Методичні вказівки до практичних занять заняття 1Сторінка4/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

3.6.1.4. Надавати співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, по їх письмовому проханню короткочасні відпустки без збереженням заробітної плати тривалістю до 15 (п’ятнадцяти) календарних днів щоквартально.

3.6.1.5. Жінкам-співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, відпустку по вагітності та пологам, а також додаткову відпустку до досягнення дитиною трирічного віку, згідно діючого законодавства України.

3.6.2. Право на щорічну відпустку виникає у співробітника Виконавця через 6 (шість) місяців після прийому на роботу. Якщо співробітник Виконавця, який залучений до виконання зобов’язань по цьому Договору, був прийнятий по переводу з іншого місця роботи, відпустка може бути надана достроково, при узгоджені з Виконавцем та Клієнтом.

3.6.3. Відпустка надається щорічно у терміни, які встановлені графіком відпусток по наданому персоналу. У виключних випадках дозволяється перенесення чергової відпустки на наступний рік. Перенесення чергової відпустки більш, ніж на один рік не допускається. По вимоги співробітника Сторони цього Договору дозволяють розбивку чергової відпустки на частини, при умові, що основна її частина буде не менш, ніж 6 (шість) календарних днів для дорослих, та 12 (дванадцять) календарних днів для осіб, які молодші 18 (вісімнадцять) років.

3.6.4. Виконавець, на вимогу Клієнта або за інших обставин, може відкликати співробітника, за його згодою, із чергової відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю. У цих випадках Клієнт, через Виконавця, повністю компенсує співробітнику витрати на проїзд на місце відпочинку та з місця відпочинку, а також збільшується чергова відпустка на час, необхідний на проїзд до місця відпочинку, але не менш ніж на 3 (три) доби.

У разі, якщо співробітник знаходиться на відпочинку у пансіонаті, домі відпочинку або санаторії, то Клієнт, через Виконавця, компенсує йому в повному обсязі витрати на придбання відповідної путівки. Якщо співробітник знаходиться на відпочинку з сім’єю, то Клієнт, через Виконавця, компенсує витрати на придбання путівок членів родини.

У разі захворювання співробітника під час знаходження у щорічній відпустці, дні хвороби, які підтверджені офіційним документом медичного закладу або лікаря по місцю проведення відпочинку, до терміну відпустки не зараховуються.

3.6.5. При наявності можливостей, Клієнт, через Виконавця, виплачує співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, при виході у щорічну відпустку разову грошову допомогу у розмірі 300 (трьохсот) грн., а також допомогу на дітей (утриманців) з розрахунку 200 (двісті) грн. на кожного. Співробітнику, який був залучений на виконання цього Договору та маючих право на чергову відпустку, Клієнт, через Виконавця, виплачує допомогу у розмірі, який пропорційний відпрацьованому часу.

3.7. У випадку тимчасової непрацездатності співробітника Виконавця (який безпосередньо виконує умови цього Договору) з вини Клієнта, останній приймає на себе усі витрати (або компенсує їх Виконавцеві), передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цієї непрацездатності.

Якщо тимчасова непрацездатність виникла за межами виконання умов цього Договору, усі виплати Виконавець проводить за свій власний рахунок.

3.8. У випадку отримання співробітниками Виконавця (які безпосередньо виконують умови цього Договору) травм від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від виконання своїх обов’язків у Клієнта, останній приймає на себе усі витрати (або компенсує їх Виконавцеві), передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цих травм. Крім того, Клієнт зобов’язаний вирішити усі питання з контролюючими органами по цим питанням.

Якщо ці травми співробітники Виконавця отримають за межами виконання умов цього Договору усі ризики та наслідки приймає на себе виключно Виконавець. При цьому він зобов’язаний у триденний строк надати Клієнту іншого свого співробітника, для виконання обов’язків відсутнього співробітника.

3.9. Клієнт через Виконавця зобов’язується гарантувати виплату встановлених діючим законодавством України компенсації та здійснювати індексацію заробітної плати.

3.10. Додаткові компенсації за роботу у вихідні та святкові дні.

3.10.1. За роботу у вихідні дні Клієнт зобов’язується надавати інший день відпочинку. Співробітник Виконавця має право самостійно вирішити якій день брати у якості віхідного дня. Про своє рішення він інформує свого безпосереднього начальника (а також відповідальну особу Клієнта) в усній або письмовій формі не менш ніж за 3 (три) робочих дня до цієї дати. Клієнт не має права відмовити в наданні дня відпочинку. Співробітник Виконавця має право додати день роботи у вихідній день до щорічної відпустки.

За бажанням співробітника Виконавця та по узгодженню з відповідальною особою Клієнта день роботи у вихідній день може компенсуватись оплатою у подвійному розмірі.

3.10.2. За бажанням співробітника Виконавця та по узгодженню з відповідальною особою Клієнта за роботу у святкові дні можуть бути надані дні відпочинку. У цих випадках оплата за роботу у святкові дні проводиться по тарифним ставкам та окладам.

Оплата труда співробітників Виконавця за роботу у святкові дні зараховується у базу при розрахунку різних премій, доплат, при виплаті пільг та компенсацій.

3.10.3. Клієнт зобов’язується за роботу у святкові та вихідні дні:

- виплачувати через Виконавця грошове забезпечення на безкоштовне харчування із розрахунку аналогічної виплати у робочі дні;

- сплачувати проїзд на роботу та з роботи із розрахунка 5,00 грн. (п’ять грн. 00 коп.);

- оплату за роботу у святкові та вихідні дні враховувати при визначенні середнього заробітка при визначенні оплати днів відпустки.

3.11. Інші види компенсацій та пільг.

3.11.1. Клієнт через Виконавця зобов’язується використовувати надбавку на ріст вартості життя. Кожному співробітнику Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, буде індексуватись у повному обсязі заробіня плата, але не нижче передбаченого діючим законодавством України. Індексація проводится після визначення державними органами України відповідного індекса інфляції.

3.12. При наявності можливостей Клієнт через Виконавця зобов’язується.

3.12.1. Додатково надавати та оплачувати жінкам, а також чоловікам-удівцам, які мають дітей віком до 16 років, щомісячно один день для ведення домашнього хазяйства.

3.12.2. Додатково виділити щомісячні проїзні білети для поїздок співробітників по місту, якщо ці поїздки обумовлені роботою, яку вони виконують.

3.13. У випадку, якщо до закінчення дії цього Договору, та/або до закінчення дії окремих строкових трудових договорів з співробітниками, Клієнт має намір достроково розірвати цей Договір, а Виконавець буде вимушений провести термінове скорочення свого штату, Клієнт зобов’язаний компенсувати Виконавцеві усі ризики та наслідки, передбачені українським законодавством, діючим на момент виникнення цього випадку.

3.14. Усі співробітники Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, зобов’язані без дозволу відповідальної особи Клієнта не знаходитись у його приміщеннях у неробочий час по причинам, не пов’язаним з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

3.15. По завершенні кожного розрахункового періоду Виконавець надає Клієнту акт про надання послуг. Результати роботи повинні бути оформлені відповідно до законодавчих та загальноприйнятих вимог, якщо інші вимоги не передбачено в протоколах.

3.16. Клієнт в триденний термін розглядає результати виконаної роботи та повертає Виконавцю підписаний акт про надання послуг.

У разі, якщо Клієнт має претензії до співробітників Виконавця (порушення трудової дисципліни, низка кваліфікація, невідповідність вимогам займаної посади та інше), які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, Клієнт письмово сповіщає про це Виконавця та надає документи, необхідні Виконавцю як роботодавцю, для прийняття відповідних заходів, встановлених діючим законодавством України.

3.17. Робота вважається прийнятою в день передачі результатів з виконанням всіх умов цього Договору, якщо інше не передбачено в протоколах, або якщо в десятиденний термін від Клієнта не надійшла вмотивована письмова відмова від прийняття виконаних робіт.

3.18. Якщо у встановлений термін Виконавець не отримає підписаний акт виконаних робіт або вмотивовану письмову відмову, робота вважається прийнятою в день подання акту про надання послуг з виконанням всіх умов цього Договору.


4. Права та обов’язки Виконавця.

4.1. Для забезпечення виконання умов цього Договору Виконавець має право:

4.1.1. Самостійно укладати з юридичними або фізичними особами відповідні угоди, що будуть необхідні для виконання цього Договору.

4.2. Виконавець, виконуючи умови цього Договору, зобов’язаний:

4.2.1. Виконувати пошук та підбір персоналу.

4.2.2. Зараховувати кандидатів до свого штату та оформлювати їх згідно вимог трудового законодавства України.

4.2.3. Нараховувати та виплачувати заробітну плату, премії та компенсації співробітникам, а також утримувати податки та збори, передбачені діючим українським законодавством.

4.2.4. Проводити необхідні відрахування до державного бюджету та фондів соціального страхування.

4.2.5. Розраховувати та виплачувати співробітникам вихідну допомогу, відпускні, допомогу по тимчасової непрацездатності та інше.

4.2.6. Повідомляти Пенсійний фонд про страховий трудовий стаж співробітників, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, а також про виконані відрахування для цілей пенсійного забезпечення.

4.2.7. Надавати усі необхідні довідки на вимогу співробітників.

4.2.8. Здійснювати адміністрування командировок та авансових звітів.

4.2.9. Участувати в організації проходження інструктажу по охороні праці співробітників, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору.

4.2.10. Здійснювати адміністрування забезпечення співробітників транспортними засобами та мобільним зв’язком (при необхідності).

4.2.11. Здійснювати адміністрування страхових договорів з співробітниками, робота яких пов’язана з шкідливими та небезпечними умовами праці.

4.2.12. Здійснювати адміністрування та консультативну підтримку у отриманні дозволів на працевлаштування на Україні.

4.2.13. Вести кадровий облік та заповнювати кадрову документацію, особисті справи, трудові книжки співробітників та інше.

4.2.14. Здійснювати кадрове консультування.

4.2.15. Надавати інформаційну, консультаційну підтримку, виконувати кадрові процедури у разі невиходу до роботи наданого співробітника, організувати його заміну та (або) підбір нового співробітника.

4.2.16. Надавати інформаційну та консультаційну підтримку у випадку виникнення спорів між Клієнтом та співробітником.

4.2.17. Надавати допомогу та консультаційну підтримку по процедурам адаптації персоналу.

4.2.18. Надавати психологічну, інформаційну та консультаційну підтримку співробітникам.

4.2.19. Виконує інші зобов’язання, які передбачені трудовим законодавством України для роботодавця.

4.2.20. Самостійно сплачувати витрати за іншими угодами (зобов’язаннями Виконавця), що будуть необхідні для виконання цього Договору.

4.2.21. Ініціювати підписання Акту приймання-передачі послуг на наступний робочий день після закінчення звітного періоду.

4.3. Виконавець зобов’язаний закріпити за Клієнтом фахівця з кадрового обліку для виконання обов'язків за цим Договором.

4.4. Виконавець надає Клієнту для вибору на вакансію не менш 3 (трьох) кандидатів, які відповідають вимогам, які вказані у заявці Клієнта. Про кожного кандидата Виконавець зобов’язаний надати Клієнту необхідну інформацію, яка включає професійні та біографічні дані.

4.5. Виконавець зобов’язаний організувати співбесіду кандидатів з Клієнтом протягом 2 (двох) робочих днів з моменту передачі Клієнту інформації про кандидатури.

У разі, якщо жоден з кандидатів не відповідає вимогам Клієнту, Виконавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів надати інших кандидатів на відповідну посаду.

4.6. Виконавець зобов’язаний об’єктивно інформувати Клієнта про послуги та умови їх надання.

4.7. Виконавець забезпечує доведення до відома Клієнта інформації про зміни в переліку послуг, які є складовою частиною послуг, про зміну щомісячної плати за послуги шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення. Термін інформування про зазначені зміни має бути не меншим ніж 30 (тридцять) календарних днів до набуття чинності таких змін.

4.8. Клієнт доручає Виконавцю, а Виконавець покладає на себе обов’язок надавати рахунки для сплати за надані послуги, вести облік наданих послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за отримані послуги. Вищезазначений облік здійснюється Виконавець.

4.9. За письмовою заявою Клієнту, у погоджений з ним термін, Виконавець зобов’язаний проводити інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів Клієнту, доступ до яких має персонал Виконавця. Терміни проведення цих інвентаризацій погоджуються Сторонами цього Договору, якщо інше непередбачено діючим законодавством України.

4.10. Виконавець зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, пов’язану з діяльністю Клієнта та отриману при наданні послуг.

4.11. Виконавець зобов’язаний не надавати та не передавати будь-які документи Клієнта контролюючим органам без письмової згоди Клієнта.

4.12. За письмовою заявою Клієнту, у погоджений з ним термін, Виконавець надає додаткові послуги за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Виконавцем.

4.13. Виконавець зобов’язаний інформувати Клієнта про відомі Виконавцю можливі ризики, пов’язані з діяльністю Клієнта чи Виконавця.

4.14. Виконавець зобов’язаний терміново припинити роботу та повідомити про це Клієнта у випадку, коли подальше виконання роботи є недоцільним.


5. Права та обов’язки Клієнта.

5.1. Клієнт зобов’язаний надавати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка пов’язана з виконанням цього Договору. Також забезпечити представникам Виконавця вільний доступ до своїх приміщень для виконання ними своїх зобов’язань по цьому Договору після пред’явлення представниками Виконавця відповідного посвідчення або довіреності.

5.2. Клієнт зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці персоналу, наданого Виконавцем у межах цього Договору.

5.3. Клієнт зобов’язаний контролювати якість роботи співробітників Виконавця через своїх відповідальних осіб.

5.4. Клієнт зобов’язаний надати співробітникам Виконавця обладнання, інструменти, документацію, тому що тільки Клієнт володіє відповідними засобами виробництва та впливає на технології, які використовуються у нього.

5.5. Клієнт зобов’язаний використовувати співробітників Виконавця у відповідності з їх кваліфікацією. По мірі зростання кваліфікації та при наявності потреби у робітниках відповідних професій та спеціальностей, переводити співробітників Виконавця на більш кваліфіковану роботу.

5.6. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 3 (третього) числа місяця після розрахункового, надавати Виконавцю інформацію про використання працівників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору. Ця інформація необхідна для обліку робочого часу, оплати праці, кадрового обліку.

5.7. Клієнт зобов’язаний призначити відповідальних осіб для роботи з Виконавцем.

5.8. Клієнт зобов’язаний ознайомлюватись з інформацією, наданою Виконавцем по кандидатурам на вакантні посади. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання цієї інформації повідомити Виконавця про прийняття рішення по кожній кандидатурі та призначити дату співбесіди з кандидатами, наданими Виконавцем.

Після проведення співбесід Клієнт зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення співбесіди надати Виконавцю інформацію про своє рішення.

5.9. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю документи, необхідні останньому для виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

5.10. При необхідності, передача документів оформлюється актом передачі документів.

5.11. Клієнт зобов’язаний надавати повну та правдиву інформацію та всебічні пояснення, необхідні Виконавцю для виконання своїх обов’язків по цьому Договору.

5.12. Клієнт зобов’язаний утримуватися від дій, які здійснюються з метою впливу на думку або результати роботи Виконавця, без надання письмових вказівок Виконавцю.

5.13. Клієнт зобов’язаний забезпечити Виконавцю відповідне місце, час та умови для роботи у випадку, коли передача документів та їх обробка здійснюється в офісі Клієнта.

5.14. Клієнт зобов’язаний заздалегідь повідомляти Виконавця про зміни виду діяльності та появу нестандартних (необумовлених цим Договором) виробничих ситуацій.

5.15. Клієнт зобов’язаний терміново повідомляти Виконавця про зауваження та претензії стосовно роботи співробітників Виконавця.

Клієнт зобов’язаний аргументовано обґрунтувати Виконавцю вимогу заміни одного співробітника іншим.

5.16. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати складання цього Договору передати Виконавцю оформлений екземпляр цього Договору.

5.17. Клієнт зобов’язаний при передачі Виконавцем акту про виконання робіт, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів один примірник зі своєю печаткою та підписом повернути Виконавцю.

5.18. Клієнт зобов’язаний виконувати усі вимоги та інструкції, отримані від Виконавця в рамках цього Договору.

5.19. Клієнт зобов’язаний приймати виконану роботу та провадити розрахунки з Виконавцем, згідно розділу 2 цього Договору.

5.20. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця після розрахункового, приймати рішення при виникненні спірних питань з оподаткування своєї діяльності та (або) оформлення первинних документів та первинних облікових регістрів.

5.21. Клієнт зобов’язаний виплатити компенсацію Виконавцю у визначеному розмірі у разі дострокового розірвання цього Договору по ініціативі Клієнту.

5.22. Клієнт має право на проведення беззаборонних перевірок ходу та якості надаваних послуг.

5.23. Клієнт має право перевести співробітника Виконавця, робота якого сподобалась Клієнту, до себе у штат після річного випробування безкоштовно, виключаючи витрати Виконавця на підбір персоналу.
6. Відрядження, підзвітні кошти та звітність.

6.1. Клієнт має право, без узгодження з Виконавцем, направляти співробітників останнього, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, у разові відрядження у межах України та за її межи на термін до 1 (одного) календарного місяця.

Жінок, а також батьків – удівців, які мають дітей віком до 14 (чотирнадцяти) років, направляти до відрядження можливо тільки з їх згоди.

При цьому Клієнт направляє Виконавцю вимогу на відправлення співробітників, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, до відрядження, у якій вказує кількість співробітників, їх посади, пункт призначення та термін відрядження. Згідно цієї вимоги Виконавець оформлює необхідні документи та передає їх співробітникам.

6.2. Тимчасове відрядження не тягне зміни трудового договору, однак, у відношенні співробітника, тимчасово відрядженого на інше підприємство (у іншу країну), використовується положення відповідного підприємства (законодавство відповідної країни) з питань робочого часу та часу відпочинку, а також з питань охорони праці.

6.3. При службовому відрядженню співробітнику Виконавець виплачує, а Клієнт компенсує Виконавцю:

6.3.1. Добові за кожен день находження у відрядженні у межах України у розмірах, встановлених діючим законодавством України.

6.3.2. Добові за кожен день находження у відрядженні за межами України у розмірах, встановлених діючим законодавством України, у наступних розмірах:

- день виїзду за межи України та приїзду у розмірах, встановлених діючим законодавством України для відряджень на території України;

- решта днів відрядження у розмірах, встановлених діючим законодавством України для відряджень за межи території України;

6.3.3. Витрати по найму житла у розмірі фактичної вартості проживання, на підставі наданих документів;

6.3.4. Витрати на проїзд у розмірі вартості наданих квитків;

6.3.5. Інші витрати компенсуються співробітнику, якщо вони здійснені по узгодженню з Клієнтом, підтверджені відповідними документами та відповідають діючому законодавству України.

6.4. На дні хвороби при находжені у відряджені термін відрядження продовжується та компенсується на загальних підставах.

6.5. Протягом 1 (одного) робочого дня, наступного за днем повернення з відрядження співробітник зобов’язаний надати Виконавцю авансовий звіт по витраченим коштам з наданням відповідних підтверджуючих документів та/або повернути отримані кошти до каси Виконавця.

6.6. Співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, Клієнт має право видавати підзвіт грошові кошти. При цьому цей співробітник зобов’язаний термінову до кінця робочого дня (того ж дня коли гроші були йому видані) скласти авансовий звіт по витраченим коштам з наданням відповідних підтверджуючих документів або повернути отримані кошти до каси Клієнта.

6.7. У разі коли співробітник не виконує вимог, вказаних у цьому розділі цього Договору, Виконавець, за дорученням Клієнта, накладає на винного співробітника штрафні санкції, відповідно до вимог діючого законодавства України.
7. Додаткове страхування.

7.1. Сторони цього Договору пришли згоди щодо додаткового страхуванням співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору:

7.1.1. Клієнт доручає та додатково фінансує, а Виконавець проводить весь необхідний комплекс робіт по додатковому страхуванню:

7.1.1.1. Страхування життя усіх співробітників, які виконують роботу водія.

7.1.1.2. Страхування від нещасних випадків під час виконання цього Договору.

7.2. Клієнт зобов’язується провести весь необхідний комплекс робіт по страхуванню:

7.2.1. Майна, яке буде використовуватись співробітників Виконавця, у межах цього Договору.

7.2.2. Транспорту, який буде використовуватись співробітників Виконавця, – добровільне страхування транспортного засобу (КАСКО) та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

7.3. Якщо Клієнт не профінансує та/або не оформить вказані страхові поліси, усі можливі наслідки покладаються на Клієнта.
8. Забезпечення транспортом, мобільними телефонами та іншим обладнанням.

8.1. Сторони цього Договору пришли згоди відносно забезпечення співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, транспортом, мобільними телефонами та іншим обладнанням для виконання ними своїх обов’язків.

8.2. Забезпечення засобами зв’язку.

8.2.1. Клієнт зобов’язаний організувати за власний рахунок підключення співробітників Виконавця до мереж фіксованого та мобільного зв’язку. Список співробітників Виконавця та засобів зв’язку наведений у додатку до цього Договору.

8.2.2. Телефонний зв’язок використовується співробітниками Виконавця виключно в виробничих потребах для забезпечення оперативності в обговорюванні та прийнятті управлінських рішень, швидкого зв’язку с діловими партнерами та усередині Клієнту.

Співробітникам Виконавця забороняється використання телефонного зв’язку в особистих потребах (за виключенням негайних ситуацій, узгоджених з керівництвом Клієнту).

8.2.3. Кількість мобільних телефонів, які належать одному співробітнику Виконавця, в цілях скорочення витрат на зв’язок (для зв’язка з клієнтами, які використовують різних операторів), може варіюватися від 1 (одного) до 4 (чотирьох). Підставою для надання додаткового телефону є узгоджена заява з обґрунтуванням доцільності його надання.

8.2.4. Співробітник Виконавця зобов’язаний під час знаходження у відрядженні, відпустки, на лікарняному, а також у будь-якій момент находження за межами офісу Клієнта постійно тримати при собі мобільний телефон для забезпечення можливості екстреного зв’язку з ним в разі виникнення виробничої потреби. При цьому використовувати телефон в особистих потребах категорично забороняється.

8.2.5. У разі термінової потреби співробітнику Виконавця дозволяється придбати у дилерів операторів зв’язку карточки зв’язку (або інші способи оплати вартості зв’язку чи права доступу к засобам зв’язку). В цьому разі співробітник Виконавця зобов’язаний скласти авансовий звіт, до якого додати оригінали підтверджуючих документів, а в разі відсутності цих документів – пояснювальний лист на ім’я керівника Клієнта.

8.2.6. Клієнт встановлює ліміти на використання зв’язку в межах тарифних пакетів відповідного оператору зв’язку на кожний підключений номер.

8.2.7. Клієнт проводить контроль за витратами на зв’язок за кожним співробітником Виконавця. Вартість дзвінків, які перевищують дозволені межі, Виконавець зобов’язаний утримати із чергової заробітної плати таких співробітників.

8.2.8. Співробітник Виконавця зобов’язаний:

- суворо дотримуватися правил використовування телефонного зв’язку;

- не допускати використання телефонного зв’язку в особистих потребах;

- відшкодувати Клієнту збиток, наданий використанням телефонного зв’язку не по цільовому призначенню.

8.2.9. Якщо Клієнт не профінансує та/або не оформить необхідні документи, усі можливі наслідки покладаються на Клієнта.

8.3. Забезпечення засобами транспорту.

8.3.1. Клієнт зобов’язаний організувати за власний рахунок забезпечення засобами транспорту співробітників Виконавця. Список співробітників Виконавця та засобів транспорту наведений у додатку до цього Договору.

8.3.2. Співробітники Виконавця, які будуть використовувати надані Клієнтом засоби транспорту зобов’язані:

- суворо дотримуватися правил використовування засобів транспорту;

- не допускати використання засобів транспорту в особистих потребах;

- відшкодувати Клієнту збиток, наданий використанням засобів транспорту не по цільовому призначенню.

8.3.3. Якщо Клієнт не профінансує та/або не оформить необхідні документи, усі можливі наслідки покладаються на Клієнта.

8.4. Забезпечення обладнанням.

8.4.1. Клієнт зобов’язаний організувати за власний рахунок забезпечення обладнанням співробітників Виконавця, яке необхідне для виконання ними своїх обов’язків. Список співробітників Виконавця та обладнання наведений у додатку до цього Договору.

8.4.2. Співробітники Виконавця, які будуть використовувати надане Клієнтом обладнання зобов’язані:

- суворо дотримуватися правил використовування обладнання;

- не допускати використання обладнання в особистих потребах;

- відшкодувати Клієнту збиток, наданий використанням обладнання не по цільовому призначенню.

8.4.3. Якщо Клієнт не профінансує та/або не оформить необхідні документи, усі можливі наслідки покладаються на Клієнта.


9. Відповідальність сторін.

9.1. Повну відповідальність за дії співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, несе Виконавець.

9.1.1. При виявлені Клієнтом матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Клієнт повинен терміново (протягом 30 хвилин) повідомити (у будь-який спосіб) про це відповідальну особу Виконавця. Крім того, Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів зобов’язаний надіслати письмове повідомлення, в якому чітко зазначити:

- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;

- які співробітники Виконавця повинні в заподіянні цих збитків (шкоди);

- розмір цих збитків (шкоди);

- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;

- форму та граничний термін погашення Виконавцем збитків (шкоди) та компенсації.

9.1.2. Якщо Клієнту нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) з боку співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, Виконавець зобов’язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Клієнту, або передає Клієнту матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Клієнтом.

9.1.3. Розмір збитків (шкоди), заподіяних співробітниками Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, визначається Клієнтом у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

9.1.4. Підставою для притягнення співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей (грошових коштів), а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

9.1.5. Притягання співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, до матеріальної відповідальності проводиться керівництвом Виконавця після ретельної перевірки причин утворення збитків (шкоди), з урахуванням письмових пояснень, поданих співробітниками, а, у разі необхідності, також висновків спеціалістів Клієнта та (або) сторонніх фахівців.

9.1.6. Співробітники Виконавця, а також сам Виконавець, звільнюються від відшкодування матеріальних збитків (шкоди):

а) якщо буде встановлено, що збитки (шкода) заподіяні не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяних збитків (шкоди).

9.1.7. Заподіяні колективом (бригадою) співробітників Виконавця матеріальні збитки (матеріальна шкода) Клієнту, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

9.1.8. Якщо у ході перевірки виявляється, що матеріальні збитки (шкода) нанесені не з вини Виконавця, Клієнт зобов’язаний зняти свої вимоги про компенсацію.

Якщо у ході перевірки виявляється, що матеріальні збитки (шкода) нанесені саме не з вини Виконавця чи його співробітників, Виконавець зобов’язаний повністю сплатити збитки (шкоду) та (або) суму компенсації. Одночасно Виконавець налягає відповідне матеріальне відшкодування на винних співробітників.

9.1.9. Для узгодження об’єму відповідальності та прав співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, з цими співробітниками, колективом (бригадою) співробітників підписується відповідний трьохсторонній договір про матеріальну відповідальність, який є складовою та невід’ємною часткою цього Договору.

9.2. При порушенні термінів платежів (термінів надання послуг) винна сторона сплачує такі штрафні санкції:

9.2.1. Пеня у розмірі 0,1 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен день затримки протягом перших дев’ять календарних днів.

9.2.2. Починаючи з 10 (десятого) календарного дня затримки - пеня у розмірі 0,3 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен календарний день затримки протягом з десятого до дев’ятнадцятого дня.

9.2.3. Починаючи з 20 (двадцятого) календарного дня затримки - пеня у розмірі 0,5 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен календарний день затримки.

9.2.4. У разі несплати Клієнтом чергового платежу по цьому Договору після 25 (двадцять п’ятого) календарного дня затримки Виконавець складає з себе відповідальність за своєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

Якщо оплата чергового платежу по цьому Договору не надійшла і після 25 (двадцять п’ятого) календарного дня затримки Виконавець використовує залоговий внесок, отриманий від Клієнту згідно п. 2.4. цього Договору.

Згідно цього пункту Виконавець має право на одностороннє розірвання цього Договору без повідомлення про це Клієнта. При цьому всі наслідки цих дій Виконавця повністю несе Клієнт.

9.3. Крім того, у разі затримки платежів по цьому Договору, Клієнт повністю компенсує Виконавцю додаткові компенсаційні виплати персоналу, штрафні санкції від контролюючих органів та інші витрати та втрати, які понесе (або має понести) Виконавець згідно українського законодавства, діючого на момент такої затримки платежів.

9.4. Одностороння зміна умов цього Договору та одностороння відмова від нього не допускаються.

9.5. Межа відповідальності Виконавця за цим Договором встановлюється в розмірі фактично отриманої ним від Клієнта суми.
10. Форс-мажор.

10.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

10.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

10.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торгівельно-Промисловою Палатою України.

10.4. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.

10.5. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Клієнта про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.

Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.

10.6. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.
11. Особливі умови.

11.1. Обслуговування Клієнта проводиться на території Клієнта.

Оперативна взаємодія Сторін цього Договору проводиться за допомогою телефону, факсу, електронної пошти та Інтернет, і, при необхідності, в особистих зустрічах винятково з 9.00 до 18.00 тільки в робочі дні.

Сторони зобов’язуються інформувати один одного про зміни свого розпорядку роботи за 10 (десять) робочих днів до таких змін (за винятком випадків зміни розпорядку роботи у зв’язку з державними святами).

11.2. Під час надання Клієнту послуг, передбачених розділом 1 цього Договору, Виконавець не виходить за межі цього Договору. Якщо Клієнт бажає отримати послуги, які прямо не передбачені цим Договором, вимоги надання цим послуг можуть бути предметом іншого Договору.

11.3. Кожна із сторін зобов’язана терміново письмово повідомити іншу сторону про зміну юридичної та фактичної адреси, а також про зміни розрахунково-платіжних реквізитів.

11.4. Дострокове надання послуг не є порушенням умов цього Договору.

11.5. Виконавець має право залучати для здійснення обов’язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

11.6. Виконавець та Клієнт розуміють, що діяльність Виконавця пов’язана з певним професійним ризиком та обмеженнями, а тому існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві, помилки можуть залишитися незнайденими, а надані рекомендації помилковими, та при цьому Виконавець не звільняється від відповідальності згідно умов цього Договору.

11.7. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спірних питань по Договору за взаємною згодою.

11.8. Додаткові бази даних, які формуються Виконавцем в процесі виконання цього Договору, є власністю Виконавця та можуть бути передані Клієнту лише шляхом складання відповідного договору.

11.9. Відповідальною особою за виконання зобов’язань по даному Договору є:


з боку Виконавця

Дооо


тел.

(038) 044

424-74-61


E-mail

office@vs.com.ua

;
з боку Клієнта

Кооо

тел.

(038) 044

000-00-00


E-mail
.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка