

Зірка, або ружа – також один із символів вогню. А ще це символ народження нового життя. На деяких писанках велика зірка зображена з гіллям або листям. Зірка, яка проростає гіллям на чотири сторони, - досить поширений образ вишивки рушників і сорочок Київщини, Полтавщини і Чернігівщини. Очевидно, що для далеких предків восьмикутна зірка була втіленням життєдайної сили, чогось такого, що породжує життя. Цікаво, що образ великої восьмикутної зірки на рушниках часто обрамлявся малими зірочками або іншими фігурками.

Ружа, роза, розетка, зірка також символізує сонце і вранішню зорю. Містить в собі косий хрест, прямий хрест, а також лівосторонню і правосторонню свастики. В народній символіці -  незмінний символ любові. Подарувати писанку з ружею означало освідчитися в коханні.

Проектований виріб також, разом з іншими композиціями, презентується на святі до Ведикодня «О, писанко! Ти символ України» а надалі представляється на районній та обласній виставці декоративно-ужиткового мистецтва.
Список використаної літератури:

1. Лисенко С. Про проекти / С. Лисенко //Відкритий урок. – 2003. – № 17. – С.17–18

2. Т.О.Коновал. Писанкова абетка. К.: «Світ успіху», 2007.

3. О.Білоус, З.Стащук. Школа писанкарства. К.:РВЦ КПДЮ, 2014.

4. О.Білоус. Символічна мова писанок. Від кам’яної доби до сьогодення.К.: Видавничий дім журналу «Артанія», 2008.

5. В.Манько. Взірці українських народних писанок.

6. В.Манько.Українська народна писанка. Л.: Монастир Свято-Іванівська Лавра. Видавничий відділ «Свічадо», 2005.

7. Марія Іванишин. По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства. Львів, 2006.

8. Вадим Мисик, Олесь Фисун. Писанки. Київ, 1992.

9. Одарка Онищук. Символіка української писанки. Торонто, 1985 р

10. Виставка ППД «Освіта Черкащини» Проектні технології як засіб… Додаток 2 Різнобарв’я писанок певних регіонів України Полтавщина Чернігівщина Полісся Поділля Івано-Франківщина Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Бузовська С.В.

Додаток 4 Хатні прикраси-обереги з писанок Голуби» «Гердан» «Дзвони» «Хрест Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Бузовська С.В.


Інтернетресурси:

Щекатунова Г.Д..Проектна діяльність у початковій школі ippo.kubg.edu.ua/.../proektna_dijalnist_u_pochatkovij

http://da.coolreferat.com.ua/nuda/metodichni-rekomendaciyi-shodo-skladannya-ta-oformlennya-proek/main.html https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=XW6nVsy2F4WToQfg5Y2IDg#q=Vrkdn.org.ua%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D4098

http://metoduchka.com/plan-konspekt-uroku-metody-proektuvannja-vyrobiv-vybir-vyrobu-dlja-vyhotovlennja/Додатки:

Методичне забезпеченя занять з писанкарства за темою: «Символи Вогню: Сонце. Трикветр. Зірка».Заняття №1


Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconЧернівецька філія
Методичні рекомендації та поради щодо використання Інтернет-технологій в навчально-виховному процесі
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconМетодичні рекомендації щодо відзначення 75-річчя
Враховуючи вагомий внесок Миколи Степановича Вінграновського в розвиток української літератури, пропонуємо інформаційно-методичні...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку після...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconВикористання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
Участь у семінарах, методоб’єднаннях дає можливість не лише познайомитись з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconМетодичні рекомендації для виявлення творчо обдарованих дітей, вимоги до проведення тестування. Для практичних психологів, педагогів та батьків
Упровадження в практику ефективних засобів І технологій виявлення творчо обдарованих дітей необхідне для створення умов гармонійного...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconУрок спостереження над змістом новели з використанням інтерактивних і проектних технологій
Року 1899-го, 17 листопада в селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconМетодичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни
Другої світової війни надсилаємо для використання та врахування в роботі методичні рекомендації до відзначення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconТема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
Освітня – ознайомлення учасників майстер-класу з особливостями, призначенням І можливостями використання хмарних технологій в проектуванні...
Методичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство» iconЧижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на
Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка