Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)


Тема 1. Витоки української культуриСторінка2/7
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. Витоки української культури


 1. Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену: еволюція поглядів та сучасні інтерпретації поняття.

 2. Українська культура – самобутня європейська культура. Етнокультурні проблеми походження українського народу.

 3. Первісна культура на території України: періодизація, головні пам’ятки, досягнення первісного мистецтва.

 4. Трипільська археологічна культура.


Ключові поняття і терміни:

Культура, археологічна культура, архаїчна культура,артефакт, матеріальна культура, духовна культура, матеріальні пам’ятки, Королеве, с. Лука-Врублевецька, синкретизм, гомогенність, егалітарність, традиційність, безписемність, міф, міфологія, міфологічне мислення, космологічний міф, символіка, релігійні вірування, релігійне світосприйняття, дуалізм, культ, анімізм, фетиш, тотемізм, магія, містичні сили, цивілізація, міська цивілізація, «первісні венери», майданецьке городище, піктографія, ідеографія.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
Археологія та стародавня історія України. Курс лекцій. – К., 1992.

Балошок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Відп. ред. Г.  Скрипник. –Біла Церква, 2008.

Баран В.Д. Походження українського народу / Баран В. Д., Баран Я. В. – К., 2002.

Баран В.Д. Історичні витоки українського народу / Баран В. Д., Баран Я. В. – К., 2005.

Бунтяк К.П. На світанні історії / Бунтяк К.П., Мурзін В.Ю. Симоненко О.В. // Україна крізь віки. – Т. I. – К., 1998.

Винокур О. Давня і середньовічна історія України / Винокур О., Трубчанінов С. – К., 1996.Витоки: Від найдавніших часів до першої половини IX ст. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 1995.

Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу / Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. Т. 1: Археологія та антропологія. – Львів, 1999. Губерначук С. Трипілля і українська мова. – К., 2010.

Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

Пассек І. Трипільська культура. – К., 1990.

Петров В. П. Походження українського народу. – К., 1992.Чмихов М.О. Давня культура. – К.,1994.
Питання для самоконтролю:


 1. Хто першим вжив слово „культура” у гуманітарному розумінні?

 2. Які існують теорії щодо етногенезу українців?

 3. Охарактеризуйте первісну епоху та її місце в історії людства, розвиток культури стародавнього населення України.

 4. Назвіть людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту.

 5. Що Вам відомо про стоянки Королеве та Лука-Врублевецька?

 6. Яке явище називають «неолітичною революцією»? Якими були наслідки «неолітичної революції» на землях України?

 7. Чому виникло мистецтво? До якого часу належать найдавніші пам’ятки мистецтва, знайдені на території України?

 8. Дайте характеристику трипільської культури? Коли вона існувала? За якими матеріальними залишками ми можемо судити про художню культуру людей трипільської культури?

 9. Що є цивілізація та які її ознаки? Чи можна вважати Трипільську культуру цивілізацією?


Зверніть увагу на наступні дати:
1 млн р. до н.е. – 130 тис. р. до н. е. Ранній палеоліт. На теренах України мешкає пятикантроп.

1 млн. р. до н. е. – Датування стоянки у с. Королеве на Закарпатті.

400–300 тис. р. до н. е. – Датування стоянки у с. Лука-Врублевецька Хмельницької області.

130 тис. р. до н. е. – 40 тис. р. до н.е. Середній палеоліт. Зародження первісних вірувань – тотемізму, анімізму, магії.

40 тис.р. до н. е. На території України запанувала людина розумна.

40 тис. р.до н. е. – 10 тис. р. до н. е. Пізній палеоліт.

24–20 тис. р. до н. е. Перші малюнки тварин та петрогліфи, що були зроблені первісною людиною у гротах та печерах Кам'яної могили (Запорізька область).

XVII тис. до н.е. Мезоліт.

VIIV тис. до н.е. Неоліт. Неолітична революція.

IVIII тис. до н.е. Енеоліт.

Vтис. до н.е. –2750 р. до н. е. Існування Трипільської культури.
Завдання на самостійну роботу:


 1. Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культурного простору українців.

 2. Життя людей у первісному суспільстві.

 3. Палеоліт на теренах України.

 4. Наслідки неолітичної революції на українських землях.

 5. Знаки-символи трипільських орнаментів.

 6. Релігійно-міфологічні уявлення трипільців.

 7. Первісна міфологія українського фольклору.


Відео-матеріали (You Tube):

 1. Невідома Україна. Історія… Навіщо вона … Нам? Фільм 1.

 2. Невідома Україна. Споконвіку було слово. Фільм 3.

 3. Невідома Україна. Звідки взялися українці. Фільм 4.

 4. Невідома Україна. Перші мешканці краю. Фільми 5,6.

 5. Славянская языческая цивилизация. Трипольская культура.

 6. Славянская цивилизация. Трипольская культура.

 7. Трипільці: Перші володарі України.

 8. Триполье – древнейшая цивилизация Европы.

 9. Триполье – заря человеческой цивилизации.

 10. Тайны Трипольской культуры.

 11. Захоплення. Трипілля.

 12. Невідома Україна. Фільм 6. Трипільське диво.

 13. Трипілля.

 14. Трипільська цивілізація. Тисяча років самотності.

 15. Трипільський всесвіт України.

 16. Трипільці.

 17. Феномен України - Українське Трипілля.


Тема 2. Розвиток культури на теренах України у дохристиянський період (І тис. до н. е. – VIII cт. н. е.)


 1. Культура античних міст Північного Причорномор’я: релігія,освіта, мистецтво, побут.

 2. Особливості скіфської культури.

 3. Культура сарматських племен.

 4. Формування слов’янської культури в дохристиянський період (зарубинецька та черняхівська культури, пеньківська (антська) культура.


Ключові поняття і терміни:

Кіммерійці, Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Кафа, Боспорське царство, пантеон, архітектура, декоративне мистецтво, стела, скіфи, сармати, гінекократія, ідол, Кам'янське городище, Чортомлик, Куль-Оба, Товста Могила, Солоха, Гайманова Могила, золота пектораль, венеди, анти, склавини, велике переселення народів, зарубинецька культура, черняхівська культура, пеньківська (а́нтська) культура, язична релігія, збруцький ідол, берегиня, оберег, Род, Рожаниця, Коляда, нижчі духи, Дажбог, Хорс, Перун, Стрибог, Велес, Сварог, Лада, Мокош, держава антів.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
Баран В.Д. Давні слов’яни // Україна крізь віки. – Т. 3. – К., 1998.

Баран В.Д. Походження слов’ян / Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. – К., 1991.

Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. 2-ге вид. – К., 2002.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.Великая Скифия / Отв. ред. В.Ю.Мурзин и Г.Н. Тощев. – К.,2002.

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003.

Відейко М.Ю. Україна: від Трипілля до Антів.Т. І. – К., 2008.

Витоки: Від найдавніших часів до першої половини IX ст. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К., 1995.

Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу / Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. Т. 1.: Археологія та антропологія. – Львів, 1999. Голіченко Т.С. Слов'янська міфологія та антична культура. – К., 1994.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

Давня історія України / За ред. Толочко П.П., Крижицького С.Д. та ін.– Кн.1.– К.,1994.

Дудкін В.П. Архітектура Трипільської цивілізації: від поселень до протоміст/ Дудкін В.П., Відейко М. Ю.– К., 2009.

Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху. – К., 1993.

Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя.– К.,1994.

Зубар В. Античний світ Північного Причорномор’я / Зубар В., Ліньова Є. – К., 1999 р.

Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова. Народ. Релігія. Культура. – Львів, 1996.

Київська писемна школа Х–ХІІ ст. (До історії української писемності)/


С.О. Висоцький. – Львів. – Київ. – Нью-Йорк, 1998.

Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1993.Крапивина В.В. Ольвия. Материальная культура IIV вв. н.э. К.,1993.

Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я / Крижицький С.Д.,

Лозко Г. Українське язичництво. – К., 1996.

Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства / Моця О.П., Ричка В.М. – К., 1996.

Наливайко С. І. Таємниці розкриває санскрит. – К., 2000.

Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

Петрук В. І. Велика Скіфія-Оукраїна. – К., 2001.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури. –Х., 1999.

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К., 1991.Питання для самоконтролю:


 1. Назвіть найбільші центри давньогрецької культури на території України, які були органічною складовою загальнолюдської цивілізації?

 2. Охарактеризуйте античну спадщину на території України. У чому проявилися античні впливи на розвиток української культури?

 3. Охарактеризуйте уклад життя в стародавніх грецьких містах-полісах Північного Причорномор'я: звичаї, господарство, архітектура.

 4. Які види мистецтва належать до образотворчого?

 5. Проаналізуйте досягнення та значення скіфської культури. Яким чином грецька культура вплинула на скіфську?

 6. Яким чином скіфська матеріальна культура позначилася на культурі українців?

 7. Які матеріальні залишки говорять про мистецтво скіфів. У чому полягають особливості скіфського "звіриного стилю"?

 8. Які особливості сарматської культури?

 9. Розкрийте особливості матеріальної та духовної культури давніх слов’ян.

 10. Які характерні ознаки язичницьких релігійних поглядів східних слов’ян?

 11. Опишіть Збруцький ідол, яке місце він займав у міфології давніх слов'ян?

 12. Які народні обряди дісталися нам у спадок від язичництва?


Зверніть увагу на наступні події:
1500 р. до н. е. – VII ст. до н. е. У Межиріччі Дону й Дністра мешкають кіммерійці.

XI–IX ст. до н. е. Виготовлення перших залізних виробів на території України (курган зрубної культури поблизу м. Каховка).

VІІІ–VІІ ст. до н. е. Початок «великої грецької колонізації» Північного Причорномор’я. Херсонес Таврійський внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

VII–III ст. до н. е. Панування скіфської культури. Царські курганні поховання Чортомлик, Солоха, Куль-Оба, Товста могила.

IVст. до н. е. Розквіт Скіфського царства в часи правління царя Атея.

IIIII ст. до н. е. II ст. н. е. Панування культури сарматів.

ІІ–VІ ст. н.е. Велике переселення народів.

II ст. до н.е. ‒ II ст. н.е. Існування слов'янської зарубинецької культури.

I ст. н. е. В творах античних авторів Плінія Старшого та Тацита згадується про венедів.

161–182 рр. н. е. Згадка про слов’ян-венедів у «Географії» Клавдія Птолемея.

II–V ст. н. е. Існування слов’янської черняхівській культури.

II–V ст. н.е. Поширення християнства у містах Північного Причорномор’я.

VІ ст. н. е. Готський історик Йордан називає дві групи слов'ян, що жили на півдні Європи: склавінів (слов'ян) і антів.

VI– поч. VII ст. Існування Держави антів.
Завдання на самостійну роботу:


 1. Мистецтво античних міст Північного Причорномор’я.

 2. Порівняльний аналіз культурного життя Ольвії та Херсонесу.

 3. Скіфський звіриний стиль.

 4. Значення культури сарматів у розвитку української культури.

 5. Монументальна кам’яна скульптура кочовиків на території сучасної України.

 6. Зарубинецька та черняхівська культури: сутність, особливості.

 7. Східні слов'яни: народні традиції, обряди та фольклор.

Відео-матеріали (You Tube):

 1. Величайшие открытия. Письменный код.

 2. История письменности. Зарождение письменности.

 3. История письменности.Революция алфавитов.

 4. История письменности. Бесконечный поиск.

 5. Невідома Україна. Ті, що приборкали коня. Фільм 7.

 6. Херсонес – жемчужна северного Причерноморья.

 7. Херсонес Таврический.

 8. Тайны царя Боспора.

 9. Ольвия.

 10. Легендарное царство скифов.

 11. Золото скифов.

 12. Золото скифских курганов.

 13. Невідома Україна. Сармати і Сарматія.

 14. Сокровища сарматов.

 15. Древнейшая письменность славян.

 16. Цивилизация русов.

 17. История языческой древней Руси.

 18. Невідома Україна. Слов’янське розселення.


Тема 3. Українська культура княжої доби


 1. Хрещення України - Русі та його історико-культурне значення.

 2. Писемність та освіта часів Київської Русі.

 3. Розвиток літератури та науки.

 4. Розвиток мистецтва і архітектури.

 5. Загальна характеристика розвитку культури Галицько-Волинського князівства.


Ключові поняття і терміни:

Кирилиця, глаголиця, софійська азбука, монастирська школа, палацова школа, школа "книжного вчення", церковнослов'янська мова, апокрифи, псалтир, церковно-повчальна література, житійна література, Остромирове Євангеліє, “Слово про закон і благодать”, "Ізборник Святослава", "Слово о полку Ігоровім", дитинець, окольний град, посад, культова архітектура, оборонна архітектура, мозаїки, фрески, рельєфи, чернь, скань, зернь, перегородчаста емаль, канон, Київська Оранта, церква Спаса на Берестові, культовий станковий живопис, кобза, бандура, скоморохи.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. – К., 1980.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. – К., 2001.

Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХVІІ ст.): посібник-довідник / О. Дзюба, Г. Павленко. – К., 1988.

Домчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України: До 1020-ї річниці офіційного запровадження християнської релігії у Київській Русі. – К., 2008.

Духовна спадщина Київської Русі. Вип. 1,2. Одеса, 1997.

Історія української культури в 5-ти томах. – Т.1 – 3. – К., 2001 – 2003.

Котляр М. Галицько-Волинська Русь. – К.,1998.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993.

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период / Отв. ред.
В. Д. Баран.– К., 1990.

Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

Толочко П. Давня історія України. У двох книгах / Толочко П., Крижицький С., Мурзін В. – К, 1994

Толочко П. П. Київська Русь. – К., 1996.Українська графіка ХІ – початку ХХ ст. Альбом / Авт. - упоряд. А.О. В’юник. –
К., 1994.
Питання для самоконтролю:


 1. За якихумов культура Київської Русі досягла світового рівня?

 2. Назвіть три основні види загальноосвітніх навчальних закладів, що існували на Русі у Х–ХІІ ст.

 3. Чи можна вважати літописи історичним твором?

 4. Який новий вид архітектури з'явивсяна Русі після прийняття християнства?

 5. Як розвивалась архітектура та мистецтво Київської Русі?

 6. Охарактеризуйте основні види образотворчого мистецтва Київської Русі.

 7. Які види музичного мистецтва розвивалися за часів Київської Русі?

 8. Який внесок в розвиток культури внесли Агапіт, Алімпій, Антоній, Володимир Великий, Володимир Мономах, Іларіон.

 9. Хто є автором «Повісті минулих літ», «Повчання дітям «Слова про закон і благодать»?

 10. За часів якого князя у Галичі було відкрито велику бібліотеку?

 11. Які види монументального живопису були поширені у часи Галицько-Волинского князівства?


Зверніть увагу на наступні події:
860 р. Згадка про “руські письмена” у “Житії” слов'янського просвітника Кирила.

60–70-ті рр. IX ст. Священики Костянтин (в чернецтві - Кирило) і Мефодій упорядкували слов'янський алфавіт і переклали на церковнослов’янську (староболгарську) мову Євангеліє.

958 р. Хрещення княгині Ольги.

988 р. Прийняття християнства у Київській Русі.

989–996 рр. Спорудження на замовлення князя Володимира візан-тійськими майстрами Десятинної церкви (св. Богородиці).

1017–1037 рр. Будівництво Софійського собору у Києві. Увійшов до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Побудовані Золоти ворота.

1036 р. Побудовано Спаській собор у Чернігові. Зберігся до наших днів.

1037–1039 рр. Укладання при київській митрополії «Сказання про по-ширення християнства на Русі», яке стало початком давньоруського літописання.

1037 р. Літописна згадка про заснування Ярославом Мудрим першої бібліотеки при Софійському соборі.

1051 р. Заснована за князя Ярослава Володимировича Успенська Києво-Печерська лавра. Внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

1051 р. “Слово про закон і благодать” ченця Іларіона.

1054 р. Відбувся поділ християнства на католицизм та православ’я.

1056–1057 рр. У Києві диякон Григорій переписує для новгородського посадника Остромира Євангіліє (Остромирове Євангіліє).

1059–1114 рр. Життя та діяльність художника Алімпія – іконописця, автора фресок та мозаїк Михайлівського й Успенського соборів у Києві.

1073 р. Переписування для князя Святослава Ярославича "Ізборника" – книги енциклопедичного змісту у перекладі з візантійської мови на церковнослов’янську.

1075 р.? Написано твір «Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба».

1076 р. Переписування «Ізборника»дияконом Іоанном.

1086 р. Онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна заснувала у Києві при Андріївському монастирі жіночу школу.

1108 р. Закладено церкву в ім'я св. Архістратига Михаїла (Київського Михайлівського Золотоверхого собору) князем Святополком - Михаїлом.

1110 р. Останні події, що згадуються у “Повісті временних літ” Нестора.

1113 р. Побудовано Михайлівський Золотоверховий собор.

1113–1125 рр. Зведена в період правління Володимира Мономаха Церква Спаса на Берестові. Є частиною історико - архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

1117 р. Написано «Повчання дітям» Володимиром Мономахом.

1169 р. Київ зруйнував та пограбував владимиро - суздальський князь Андрій Боголюбський.

1185–1187 рр.? Ольстин Олексич написав «Слово о полку Ігореві, Ігоря, сина Святославля, внука Ольгова».

1187 р. Перша згадка назви Україна у Іпатіївському літописі.

XII–XIII ст.? Написано“Благання” Данила Заточника.

1200 р. Завершено Київський літопис.

1230-ті рр. Написання «Слова про погибель Руської землі».

1240 р. Пограбування Києва монголо-татарами.

1250–60-ті рр. За наказом князя Данила Галицького дерев’яні оборонні спорудження Хотина замінили кам'яними.

1256 р. Перша літописна згадка про м. Львів.
Завдання на самостійну роботу:
1. Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу.

2. Основні жанри давньоруської оригінальної літератури.

3. Визначні культурно-освітні діячі Київської Русі.

4. Билинний епос Київської Русі.

5. Собор Святої Софії в Києві як шедевр давньоруської культури.

6. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.

7. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.
Відео-матеріали (Інтернет-ресурси. YouTube):


 1. Обличя української історії. Княгиня Ольга.

 2. Княгиня Ольга. История российского государства. Фильм 4.

 3. Невідома Україна. Чому погас вогонь Перуна? Фільм 16.

 4. Сказание о крещении Руси.

 5. Невідома Україна. Як розквітла Київська держава.

 6. Обличя української історії. Володимир Великий.

 7. Ярослав Мудрий. Фільм з циклу Великі українці.

 8. Невідома Україна. Спроба Мономаха. Фільм 20.

 9. Архитектурный облик Древней Руси.

 10. Живопись Древней Руси.

 11. История, распятая в пространстве.

 12. Код Кирилла. Рождение цивилизации.

 13. Сокровища московського кремля. Искусство русского ювелира.

 14. Сокровища русского искусства.

 15. Музей історичних коштовностей України.

 16. Україна. Становлення нації. Від Русі до України.

 17. Рукописные книги древней Руси.

 18. Искусство Древней Руси.

 19. Изобразительное искусство Древней Руси.

 20. Історія українських земель. Галицько-Волинське князівство.

 21. Невідома Україна. Київський період в історії України.

 22. Історія нації. Фільм 1.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ
У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політології як науки, основні...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни “Історія української культури” для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка