Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»Сторінка1/6
Дата конвертації26.05.2017
Розмір1,01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор коледжу

від «____»__________20__р.

_________ І.П.Павленко

Методичні вказівки для виконання

практичних робіт з дисципліни«Практична робота на ПК»

студентів денного відділення

спеціальності № 5.05020203

«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

галузі знань «Автоматика та управління»

Розглянуто та схвалено Розробила викладач

цикловою комісією коледжу

«Обслуговування комп’ютерних від «__»_______20 р.

систем і мереж» ____________ Н.В.Колесник

протокол №___

від «__»_______20 р.

___________ Н.В.Колесник


Дніпропетровськ


ЗМІСТ
Вступ 4

Методичні вказівки для студента з виконання практичних робіт 5

Практична робота №1 «Виконання команд з елементамиінтерфейсу в ОС Windows» 6

Практична робота №2 «Інтерфейс файлового менеджеру та

архіватора» 12

Практична робота №3 «Створення, збереження та відкриття

документу» 19

Практична робота №4 «Створення формул, малюнків та

діаграм з використанням вбудованих

засобів текстового редактора» 22

Практична робота №5 «Виконання дій з таблицями у Word» 25

Практична робота №6 «Введення та редагування даних Excel» 28

Практична робота №7 «Створення діаграм в Excel» 31

Практична робота №8 «Створення таблиць у СУБД MS Access» 34

Практична робота №9 «Побудова об’єктів у СУБД MS Access» 36

Практична робота №10 «Створення і редагування растрових

зображень» 44

Практична робота №11 «Створення і редагування векторних

зображень» 47

Практична робота №12 «Створення і редагування у

САПР КОМПАС» 50

Практична робота №13 «Створення комп’ютерної презентації» 54

Практична робота №14 «Робота з електронною поштою» 56
Література 58


АНОТАЦІЯ


Методичні рекомендації для виконання практичних робіт у допомогу студентам денного відділення спеціальності №5.05020203 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» з дисципліни «Практична робота на ПК», яка викладається за модульним принципом та має сім змістових модулів:

1 ОС WINDOWS.

2 Текстовий редактор Word.

3 Редактор електронних таблиць Excel

4 Системи управління базами даних Access

5 Комп’ютерна та інженерна графіка

6 Комп’ютерна презентація

7 Глобальна мережа Internet

В даному посібнику розглядається матеріал для більш якісного виконання практичних робіт, та більш якісного засвоєння знань після отримання практичних навичок.

Інформація в посібнику логічно пов’язана з програмою викладення дисципліни і представлена в легко сприйманому виді, що сприяє розумінню кожної конкретної операції. Окрім суто довідкової інформації містить практикум. Вони присвячені рішенню конкретних задач і містять вичерпні інструкції.Посібник призначений для студентів, що вже вміють працювати з персональним комп’ютером на рівні отриманих знань на першому курсі з предмету «Інформатика» та другому курсі з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування».

ВСТУП

У наш час все з більшим темпом в усі сфери діяльності людства впроваджуються комп'ютерні технології. Не стала винятком і сфера залізничного транспорту. Удосконалити пристрої СЦБ за допомогою інформаційних технологій прагнуть робітники «Ш» залізниці.

Відповідно до вимог ОПП та ОКХ в результаті освоєння дисципліни ПП. 02 Практична робота на ПК студент повинен вміти використовувати вивчені прикладні програмні засоби.

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Практична робота на ПК» складено у відповідності до робочої програми дисципліни ПП.02 Практична робота на ПК і призначені для студентів 3 курсу спеціальності 5.05020203 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті».
Курс містить практичні роботи, відповідні лекційним матеріалом. Основною метою курсу є вивчення програмного забезпечення і оволодіння прийомами роботи в програмах. Практичні роботи призначені для закріплення теоретичного матеріалу, отримання нової інформації в результаті виконання завдань, формування навичок застосування програмного забезпечення при вирішенні завдань, підвищення інформаційної компетенції.

Кожна практична робота з курсу містить назву, мету роботи, завдання, контрольні питання. У методичних рекомендаціях докладно описано хід виконання роботи.

Підсумковий контроль з дисципліни - диференційований залік.

Практичні роботи виконуються студентами індивідуально на комп'ютерах. До виконання практичних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж по техніці безпеки і правилам експлуатації комп'ютерної системи.

Виконання практичних робіт з курсу орієнтована на застосування програмного забезпечення:

 операційна система Windows XP,

 антивірусна програма Авіст та Авира,

 файловий менеджер Far,

 архіватор WinRAR,

 пакет програм MS Offise 2010,

 графічні редактори (Paint.Net, Gimp, Inkscape),

 САПР КОМПАС,

 Інтернет браузери.

Перед виконанням практичної роботи студент зобов'язаний:
 опрацювати теоретичний матеріал, необхідний для засвоєння знань і набуття умінь,

 ознайомитися з послідовністю і правилами виконання роботи.
Практична робота виконується відповідно до завдання і методичних рекомендацій. Результат роботи представляється студентом викладачу у вигляді файлу (файлів) в особистому каталозі і захищається їм.
По ходу виконання роботи при виникненні питань студент може отримати консультацію у викладача або самостійно скористатися лекційним матеріалом.
Результат виконання практичної роботи оцінюється за п'ятибальною шкалою.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


Перед виконанням практичної роботи студент зобов'язаний:
 ознайомитися з послідовністю і правилами виконання роботи,
 опрацювати теоретичний матеріал, необхідний для засвоєння знань та набуття вмінь.

Практична робота виконується відповідно до завдання і методичних рекомендацій. Після виконання практичної роботи студент самостійно себе контролює шляхом відповідей на питання. Результат роботи подається викладачеві у вигляді файлу (файлів) в особистому каталозі, захищається студентом.
По ходу виконання роботи при виникненні питань студент може отримати консультацію у викладача або самостійно скористатися лекційним матеріалом, рекомендованою літературою.

В деяких практичних роботах передбачається вирішення завдань за варіантами. Номер варіанта задачі визначається за порядковим номером студента у списку журналу відповідно до таблиці 1:


Таблиця 1 - Визначення варіанта завдання

Номер варіанта завдання

Номер журналу

1

1

11

21

2

2

12

22

3

3

13

23

4

4

14

24

5

5

15

25

6

6

16

26

7

7

17

27

8

8

18

28

9

9

19

29

10

10

20

30

Згідно за вимогами ОПП та ОКХ студенти повинні:знати: організацію зберігання інформації, принципи роботи з операційною системою WINDOWS, офісними програмами, службовими утилітами; вимоги охорони праці при роботі на комп’ютері;

вміти: користуватися всіма засобами обробки інформації, такими як архівування, копіювання, переміщення, знищення тощо.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
«ВИКОНАННЯ КОМАНД З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРФЕЙСУ ОС WINDOWS»


Мета роботи: вивчити склад робочого столу, познайомитися з меню кнопки «Пуск», навчитися виконувати пошук програм і файлів, переглядати властивості папки, створювати каталог, працювати з вікнами Windows.

Завдання


1. Освоєння інтерфейсу Робочого столу:

  1. Розмістіть значки Робочого столу в довільному порядку, упорядкуйте їх розміщення.

  2. Встановіть нові властивості Робочого столу (фон, заставка, оформлення), після чого поверніть інтерфейс у вихідне положення.

1.3 Перевірте правильність встановлення дати і часу.

2. Робота з Головним меню:

2.1 В Головному меню Пуск - Програми - Стандартні - Ігри, запустіть на виконання дві програми (на вибір). Розгорніть обидві програми на весь екран (каскадом, зліва направо, зверху вниз).

2.2 Згорніть вікно однієї з програм, а вікно другий відновити до початкового розміру. Змініть розміри вікна.

2.3 Закрийте відкриті програми.

2.4 Перегляньте відомості про систему Пуск - Програми - Стандартні - Службові - Відомості про систему. Визначте версію ОС Windows, обсяг оперативної пам'яті комп'ютера.

2.5 Запустіть програму на вашому робочому диску. Створіть ярлик цієї програми та помістіть його на Робочий стіл. Запустіть програму за допомогою створеного ярлика. Видаліть ярлик по закінченні роботи.
2.6 Помістіть програму-програму в меню Програми. Запустіть програму з Головного меню.

2.7 Видаліть програму-програму з меню Програми.

3. Робота з програмою Провідник:

3.1 Запустіть програму «Провідник».

3.2 Створіть у робочій папці вашої групи свою папку, в ній створіть папки з іменами «Text», «Tablica», «Picture», «Student», «Пошук».

3.3 Виконайте сортування створених папок.

3.4 Дайте відповідь на питання: що є головним каталогом? На якому рівні вкладення знаходиться ваша тека?

3.5 Створіть ярлик програми в папці «Student». Запустіть програму за допомогою ярлика. Змініть значок ярлика.

4. Робота з пошуковою системою ОС Windows:

4.1 Запустіть пошукову систему Windows.

4.2 Знайдіть файли з розширеннями .txt, .xls, .bmp, .jpg, .doc по черзі. Скопіюйте по одному знайденому файлу створені вами папки (через контекстне меню миші, через команди основного меню). Перегляньте властивості кожної папки.

4.3 Виконайте пошук файлів за заданими критеріями, результати пошуку у вигляді скрін) збережіть в текстовому редакторі WordPad в папці «Пошук»:
а) дата зміни файлів з 1 по 15 число поточного місяця;

б) розмір файлів менше 100 Кб;

в) зображення, у яких ім'я файлу починається на букву К;

г) зображення, розмір яких обмежений 200 Кб;

д) зображення, останні зміни були в минулому місяці;

5. Робота з довідковою системою Windows:

5.1 Знайдіть у довідковій системі термін налаштування Головного меню.
5.2 Скопіюйте його опис та розмістіть текст у файл Справка.txt за допомогою програми-редактора Блокнот.

5.3 Вивчіть меню Довідка програми Блокнот. Результат зберегти у папці «Student».
6. Робота з програмою Калькулятор:

6.1 Запустіть програму Калькулятор.

6.2 Змініть вид на Інженерний.

6.3 У різних системах числення проведіть обчислення:

а) Знайдіть 16-ричное, 8-ричное і двійкове представлення чисел 10, 32, 17.
б) Обчисліть значення виразу: 10111102-5268+AD3F16-4400310.

6.4 Викличте довідку Калькулятора і знайдіть, як виконати статистичні розрахунки. Обчисліть суму та середнє значення чисел: 111, 789, 333.

6.5 Збережіть всі результати розрахунків в документі Блокнота під ім'ям калькулятор.txt у папці «Student».
Технологія виконання роботи


1. Освоєння інтерфейсу Робочого столу:

  1. Для впорядкування розміщення значків на Робочому столі викличте контекстне меню. Для його виклику клацніть на вільному місці Робочого столу правою кнопкою миші. Будь-який об'єкт Windows XP має контекстне меню.
   1.2. Для установки нових властивостей інтерфейсу Робочого столу в контекстному меню Робочого столу запустіть команду Властивості і виконайте такі дії:

виберіть закладку Фон. Вибрати фоновий візерунок і малюнок (див. рис. 1), використовуючи лінійки прокрутки у відповідних вікнах закладки. Клацніть по кнопці «Застосувати»;

виберіть закладку Заставка. Виберіть у Заставці (див. рис. 2) бажану картинку, перегляньте її, натиснувши кнопку «Перегляд» та встановіть необхідні параметри кнопки «Параметри». Встановіть часовий інтервал і - при необхідності - пароль;

виберіть закладку Оформлення. У вікні «Елемент» виберіть Робочий стіл, а у вікні «Схема» - схему оформлення, відмінну від стандартної. Змініть колір. Клацніть по кнопці «Застосувати».
Малюнок 1- Діалогове вікно установки фону Робочого столу

Малюнок 2- Діалогове вікно установки заставки Робочого столу

Малюнок 3- Діалогове вікно установки оформлення Робочого столу
  1. Для того щоб змінити дату й час на годиннику комп'ютера, скористайтеся командою Пуск Настройка Панель управління, Дата/Час: встановіть правильні значення годин, хвилин і секунд у полі під годинником. Зміна значень проводиться з допомогою кнопок лічильника, розташованого праворуч від поля.

Увага!Вільний час використовується для визначення моменту створення і зміни файлів.

2. Робота з Головним меню:

2.1. Для того щоб упорядкувати розміщення відкритих вікон на Робочому столі, скористайтеся контекстним меню Панелі завдань, опції якого дозволяють на Робочому столі розмістити вікна (на вибір), а також визначити їх властивості: каскадом, зліва направо, зверху вниз, згорнути всі.
Увага! Команда Властивості відкриває управління меню Панелі завдань.
2.2. Для перемикання програми в різні режими скористайтесь кнопками в правому верхньому куті вікна/програми: «Згорнути», «Розгорнути», «Відновити», «3акрить». Для регулювання розмірів вікна вручну підведіть до краю вікна покажчик миші, який перетвориться на маркер розтяжки. Потім, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніть маркер в необхідне положення.
2.3. Закрити програму можна одним із способів: клацнувши по кнопці «3акрыть», виконавши команду Вихід у меню Файл, натиснувши комбінацію клавіш Alt+F4.

2.4. Для перегляду відомостей про встановленою операційною системою в меню виконайте Пуск-Програми - Стандартні - Службові - Відомості про систему. У вікні, знайдіть значення версії ОС, обсяг оперативної пам'яті.
2.5.Розміщення ярлика на Робочому столі можливо:
за допомогою програми або папки Мій комп'ютер виділіть об'єкт (файл, програму, папку, принтер або комп'ютер), для якого необхідно створити ярлик;
виберіть у меню Файл команду Створити ярлик або використовуйте контекстне меню;

перетягніть ярлик на Робочий стіл з допомогою миші;

для того щоб змінити параметри ярлика (наприклад, розмір відкритого вікна або комбінацію клавіш, які використовують для його відкриття), відкрийте з допомогою правої кнопки миші контекстне меню ярлика та виберіть команду Властивості;

для того щоб видалити ярлик, перетягніть його в корзину або використовуйте команду меню Видалити або контекстне меню.
Увага! Видалення ярлика на сам об'єкт не впливає.

2.6. Для розміщення програми в Головному меню або меню Програми:
 клацніть по кнопці «Пуск» і виберіть у Головному меню пункт Настройка,
 виберіть пункт Панель завдань і відкрийте вкладку Настройка меню;
 клацніть по кнопці «Додати», а потім - по кнопці «0бзор»;

 знайдіть потрібну програму і двічі клацніть по ній;

 клацніть по кнопці «Далі» і потім двічі клацніть потрібну папку у структурі меню;
 введіть у полі назву нової команди, що додається у меню, та натисніть кнопку «Готово»;

 при необхідності виберіть для програми значок, а потім клацніть по кнопці «Готово».
2.7. Для видалення програми з Головного меню або меню Програми:
 клацніть по кнопці «Пуск» і виберіть у Головному меню пункт Настройка;
 виберіть пункт Панель завдань і відкрийте вкладку Настройка меню;
 клацніть по кнопці «Видалити», а потім знайдіть у структурі меню видалену програму;

 для того щоб відкрити меню, клацніть стоїть поруч із ним знак «+». Деякі меню, наприклад, Стандартні, містять підменю. У цьому випадку, щоб дістатися до потрібного пункту, необхідно розгорнути всю структуру. Виділіть потрібний пункт меню і клацніть по кнопці «Видалити»;
 виділіть програму та натисніть кнопку «Видалити». При цьому видаляється лише ярлик, створений в меню. Сама програма залишається на диску.
3. Робота з програмою Провідник:

 Програма Провідник Windows одночасно відображає ієрархічну структуру знаходяться на комп'ютері папок і вміст вибраної папки. При копіюванні і переміщенні даних достатньо відкрити папку, що містить потрібний файл, і перетягнути файл у іншу папку.

 Програма Провідник управляє файлами і забезпечує один з найбільш зручних способів перегляду файлової системи.

 Основна перевага програми Провідник, порівняно з вікнами папок на Робочому столі можна одночасно працювати з вмістом правій панелі вікна і з усією структурою файлової системи вашого комп'ютера (лівій панелі). При цьому немає необхідності відкривати велику кількість вікон.
 Найбільш зручним прийомом є відкриття двох вікон програми Провідник, упорядкованих по вертикалі або по горизонталі.

3.1. Запуск програми Провідник можна виконати з допомогою:

 кнопки Пуск (використовуйте контекстне меню);

 папки Мій комп'ютер (використовувати контекстне меню або команду Файл, Провідник);

 кнопки на Панелі Microsoft Office,

 каскадного меню Програми.

3.2. Перейдіть в лівій панелі до робочого каталогу (папка групи). У правій панелі створіть папку «ФамилияИО». Перейдіть у папку. Створіть структуру папок з іменами «Text», «Tablica», «Picture», «Student», «Пошук».
3.3. Виконайте сортування об'єктів за допомогою команди меню Вигляд, Упорядкувати значки.

3.4. Для визначення головного каталогу та рівня вашої папки скористайтесь лівій панелі Провідника.

3.5. Для створення ярлика в папці «Student» використовуйте зазначені вище способи. Для зміни значка ярлика в контекстному меню виберіть Властивості - Змінити значок.

4. Робота з пошуковою системою ОС Windows:

4.1. Запустити систему пошуку ОС Windows можна:

 через меню пуск

 виконавши команду Сервис, Поиск, Файли і папки у вікні Провідника.
4.2. Для пошуку файлів з розширеннями .txt, .xls, .bmp, .jpg, .doc по черзі вкажіть у вікні пошуку тип файлу разом з крапкою, виконайте пошук на вашому комп'ютері. Після виявлення системою потрібних файлів можна зупинити пошук. Для копіювання використовувати наступні способи:
 команди меню Правка, Копировать і Правка, Вставити;
 кнопки панелі управління програми Провідник «Копировать в буфер», «Вставити з буфера»;

 контекстне меню (права кнопка миші);

 метод перетягування drag &. drop (ліва кнопка миші при натиснутій клавіші Ctrl). Найбільш зручно виконується в двохвіконному режимі.
Увага! Скасувати копіювання об'єкта можна командою меню Правка - Скасувати копіювання.

4.3. Для виконання пошуку файлів за заданими критеріями скористайтеся додатковими параметрами пошуку:

 зміна дати,

 визначення розміру файлу

 текст в імені файлу.

Запустіть текстовий редактор WordPad з головного меню, згорніть вікно програми. Після знаходження потрібних файлів для отримання скрін результатів пошуку натисніть кнопку PrintScreen (вміст екрану поміщається в буфер обміну). Вставте отриманий скрін з буфера обміну у вікно програми WordPad (через контекстне меню або меню програми). Після виконання всіх видів пошуку і збереження результатів пошуку збережіть текстовий файл програми WordPad під ім'ям пошук.rtf в папку «Пошук».

Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка