Методичні вказівки до практичних занять заняття 1Сторінка2/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Крістенко А. Мониторинг личной переписки работника нарушает право на приватность - Большая Палата Евросуда// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://protokol.com.ua/ru/monitoring_lichnoy_perepiski_rabotnika_narushaet_pravo_na_privatnost_bolshaya_palata_evrosuda/


 • Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. — 1997. — № 12.

 • Лаптєв С.М., Зачосова Н.В. Страхування відповідальності керівництва суб'єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=807

 • Лещух Д. Р. Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання // Вісник Львів. уні-ту. — Серія юри д. — Вип. 38. — Л., 2003. — С. 369–374.

 • Лось В. Якими документами кадрова служба оформляє обрання та переобрання особи на посаду голови правління ВАТ.- Довідник кадровика .- 02 (80) ЛЮТИЙ 2009. – С. 61 - 71 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kadrovik.ua/files/DK_02_2009.pdf

 • Мельничук Н. О. Випробування при прийнятті на роботу як спосіб визначення придатності до виконання роботи // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжн. наук. конф. (м. Косів Івано-Франківської області 24 січня — 3 лютого 2005 р.). — Вип. 6. — К., 2005. — С. 48–50.

 • Мельничук Н. О. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київського ун-ту права. — 2004. — № 1. — С. 70–74.

 • Мельничук Н. О. Захист порушених прав працівника в результаті випробування // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Вип. 16. — К., 2005. — С. 597–611.

 • Мельничук Н. О. Зміст випробування при прийнятті на роботу та його правові наслідки // Правова держава : Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Вип. 15. — К., 2004. — С. 431–438.

 • Мельничук Н. О. Інститут випробування : природа, сутність та шляхи вдосконалення // Юридичні читання молодих вчених : зб. ма те рі а лів Все ук ра їнсь кої наук. конф. 23–24 квіт ня 2004 р. — К. : НПУ ім. М. П. Дра го ма но ва, 2004. — С. 379–381.

 • Мельничук Н. О. Поняття і природа випробування при прийнятті на роботу // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: зб. матеріалів міжвузівської наук. конф. (м. Косів Івано-Франківської області 25 січня — 3 лютого 2004 р.) — Вип. 5. — К., 2004. — С. 51–53.

 • Мельничук Н. О. Проблеми випробування при прийнятті на роботу (до питання про строки) // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті Європейських інтеграційних процесів. Міжнародна наук-практ. конф. (Київ, 28–29 квіт ня 2004 р.): зб. наук. праць. — У 2 ч. — К. : Національна академія управління, 2004. — Ч. 2. — С. 328–332.

 • Мельничук Н. О. Співвідношення та взаємовплив категорій управління кадрами, кадровий менеджмент і випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 4. — С. 159–163.

 • Миргородський Д. Юрист ставить проблему: тимчасове заступництво на роботі — вирішення питання на практиці // Право України. — 1996. — № 5.

 • Міщук М. О. Проблеми правового регулювання праці тимчасових працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України. —2006. — № 12. — С. 141–145.

 • Міщук М. О. «Правові проблеми укладання строкових трудових
  договорів» // Актуальні питання державотворення в Україні
  очима молодих вчених: Матеріали міжн. наук.-прак. конф. —
  К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. — С. 207.

 • Міщук М. О. Правове регулювання конкурсної форми відбору працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 7. — С. 116–119.

 • Міщук М. О. Проблеми правового регулювання сумісництва працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2007. — № 5. — С. 192–197.

 • Міщук М. О. Проблеми правового регулювання укладання трудового договору з надомниками // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2007. — № 4. — С. 193–196.

 • Міщук М. О. Сутність контракту як особливого виду трудового договору в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 10. — С. 107–112.

 • Москалик Н. Г. Обмеження сфери виникнення строкових трудових відносин як одна з гарантій захисту прав працівників // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : до 80-річчя проф. Р. І. Кондратьєва: зб. наук. праць. — Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. — С. 168–171.

 • Москалик Н. Г. Особливості строкових трудових правовідносин як виду трудових правовідносин// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. — Вип. 46. — О. : Юрид. л-ра, 2009. — С. 123–130.

 • Москалик Н. Г. Реформування правового регулювання строкових трудових відносин як засобу реалізації права на працю // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України : зб. наук. статей / — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 312–315.

 • Москалик Н. Г. Строкові трудові відносини з молодими спеціалістами : особливості регулювання / Форум права. — 2008. — № 3. — С. 368–373 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08mngsor.pdf

 • Офіційний сайт ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв". Дирекція "Інпредкадри" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://inpredkadry.kiev.ua/services/hr/

 • Офіційний сайт ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.gdip.com.ua/

 • Парпан Т. В. Істотні умови трудового договору : автореф. дисерт. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Ки їв, 2005. — 16 с.

 • Парпан Т. В. Про недійсність умов трудового договору // Вісник Львів. ун-ту. — Сер. юрид. — 2002. — Вип. 37. — С. 354, 358.

 • Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. — 1999. — № 12. — С. 94.

 • Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. — 146 с.

 • Постригань Т.Л. Трудовий аспект у корпоративних правовідносинах [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/27663/%D2#chapter

 • Постригань Т.Л. Захист трудових прав керівників комунальних підприємств// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bmju_2014_3_32

 • Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України. — 1994. — № 10. — С. 20.

 • Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. — № 8. — С. 78.

 • Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітні ми // Право України. — 1998. — № 9. — С. 69.

 • Реферативний огляд європейського права : інформаційно-аналітичний дайджест / Вип. 1 (2017) (січ. – берез. 2017 р.) – К., 2017. – 74 с. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=92635

 • Рим О.М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: Монографія. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 160 с.

 • Рим О.М. Деякі аспекти захисту прав роботодавця на комерційну таємницю // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. – 2009. – №2 (30). – С. 135-138.

 • Рим О.М. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – C. 238-245.

 • Рим О.М. Наслідки визнання недійсними угод про неконкуренцію у трудових правовідносинах // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей. Випуск 26. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2011. – С. 223-230.

 • Рим О.М. / Rym Olena. Правове забезпечення конкуренції у трудових правовідносинах/ Podstawy prawne konkurencji w stosunkach pracy// Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2011. – №2. – 336 с. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – 2011. – №2. – 336 s. – С. 288-306.

 • Рим О.М. Угода про неконкуренцію учасників трудових правовідносин та її основні характеристики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 55. – С. 179-185.

 • Римар Б. А. Види трудових договорів за законодавством України / Б. А. Римар //Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. — Вип. 35. — Одеса : Фенікс, 2008. — С. 42–48.

 • Римар Б. А. Договір про працю телепрацівників / Б. А. Римар // Правове життя сучасної України // Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф. 18–19 квіт ня 2008 р. — О. : Фенікс, 2008. — С. 340–342.

 • Римар Б. А. Класифікація трудових договорів за проектом Трудового кодексу України / Б. А. Римар // Сучасний вимір держави та права : зб. наук. праць. — Ми ко ла їв, 2008. — С. 277–278.

 • Римар Б. А. Лізингова праця: правові та моральні аспекти / Б. А. Римар // Право, держава, духовність : Шляхи розвитку та взаємодії : Тези доп. між нар. наук.-практ. конфер. ОНЮА «Право, держава, духовність : шляхи розвитку та взаємодії»; м. Одеса, 3 вересня 2006 р. / Відп. ред. Ю. М. Оборотов, Г. І. Чанишева. — О. : Фенікс, 2006. — С. 223–225.

 • Римар Б. А. Правове регулювання відносин, які виникають за договором лізингу праці / Б. А. Римар // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. — Вип. 30. — О. : Юрид. л-ра, 2007. — С. 100–103.

 • Римар Б. А. Трудовий договір про надомну працю / Б. А. Римар // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. — Вип. 46. — О. : Юрид. л-ра, 2009. — С. 136–141.

 • Рымар Б. А. Нестандартные формы занятости в странах Евросоюза: правовое регулирование и практика применения / Б. А. Римар // Зона вільної торгівлі Україна — Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти : зб. статей учасників між на род. наук.-практ. конф. (м. Оде са, 8 чер вня 2007 р.) / Відп. ред. М. П. Орзіх //Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торговельна політика України». — Б-ка журналу «Юридический вестник». — О. : Фенікс, 2007. — С. 191–198.

 • Свистун І. П. Правове регулювання трудової діяльності тимчасових та сезонних працівників : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ірина Петрівна Свистун; В.о. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Б/в, 2012. — 20 с.

 • Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. — 2002. — № 9. — С.82–85.

 • Середа О.Г. Роботодавець як суб'єкт трудового права: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.05/ О.Г. Середа; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х.,2004. – 19 с.

 • Слюсар А.М. Суб'єкти трудового права України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Андрій Миколайович Слюсар . – Харків : Б.в., 2011 . – 40 с.

 • Слюсар А. Сутність і правова природа категорії «роботодавець»// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/vapnu/2010_3/20Slusar.pdf

 • Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. – 2002. - № 3. - С.79-82.

 • Сільченко С. Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України)//Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 11. — С. 46–48.

 • Сіроха Д. І. Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи — підприємця // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. праць. — Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. — 2010. — № 18. — С. 646–654.

 • Сіроха Д. І. Правовий статус фізичної особи — підприємця як суб’єкта трудових правовідносин // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, студентів. — Кн. 1. — 21–22 квіт ня 2010 р. — Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. — 2010. — С. 239–243.

 • Сіроха Д. І. Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи — підприємця // Форум права. — 2010. — № 1. — С. 331–335 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2010-1/10cdifop.pdf

 • Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. — 2002. — № 3. — С. 76–81.

 • Терницький С. М. Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців // Форум права. — 2010. — № 1, С. 221-224. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/00kvidcp/pdf/

 • Терницький С. М. Зарубіжний досвід конкурсного заміщення посад державних службовців // Актуальні проблеми роб ти з персоналом у правоохоронних органах. Матеріали наук.-прак. конф. — (м. Харків, 27 листопада 2008 р.). — Х. : Харьківський національний університет внутрішніх справ, 2008. — С. 195-200.

 • Терницький С. М. Зміст підготовчої стадії проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, том 22 (61). — № 2. — Сімферополь. — 2009. — С. 406-413.

 • Терницький С. М. Поняття конкурсного заміщення посад державних службовців // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 3. — С. 145-149.

 • Терницький С. М. Принципи проведення конкурсу на державній службі // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 4. — С. 118-121.

 • Топ-менеджер в Україні: правовий статус та відповідальність// [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://arzinger.ua/files/file/file_collection/ua/Liability%20of%20top-managers_guide_rus.pdf

 • Чанишева Г. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. — 1992. — № 7.

 • Шевцов О. О. Працівник прокуратури як суб’єкт трудового права // Форум права. — 2008. — № 2. — С. 476-479 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-jour-nals/FP/2008-2/08soostp/pdf/

 • Шевцов О. О. Щодо питання підстав виникнення службово-трудових правовідносин з кандидатами на службу в органи прокуратури України // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 4. — С. 141-145.

 • Шамшина І.І. Поняття "роботодавець" як правова категорія: проблемні питання// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/2426/115/

 • Якушев І.М. Суб’єкти трудового права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. юрид. акад. України . – Харків, 2000. – 19 с.

 • Ярошенко О.М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст. – Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац.юрид. акад. України. 2001. – Вип. 51 – С. 129-138.

 • Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: Автореф. дис... канд.. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. юрид. акад. України. – Харків, 1999. – 18 с.

 • Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників // Право України. — 1999. — № 3. — С.74.

 • Як правомірно здійснювати контроль за виконанням працівниками трудових обовязків [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/how-to-control-the-employees-observance-of-job-duties-lawfully/


  ДОДАТКИ
  Зразок договору 1  ______________________ № _____

  ____________________________________ _____________________


        (населений пункт) (дата )

  СТОРОНИ ДОГОВОРУ


  ПАТ «Форум» (іменоване далі — РОБОТОДАВЕЦЬ ) в особі директора Марченко Ігоря Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і громадянин (ка) України Ковальов Сергій Павлович (іменований (а) надалі — ПРАЦІВНИК), з іншого боку, уклали цей договір (далі — Договір) про таке:


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1.1. Даний Договір є строковим трудовим договором.

  1.2. У ході виконання Договору виникають трудові відносини між роботодавцем і працівником, засновані на зобов'язанні ПРАЦІВНИКА виконувати роботу, передбачену умовами Договору, та зобов'язанні роботодавця виплачувати працівникові заробітну плату згідно з цим Договором і забезпечувати всі необхідні умови праці.

  2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


  2.1. ПРАЦІВНИК приймається на роботу на посаду токаря.

  2.2 . ПРАЦІВНИК зобов'язується точно, своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов'язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації РОБОТОДАВЦЯ, дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

  2.3 . РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується організувати працю ПРАЦІВНИКА, надати робоче місце і забезпечити його необхідним обладнанням. Конкретний перелік обладнання та інші умови організації робочого місця визначаються роботодавцем самостійно.


  3. ОПЛАТА ПРАЦІ

  3.1. Оплата праці працівників здійснюється РОБОТОДАВЦЕМ згідно зі штатним розкладом.


  3.2. Виплата заробітної плати проводиться в національній валюті два рази на місяць: 20 числа — за відпрацьовану першу половину місяця, 5 числа наступного місяця — за відпрацьовану другу половину місяця.

  3.3. РОБОТОДАВЕЦЬ нараховує працівникам надбавки, доплати, премії та інші виплати відповідно до норм колективного договору підприємства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) та територіальними угодами.

  3.4. Податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування утримуються РОБОТОДАВЦЕМ із заробітної плати ПРАЦІВНИКА відповідно до законодавства України.

  3.5. ПРАЦІВНИК зобов'язаний повідомити РОБОТОДАВЦЯ про подію, настання якого не дає права працівникові на застосування податкової соціальної пільги до його заробітної плати, у місяці настання такої події.


  4. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКА


  4.1. У разі тимчасової непрацездатності ПРАЦІВНИК звільняється РОБОТОДАВЦЕМ від роботи на весь її період. Після закінчення тимчасової непрацездатності ПРАЦІВНИК зобов'язаний надати документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність.

  4.2. Оплата тимчасової непрацездатності ПРАЦІВНИКА проводиться в порядку, встановленому законодавством.
  5. РОБОЧИЙ ЧАС

  5.1. ПРАЦІВНИКУ встановлюється 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). Тривалість робочого тижня становить 40 годин. Режим роботи протягом робочого дня — з 9.00 до 18.00 з перервою на обід на одну годину з 13.00 до 14.00.

  5.2. РОБОТОДАВЕЦЬ може залучити ПРАЦІВНИКА до виконання роботи після закінчення робочого дня тільки за згодою ПРАЦІВНИКА з повідомленням про це не пізніше 15 години цього дня з оплатою понаднормово відпрацьованого часу відповідно до чинного законодавства.

  5.3. РОБОТОДАВЕЦЬ може залучити ПРАЦІВНИКА до виконання роботи у вихідні та святкові дні тільки у встановлених законодавством випадках з оплатою відповідно до чинного законодавства.


  6. ВІДПУСТКИ ТА ВИХІДНІ (СВЯТКОВІ) ДНІ

  6.1. ПРАЦІВНИКУ надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, що оплачується відповідно до чинного законодавства. Надання інших видів відпусток здійснюється на умовах та у порядку, встановлених чинним законодавством. За рішенням РОБОТОДАВЦЯ ПРАЦІВНИКУ на підставі його заяви може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, передбачена статтею 26 Закону України «Про відпустки».

  6.2. ПРАЦІВНИК зобов'язаний подавати заяву про надання йому щорічної відпустки не пізніше ніж за 20 днів до запланованої дати початку відпустки з метою забезпечення гарантії того, що відсутність ПРАЦІВНИКА не вплине на надання послуг і виконання робіт РОБОТОДАВЦЕМ).

  6.3. ПРАЦІВНИК має право на відпочинок у святкові та неробочі дні, встановлені чинним законодавством.


  7. ВІДРЯДЖЕННЯ


  7.1. У разі виробничої необхідності РОБОТОДАВЕЦЬ має право направляти ПРАЦІВНИКА за його згодою у службове відрядження, про що ПРАЦІВНИК повідомляється не пізніше ніж за 7 календарних днів до її початку.

  7.2. Працівникам, які направляються РОБОТОДАВЦЕМ у службове відрядження, оплачуються витрати на проїзд до місця призначення і назад, наймання житлового приміщення і добові за час перебування у відрядженні відповідно до норм, встановлених законодавством України та колективним договором підприємства.

  8. ПОРЯДОК ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКА


  8.1. У разі недостатньої кваліфікації або рівня підготовки для виконання всіх покладених на нього трудових обов'язків ПРАЦІВНИК зобов'язаний пройти відповідні курси підвищення кваліфікації, перепідготовку або інші види професійного навчання для придбання необхідних для виконання роботи навичок, знань і т. п. (далі — професійне навчання).

  8.2. Сторони встановлюють наступний порядок професійного навчання ПРАЦІВНИКА:

  РОБОТОДАВЕЦЬ за погодженням з ПРАЦІВНИКОМ визначає перелік необхідних для виконання роботи навичок, знань і т. д., якими повинен опанувати ПРАЦІВНИК, та перелік навчальних закладів, курсів, лекцій і т. д., що надають необхідні знання. Навчання ПРАЦІВНИКА може здійснюватися як з відривом від виконання ним трудових обов'язків, так і з продовженням виконання ним трудових обов'язків за спеціально встановленим графіком. Навчання ПРАЦІВНИКА може здійснюватися як за його власний рахунок, так і за рахунок РОБОТОДАВЦЯ.


  9. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  9.1. Соціальне забезпечення ПРАЦІВНИКА здійснюється РОБОТОДАВЦЕМ у порядку, встановленому колективним договором підприємства.


  10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


  10.1. Термін дії договору з _____________ по _______________ .


  11. ТЕРМІН ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


  11.1. Сторони можуть достроково розірвати Договір з власної ініціативи тільки при повідомленні один одного не менш ніж за 2 тижні до дати розірвання Договору.


  12. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


  12.1. Цей Договір розривається:

  а) за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) ;

  б) у зв'язку із закінченням терміну дії Договору відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП;

  в) з ініціативи ПРАЦІВНИКА у випадках, передбачених законодавством (ст. 38, 39 КЗпП) і даним Договором;

  г) з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП) і даним Договором;

  д) з інших причин, передбачених законодавством.

  12.2. РОБОТОДАВЕЦЬ має право розірвати цей Договір за власною ініціативою також у таких випадках:

  1) ПРАЦІВНИК незадовільно виконує покладені на нього трудові обов'язки з причин недостатньої кваліфікації (відсутність необхідних знань) і не бажає проходити професійне навчання;

  2) ПРАЦІВНИК відмовляється виконувати рішення РОБОТОДАВЦЯ про його переміщення на роботу в інший підрозділ підприємства.

  12.3. Рішення РОБОТОДАВЦЯ про дострокове розірвання договору з ПРАЦІВНИКОМ повідомляється ПРАЦІВНИКУ у письмовій формі.

  При розірванні Договору на підставах, зазначених у пункті 12.2 Договору, звільнення ПРАЦІВНИКА проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України (підстави, передбачені договором).

  12.4. ПРАЦІВНИК має право розірвати Договір у разі невиконання РОБОТОДАВЦЕМ своїх зобов'язань. ПРАЦІВНИК зобов'язаний письмово попередити РОБОТОДАВЦЯ про факт порушення своїх прав і має право вимагати розірвання договору у разі невжиття заходів щодо усунення даного порушення з боку РОБОТОДАВЦЯ.

  13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


  13.1. ПРАЦІВНИК зобов'язується не розголошувати комерційну таємницю підприємства РОБОТОДАВЦЯ, не використовувати її в інтересах третіх осіб. Під комерційною таємницею підприємства розуміються відомості, пов'язані з виробництвом та технологічною інформацією і є «ноу–хау» підприємства.

  13.2. ПРАЦІВНИК несе особисту відповідальність за розголошення комерційної інформації, використання якої третіми особами може завдати фінансових збитків РОБОТОДАВЦЮ і вплинути на його репутацію.

  13.3. ПРАЦІВНИК згоден на обробку його персональних даних РОБОТОДАВЦЕМ у випадку та порядку, встановлених Законом України «Про захист персональних даних».

  13.4. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується не передавати персональні дані ПРАЦІВНИКА, які йому стали відомі під час виконання цього Договору, третім особам, крім випадків, коли така передача здійснюється при поданні РОБОТОДАВЦЕМ різних видів звітності в державні органи, що передбачено законодавством України.

  14. ІНШІ УМОВИ


  14.1. Цей договір складено в 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному — для РОБОТОДАВЦЯ і ПРАЦІВНИКА. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

  14.2. Перед підписанням даного Договору ПРАЦІВНИК ознайомлений з правилами трудової дисципліни, правилами внутрішнього трудового розпорядку, з технікою безпеки, з правилами пожежної безпеки.

  15 . РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  РАБОТОДАВЕЦЬ:

  ПРАЦІВНИК:

  ПАТ «Форум»

  м. Київ, просп. Гагаріна, 25, оф. 60

  р/р 312467498372 в ПАТ «Укрсоцбанк»

  МФО 300012

  Код ЄДРПОУ 12867345
  Директор ПАТ «Форум»
  Марченко І. Л. Марченко


  Ковальов Сергій Павлович

  м. Київ, просп. Бажана, 12, кв. 35

  паспорт ВК 126375

  виданий Харківським РУ ГУ МВС в м. Києві

  18 жовтня 1994 року

  Ідентифікаційний номер 3254718695


  Ковальов С. П. Ковальов

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
  2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
  2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
  2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8

  Схожі:

  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
  Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
  Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
  М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
  Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка