Методичні вказівки до практичних занять заняття 1Сторінка1/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

Тема практичного заняття № 2
Поняття трудового договору та порядок

прийому на роботу. Особливості укладення

окремих видів трудових договорів

Методичні вказівки до практичних занять
ЗАНЯТТЯ 1

Теоретичні запитання

 1. Поняття та ознаки трудового договору.

 2. Розмежування трудового договору і трудової угоди.

 3. Працівник як одна із сторін трудового договору.

 4. Роботодавець як сторона трудового договору.

 5. Форма трудового договору.

 6. Зміст трудового договору.

 7. Трудова функція працівника.

 8. Оплата праці як необхідна умова трудового договору.

 9. Місце праці та робоче місце працівника.

 10. Випробування при прийнятті на роботу.

 11. Недійсність умов трудового договору.


Запитання для самоконтролю

 1. Чи може роботодавець вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором?

 2. Які підстави визнання недійсними умов трудового договору? А трудового договору?

 3. Як, на Вашу думку, можна замінити громіздке формулювання, що використовується законодавцем у визначенні трудового договору "власник підприємства, установи, організації, уповноважений ним орган або фізична особа"?

 4. Чи може підприємство (установа, організація) виступати стороною трудового договору?

 5. Якщо робітник розпочав працювати з максимальним випробувальним терміном з 15 лютого, то коли у нього він закінчується?

 6. Дайте визначення та охарактеризуйте такі поняття: професія, кваліфікація, спеціальність, посада.

 7. Чи є тотожними за змістом посади "начальник департаменту", "директор департаменту" та "керівник департаменту"?

 8. Чи закріплено у законодавстві визначення поняття "робоче місце"? А місце праці?

 9. Які наслідки недотримання письмової форми трудового договору, а також вимог щодо повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу?

 10. Проаналізувати тексти договорів, запропонованих для опрацювання, та вказати вид договору, назвавши його (5 зразків договорів у форматі Word подано як додатки до плану практичного заняття).

 11. Чи має право директор товариства з обмеженою відповідальністю керувати ним без трудового договору?

 12. Проаналізуйте проект договору страхування відповідальності директора та інших посадових осіб товариства (див. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.svo.aero/r/425D032F-9267-4E20-A055-3D96DF59800C/SVO_Proekt_dogovora_strakhovaniya_otvetstvennosti_direktorov.pdf. Визначте щодо яких страхових ризиків здійснено страхування? На які страхові випадки розповсюджується це страхування? Які випадки не покриваються відповідним страхуванням?


Розв’язати задачі

1. За поданою заявою і долученими документами 5 січня було видано наказ про прийняття Сергієнка на роботу з 19 січня. 10 січня він звернувся до відділу кадрів про повернення йому трудової книжки, оскільки знайшов іншу роботу. Йому відмовили, пояснивши, що роботодавця потрібно попередити про звільнення за два тижні. Оскільки 19 січня Сергієнко роботи не розпочав, директор доручив керівнику відділу кадрів підготувати письмову правову довідку щодо ймовірних варіантів розвитку відносин із Сергієнком. • Чи виникли трудові правовідносини у наведеній ситуації?

 • Вкажіть на підставу виникнення правовідносин у наведеній ситуації?

 • Проаналізуйте ситуацію та підготуйте зразок правової довідки керівника відділу кадрів письмово.

2. Під час укладення трудового договору з Балюком про його роботу на посаді інженера-конструктора 1-ї категорії конструкторського бюро начальник відділу кадрів запропонував внести до договору такі умови:

– про режим роботи;

– про розмір оплати праці;

– про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

– про зобов’язання Балюка протягом перших двох років роботи не використовувати щорічну відпустку;

– про зобов’язання не брати участі у страйках;

– про зобов’язання не працювати за сумісництвом у інших роботодавців;

– про зобов’язання після звільнення не працювати на підприємствах із схожими профілем діяльності і видами виробництва протягом двох років;

– не розголошувати відомостей, які становлять державну та комерційну таємницю;

– не рідше одного разу у квартал робити раціоналізаторські пропозиції чи винаходи;

–передати усі майнові права інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції та винаходи роботодавцю;

–ніколи не вимикати службовий телефон та завжди відповідати на дзвінки роботодавця;

–усі телефонні розмови зі службового телефону працівника записуються та підлягають обов'язковому моніторингу роботодавцем у разі необхідності;

–службовий автомобіль Балюка обладнаний системою GPS навігації та його місцезнаходження постійно відслідковується роботодавцем;

– про зобов’язання не брати участі у профспілкових організаціях, котрі діють на підприємстві, та не створювати нові; • у разі тимчасової непрацездатності, Балюк зобов'язаний знайти особу, котра виконуватиме його трудові обов'язки.
 • Чи виникли трудові правовідносини у наведеній ситуації?

 • Вкажіть на підставу виникнення правовідносин у наведеній ситуації?

 • Чи правомірними є пропозиції начальника відділу кадрів?

 • Які із наведених умов можуть міститися у трудовому договорі?

 • Підготуйте проект трудового договору Балюка (завдання необхідно виконати на окремому аркуші)

3. Під час прийняття Костюка на посаду інженера в договорі було обумовлено, що він працюватиме з двотижневим випробувальним терміном. В останній день перебігу строку випробувального терміну керівник підприємства запропонував продовжити випробування до максимального терміну, передбаченого законом. Костюк не заперечував, однак наполягав, щоб відповідно до чинного законодавства на це було отримано згоду виборного органу первинної профспілкової організації.

Виборний орган первинної профспілкової організації відмовився розглядати це питання через те, що Костюк не був членом профспілки. Вважаючи, що виборний орган первинної профспілкової організації діяв усупереч своїм функціям, Костюк через три дні не вийшов на роботу і був звільнений як такий, що не витримав випробувального строку.

Отримавши копію наказу про звільнення, Костюк звернувся до комісії по трудових спорах з проханням поновити його на роботі і зобов’язати виборний орган первинної профспілкової організації санкціонувати продовження його випробувального терміну. • Чи виникли трудові правовідносини у наведеній ситуації?

 • Вкажіть на підставу виникнення правовідносин у наведеній ситуації?

 • Підготуйте відповідь виборного органу первинної профспілкової організації письмово.


ЗАНЯТТЯ 2

Теоретичні питання

 1. Гарантії при укладенні трудового договору: поняття та види.

 2. Загальні гарантії при укладенні трудового договору.

 3. Спеціальні гарантії при укладенні трудового договору

 4. Обмеження при прийнятті на роботу: правові підстави та умови.

 5. Порядок укладення трудового договору.

 6. Документи, що вимагаються під час прийняття на роботу.

 7. Трудові книжки працівників. Внесення записів до трудових книжок.

 8. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та його значення.


Запитання для самоконтролю

 1. Чи можна у трудовій книжці вказувати посаду, яка відсутня в Класифікаторі професій? Які наслідки це матиме для працівника та роботодавця?

 2. Підготуйте пакет документів, котрі необхідні для прийняття на роботу: генеральним директором телекомпанії (завдання виконують перших чотири студенти зі списку групи), ректором університету (завдання виконують других чотири студенти зі списку групи), диригента (завдання виконують треті чотири студенти зі списку групи), старшого інспектора з експлуатації атомних станцій (завдання виконують п'ять студентів, котрі є останніми у списку групи). Підготуйте посадові інструкції для відповідної посади (завдання виконується письмово на окремому аркуші).

 3. Зробіть запис до трудової книжки голови правління Публічного акціонерного товариства "Схід-Захід" про обрання його на посаду.

 4. Перерахуйте суб'єктів, котрим упродовж року з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування в Україні, заборонено укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо такі особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців?

 5. Які люстраційні обмеження встановлені чинним законодавством щодо керівників державних підприємств?

 6. Чи відповідатиме чинному законодавству домовленість двох вітчизняних суб'єктів господарювання щодо заборони наймати на роботу колишніх працівників одне одного?

 7. За результатами вивчення офіційних документів, проаналізуйте процедуру призначення (обрання) керівника ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ([Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut.pdf); Державної адміністрації залізничного транспорту України ( Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998  457 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF); ПАТ "Укргазвидобування" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ugv.com.ua/page/docs?count=7) та підготуйте письмово проекти відповідних наказів про оформлення трудових відносин.


Розв’язати задачі

1.Керівництво початкової школи м. Ніжин ухвалило рішення згідно з яким, усі педагогічні працівники (незалежно від предмету спеціалізації) повинні пройти тест з фізкультури з метою наступного працевлаштування. Ніна Іванівна Петрова, котрій нещодавно виповнилось 56 років, вважала, що таке рішення є дискримінаційним, адже не дозволяє їй претендувати на посаду вчителя української мови та літератури у цій школі через надмірну вагу. За захистом своїх прав, вона звернулась до адвоката. • Чи порушують такі дії керівництва школи положення чинного трудового законодавства? Якщо так, то назвіть їх?

 • Підготуйте письмово відповідь адвоката для Ніни Іванівни Петрової.

2. Працівник державного підприємства "Тавріда" Михайло Іванченко звернувся до керівника підприємства, аби той розглянув його кандидатуру для призначення на посаду інженера. Однак, йому відмовили з огляду на стан його здоров’я. Зокрема, з інформації, що містилась в особовій справі заявника, вбачалось, що в 1981 році заявник був визнаний таким, що не підлягає військовій службі через психічну хворобу. В 2010 році підприємство запитало у військкоматі довідку, яка підтверджувала цей факт.

Михайло Іванченко вважав, що дії підприємства, яке використало інформацію про його стан здоров'я у минулому, порушують його права. Зокрема, вони не могли бути взяті до уваги при вирішенні питання про його підвищення на посаді, так як не відображають дійсний стан його здоров’я. Іванченко стверджував, що якщо необхідно було дізнатись, чи дозволяє його стан здоров’я обіймати посаду інженера, його могли направити пройти відповідний медичний огляд. Окрім того, інформація про перенесене ним психічне захворювання була поширена серед працівники підприємства та обговорювалась ним публічно під час обідньої перерви.


 • Чи порушують такі дії керівництва положення чинного трудового законодавства? Якщо так, то назвіть їх?

 • Виступіть у ролі адвоката Михайла Іванченка та підготуйте письмове звернення у компетентні органи з вимогою захистити права працівника.

3. До трудової книжки Полозова було внесено такі записи:

а) прийнято на роботу на посаду головного спеціаліста з двомісячним терміном випробування;

б) переведено на посаду головного спеціаліста;

в) присвоєно ХІІ ранг державного службовця;

г) тимчасово переведено на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю;

д) відновлено безперервний трудовий стаж;

е) здійснював догляд за інвалідом ІІ групи;

є) позбавлено премії у зв’язку з вчиненням прогулу;

ж) нагороджено цінним подарунком;

з) скеровано на стажування за кордон;

і) успішно складено іспит з охорони праці;

ї) пройдено дублювання на підприємстві;

й) за результатами атестації визнано непридатним для виконання трудових обов'язків внаслідок недостатньої кваліфікації. • Визначіть чи правильно внесені записи до трудової книжки працівника.

 • Чи можна внести до трудової книжки Полозова відомості про навчання його на денному відділені вищого навчального закладу? Хто може це зробити?

 • Чи допускається виправлення записів про роботу у трудових книжках?

 • Зробіть записи до трудової книжки про Полозова за фабулою задачі (завдання виконується письмово на окремому аркуші).ЗАНЯТТЯ 3

Теоретичні питання

 1. Види трудового договору: підстави класифікації.

 2. Строковий трудовий договір. Обмеження сфери укладення строкових трудових договорів.

 3. Контракт як особливий вид трудового договору.

 4. Трудовий договір з тимчасовими працівниками.

 5. Трудовий договір з сезонними працівниками.

 6. Трудовий договір з особами, що працюють вдома (надомниками).

 7. Трудовий договір про сумісництво. Види сумісництва.

 8. Трудовий договір про суміщення професій і посад.

 9. Розмежування сумісництва та суміщення професій і посад.


Запитання для самоконтролю

 1. Якщо «контракт особлива форма трудового договору», то як це узгоджується з ч. 3 ст. 24 КЗпП України?

 2. Як ви гадаєте, скільки трудових договорів одночасно може укласти працівник, як що керуватись ч. 2 ст. 21 КЗпП України?

 3. За яких умов строковий трудовий договір може трансформуватись у безстроковий?

 4. Чи можна працювати за сумісництвом та суміщенням одночасно?

 5. Чи можна за сумісництвом отримувати зарплату більшу, ніж за основним місцем праці?

 6. Якщо працівник одночасно працює на декількох підприємствах, то яке з них буде вважатися основним місцем його праці?

 7. Назвіть відмінності між тимчасовим заступництвом та виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника.


Розв’язати задачі

1. Павлів була прийнята на посаду бухгалтера строком на три роки замість Котляр, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після спливу двох років Котляр вирішила повернутися на роботу і вимагала надати їй місце бухгалтера.

Начальник відділу кадрів вважав, що Котляр не вправі претендувати на надання їй попередньої роботи, оскільки термін її відпустки ще не закінчився і до того ж посада зайнята Павлів, термін роботи якої було визначено на ті ж три роки, які просила надати їй для відпустки Котляр. Була спроба звільнити Павлів за п. 6 ст. 40 КЗпП України, але з’ясувалося, що остання є вагітною. Тому Котляр запропонували тимчасово роботу касира на один рік.


 • Чи порушують такі дії начальника відділу кадрів положення чинного трудового законодавства? Якщо так, то назвіть їх?

 • Виступіть у ролі адвоката Павлів та підготуйте письмове звернення у компетентні органи з вимогою захистити права працівника.

2. Сніжана Описко працює в Національному антикорупційному бюро України і, маючи значний досвід і відповідний рівень підготовки провела у 2016 році кілька заходів освітнього спрямування – тренінгів.

Під час цих тренінгів Сніжана спрямовувала дискусію та розповідала молодим людям в різних регіонах України про проблеми професійної орієнтації, соціальної інтеграції молоді та небезпеку безробіття.

Дані заходи були абсолютно безкоштовними для їх учасників і здійснювались виключно у позаробочий час Сніжани. Замовником таких освітніх заходів виступало Регіональне представництво Фонду ім. А.Ейнштейна в Україні.

За проведення відповідних тренінгів Сніжана Описко отримала 18000 грн винагороди від Фонду шляхом перерахування відповідної суми на її банківський рахунок згідно з укладеними цивільно-правовими угодами.

Служба безпеки України, вважаючи, що Сніжана Описко порушила антикорупційні обмеження, склала щодо неї адміністративний протокол за статтею 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. • Чи порушують дії Сніжани Описко положення чинного трудового законодавства? Якщо так, то назвіть їх?

 • Виступіть у ролі адвоката Сніжани Описко та підготуйте письмово правовий документ реагування на дії СБУ.


ЗАНЯТТЯ 4

Теоретичні питання

 1. Трудовий договір з державними службовцями.

 2. Трудовий договір з працівниками суду та суддями.

 3. Трудовий договір з неповнолітніми особами.

 4. Трудовий договір з молодими фахівцями.

 5. Трудових договорів з жінками та особами з сімейними обов'язками.

 6. Трудовий договір з осіб з інвалідністю.

 7. Трудовий договір з іноземцями.

 8. Трудовий договір з роботодавцем — фізичною особою.

 9. Трудовий договір з педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

 10. Трудовий договір з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею.


Запитання для самоконтролю

 1. Яка різниця між обранням за конкурсом та обранням на виборну посаду?

 2. У чому полягає відмінність між випробовуванням, стажуванням, виробничою практикою та дублювання?

 3. Що таке кадровий резерв? Який порядок його формування?

 4. Чи є необхідним отримання нерезидентами України дозволу на наймання працiвникiв для подальшого виконання ними роботи в Українi?

 5. Який мінімальний вік допуску до роботи, встановлений в Україні? Чи можна залучати до роботи дітей, які не досягли мінімального віку допуску до роботи? Якщо так, то за яких умов?

 6. Чи має право вагітна жінка працювати у нічний час згідно із законодавством України? А жінка, яка нещодавно народила дитину?

 7. Чи має право вагітна працівниця вимагати надати їй необхідний час для проходження медичного обстеження, якщо візит до медичної установи має відбутися у робочий час?

 8. Проаналізуйте Типовий контракт між професійним клубом і футболістом-професіоналом (текст контракту за посиланням http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_20.pdf) на відповідність чинному законодавству. Чи порушують положення контракту права футболіста-професіонала як найманого працівника? Якщо так, то вкажіть які.


Розв’язати задачі

1.Білоруська компанія "Белмода" ухвалила рішення відкрити на території України своє представництво у Львові та найняти на роботу працівників. У зв'язку з цим, БК "Белмода" звернулась до адвоката Руденка за юридичною консультацією. Зокрема, БК "Белмода" має намір укласти трудові договори з громадянином Білорусії Володимиром Світлозеленим на посаду керівника представництва та громадянином України Віктором Жовтим на посаду головного бухгалтера.

Адвокат Руденко запевнив БК "Белмода" у тому, що жодних спеціальних вимог щодо найму на роботу працівників у представництво іноземної компанії в Україні не має. Більше того, з метою оптимізації витрат, він рекомендував оплату праці здійснювати в умовних одиницях, адже БК "Белмода" має відкриті валютні рахунки. Зі свого боку, адвокат Руденко погодився забезпечувати ведення кадрової документації у представництві.


 • Чи потрібен дозвіл на працевлаштування в Україні Володимира Світлозеленого?

 • Хто є роботодавцем Володимира Світлозеленого? Що є для Володимира Світлозеленого робочим місцем?

 • Хто є роботодавцем Віктора Жовтого? Що для нього є робочим місцем?

 • Хто уповноважений видати наказ про прийняття на роботу Володимира Світлозеленого та внести відповідний запис до його трудової книжки? А Віктора Жовтого?

2. Дорошенко після закінчення Академії державного управління при Президентові України був направлений на до Пустомелівської районної адміністрації на роботу головним спеціалістом відділу правової допомоги. Голова Пустомелівської районної адміністрації відмовив йому у прийнятті на роботу з тієї причини, що на вакантне місце головного спеціаліста відділу правової допомоги вже прийнято іншого працівника, який проживає у цій же місцевості і має квартиру.

Через місяць після відмови у прийнятті на роботу, Дорошенко отримав листа від Академії з вимогою відшкодувати вартість навчання.

Вважаючи, що його права порушено, Дорошенко звернувся по безкоштовну правову допомогу у юридичну клініку ЛНУ імені Івана Франка. • Чи порушують дії голови Пустомелівської адміністрації положення чинного трудового законодавства? Якщо так, то назвіть їх?

 • Чи порушує положення чинного трудового законодавства Академія державного управління при Президентові України? Якщо так, то назвіть їх?

 • Виступіть у ролі представника інтересів Дорошенка та підготуйте письмово проект правового документу з реакцією на дії осіб, котрі порушили його права.

3. Громадянин Білорусії Оверкін звернувся до районної служби зайнятості із вимогою надати йому дозвіл для працевлаштування в Україні. Працівник служби зайнятості пояснив, що, крім заяви та копії паспорта, останній повинен подати також


копію проекту трудового договору. Лише після цього впродовж двох місяців буде остаточно прийнято рішення про надання гр. Оверкін відповідного дозволу.

Крім цього, працівник служби зайнятості порадив Оверкіну поцікавитися, чи не укладено договір між Україною та Білорусією про захист прав трудящих-мігрантів, оскільки у випадку наявності такого договору дозвіл на працевлаштування в Україні йому не потрібний. Також Оверкіну було запропоновано обґрунтувати необхідність свого працевлаштування в Україні, оскільки за цієї умови термін дії дозволу на працевлаштування буде видано на максимальний термін до двох років. • Який порядок працевлаштування в Україні іноземних громадян.

 • Чи правомірними є вимоги працівника служби зайнятості?

 • Чи зміниться вирішення задачі, у разі звернення Оверкіна до компетентних органнів із заявою про надання йому статусу біженця в Україні?


Нормативний матеріал до теми

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996 р. — № 30.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971 — № 50.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. — Ст. 144.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

 5. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997 р. — № 2. — Ст 4.

 6. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

 7. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

 8. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.

 9. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 24. — Ст. 243.

 10. Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19

 11. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

 12. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-VI// Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30 — Ст. 1114.

 13. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII// [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 14. Закон України "Про очищення влади" від 16.09.2014 № 1682-VII// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

 15. Закон України «Про зайнятість населення» від 13 червня 2012 р. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

 16. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 17. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992  2343-XII [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

 18. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 50-51. — Ст. 384.

 19. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 540.

 20. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 29. — Ст. 48.

 21. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

 22. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

 23. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

 24. Закон України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" від 10.12.97 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709/97-%D0%B2%D1%80

 25. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 26. Закон України "Про нотаріат" від 02.09.1993 № 3425-XII// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12

 27. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

 28. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. //[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

 29. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363.

 30. Закон України "Про іміграцію" від 07.06.2001 № 2491-III// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14

 31. Закон України "Про зовнішню трудову міграцію" від 05.11.2015 № 761-VIII//[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/761-19

 32. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 № 93/96-ВР// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

 33. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV//[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

 34. Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" від 06.09.2012 № 5207-VI// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

 35. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80

 36. Закон України " Про кінематографію" від 13.01.1998 № 9/98-ВР// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80

 37. Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page

 38. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" від 28.01.2016 № 955-VIII// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/955-19

 39. Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій" від 23.05.2017// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2058-19

 40. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 41. Закон України " Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 № 3773-VI// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

 42. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.1996 № 236/96-ВР//[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80

 43. Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 № 2998-XII//[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

 44. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311400-74

 45. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. //[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310400-74

 46. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 18 серпня 2017 р. № 648)|// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF.

 47. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169// http:// [Електронний ресурс] - Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF

 48. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений наказом Головного управління державної служби України выд 08.07.2011 № 164// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-11

 49. Порядок стажування державних службовців, затверджено Наказ Національного 
  агентства України з питань державної служби від 03.03.2016  № 48 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16

 50. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
  від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
  від 18 серпня 2017 р. № 648)// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF

 51. Типові правила внутрішнього службового розпорядку, затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016  № 50// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16

 52. Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437//[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437-2013-%D0%BF/paran10#n10

 53. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 14.

 54. Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2013-%D0%BF

 55. Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 31 січня 2007 р. N 70// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/70-2007-%D0%BF/page

 56. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF

 57. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення письмової форми трудового договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею» від 16 листопада 1994 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 2. — Ст. 31.

 58. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, затверджена наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 8 грудня 1994 року N 44 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0006-95

 59. Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. — Р. 1–3 // ЗП Уря ду Ук ра ї ни. — 1993 . — № 6. — Ст. 121.

 60. Постанова Кабінету Міністрів України " Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки " від 3 вересня 2008 р. № 777 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF

 61. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про сполучення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» // Зб. законів УСРР. — 1933. — № 32. — Ст. 413.

 62. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» від 8 чер ня 2001 р. № 260.// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01

 63. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну України від 28 червня 1993 р. //[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93

 64. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затверджена наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27 березня 1993 р. // Праця і зарплата. — 1993. — № 7.

 65. Типова форма наказу П-1 про прийняття на роботу, затверджена наказом Днржкомстату України від 05.12.2008 р.// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.vobu.com.ua/primary_documents/show/58

 66. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 30 від 18.01.1996 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0034-96

 67. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1060 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-2015-%D0%BF

 68. Порядок надання службових карток співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих Міністерством економіки України, затверджений наказом Міністерства економіки України № 179 від 15.06.2007 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0731-07

 69. Положення про працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. N 1269 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1269-96-%D0%BF

 70. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Держком праці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84

 71. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року № 327 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/vb327609-10

 72. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
   від 29 грудня 2004 року N 336
  Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04

 73. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. // Урядовий кур’єр від 21 січ ня 1993 р.

 74. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав від 17 червня 1995 р. //[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112_005

 75. Постанова Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" від 25.02.2016  4 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16/page?text=%F2%F0%F3%E4%EE%E2

 76. Постанова апеляційного суду міста Києва від 10 лютого 2017 року у справі № 760/13989/16-п // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64770678#

 77. Рішення Європейського суду з прав людини від 6 груд я 2007 р. Справа «Баландіна проти України» (Заява № 16092/05) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_370

 78. Рішення ЄСПЛ від 12.05.2011 у справі "Ліпісвіцька проти України" (Заява N 11944/05)// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_648?nreg=974_648&find=1&text=%EF%F0%E0%F6%E5%E4&x=0&y=0#Find

 79. Рішення ЄСПЛ у справі Суріков проти України від 26.01.2017 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf

 80. Рішення ЄСПЛ у справі Барбулеску проти Румунії (CASE OF BĂRBULESCU v. ROMANIA (Application no. 61496/08)// [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-159906"]}

 81. Grand Chamber judgment in the case of Bărbulescu v. Romania (application no. 61496/08)// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Barbulescu_ENG.PDF

 82. Case of «Eweida and others v. the United Kingdom» / Judgment of the European Court of Human Rights (Fourth Section), 15 January 2013 (Applications №№ 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10) // . Перевод опубликован в: Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 1. – С. 85–133.

 83. Постановление Европейского суда по правам человека от 15.01.2013 по делу «Эвейда и другие против Соединенного Королевства» Пер. с англ. А.И. Понкиной// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.state-religion.ru/files/Eweida.pdf

 84. Положення про виконавчий орган (правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://khersongaz.at.ua/docs/polozhennja_pro_pravlinnja.pdf

 85. Положення про представництво ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» в Словацькій Республіці» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://utg.ua/img/menu/company/affiliates/SlovakRepresOffice/pol-SlovakRepresOffice.pdf

 86. Положение о представительстве иностранной организации в Республике Беларусь [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEyZCKmKDOAhUqEJoKHeh9CUQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mfa.gov.by%2Fupload%2FDVD%2Fstatute.doc&usg=AFQjCNE5HeppaoMSEPiTFaCp_QcOl1ZK1A&sig2=KlsXi6tNEFVYkZcCl56V-A&bvm=bv.128617741,d.bGg

 87. Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів// [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_433.pdf


Література до теми

 1. Артищук Олеся Іноземне представництво: трудові відносини з іноземцями [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ubr.ua/uk/business-practice/laws-and-business/nozemne-predstavnictvo-trudov-vdnosini-z-nozemciami-131471

 2. Бару М. Виконання зобов’язань за трудовим договором // Право України. — 1996. — № 8. — С. 31.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. — 1999. — № 2. — С. 86.

 4. Бродська О. Особливості страхування відповідальності топ-менеджерів фінансових компаній [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/120.htm

 5. Бурак В. Правове регулювання трудового договору з роботодавцем — фізичною особою // Вісник Львів. ун-ту. — Серія юрид. — 2002. — Вип. 37. — С. 349-353.

 6. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. — 1997. — № 1. — С. 63.

 7. Гевел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. — 2000. — № 12. — С. 55.

 8. Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України. — 2002. — № 4. — С. 89–93.

 9. Гошовський В. С. Укладення строкового трудового договору із народними депутатами як необхідна умова підвищення ефективності правового регулювання діяльності парламентарів // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. — Луганськ : Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. — 2010. — № 17. — С. 101–112.

 10. Гошовський В. С. Умови виникнення трудових відносин із народними депутатами // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. — Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. — 2010. — № 18. — С. 285–291.

 11. Данилюк О. Обрання на посаду як правостворюючий фактичний склад // Право України. — 2007. — № 4. — С. 105–111.

 12. Данилюк О. Призначення на посаду як правостворюючий фактичний склад у трудовому праві України» // Юридична Україна. — 2007. — № 2. — С. 58–62.

 13. Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. — 2007. — № 7. — С. 15–19.

 14. Данилюк О. В. Правостворюючий фактичний склад, що включає обрання за конкурсом для заміщення посади // Треті осінні юридичні читання: Матеріали міжнародної наук. конф. молодих вчених (м. Хмельницький, 26–27 листопада 2004 р.). — Хмельниц., 2004. — С. 296–298.

 15. Данилюк О. В. Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин: аналіз норм проекту Трудового кодексу України // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи : Матеріали наук.-практ. конф. ; м. Запоріжжя, 25–26 червня 2004 р. — Х., 2004. — С. 131–134.

 16. Данилюк О. В. Факти-умови і факти-підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: спільні та відмінні риси // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах : зб. матеріалів круглого столу; м. Чернігів, 30 березня 2007 р. — Чернігів : КП Вид-во Чернігівські обереги, 2007. — С. 75–77.

 17. Данилюк О. В. Юридична природа акта обрання на посаду як елементу фактичного складу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : до 80-річчя проф. Р. І. Кондратьєва : зб. наук. праць. — Хмельницький Вид-во ХУУП, 2007. — С. 144–148.

 18. Дріжчана С. В. Перспективи розвитку правового регулювання трудових контрактів як виду трудового договору // У кн. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. — Х., Консул, 1998.

 19. Дуюнова О. М. Поняття та ознаки найманої праці // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — C. 49–51.

 20. Емельянова Т. Страхування цивільної відповідальності топ-менеджерів підприємств [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/140.htm

 21. Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільгосппідприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах // Право України. — 1996. — № 6.

 22. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. — 1999. — № 1. — С. 16.

 23. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. — 2000. — № 6. — С. 39.

 24. ЄСПЛ нагадав Україні, як потрібно поводитись з персональними даними// [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://forbiddentoforbid.org.ua/uk/iespl-nagadav-ukraini-yak-potribno-povo/

 25. Жигалкін І. До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника [Електронний ресурс] - Режим доступу: file:///C:/Users/Taras/Downloads/vapny_2014_4_13%20(1).pdf

 26. Зуб І. Правове регулювання суміщення професій (посад) в умовах перебудови потребує вдосконалення // Радянське право. — 1988. — № 3.

 27. Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 328 с.

 28. Козак З. Я. Контракт за трудовим правом України : навч. по сіб. — Л. : Юрид. фа-т Львів. держ. ун-ту ім. Іва на Фран ка, 1998. — 28 с.

 29. Козак З. Поняття “роботодавець” за трудовим правом // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2003. - № 7. – С. 44-50.

 30. Костюк В.Л. Проблеми правового становища роботодавця за КЗпП України та проекту трудового кодексу України: порівняльно-правовий аналіз// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/law/2009_90/24_kostyuk_vl.pdf

 31. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
  2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
  2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
  2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка