Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»Сторінка1/5
Дата конвертації21.10.2017
Розмір1,01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»

Автор: Яремчук О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології;

Клюйкова-Цобенко В.О. ,асистент кафедри соціальної і прикладної психології.

Рецензенти:

Горностай П.П., доктор психол.наук, завідувач лабораторії психології малих груп та між групових відносин ІСПП НАПН України

Головаха Є.І., доктор філософських наук, проф., зам.директора Інституту соціології НАН України


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І.Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу20__ - 20__

Практикум з психології соціальної роботи. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: Яремчук О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології;

Клюйкова-Цобенко В.О. ,асистент кафедри соціальної і прикладної психології.


Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ESTS - 1,5,

кред.укр. - 1

Галузь знань:

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів - 1

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Змістових модулів - 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

презентація практ.технік психол.допомоги в різних галузях соц.роботи

Рік підготовки:

4

5

Семестр

Загальна кількість годин - 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

7

9

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи

студента – 2

Практичні, семінарські

36 год.

12 год.

Самостійна робота

18 год.

42 год.

ІНДЗ: 6 год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2/1

для заочної форми навчання ­– 2/7

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіти практичними прийомами здійснення основних форм та методів психосоціальної допомоги населенню
Завдання:

 • ознайомлення з методами психосоціальної практики;

 • опрацювання моделей психосоціальної взаємодії з особистістю і групою;

 • вивчення алгоритму проведення консультативної роботи з особистістю та групою, оволодіння елементарними навичками психологічної допомоги.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • нормативно-правові акти, що регулюють діяльність соціального працівника

 • процедури передачі та прийому інформації у співпраці зі ЗМІ та соціальними організаціями

 • оволодіти професійними навичками спілкування в індивідуальних, групових та публічних контактах


вміти:

 • орієнтуватись у правових засадах при здійсненні діяльності соціального працівника

 • складати алгоритм соціально-психологічної допомоги певним категоріям населення

 • проводити соціально-психологічний тренінг з наступною груповою дискусією з означеної проблематики

 • надати індивідуальну допомогу клієнтові при кризі втрати

 • використовувати соціально-психологічні напрацювання з метою розкриття особистісного потенціалу клієнтів


Програма відображає вимоги МОН України і сприяє на наступні змістові блоки:

ПП 05 Соціальна психологія та соціальна робота

2.01.02.03/ 4.01.05.02 - Зміст та функції спілкування в соціальній роботі

2.01.11.01 / 5.01.05.01 – Міжособистісні стосунки та соціальні відносини

2.01.17.02 / 5.01.10.01 – Особистість в системі соціальних зв’язків
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Регуляція девіантної поведінки засобами соціальної роботи

Тема 1. Проституція як психосоціальна проблема суспільства: наслідок суспільних негараздів чи особистісний вибір?

Громадські організації, що займаються медичною та психологічною реабілітацією працівників секс-бізнесу. Проблема інформування та запобігання насильству та поширенню ІПСШ. Ознайомлення з методичними розробками громадської організації «Миколаївський благодійний фонд «Юнітус»». Групова дискусія стосовно психологічних ризиків проституції.Тема 2. Особливості соціальної роботи з алко – та наркозалежними: психодрама ролі виживання в сім’ї.

Громадські організації, що надають соціально-психологічну та медичну допомогу алко- та наркозалежним. Реабілітаційна програма «Сходини». Соціальні акції з приводу профілактики ВІЛ та СНІДу серед наркоманів. Тренінгові вправи «Шахи», «Шприц», мозковий штурм «Навіщо люди вживають наркотики та алкоголь?», «Ролі виживання в дисфункціональній родині: психодрама» за М.Гуліною.Тема 3. Опрацювання страху скінченності й профілактика самогубств.

Релігійні та світські аспекти проблематики самогубств. Групова дискусія щодо скінченності людського буття. Символдраматична техніка роботи із страхом скінченності «Кордон, що розмежовує життя та смерть».


Змістовий модуль 2. Соціальна робота з групою як метод психосоціальної допомоги

Тема 4. Проблема сексизму в ЗМІ.

Обговорення проблематики гендерної дискримінації та культурних й релігійних засад цього феномену. Мас-медіа як інформаційний привід сексизму. Досвід країн Західної та Східної Європи, США у відслідковуванні гендерних стереотипів та міфів ЗМІ (телевізійна реклама, періодичні видання, література)Тема 5. Хоспіс та сімейна медицина в соціальній роботі.

Ознайомлення та висловлення вражень стосовно проблематики співпраці соціального працівника з працівниками медичних закладів (спираючись на Харді «Лікар. Сестра. Хворий»).Тема 6. Опрацювання кризи втрати близької людини в концепції «соціального атома» Я.Морено.

Втрата як неодмінний атрибут людського життя при проходженні криз зростання: опрацювання психологічного стану особистості при смерті близької людини, розлученні, втраті роботи. Депресія як наслідок втрати. Концепція «соціального атома» Я.Морено як засобу роботи із втратою близької людини.Тема 7. Групова дискусія як складова формування групової згуртованості на прикладі техніки символдрами.

Робота в групі як один з методів психосоціальної роботи: різновиди груп (групове опитування стосовно обізнаності з даної теми). Технічні прийоми проведення «групи» в соціальній роботі. Групова символдраматична методика «Втеча з в’язниці» як показник та каталізатор процесу групової динаміки.


Змістовий модуль 3. Розвиток особистісного потенціалу в соціальній роботі

Тема 8. Обрядово-ритуальне дійство як розвиток фахової свідомості допомогальних професій: тренінг становлення професійной мотивації «Жива вода міфотворчості» (Яремчук О.В., Клюйкова-Цобенко В.О.)

Розкриття творчого потенціалу індивідуального та групового суб’єкта за допомогою етнотерапії. Обрядове дійство як основа для індивідуальної авторської міфотворчості та спільного поступку.Тема 9.Гендерна проблематика соціальної роботи: самопроектування «Я» в архетипіку давньогрецьких жіночих та чоловічих божеств; діалог із давньослов’янською культурною традицією: трансляція та трансформація культурно-історичних смислів суб’єктом міфотворчості.

Конструювання та трансформація особистісних смислів у «діалозі» з давньослов’янськими божествами.Тема 10. Моделювання уявлень про власну долю у метафорах: психотерапевтичний ресурс

Техніка «Моделювання уявлень про власну долю у метафорах» (Яремчук, Сапогова, Нуркова). Методика ССР Ільясова та Грекової як засіб інтеракції з власними глибинними рівнями.Тема 11. Опрацювання техніки створення метафор для допомоги клієнтам в соціальній роботі. Робота з батьками дітей з обмеженими можливостями.

Криза як потенціал зростання. Кризова глибинна символіка. Конструювання психотерапевтичної казки як актуалізація ресурсів самодопомогиТема 12. Проектування життєвого шляху особистості та історичного шляху спільноти за допомогою методики «Каузометрія» Є.І.Головахи та О.О.Кроніка

Опрацювання методики «Каузометрія» Є.Головахи та О.О. Кроніка.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Регуляція девіантної поведінки засобами соціальної роботи

Тема 1. Проституція як психосоціальна проблема суспільства: наслідок суспільних негараздів чи особистісний вибір?

2
2
Тема 2. Особливості соціальної роботи з алко – та наркозалежними: психодрама ролі виживання в сім’ї

4
41

8

8

Тема 3. Опрацювання страху скінченності й профілактика самогубств

4
4


2
2


Разом за змістовим модулем 1

10
81

10
28

Змістовий модуль 2. Соціальна робота з групою як метод психосоціальної допомоги

Тема 4. Проблема сексізму в ЗМІ

5
23

8

8

Тема 5. Хоспіс та сімейна медицина в соціальній роботі

5
23

8

8

Тема 6. Опрацювання кризи втрати близької людини в концепції «соціального атома» Я.Морено

5
23

8

8

Тема 7. Групова дискусія як складова формування групової згуртованості на прикладі техніки символдрами

2
2


2
2


Разом за змістовим модулем 2

17
89

26
224

Змістовий модуль 3. Розвиток особистісного потенціалу в соціальній роботі

Тема 8. Обрядово-ритуальне дійство як розвиток фахової свідомості допомогальних професій: тренінг становлення професійной мотивації «Жива вода міфотворчості» (Яремчук О.В., Клюйкова-Цобенко В.О.)

5
23

2
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 9. Гендерна проблематика соціальної роботи: самопроектування «Я» в архетипіку давньогрецьких жіночих та чоловічих божеств; діалог із давньослов’янською культурною традицією: трансляція та трансформація культурно-історичних смислів суб’єктом міфотворчості

4
4


2
2


Тема 10. Техніка «Моделювання уявлень про власну долю у метафорах»

10
47

2
2


Тема 11. Опрацювання техніки створення метафор для допомоги клієнтам в соціальній роботі. Робота з батьками дітей з обмеженими можливостями.

4
4


2
2


Тема 12. Проектування життєвого шляху особистості та історичного шляху спільноти за допомогою методики «Каузометрія» Є.І.Головахи та О.О.Кроніка

4
4


10

10

Разом за змістовим модулем 3

27
1810

18
810

Усього годин

54
34201242

ІНДЗ

6


Усього годин

65. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Розробити алгоритм допомоги клієнту соціальним робітником (згідно з обраною проблематикою)
6. Методи навчання

 • аудиторні заняття

 • самостійна робота


7. Методи контролю

Оцінювання відбувається за п'ятирівнєвою шкалою: • Перший рівень ( 50-60 балів) - засвоєння знань - характеризується за такими параметрами: знання базової специфіки (знання термінології, специфічних фактів), знання способів та методів оперування базовою специфікою (знання правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології), знання теоретичних основ щодо базової специфіки (знання принципів, узагальнень, теорій та структур).

 • Другий рівень ( 61-70 балів) - розуміння суті вивченого матеріалу, характеризується за такими параметрами, як трансляція, інтерпретація, екстраполяція на нові сфери діяльності.

 • Третій ( 71-80 балів) – аналіз - тобто вміння розчленити ціле на складові елементи, характеризується за такими параметрами, як аналіз елементів, аналіз взаємозв'язків, аналіз організаційних принципів.

 • Четвертий ( 81-90 балів) - синтез - тобто вміння створювати ціле з частин характеризується за такими параметрами, як створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.

 • П'ятий ( 91-100 балів) - творче застосування - характеризується як вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язання проблемних ситуацій.


8. Розподіл балів, які отримують студенти

Самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3100

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

20

60

20

ТІ, Т2 ... ТІ2 - теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

Відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
files -> І.І. Мечникова професор І. М. Коваль 2013 р. Програма
files -> Ігор Стамбол українська мемуарна та щоденникова література ХХ століття як засіб протидії апологетизації тоталітаризму
files -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
files -> Культура примирення: нова історична свідомість в україні одеса 2015
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
Шрагіна Л.І кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної І прикладної психології Одеського національного університету...
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т. М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп...
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
Каменська Н. Л. кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Електроніка та мікросхемотехніка»

Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка