Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми


Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – К.: МАУП, 2002. – 256 сСторінка11/11
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,64 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.


 • Введение в культурологию: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.В. Попова. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 336 с.
 • Греченко В.А., Чорний І.В. та ін. Історія світової та української культури. – К.: Літера, 2000. – 464 с.


 • Гуревич П.С. Культурология. – М.: Гардарики, 2001. – 280 с.

 • Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс. – М.: Гардарики, 2003.- 336 с.

 • Історія української культури / за ред. І. Крип'якевича. - К.: Либідь, 1994. – 656 с.

 • Кравченко А.И. Культурология. – М.: Академический проект, 2000. – 736 с.

 • Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. - 400 с.

 • Левяш И.Я. Культурология: Курс лекций. – Минск: НТООО «ТетраСистемс», 1998. – 544 с.

 • Мамонтов П.С. Основы культурологи. – М.: Олимп, ИНФРА-М, 2001. – 320 с.

 • Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Російська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992. – 166 с.


 • Українська культура: історія і сучасність / за ред. С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 • Чорненький Я.Я. Культурологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с.

  16. Український Науковий Інститут Гарвардського Університету. Українці в американському та канадійському суспільствах. Соціологічний збірник, за ред. В.Ісаєва. — Кембрідж, 1976

  17. Томилов И. Современные этнические процессы в южных и центральных зонах Сибири. // Советская Этнография, 4, 1978

  18. Кубійович В. Укр. діяспора в СССР в світлі переписів населення // Сучасність, ч. (210). — Мюнхен, 1978

  19. Чорний С. Українці в Євразії. Чисельність і розміщення за переписами 1897—1990 рр. — Київ, 2002

  20. Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

  21. Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. — Вінніпег, 1986;

  22. Лановик Б., Траф'як М., Матейко Р. та ін. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення / За ред. проф. Б. Ла-новика. — Т., 1999;

  23. Українці Австралії: Енциклопедичний довідник. — Сідней, 2001

  24. Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, Віра Боднарук, Богдан Боднарук. — Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. — 2005. — 116 с.

  Додаткова

  1. Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. — Вільнюс: ИМОИ, 1990. — 240 с.

  2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991. — 212с.

  3. Антонович В.Б. Три національні типи народні / В кн.: Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. — К.: Либідь, 1995. — С. 90-101.

  4. Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.

  5. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. — К., 1977.

  6. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.

  7. Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.

  8. Багалій Дм. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К.: Орій, 1992. — 472с.

  9. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, Нація, Класс. Двусмысленные идентичности. М., Логос-Альтера, Ecce Homo, 2003. — 272 с.

  10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М.: «Художественная литература», 1990. — 543 с.

  11. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть. — К., 1981.

  12. Бочковський О. Вступ до націології. — Мюнхен: УТГІ, 1991-1992. — 338с.

  13. Валлерстайн И. Национальное и универсальное: возможна ли всемирная культура? // Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуація в современном мире. — Спб.: «Университетская книга», 2001. — С. 131-149

  14. Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Пер. з англ. — К.: «К.І.С.», 2004. — 552с.

  15. Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії. — Львів, 1924.

  16. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т. 1. — К.: Оберіг, 1991. — 456с.

  17. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т. 2. — К.: Оберіг, 1991. — 448с.

  18. Гердер Й.Г. Идеи к философии истории человечества. — М.: Наука, 1977. — 704с.

  19. Гнатенко П.І. Український національний характер. — К.: ДОК-К, 1997. — 116с.

  20. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. — К.: Критика, 2005. — 528с.

  21. Гоголь Н. Взгляд на составление Малороссии // Собрание сочинений в 4-х тт. Том 4. — М., 1968.

  22. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім «Академія», 2001. — 272с.

  23. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). — Філософські нариси. — К.: Центр практичної філософії, 2001. — 236с.

  24. Грабович Гр. Шевченко як міфотворець. Семантика символів у творчості поета. — К.: Радянський письменник, 1991. — 212с.

  25. Грицак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. — К.: Кембридж, 1991. — 80 с.

  26. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). — К.: Критика, 2006. — 632с.

  27. Грицак Я. Страсті по націоналізму. Історичні есеї. — К.: Критика, 2004. — 344с.

  28. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К.: Либідь, 1991. — 400с.

  29. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. — К.: Либідь, 2006. — 256с.

  30. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. — М., ИДТК «Гнозис», 2003. — 288 с.

  31. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — Л.: Географиздат, 1990.

  32. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., Искусство, 1972. — 368 с.

  33. Данилевский Н.Я. Россия и Європа. — М.: «Книга», 1991. — 574 с.

  34. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст.. // Сучасність, 1992, №3 — С.65-74.

  35. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. — Львів-Краків-Париж: «Просвіта», 1993. — 206 с.

  36. Діброва В. Проблема збереження національної тотожності за умов тоталітаризму. Досвід української літератури // Слово і час, 1991, №3. — С.15-23

  37. Донцов Дм. Дух нашої давнини. — Дрогобич: Відродження, 1991. — 342с.

  38. Донцов Дм. Націоналізм. — К., 2006. — 236с.

  39. Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / В кн.: Драгоманов М.П. Вибране. — К.: Либідь, 1991. — с.559-574.

  40. Енциклопедія постмодернізму. — К.: Основи, 2002.

  41. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVI-XVIII ст. — К., 1983.

  42. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст.. — К., 1983.

  43. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. — К.: Факт, 2007. — 640с.

  44. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К.: Наукова думка, 1992. — 118с.

  45. Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — К.: Факт, 2001. — 160с.

  46. Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. — К., 1997.

  47. Залізняк Л.Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. — К., 2008.

  48. Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш (репринтне видання 1856 р.) — К.: Дніпро, 1994. — 719с.

  49. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К., 1999.

  50. Історія Русів. — К.: Дзвін, 1991. — 308с.

  51. Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.

  52. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 560с.

  53. Киево-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. — К.: Лыбидь, 1991. — 256с.

  54. Кінан Е. Російські міфи про київську спадщину // Кінан Е. Російські історичні міфи. — К.: Критика, 2001. — 16-41

  55. Климов В., Колодний А., Жуковський А. та ін.. Феномен Петра Могили (Біографія. Діяльність. Позиція). — К.: Дніпро, 1996. — 270с.

  56. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. — К.: Критика, 2004. — 352с.

  57. Колодний А., Филипович Л. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. — 1996. —С.4-14

  58. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К.: Дніпро, 1991. — 702с.

  59. Корнієнко Н. Українська та російська ментальність: проекція в сучасне // Слово і час. 1991, №7. — С.3-9

  60. Костенко Л.В. Маруся Чурай. Історичний роман у віршах. — К.: Веселка, 1990. — 159с.

  61. Костомаров Н.И. Две русские народности. — К., 1991. — 72с.

  62. Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории / В кн.: Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. — К.: Лыбидь, 1990. — с.8-107.

  63. Котляревський І. Енеїда. — К.: Радянська школа, 1989. — 286с.

  64. Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. — К.: НІСД, 2002. — 623с.

  65. Кубіліус О.А. Релігійний фактор в українсько-російських відносинах // Україна-Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин. — К.: Стилос, 2001.

  66. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена від світу поезія // Хроніка 2000. Наш край, 1992-1994, вип. 2-6(8).

  67. Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. — Спб.: «Владимир Даль», 2002. — 79 с.

  68. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСПЩ-Пресс, 2001. — 512 с.

  69. Леш С. Соціологія постмодернізму. — Львів: «Кальварія», 2003. — 344 с.

  70. Липа Ю.І. Призначення України. — Львів: Просвіта, 1992. — 270с.

  71. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму.: Писання 1919-1920 рр. // Українська суспільно-політична думка в ХХ ст.: Документи і матеріали. — Мюнхен: Сучасність, 1993, т.1.

  72. Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1. — К.: Основи, 1994. — с.173-192.

  73. Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.2. — К.: Основи, 1994. — с.457-469.

  74. Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1. — К.: Основи, 1994. — с.145-172.

  75. Лихачев Д.С., «Слово о полку Игореве»: (Историко-литературный очерк) // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 229—290.

  76. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. — Л., 1984.

  77. Маланюк Є. Книга спостережень. — К.: Атіка, 1995. — 236с.

  78. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К.: Обереги, 1992. — 80с.

  79. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. — К.: Дух і Літера, 2003. — 544с.

  80. Мир России — Евразия: Антологія. — М., «Высшая школа», 1995. — 389 с.

  81. Міхновський М. Самостійна Україна. — К.: Діокор, 2002. — 80с.

  82. Наливайко Дм. Козацька християнська республіка. — К.: Основи, 1992. — 495с.

  83. Нариси української популярної культури. — К.: УЦКД, 1998. — 760с.

  84. Недавня О.В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. — К., Гнозис, 2000. — 218 с.

  85. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. — К.: Либідь, 1996. — 174 с.


  86. Новітні міфи та фальшивки про походження українців. — К.: Темпора, 2008. — 136с.

  87. Огієнко І. Українська культура. — К.: Абрис, 1991. — 272с.

  88. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О.Довженко // Етика, естетика і теорія культури. — вип.. 37. — К., 1992. — С.85-92

  89. Павличко С. Дискурс модернізму в укра

  їнській літературі. — К..: Либідь, 1999.

  90. Павличко С. Фемінізм. — К.: Основи, 2002.

  91. Паращевін М.А. Інтегративна роль релігії. Історико-соціологічний нарис. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 151 с.

  92. Пачовський В. Конструктивні ідеї державності та космічна місія української нації // Хроніка 2000. Наш край, вип. 5(7). — с. 184-198.

  93. Петров В. Разговор Великороссии с Малороссией // Киевская старина, 1882, №2. — с. 313-365.

  94. Плачинда С.П. Неопалима купина: історичні повісті. К.: «Грайлик», 1993. — 280 с.

  95. Попович М. Національна культура і культура нації. — К.: «Знання», 1991. — 64 с.

  96. Попович М.В. Микола Гоголь. — К., 1985.

  97. Попович М.В. Нарис історії культури України. — К.: АртЕл, 1998. — 728 с.

  98. Пыпин А.Н. История русской этнографии в 3 тт. Том 3. Этнография малорусская. — Спб., 1891. — 488с.

  99. Ребет Л. Формування української нації. — Мюнхен, 1951.

  100. Річинський П. Проблеми релігійної свідомості українців. — Київ-Тернопіль: «Медакадемія», 2002. — 430 с.

  101. Розумний М.М. Українська ідея на тлі цивілізації. — К.: Либідь, 2000. — 288с.

  102. Рязанова Л.С. «Нью-эйдж» — религиозное сознание в ситуации постмодерна // Соціальні виміри суспільства: зб. Наук. Праць. Вип..5 — К., Інститут соціології НАН України, 2002. — С.422-437.

  103. Рязанова Л.С. Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 204 с.

  104. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український аспект. — К.: Світ знань, 2001. — 256с.

  105. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. — К.: ПАРАПАН, 2002. — 396с.

  106. Скуратівський В. Із спостережень над поетикою Сергія Параджанова // Кіно-коло, 09.01.2003.

  107. Скуратівський В. Берегиня. — К.: Радянський письменник, 1988. — 278с.

  108. Сміт Е. Національна ідентичність. — К.: Основи, 1994. — 224с.

  109. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., Изд-во полит.л-ры, 1992. — 543 с.

  110. Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — 512с.

  111. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / Бичко А.К. та ін. — К.: Либідь, 1992. — 392с.

  112. Теорія та практика формування української національної ідеї. — К.: «Фоліант», 2008. — 300 с.

  113. Тойнби А.Постижение истории. Сборник. М., Прогресс, 1991. — 736 с..

  114. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. — К.: Альтернативи, 1999. — 352с.

  115. Трубецкой Н.С. К украинской проблеме // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. — М., «Прогресс-Универс», 1995. — С.362-380.

  116. Українська душа. — К.: Фенікс, 1992. — 128с.

  117. Українські поети-романтики 20-40 рр. XIX ст. — К., 1968.

  118. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. — Харків: ТОВ «Знання», 1997. — 180с.

  119. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., ООО «Изд-во АСТ», 2003. — 603 с.

  120. Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. — К.: Смолоскип, 1993. — 290с.

  121. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Орій, 1992. — 230с.

  122. Шевченко А.К. Трансформация религии и религиозного сознания в эпоху постмодерна // XXI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной инациональной безопасности. — К., «Стилос», 2004. — С.186-272

  123. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття. — Львів, 2001. — 250с.

  124. Шилов Ю.А. — Прародина ариев. — К.: «Синто», 1995.

  125. Шлемкевич М. Загублена українська людина. — К.: Фенікс, 1992. — 158с.

  126. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1 Гештальт и действительность. — М.: Мысль, 1993. — 635 с.

  127. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. — К.: Таксон, 1997. — 237с.

  128. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — Т.1-3 — К., 1990-1991.

  129. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — К.: Критика, 2002. — 416с.

  ЗМІСТ

  Тема 1. Історія української культури в системі гуманітарного знання ……………………...4

  Тема 2. Джерела формування української ультури………………………………………….22

  Тема 3. Київська Русь…………………………………………………………………………36

  Тема 4. Культурні процеси України в ХІV - першій половині ХVII ст…………………….46

  Тема 5. Стильові і жанрові особливості образотворчого мистецтва другоїполовини XVII - XVIII ст….………………………………………………………………………………………55

  Тема 6. Особливості національно-культурного розвитку України у XIX ст.…………………………………………………………………………..……………………65

  Тема 7. Специфіка національно-культурного процесу в Україні XX ст …………………..82  Тема 8. Сучасна українська культура у контексті світової культури……………………..102  Каталог: download -> version
  version -> Зміст Біографія
  version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
  version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
  version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
  version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
  version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
  version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»
  version -> Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань І практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Історія мистецтв Стародавнє зарубіжне мистецтво»
  Бондаренко С. Д. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Історія мистецтв Стародавнє зарубіжне мистецтво» для студентів...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
  Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
  Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
  Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни \"Історія української культури\" для студентів денної форми iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка