Методичні вказівки до практичних занять заняття 1Сторінка5/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

11.9.1. У випадку зміни відповідальної особи Сторона повинна повідомити іншу Сторону про таку зміну до початку здійснення такою особою дій у межах цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

11.9.2. Сторони зобов’язуються інформувати один одного про зміни вищевказаних адресів електронної пошти та номерів телефонів (факсів) за 10 (десять) робочих днів до дати таких змін шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

11.9.3. Повідомлення направляються згідно з положеннями Розділу «Особливості системи документообігу з використанням електронних каналів» цього Договору.
12. Особливості системи документообігу з використанням електронних каналів.

12.1. У межах цього Договору під системою документообігу з використанням електронних каналів приймається обмін документами та інформацією по електронній пошті, телефонного та факсимільного зв’язку.

12.2. Усе листування, пов’язане з виконанням цього Договору (включаючи, але не обмежуючись, складеними, переданими, отриманими документами відповідальними особами обох Сторін) з використанням електронних каналів складає, змінює, закінчує взаємодії Сторін згідно вимогам цього Договору.

12.3. Вимоги до факсового апарату – апарат повинен мати запрограмований ідентифікатор Сторони по цьому Договору.

12.4. У системі документообігу з використанням електронних каналів та телефонного та факсимільного зв’язку терміни використовуються у наступному значенні:

12.4.1. Документ – оформлений в вигляді електронного письма з активованим статусом «Підтвердження про прочитання» або факсимільне повідомлення.

12.4.2. Відправник – сторона, яка відправляє документ.

12.4.3. Одержувач – сторона, яка отримує документ.

12.4.4. Електронне повідомлення – електронна квитанція (письмо-повідомлення) Відправнику про те, що електронне письмо прочитане (відкрите) на комп’ютері або іншому аналогічному пристрої Одержувача.

12.4.5. Звіт факсового апарату – звіт факсового апарату про відправлення повідомлення, якій дозволяє ідентифікувати Одержувача.

12.5. Документ направляється Відправником:

- в електронному вигляді на електронну адресу Одержувача;

- в вигляді факсової копії на факс Одержувача.

12.6. Документ вважається направленим, якщо Одержувач отримав:

- електронне повідомлення або відповідь Одержувача в електронній формі про прийняття документу;

або


- звіт факсового пристрою про відправку повідомлення.

12.7. У разі, коли Документ направляється за допомогою факсу, Відправник зобов’язаний перевірити отримання документу в оперативному режимі.


13. Умови конфіденційності.

13.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.

13.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства.

13.3. Сторони визнають також конфіденційною інформацією, що стосується:

13.3.1. Послуги Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, технічною та маркетинговою інформацією.

13.3.2. Структура та методи роботи Сторін.

13.3.3. Фінансові обороти Сторін.

13.3.4. Усіх планів та звітності Сторін.

13.3.5. Умов підписаних угод Сторонами, а також сум прибутку, отриманого від цих угод.

13.4. Сторони зобов’язуються:

13.4.1. Берегти у таємниці існування та зміст цього Договору, а також будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв’язку з виконанням умов цього Договору.

13.4.2. Не розкривати та не розголошувати в загальному вигляді або у частині, факти або інформацію будь-якої третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.

13.4.3. Виконавець зобов’язується не використовувати факти або інформацію для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди Клієнта або навпаки.

13.4.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома в ході спільного співробітництва у період дії цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.

13.5. Зобов’язання по конфіденційності, на використовуванні та накопичувані на Клієнта за цім Договором, не будуть розповсюджуватись на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, котра стане відома не з вини Виконавця.

13.6. Інформація, надана Клієнту, згідно з цим Договором, призначена виключно для нього и не може передаватись третім особам або використовуватись будь-яким іншим засобом, з участю третіх осіб, частково або повністю, без письмової згоди Виконавця.

13.7. Розголошення умов цього Договору та обставин виконання робіт третім особам дозволяється виключно з письмового дозволу другої сторони цього Договору.

13.8. Сторони також визнають, що в випадку порушення вимог конфіденційності співробітниками будь-якої із Сторін можливе настання юридичної відповідальності (в т.ч. кримінальної).


14. Термін дії договору.

14.1. Термін дії цього Договору:

початок - з моменту його підписання обома сторонами,

закінчення - 03 березня 2009 року.

14.2. У випадку коли не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із сторін не заявила про його припинення, цей Договір вважається подовженим на другий термін.

14.3. Кожна з сторін має право достроково припинити дію цього Договору, письмово сповістив про це іншу сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, виконав усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору. Ці умови не поширюються на умови, викладені в п. 3.3 та 3.4. цього Договору.

14.4. Підстави для дострокового розірвання договору.

14.4.1. За взаємною згодою сторін.

14.4.2. За ініціативою однієї із сторін. В цьому випадку сторона-ініціатор відшкодовує другій стороні понесені нею витрати, пов’язані з виконанням цього Договору.

14.5. Розірвання або зміна умов цього Договору можливо на вимогу любої з сторін, якщо повідомлення другої сторони відбулось не менш як за один місяць до дати розірвання (зміни). При цьому сторона – ініціатор розірвання (зміни) цього Договору повинна виконати усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору.

У випадку розірвання цього Договору його положення зберігають силу на термін, необхідний для врегулювання фінансових та інших розрахунків по даному Договору та додатків до нього. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання цього Договору покладаються на винну сторону.
15. Прикінцеві положення.

15.1. Розголошення умов цього Договору та обсягів виконаних робіт третім особам (організаціям) дозволяється виключно з письмового дозволу іншої Сторони.

15.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

15.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.4. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому Договорі своїх реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону у разі їх змін, а у випадку неповідомлення несе повний ризик пов’язаних з цим негативних наслідків.

Сторони зобов’язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, змін в апараті управління, що впливає на підписання та виконання цього Договору, повідомляти іншу Сторону.

15.5. Усі зміни, доповнення та виправлення у тексті цього Договору та додатків до нього мають юридичну силу лише у випадках, коли вони завірені підписами представників сторін у кожному конкретному випадку.

15.6. Усі претензії за даним Договором подаються виключно у письмовому вигляді, завірені своєю печаткою, не пізніше, ніж 2 (дві) доби після передачі Клієнту для підписання акту виконаних робіт за розрахункових місяць.

Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання претензії.

15.7. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний Господарчий суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.

15.8. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Виконавця, другий - у Клієнта.

15.9. Всі повідомлення, запити та документи Сторін цього Договору направляються поштою (якщо терміново – електронною поштою, факсом або телеграмою) на український або російській мовах за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони, що направляє, з обов’язковим письмовим повідомленням про одержання за зазначеними нижче фактичними адресами.

15.10. Клієнт повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Виконавця.

15.11. До цього Договору додаються:

- заявка на надання персоналу (складається по необхідності);

- графік відпусток (складається по необхідності);

- посадові інструкції (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами зв’язку (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами транспорту (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються обладнанням (складається по необхідності);

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (складається по необхідності);

- договір про повну колективну матеріальну відповідальність (складається по необхідності);

- акт про виконання робіт (щомісячний документ).

Додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину.


Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.


Відомості про Виконавця:Повна назва

:

ПП “Захід-сервіс плюс”

Юридична адреса

:

03142, Україна, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Поштова адреса

:

03142, Україна, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Телефон

:

038 (044) 424-74-61

E-Mail

:

office@vs.com.ua

Розрахунковий рахунок

:

2600600460284

Назва банку

:

АКБ “Правекс банк” м. Київ

МФО банка

:

321983

Код ЕДРПОУ

:

34295366

Система оподаткування

:

Загальна система оподаткування

Податок на прибуток

:

Сплачується на загальних підставах

Код платника ПДВ

:

342953626572

Свідоцтво платника ПДВ

:

36400919


Відомості про Клієнта:Повна назва

:

ТОВ „Яііі”

Юридична адреса

:

00000, Україна, м. Київ, вул.

Поштова адреса

:

00000, Україна, м. Київ, вул.

Телефон

:
E-Mail

:
Розрахунковий рахунок

:
Назва банку

:
МФО банка

:
Код ЕДРПОУ

:
Система оподаткування

:

Загальна система оподаткування

Податок на прибуток

:

Сплачується на загальних підставах

Код платника ПДВ

:
Свідоцтво платника ПДВ

:

ПІДПИСИ СТОРІН


Від Виконавця
Від Клієнта


Директор ПП “Захід-сервіс плюс”
Директор ТОВ „Яііі”
_________________________ Матусевич К.І.
_______________________________ Кооо


м. п.
м. п.

03 березня 2008 року.
03 березня 2008 року.


Додаток № 1

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.
ЗАЯВКА

НА НАДАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

з/п

Спеціальність чи посада працівника

Кількість працівників

Рівень заробітної плати та інших виплат та компенсацій

Максимальний термін трудового договору
2

3

4

5

1

Економіст

1

450,00

10 місяців

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Усього

1

450,00

ХХХ

Ця заявка на надання персоналу є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.ПІДПИСИ СТОРІН


Від Виконавця
Від Клієнта


Директор ПП “Захід-сервіс плюс”
Директор ТОВ „Яііі”
_________________________ Матусевич К.І.
_______________________________ Кооо


м. п.
м. п.


03 березня 2008 року.
03 березня 2008 року.


Додаток № 2

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.
 

ГРАФІК


ВІДПУСТОК СПІВРОБІТНИКІВ

на 2008 рік 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Вид відпустки

Період надання відпустки

Кількість днів відпустки
2

3

4

5

6

1

Василенко Е. В

Економіст

Основна

07.06.2008 - 01.07.2008

24

2
3
4
5
6
7
8
9
10Цей графік відпусток співробітників є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка