Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчанняСкачати 262,62 Kb.
Дата конвертації07.01.2018
Розмір262,62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра філософії

ФІЛОСОФІЯ


Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання

контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання

Харків
2014


Зміст

 1. Вступ

 2. Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів

 3. Загальні вимоги і методичні вказівки з виконання контрольних робіт

 4. Процедура роботи над темами контрольної роботи

 5. Тематика контрольних робіт

 6. Рекомендована література

 7. Список загальнодоступних інтернет-ресурсів

ВСТУП
Дисципліна «Філософія» є невід'ємною частиною сучасної освіти, яке орієнтується на формування особистості та її світоглядне самовизначення.

Роль і значення дисципліни «Філософія» обумовлюються необхідністю формування особистості майбутнього висококваліфікованого фахівця з вищою освітою. Сучасність вимагає від людини не тільки вузькопрофесійних знань, а й уміння розбиратися в досягненнях фундаментальних наук, володіти широкою панорамою наукових досліджень в самих різних областях людського знання, використовувати в своїй області методологію і досвід раціонального освоєння дійсності.

Методичні рекомендації відповідають даржавним стандартам з філософії та призначені для студентів-бакалаврів заочної форми навчання, що вивчають курс «Філософія» без безпосереднього керівництва та контроля з боку викладача.

Основні завдання, що стоять перед студентами, які вивчають курс «Філософія» є: • освоєння матеріалу х курсу «Філософія»;

 • формування навичок самостійної роботи з учбовою та науковою літературою з крусу «Філософія»

 • формування самостійного мислення шляхом самостійної роботи з літературою та першоджерелами;

 • виконання контрольної роботи, яка відповідає вимогам сучасного державного стендарту;

 • складання іспиту з курсу «Філософія», який визначає значущість результатів усієї самостійної роботи студента з вивчення курсу «Філософія», тобто набутих знань, умінь, навичок і відповідних до державних стандартів України кваліфікацій з філософії.

1. Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів

Робота з курсу «Філософія» скаладається з аудиторної роботи: лекційного викладання теоретичного матеріалу, семінарського заняття. Основною є самостійна робота студентів з освоєння основних тем та проблем курсу. Важливою частиною самостійної роботи є підготовка, написання та захист контрольної роботи, а також підготовка до іспиту з «Філософії». Питання, які виникають при підготовці до іспиту можна прояснити на консультації.

Самостійна робота студентів включає такі види робіт:

- підготовка до лекцій та семінару: самостійна підготовка до лекцій та семінару полягає в огляді конспекту відповідної теми лекції (якщо вона читалася по даній темі), читанні відповідного розділу підручника та першоджерел;

- читання навчальної та наукової літератури: на даний час є велика кількість підручників з філософії, основним рекомендованим підручником для самостійної підготовки є підручник, підготовлений колективом кафедри філософії НТУ «ХПІ»: Філософія: навчальний посібник. За ред. О.М. Бардіна, М.П. Требіна. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2012. Також рекомендовано вивчення першоджерел. Під час читання наукової літератури рекомендовано робити конспект – стислий виклад досліджуваного матеріалу. Основні ідеї, положення і докази викладаються в порядку їх висвітлення в досліджуваному джерелі. Перед конспектуванням відбувається первинне читання джерела і лише після того, як текст зрозумілий, його слід конспектувати. Рекомендується писати конспект лише на одній стороні аркуша. Для найкращого засвоєння матеріалу рекомендовано складання структурно-логічних схем.

- підготовка контрольної роботи (рекомендації до виконання контрольної роботи наведені нижче).

Курс «Філософія» передбачає наступний розподіл навчального часу:

№ теми

Найменування теми

Загальний обсяг годин


Лекції


(годин)

Семінари (годин)


Самостійна робота (годин)


Теми першого модулю

1.

Філософія і її роль в житті людини і суспільства

12

4

2

5

2.

Антична, середньовічна філософія і філософія відродження.

10

-

-

6

3.

Західноєвропейська філософія XVII-XIX століть

10

-

-

6

4.

Особливості філософії східних слов’ян та розвиток філософської думки в Україні.

7

-

-

5

5.

Сучасна філософії і її особливості.

7

-

-

5

6.

Буття і матерія

9

-

-

7

7.

Свідомість як соціальний феномен

8

-

-

6
Теми другого модулю

8.

Діалектика як теорія і метод.

8

-

-

6

9.

Пізнання і практика

10

-

-

8

10.

Наукове пізнання і його особливості

9

-

-

7

11.

Людина і суспільство. Людина в системі соціальних зв’язків, суспільство і його структура.

12

-

-

8

12.

Духовне життя суспільства

6

-

-

3
Виконання контрольної роботи

-

-

-

30

Загалом:

108

4

2

1023. Загальні вимоги і методичні вказівки з виконання контрольних робіт
Робоча програма курсу «Філософія», розроблена на кафедрі філософії НТУ «ХПІ», передбачає виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи за пропонованою тематикою. Зарахована контрольна робота служить підставою для допуску студента до іспиту з дисципліни. Контрольні роботи необхідно виконати до початку сесії, завірити в деканаті заочного факультету. Якість контрольної роботи перевіряють викладачі кафедри до початку сесії.

Курс філософії для студентів-заочників передбачає початкове ознайомлення з основними філософськими поняттями та категоріями, змістом основних філософських проблем і різноманіттям підходів і позицій у їх вирішенні, що мали місце в історії філософії та у сучасній філософії.

При виконанні контрольної роботи з філософії особливе значення надається самостійності суджень, опрацюванні навчальної та довідкової літератури, першоджерел. Виконана студентом контрольна робота допоможе оцінити рівень знань, отриманий студентом в процесі самостійного вивчення курсу філософії. Якість контрольної роботи оцінюється, перш за все, з того, наскільки правильно, точно і самостійно студент дає відповіді на поставлені питання.

Метою контрольної роботи є: • придбання студентом НТУ «ХПІ» вміння самостійного вивчення курсу «Філософія», що включає засвоєння матеріалу навчальної та довідкової літератури з філософії різних шкіл, напрямків, типів раціональності й ірраціональності, що надає можливість вільного вибору акцентів при викладі матеріалу і виразу симпатій до тих чи інших філософських напрямків;

 • вироблення здатності працювати з першоджерелами, в якій слід уникати прямого конспектування тексту, рекомендується зосередити увагу на «цитуванні» і «коментуванні»;

 • оволодіння філософською термінологією та категоріями, які використовуються при розгляді теми;

 • систематизація та викладення отриманих знань у відповідності з логікою обраної теми.

Зміст контрольної роботи будується таким чином, щоб студент послідовно опанував навички самостійної дослідницької діяльності та вміння оперувати науковою інформацією.

Контрольна робота складається з двох тем, які обираються студентом самостійно із переліку запропонованих тим в відповідності до останньої цифри номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра номера Вашої залікової книжки є «7». У цьому випадку Ви можете обирати теми під номерами: 7, 17, 27, 37, 47,57, 67. Якщо остання цифра номера залікової книжки «1», то можна обирати з тим під номерами: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61 і т.п. Таким чином, кожен студент має можливість вибрати одну з кількох тем, що дозволяє врахувати як його інтереси в області філософії і логіки, так і можливості доступу до необхідної для написання роботи літературі.

Студент обирає:

першу тему - зі списку питань до першого модулю (від 1 до 54),

другу тему - зі списку питань до другого модулю (від 55 до 125).

При виконанні контрольної роботи студент має право висвітлювати обрану тему на основі будь-якого методологічного підходу, представленого в сучасній науці. У роботі необхідно відобразити:

- знання основних моментів обраної теми, суті викладеного матеріалу;

- вміння висвітлити проблему конкретно і чітко;

- здатність зробити висновки з аналізу проблеми, розкрити значення цього аналізу для суспільного розвитку.

4. Процедура роботи над темами контрольної роботи

1. Підбір літератури, збір, вивчення та обробка матеріалів.

Після вибору студентом тем контрольної роботи необхідно знайти наукову літературу за обраними темами. Список основної та допоміжної навчальної літератури наведений нижче. Також допомогти з вибором навчальної та наукової літератури можуть працівники методичного кабінету кафедри філософії (906 ауд. корпусу У1). При необхідності Ви можете звернутися до бібліотеки НТУ «ХПІ» (та інших наукових бібліотек), а також знайти літературу на наукових ресурсах глобальній мережі Інтернет.

Добір літератури в бібліотеці здійснюється за допомогою алфавітного та систематичного каталогів і за спеціальними пошуковим сайтам в мережі Інтернет. Вивчаючи літературу, слід робити виписування, фіксувати на папері власні думки, складати конспекти того, що прочитали і формулювати тези розділів контрольної роботи. У процесі написання контрольної роботи студент має використати не менше 3-х найменувань навчальної літератури і не менше 3-х найменувань наукової літератури, слід також користуватися допоміжною дітературою: словниками та хрестоматіями.

Після накопичення достатнього матеріалу, можна приступати до його осмислення і систематизації матеріалу. Автор роботи, спираючись на накопичений матеріал, повинен висловити свій інтерес до даної теми.

Після осмислення і систематизації літератури, студент може приступити до наукової обробці матеріалу і складання плану відповіді на кожне з питань контрольної роботи.

Звичайна структура плану включає в себе:


 1. Введення, в якому містяться обгрунтування теми та її значущості, пояснення причин, чому вибрана саме ця тема, чим зумовлений інтерес до неї. Потім дається огляд літератури з обраної теми. У вступі повинна бути чітко сформульована мета, яку автор ставить перед собою, і за допомогою яких завдань вона буде реалізуватися.

 2. Основна частина, в якій розв’язується проблема у відповідності з поставленими завданнями. Основна частина зазвичай розділяється на декілька параграфів (підрозділів). Обов'язковими є посилання в тексті на цитовані джерела. Цитати обов'язково беруться в лапки й робляться виноски (або в тексті в дужках після цитати, або внизу сторінки).

 3. Висновок містить результати осмислення проблеми, висновки, до яких приходить автор контрольної роботи, а також оцінку значущості цих висновків для практики або для подальшого вивчення проблеми. Висновки повинні відповідати поставленим завданням.

 4. Список літератури. Він складається в алфавітному порядку в такій послідовності: документи, енциклопедії, словники, довідники, монографії, навчальні посібники, журнальні та газетні статті, сайти мережі Інтернет.

Оформлення контрольної роботи повинно відповідати вимогам державного стандарту.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ РОБОТИ - 25-30 сторінок рукописного або машинописного тексту.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ, що не відповідають даним вимогам, не будуть зараховані!

Виконана контрольна робота передається до заочного факультету НТУ «ХПІ».

Якщо робота «зарахована», але рецензент зробив зауваження з окремих питань, то студент повинен врахувати їх при підготовці до іспиту.

Якщо контрольна робота «не зарахована», студент повинен переписати контрольну роботу з урахуванням зауважень рецензента і, приклавши до неї перший варіант з рецензією, передати її для повторної перевірки.

З усіх питань, що виникають в процесі виконання контрольної роботи необхідно звертатися до викладача в дні встановлених консультацій. Графік консультацій можна знайти на кафедрі філософії – ауд. 904 У1.

До іспиту допускаються тільки студенти, чия контрольна робота зарахована.5. Тематика контрольних робіт
Питання першого модулю
1. Історичні типи світогляду: філософський аналіз

2. Основні питання філософії у історико-філософській традиції

3. Предмет філософії та особливості філософського знання.

4. Філософія та її функції. Філософія як вимір людського буття.

5. Місце філософії в культурі: релігія - філософія - наука.

6. Взаємозв'язок науки і філософії: різноманітність інтерпретацій.

7. Філософія і життя: протистояння чи єдність?

8. Філософія і ідеологія: консенсус або конфронтація?

9. Матеріалізм та ідеалізм у давньогрецькій філософії

10. Атомізм в античній філософії

11. Проблема людини у вченні Сократа та її подальша трансформація в античній філософії

12. Ідеалізм Платона та його розвиток в античній філософії

13. Філософія Аристотеля та її значення

14. Основні риси та етапи розвитку середньовічної філософії

15. Філософія Фоми Аквінського

16. Натурфілософська проблематика часів Відродження (М. Копернік, Дж. Бруно, Г. Галилей та ін.)

17. Концепція пантеїзму в епоху Відродження (М. Кузанський, Дж. Бруно)

18. Емпіризм Ф. Бекона та його еволюція у Новий час

19. Метод і система філософії Р. Декарта

20. Основні ідеї епохи Просвітництва та їх значення

21. Теорія пізнання І. Канта

22. Етичне вчення І. Канта

23. Діалектика Г. Гегеля

24. Зміст та особливості філософії марксизму

25. Філософський ірраціоналізм ХІХ ст.

26. Розвиток філософської думки в культурі Київської Русі

27. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (XV - XVII ст.)

28. Роль Києво-Могилянської Академії у розвитку філософської думки України.

29. Гармонізація великого і малого світу в творчій спадщині Г. Сковороди.

30. Духовно-академічна та університетська філософія (XIX - поч. XX ст.)

31. Проблема вибору історичного шляху Росії: західники і слов'янофіли

32. Соціально-філософські ідеї філософів революційно-демократичного напряму (О. Герцен, М. Чернишевський, В. Бєлінський, Д. Писарєв, Н. Добролюбов)

33. Російська релігійна філософія кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Вол. Соловйов, М. Бердяєв, В. Розанов, С. Булгаков).

34. Філософські ідеї у творчості українських письменників (кінець XIX - поч. XX ст.).

35. Вчення про ноосферу і розвиток ідей російського і українського космізму.

36. Класичне і некласична розуміння буття.

37. Проблема небуття у філософії.

38. Людський вимір проблеми буття.

39. Буття в сучасній науковій картині світу.

40. Матерія та її атрибути.

41. Реальність і дійсність: філософський аналіз

42. Простір і час: філософський аналіз

43. Проблема походження свідомості: філософський аналіз

44. Взаємозв'язок свідомості і мови або Мова як втілена свідомість.

45. Структура свідомості

46. Діалектико-матеріалістичне розуміння свідомості

47. Психофізична проблема і її рішення

48. Проблема несвідомого у філософії

49. Основні принципи діалектики, їх методологічне значення для науки.

50. Категорії діалектики та їхнє значення для світосприйняття.

51. Історичні форми діалектики.

52. Сінергетика як сучасна форма діалектики

53. Метафізика і діалектика як альтернативні методи світорозуміння

54. Пошуки універсальних законів світу. Закони діалектики.


Питання другого модулю
55. Пізнання як предмет філософського дослідження.

56. Раціональне та чуттєве у пізнанні.

57. Інтуїція як єдність чуттєвого і раціонального.

58. Особливості пізнання абстрактного та загального

59. Проблема істини в історії філософії

60. Пошуки універсального критерію істини.

61. Наукова картина світу: генезис, еволюція і різновиди.

62. Філософські проблеми методу і методології.

63. Новітні методології в сучасній філософії.

64. Наукове і псевдонаукове знання в сучасній культурі.

65. Гіпотеза і теорія як форми наукового пізнання.

66. Наука, техніка і технологія як об'єкти філософського дослідження.

67. Особливості та суперечливий характер історичного розвитку науки і техніки.

68. Проблема стилю мислення в філософії та науці.

69. Логічна практика та теоретична логіка. Основна мета і завдання логічного теоретизування.

70. Взаємозв'язок мислення і мови. Мова як система знаків.

71. Формальні та змістовні правила міркування.

72. Основні формально-логічні закони.

73. Істинність і формальна правильність міркування.

74. Зміст і обсяг понять. Закон зворотного звязку між змістом та обсягом понять.

76. Логічні відносини між поняттями.

76. Логічні операції над поняттями.

77. Судження як форма думки. Загальна характеристика суджень.

78. Основні характеристики атрибутивних суджень. Логічні відносини між атрибутивними судженнями.

79. Основні характеристики релятивних суджень і суджень існування.

80. Особливості модальних суджень.

81 Види складних суджень. Правила аналізу логічної форми складних суджень.

82. Логічні відносини між складними судженнями.

83. Умовивід як форма думки. Основні елементи структури умовиводу.

84. Основні логічні правила виводу.

85. Структура умовиводу у формі простого категоричного силогізму.

86. Основні напрямки сучасного аналізу теорії силогізму. Полісилогізм, ентимема.

87. Індуктивні умовиводи. Класифікація видів індуктивних умовиводів.

88. Умовиводи за аналогією. Класифікація основних видів умовиводів за аналогією: аналогія властивостей, аналогія відносин, аналогія предметів.

89. Значення індуктивних міркувань та міркувань за аналогією в різних інтелектуальних сферах.

90. Доказ і спростування. Логічна структура доказу: теза, аргументи, форми демонстрації.

91. Логічні і позалогічні форми демонстрації (в доказі).

92. Логічні помилки: причини виникнення, основні види логічних помилок.

93. Проблема людини у філософсько-антропологічному вченні.

94. Схід і Захід: відмінності в баченні людини.

95. Особливості середньовічного образу людини.

96. Раціональне та ірраціональне розуміння сутності людини.

97. Свобода як фактор формування людської особистості.

98. Проблеми співвідношення свободи і відповідальності на сучасному етапі розвитку цивілізації.

99. Питання національної ідентичності та державності в сучасному світі.

100. Соціальні функції і соціальний статус особистості.

101. Філософські пошуки закономірностей історичного розвитку суспільства.

102. Проблема єдності та множинності історії.

103. Проблема сенсу історії як філософська проблема.

104. Циклічні та лінійні моделі історії: подібності та відмінності.

105. Майбутнє світу, що глобалізується: зіткнення цивілізацій?

106. Альтернативні моделі свободи і громадянського суспільства: філософський аналіз.

107. Феномен духовного у розвитку цивілізації.

108. Духовний розвиток особистості, його критерії.

109. Духовні потреби і духовне споживання в інформаційному суспільстві.

110. Духовні цінності, їх роль в житті людини і суспільства.

111. Духовні суперечності суспільства масової культури.

112. Творчість, її роль у духовному розвитку суспільства і цивілізації.

113. Наука як духовний феномен і чинник духовного розвитку.

114. Духовна культура постіндустріального суспільства.

115. Творчість і її специфіка в області технічної діяльності.

116. Етичне та естетичне в розвитку особистості.

117. Філософія позитивізму: сутність і еволюція.

118. Екзистенційно-феноменологічна стратегія в сучасній філософії.

119. Основні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, їхній вплив на духовне життя ХХ-поч. ХХІ століття.

120. Основні напрямки релігійної філософії ХХ століття.

121. Структуралізм і постструктуралізм. Філософія постмодернізму.

122. Аналітична філософія як стиль мислення та як напрямок сучасної філософії.

123. Основні методи сучасної філософії.

124. Основні напрямки та особливості неопозитивізму.

125. Лінгвістичний поворот у сучасній філософії.

6. Рекомендована література


 1. Підручники, навчальні посібникита загальні праці:

Основним рекомендованим навчальним посібником є

Філософія: навчальний посібник. За ред. О.М. Бардіна, М.П. Требіна. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2012. – 432 с.


Українською мовою:

 1. Абдула А.І., Козаченко Н.П., Панафідіна О.П. Історія філософії в термінах: навчальний посібник. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. - 175 с.

 2. Андрущенко В. Встіп до філософії. Великі філософи: навч. Посібн. – Х.: СПДФЛ Чиженко С.Ю., ТОВ «РИФ», 2005. – 512 с.

 3. Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001.- 406 с.

 4. Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001.

 5. Бичко І.В., Бичко А.К., Бузький М.П. та ін. Філософія: Курс лекцій.- 2-е вид.- Київ: Либідь, 1994.- 574 с.

 6. Володимир Кондзьолка. Історія середньовічної філософії. - Львів: Світ, 2001.

 7. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій.- Київ: Наукова думка, 1996.- 286 с.

 8. Горак Г.І. Філософія: Навчальний посібник./ За ред. И.Ф. Надольного. – К.:Вікар,1998.

 9. Заїченко Г.А. та ін. Філософія.- Київ: Вища школа, 1995.- 455 с.

 10. Історія філософії на Україні.- У 3 т.- Т. 1// В.М. Нічик, В.С. Горський, М.В.Попович, Б.О.Лобовик, В.О. Зоц.- Київ: Наукова думка, 1987.- 399 с.

 11. Історія філософії: Підручник. // А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ: Либідь, 2001.

 12. Філософія: Підручник. // Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., Головченко Г.Т., Губерський Л.В., Єфімець О.П., Кремінь В.Г. Підберезський М.К., Рибалко В.К. / За ред. проф. М.І. Горлача, проф. В.Г. Кременя, проф. В.К. Рибалка. - Харків: Консум, 2001. - 671 с.

 13. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини.- Київ: Абрис, 1995.- 335 с.

 14. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник.- Київ: Либідь, 1997.- 327 с.

 15. Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI- першій третині XVII ст.-Київ: Наукова думка, 1984.- 128 с.

 16. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: «Інкос», Центр нав. Літ-ри, 2006. – 704 с.

 17. Причепій Є.М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – Київ: Академвидав, 2005

 18. Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України: Підручник.- Київ: Либідь, 1994.- 413 с.

 19. Федів Ю.А., Мозкова Н.Г. Історія Української філософії.-Київ: Україна, 2001.

 20. Філософія: Навчальний посібник. - Київ: Каравела, 2002 - Львів: "Новий світ-2000.

 21. Філософія / За ред. акад. Кременя В.Г. і проф. Горлача М.І. – Харків: Прапор, 2004.

 22. Філософія: Навчальний посібник (для студентів 2 курсу ФПО і заочного навчання). Авт. Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с.

 23. Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний , В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар,1997.

 24. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні.- Київ: Орій, 1992.- 229 с.

Російською мовою:

 1. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 1997.

 2. Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – М. : Высш. шк, 1999.

 3. Бесс Ж.-М, Буасьер А. Философия: краткий курс/ Пер. с фр. В.Степанцева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 156 с.

4. Барулин, B. C. Социальная философия : учеб. для вузов. В 2 ч. / В. С. Барулин. – М. : Изд-во МГУ, 1993.

5. Блинников, Л. В. Краткий словарь философов : учеб. пособие /


Л. В. Блинников. – М. : Наука,1994.

6. Введение в философию : учеб. для высш. учеб. завед. Ч. 1 / под ред. И. Г. Фролова. – М. : Политиздат, 1989.

7. Введение в философию : учеб. для высш. учеб. завед. Ч. 2 / под ред. И. Г. Фролова. – М. : Политиздат, 1990.

8. Виндельбанд, В. История философии : пер. с нем. / В. Виндельбанд. – Киев : Ника-Центр: Вист-С, 1997.

9. Вольф, Р. П. О философии : учеб. для вузов : пер. с англ. / под ред. В. А. Лекторского, Т. А. Алексеевой. – М. : Аспект Пресс, 1996.

10. Вундт, В. Введение в философию : пер. с нем. / под ред.


А. Л. Субботина. – М. : [ЧеРо],1998.

11. Горбачев, В. Г. История философии : учеб. пособие. / В. Г. Горбачев. – 2-е изд. – Брянск : Курсив, 1998.

12. Горфункель, А. Х. Философия эпохи Возрождения : учеб. пособие / А. Х. Горфункель. – М. : Высш. шк., 1980.

13. Гуревич, П. С. Философская антропология : учеб. пособие /


П. С. Гу­ревич. – М. : Вестник, 1997.

14. Замалеев, А. Ф. Курс истории философии : учеб. для вузов /


А. Ф. Замалеев. – 2-е изд., доп. и переаб. – М. : Магистр, 1996.

15. Зангиров, В. Г. Философия в актуальных проблемах : учеб. пособие / В. Г. Зангиров. – Хабаровск : ДВГУПС, 1998.

16. Зотов А. Ф. Западная философия XX века : учеб. пособие /
А. Ф. Зо­тов, Ю. К. Мельвиль. – М. : Интерпракс, 1994.

17. История современной зарубежной философии: компаративистский подход : для высш. шк. – СПб. : Лань, 1997.

18. История философии в кратком изложении / пер. с чеш. И. И. Богута. – М. : Мысль, 1995.

19. История философии : учеб. пособие для вузов / А. Н. Волкова [и др.]. – М. : ПРИОР, 1997.

20. История философии: Запад–Россия–Восток : учеб. для вузов в 2 кн. / под ред. Н. В. Мотрошиловой. – М. : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина. – Кн. I : Философия древности и средневековья. – 1995; – Кн. II : Философия XV–XIX вв. – 1996.

21. История философии : учеб. / отв. ред. В. П. Кохановский,


В. П. Яков­лев. – Ростов н/Д : Феникс, 1999.

22. Канке, В. Философия. Исторический и систематический курс : учеб. для вузов / В. А. Канке. – М. : ЛОГОС, 1996.

23. Канке, В. А. Основы философии : учеб. для сред. спец. учеб. завед. / В. А. Канке. – М. : Логос: Высш. шк., 1999.

24. Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию : учеб. пособие для вузов / В. Е. Кемеров. – М. : Аспект Пресс, 1996.

25. Крапивенский, С. Э. Общий курс философии : учеб. / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Комитет по печати, 1998.

26. Крапивенский, С. Э. Социальная философия : учеб. для вузов. /


С. Э. Крапивенский. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград: Комитет по печати, 1996.

27. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с.

28. Курбатов, В. И. История философии: конспект / В. И. Курбатов. – Ростов н/Д : Феникс, 1997.

29. Лосский, Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М. : Наука, 1991.

30. Марков, Б. Ф. Философская антропология. Очерки истории и теории : учеб. пособие / Б. Ф. Марков. – СПб. : Лань, 1997.

31. Миронов, В. В. Философия : учеб. / В. В. Миронов. – М. : Проспект, 1998.

32. Момджян, К. Х. Введение в социальную философию : учеб. пособие / К. Х. Момджян. – М. : Высш. шк., 1997.

33. Новиков, А. И. История русской философии Х–ХХ веков : учеб. пособие / А. И. Новиков. – СПб. : Лань, 1999.

34. Основы современной философии : учеб. для вузов / под ред.
М. Н. Росенко. – СПб. : Лань, 1997.

35. Осборн, Р. Восточная философия / Р. Осборн, В. Л. Борин. – Ростов н/Д : Феникс ; М. : Зевс, 1997.

36. Основы философии в вопросах и ответах : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс ; М. : Зевс, 1997.

37. Очерки социальной философии : учеб. пособие / под ред.


К. С. Пигрова. – СПб. : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1998.

38. Радугин, А. А. Философия: Курс лекций : учеб. пособие для вузов / А. А. Радугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр, 1997.

39. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней : в 4 т. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб. : Петрополис. – Т. 1 : Античность. – 1994; – Т. 2 : Средневековье (От библейского послания до Макиавелли). – 1994; – Т. 3 : Новое время (От Леонардо до Канта). – 1996; – Т. 4 : От романтизма до наших дней. – 1997.

40. Смирнов, И. Н. Философия : в 2 т. : учеб. для вузов / И. Н. Смирнов, В. Ф. Титов. – М. : Аревазун, 1996.

41. Соколов, В. В. Средневековая философия : учеб. пособие /
В. В. Соколов. – М. : Высш. шк., 1979.

42. Спиркин, А. Г. Основы философии : учеб. пособие для вузов /


А. Г. Спиркин. – М. : Гардарика, 1999.

43. Степанянц, М. Т. Восточная философия: Ввод. курс. Избранные тексты / М. Т. Степаняц. – М. : «Восточная литература» РАН, 1997.

44. Философия для технических вузов / В.О. Голубинцев, А.А.Данцев, В.С.Любченко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

45. Философия: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999.

46. Философия : учеб. / под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юристъ, 1998.

47. Философия : учеб. пособие / под ред. Н. И. Жукова. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : НТЦ «АПИ», 1999.

48. Философия истории : учеб. пособие / под ред. А. С. Панарина. – М. : Гардарика, 1999.

49. Философия : учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидорина,


В. П. Филатова. – М. : ТОНЯОЫЕ, 1997.

50. Философия. Ч. I. История философии : учеб. пособие для вузов / под ред. В. И. Кириллова, С. И. Попова, А. Н. Чумакова. – М. : Юристь, 1996.

51. Философия. Ч. II. Основные проблемы философии / под ред.
В. И. Кириллова. – М. : Юристь, 1997.

52. Философия : учеб. для вузов / под ред. В. И. Лавриненко, В. П. Рат­никова. – М. : Культура и спорт: ЮНИТИ, 1998.

53. Философия: Основные идеи и принципы : попул. очерк / под общ. ред. А. И. Ракитова. – М. : Политиздат, 1990.

54. Философия : учеб. для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д : Феникс, 1999.

55. Философия : учеб. для вузов / под ред. Л. А. Никитич. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

56. Чанышев, А. Н. Философия древнего мира : учеб. для вузов /


А. Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 2001.

57. Шаповалов, В. Ф. Основы философии. От классики до современности : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Шаповалов. – М. : Фанр-пресс, 1998.

58. Шаронов, В. В. Основы социальной антропологии : учеб /
В. В. Шаронов. – СПб. : Лань, 1997.

II. Довідкова література

1. Алексеев, П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды / П. В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический проект, 1999. 1. Блинников, Л. В. Великие философы : слов.-справ. / Л. В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1997.

 2. Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. – М. : Про­гресс, 1998.

 3. Новейший философский словарь. – Минск,1999.

 4. Організація наукової праці студентів: навч-метод. посіб./ М.С.Курочкіна, О.О.Дольська, М.М.Нагорний. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008.

 5. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А.Є.Конверського. – К.: Центр учб. літ., 2010.

 6. Русская философия : малый энцикл. слов. / под ред. B. C. Егорова, Е. А. Жукова, Л. В. Пеняева. – М.: Наука, 1995.

 7. Современная западная философия: слов. – М. : Политиздат, 1991.

 8. Современный философский словарь / под ред. Л. П. Кемерова. – М. : Бишкек, Екатеринбург, 1996.

 9. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд. доп. – М. : По­литиздат, 1991.

 10. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. – М. : ИНФРА, 1998.


III. Хрестоматії


 1. Дягилев, В. В. Хрестоматия по занимательной философии : учеб. пособие / В. В. Дягилев. – М. : Центр, 1996.

 2. Мир философии : кн. для чтения в 2 ч. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы / сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – М. : Политиздат, 1991.

 3. Мир философии : кн. для чтения в 2 ч. Ч. 2. Человек. Общество. Культура / сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – М. : Политиздат, 1991.

 4. Современная философия: слов. и хрест. / сост. А. В. Жарков,
  Е. В. Золотухина, В. П. Кохановский. – Ростов н/Д : Феникс, 1995.

 5. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада : хрест. / сост. А. А. Печенкин. – 2-е изд., пе­рераб. и доп. – М. : Логос, 1996.

 6. Философия истории в России: хрест. / сост. П. В. Алексеев,
  А. В. Панин. – М. : Проспект, 1996.

 7. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 1997.

 8. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / отв. ред. В. П. Коханов­ский, В. П. Яковлев. – Ростов н/Д : Феникс, 1997.

 9. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : Теис, 1996.

 10. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / под ред. А. А. Радугина. – М. : ЦЕНТР, 1998.

7. Список загальнодоступних інтернет-ресурсів

Для самостіної роботи з курсу «Філософія» можна використовувати літературу в електронному вигляді. Існує багато інтернет-ресурсів, де можна знайти літературу з філософії. Рекомендуємо користуватися наступними інтернет-бібліотеками:

http://elibrary.ru/ - Наукова електронна бібліотека

http://enlightenment.boom.ru/index.html - Гуманітарно-естетична бібліотека

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm бібліотека з філософії

http://lib.ru/ Бібліотека Максима Мошкова

http://www.encyclopedia.ru/ - "Світ енциклопедій" (енциклопедичні видання, словники)

http://aleria.net/

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html - Бібліотека М. Епштейна http://cyrill.newmail.ru/ - тексти з бібліотеки античної літератури

http://www.vehi.net/ «Вехи» - бібліотека російської релігіозно-філософської та художньої літератури

http://www.materialist.kcn.ru/index.htm "Библиотека материалиста" - матеріали з філософії, суспільних дисциплін та політекономії

http://www.public.ru/1.asp - публікації російських періодичних видань з 1990 р.

http://psylib.kiev.ua/ - Псіхологічна бібліотека Київського фонда сприяння розвитку психологічної культури

http://lib.rus.ec/ Загальна бібілотека

http://www.neva.ru Бібіліотека Академії наук

http://www.inion.ru/index.htm Інститут наукової інформації з суспільних наук

http://www.philosophy.ru/library/library.html Електронная бібліотека Інституту філософії РАН

http://ihtik.lib.ru Бібілотека «Ихтика»"

http://aristotel.fatal.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm бібліотека з філософії та релігії

http://www.philosophy.ru/ - спеціалізована філософська біблотека

http://yanko.lib.ru/gum.html бібліотека Янко Славаhttp://aleria.net/1/ бібліотека з філософії та психології
Увага! Посилання на інтернет-джерела оформляються відповідно до вимог ГОСТ 7.82-2001 "Бібліографічний опис електронних ресурсів" і ГОСТ 7.0.5-2008 "Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання".
Каталог: philosophy
philosophy -> Лекція Визвольні змагання 1914-1921 рр
philosophy -> Тести І рівня пмк з історії української культури
philosophy -> Л. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
philosophy -> Плюралізм філософії полягає в тому, що
philosophy -> Комплекс навчально-методичних матеріалів
philosophy -> Методичні вказівки для студентів ІІ курсу медичного факультету для підготовки до семінарських занять з предмету
philosophy -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
philosophy -> Вступ до курсу «Культурологія»
philosophy -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
philosophy -> Курс лекцій / Навч посібник. К


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»
Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт
Ю. А. Ганошенко, к філол н., доцент кафедри культурології та українознавства здму
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання iconТеми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання
Культура первісного суспільства на території України. Еволюція від часів архантропа до кроманьйонця


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка