Методичні вказівки до практичних занять заняття 1Сторінка8/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
ДОГОВІР

_________________________________________
___________________________ "___" ___________ 20 __ р.

(місце складання) (дата складання)
_________________________________________________________________ ,

(повне найменування територіальної виборчої комісії)

(далі – Замовник) в особі голови комісії (заступника голови комісії) _________________________________________________________________ ,(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Закону України "Про місцеві вибори" та постанови Центральної виборчої комісії від "___"________ 20____ року № _____,


з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України __________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія_____________ номер ______________, виданий_____________

__________________________________________________________________,

(ким і коли)

__________________________________________________________________(реєстраційний номер облікової картки платника податку)

(далі – Виконавець), з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про таке.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За завданням Замовника Виконавець надає транспортні послуги комісіям:

1._________________________________________________________________

(повне найменування комісії)

2._________________________________________________________________(повне найменування комісії)

… __________________________________________________________________.(повне найменування комісії)

Транспортні послуги надаються Виконавцем автомобілем марки ____________, модель ______________________, державний реєстраційний номерний знак __________, рік випуску ________, об’єм двигуна _________.

Зазначений транспортний засіб є власним або орендованим Виконавцем і перебуває у справному технічному та належному санітарному стані.


2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

– надавати Замовнику транспортні послуги для забезпечення виконання ним своїх повноважень, визначених Законом України "Про місцеві вибори";

– утримувати автомобіль, яким надаватимуться транспортні послуги, у справному технічному та належному санітарному стані, а також здійснювати експлуатаційні витрати, технічне обслуговування та ремонт;

– дотримуватися правил дорожнього руху та безпеки руху;

– відповідати за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з його вини;

– забезпечувати збереження вантажу, що належить Замовнику, під час транспортування до моменту його передачі в пункті призначення.

2.2. Замовник зобов’язаний:

– видавати Виконавцю кожного робочого дня документ, на підставі якого здійснюється облік роботи автомобіля, і приймати його для здійснення оплати за надані транспортні послуги;

– заправляти автомобіль пально-мастильними матеріалами;

– раз на місяць складати акт наданих послуг;

– оплачувати надані Виконавцем транспортні послуги в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість транспортних послуг включає оплату послуг водія у розмірі ______ грн за годину, суму амортизаційних відрахувань у розмірі _______ грн за день. Із загальної суми оплати за місяць здійснюються відрахування обов’язкових платежів, установлених законодавством України на момент виплат.

3.2. Оплата транспортних послуг здійснюється щомісяця на підставі акта наданих послуг, підписаного Сторонами.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному цим Договором та законодавством України.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.

4.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості транспортних послуг.

4.4. У разі затримки Замовником платежів, за умови його належного бюджетного фінансування, він на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день порушення зобов’язання, але не більше десяти відсотків суми простроченого платежу.

4.5. Замовник не несе відповідальності за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини Виконавця.

4.6. За винятком випадків, коли законом передбачено інше, Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони сталися не з їх вини.

4.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх заходів щодо належного виконання його умов.


 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печаткою Замовника та діє до "____" ________________ 20__ року.


 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Контроль за оформленням документації щодо тривалості щоденного надання транспортних послуг та витрат пально-мастильних матеріалів здійснюється за згодою Сторін на підставі відповідних документів, згідно з якими здійснюється облік роботи автомобіля.

6.2. Спори, що виникають із зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

6.3. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою. Одностороння відмова від виконання зобов’язань та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

6.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або у разі припинення виконання однією зі Сторін умов цього Договору за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня його розірвання.
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник:

Виконавець:

______________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії)

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(реквізити)
Голова (заступник голови)

територіальної виборчої комісії

____________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП


місце проживання:_______________

_______________________________

Серія та номер посвідчення водія

_______________________________

Класність водія _________________

__________ ___________________(підпис) (прізвище, ініціали)


Зразок договору 4
ДОГОВІР __________________________

 


м. Дніпро

"___" квітня 2017 р.

 

Фізична особа підприємець _____________________________ (надалі іменується "Замовник") з одного боку, та

___________________________________________________ (надалі іменується "Виконавець"), з

                                               (ПІБ)

другого боку, керуючись ст. ст. 6, 627, 901-907 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про надання послуг (надалі - Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає та зобов’язується, протягом строку дії Договору надати Замовнику ______________________ послуги визначені цим Договором, та додатково послуги які Замовник замовляє (поручає) Виконавцю: усно, за допомогою засобів електронної пошти, інших засобів зв’язку. Виконавець приймає та зобов’язується надавати послуги якісно та відповідно до умов цього Договору та вимог які до результату послуг ставить Замовник.

1.2. За здійснення дій, визначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю винагороду відповідно до умов Договору.

1.3. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника, а сам організовує свою діяльність за Договором і виконує її на власний ризик.2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець  за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

2.1.1. здійснювати пошук потенційних клієнтів, за допомогою будь-яких джерел інформації включаючи, але не обмежуючись: інтернет, газети, журнали, подання об’яв тощо.

Для цілей цього Договору під потенційними Клієнтами Сторони розуміють ____________________________________________________. Територію надання послуг визначає самостійно Замовник та повідомляє про неї Виконавцю;

2.1.2. здійснює покази (огляди) ________________ із потенційними клієнтами з метою задоволення їх потреб, надає інформацію щодо ____________________________.

2.1.3. контролює сплату послуг потенційними клієнтами відповідно до прийнятих Замовником принципів та стандартів, які на дату укладання цього Договору становить (вказані нижче розмірі є орієнтовними та за рішенням Замовника можуть бути змінені):№ п/п

Найменування послуг для потенційних клієнтів

Вартість послуг, яка сплачується Замовнику

1

Пошук ______________________________________.

50% розміру ______________

2

Пошук ______________________________________

5% від вартості ____________

3

Інші за вказівкою Замовника

 


Погоджується в кожному випадку окремо.

2.1.4. суворо дотримуватись конфіденційності та не розголошувати будь-яким третім особами дані отримані від Замовника. Використовувати дані отримані від Замовника лише з метою належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.5. надавати звіти Замовнику про виконані роботи (здійсненні заходи тощо) у формі погодженій між Сторонами;

2.1.6. не здійснювати діяльність визначену в розділі 1 цього Договору на території України без участі Замовника на протязі строку дії Договору та протягом 36 місяців з моменту припинення його дії.

2.1.7. самостійно або разом із Замовником (на розсуд Замовника) проводити перемовини із _______________________________________________________________________________________________

2.1.8. надавати правдиві дані Замовнику щодо участі Виконавця в діяльності визначеної в цьому Договорі.

2.1.9. не використовувати базу даних надану Замовником (в тому числі з урахуванням поновлення цієї бази даними наданими Виконавцем)  після припинення дії Договору.

2.1.10. зберігати та нести відповідальність за втрату псування товарно-матеріальних цінностей які ввірені Виконавцем Замовнику (мобільний телефон, ноутбук, тощо).

2.1.11. усі перемовини та листування з клієнтами Виконавець має проводити виключно з використанням корпоративної електронної адреси Замовника та корпоративного номеру телефона Замовника.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1.  Замовник, бере на себе зобов'язання:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю послуги які виконанні належним чином та прийняті Замовником відповідно до Договору;

3.1.2. забезпечити Виконавця необхідними засобами для надання послуг за Договором;      

3.1.3. за необхідністю забезпечити Виконавця офісним приміщенням з підключенням до мережі інтернет;

3.1.4. забезпечити  Виконавця засобами мобільного зв'язку з корпоративним номером та щомісячно компенсує _______ гривень на розмови пов'язані з виконанням цього Договору;

3.1.5. забезпечити Виконавця необхідною рекламною продукцією (банери із зазначенням контакту Виконавця).

4. ВИНАГОРОДА

4.1. За дії пов’язані із ________________ Замовник отримує винагороду. Розмір винагороди, як правило становить 50% від ____________________. Винагорода на інших умовах має бути погоджена Замовником.

4.2. Сплата послуг Виконавця. Сторони домовились, що Виконавець отримує винагороду у наступному розмірі:

          4.2.1. 30 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, що ____________________;

          4.2.2. 60 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, __________________. Інформація щодо усіх клієнтів та або ______________ які були знайдені Виконавцем заносяться до бази даних Замовника. З моменту занесення даних до бази даних Замовника, вказана інформація є власністю Замовника. У разі наступної співпраці із клієнтами (______________) які були знайдені Виконавцем та занесені до бази даних Замовника, сплата послуг відбувається відповідно до п.4.2.1. цього Договору;

          4.2.3. У разі ________________________________________ за участю Виконавця, розмір  винагороди погоджується в кожному окремому випадку, але в будь-якому разі розмір винагороди Замовника не може перевищувати ____ % від отриманої Замовником винагороди.

          4.3. Підставою для сплати винагороди, є виключно підписаний Сторонами акт приймання-передачі послуг, який Сторонами підписується за необхідності сплатити винагороду. Замовник має право не підписувати акт у разі наявності обґрунтованих зауважень до виконання послуг Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.

5.2. У випадку, порушення Замовником  п.п. «2.1.4» та/або «2.1.6» п.2.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі _______ 000 (____________ тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Окрім сплати штрафу, Виконавець має право на негайне дострокове припинення цього Договору за власної ініціативи в односторонньому порядку. 

5.3. У випадку порушення Замовником п. 4.2. Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець несе відповідальність за майно яке було ввірено йому. У разі втрати та або порчі Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику відповідну вартість такого майна.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «30» червня 2017. Підпункт «2.1.6.» п. 2.1. діє протягом 36 місяців з моменту припинення дії цього Договору.

Сторона яка бажає припинити дію цього Договору зобов’язана завчасно попередити іншу Сторону не пізніше ніж за 60 днів до такого розірвання.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Умови цього Договору, в тому числі факт його укладання є суворо конфіденційною інформацією, яка не підлягає розповсюдженню.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного Цивільного кодексу України. Сторони особо наголошують, що цей договір не породжує трудових відносин між Сторонами. Відносини між Сторонами цього Договору є виключно цивільно-правові які регулюються Цивільним кодексом України.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник

Виконавець

 

ФОП ________________________________

 

__________________________________________ 

__________________________________________

 

__________________________________________ 

 

_____________\__________________\         ініціали                     підпис       

 


 

__________________________________________

 

__________________________________________ 

__________________________________________

 

 

_____________\__________________\         ініціали                     підпис       

 


 

 

Додаток до договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року

 

 

м. Дніпро                                                                                                    «_____»___________ 201___ 

АКТ

приймання - передачі майна в тимчасове користування

 

ФОП ___________________________ (надалі іменується "Замовник") з одного боку, 

та

____________________________________________ (надалі іменується "Виконавець"),                                               (ПІБ)

з другого боку, підписали цей акт приймання – передачі майна в тимчасове користування, який засвідчує факт передачі Замовником Виконавцю наступного майна:№ п/п

Назва майна, що передано

Вартість майна (грн.)

Стан майна: працює / не працює

1.

 

 


 

 

2.

 

 


 

 

3.

 

 


 

 

4.

 

 


 

 

5.

 

 


 

 

Виконавець підписавши цей акт підтверджує, факт отримання вказаного вище майна від Замовника у вказаному вище стані.

Виконавець зобов’язується повернути майно, за першою вимогою Замовника, а також у випадку припинення дії Договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року.

 


Замовник

Виконавець


Зразок договору 5


____________________________________

м.____________________ ___ ________________200_рЗамовник:______________________________________________

в особі_________________________________________________________________

що діє на підставі_________________________________________________

з одного боку, іВиконавець:

в особі_______________________________________________________________

що діє на підставі _________________________________________________

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:


1. Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з організації виконання функціонування закладу в обсязі та на умовах, визначених цим

Договором.1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги:
1.2.1. Своєчасно з’являтися на роботу для перевірки готовності закладу перед робочим днем.

1.2.2. Обслуговування і перевірка всієї побутової техніки, перевіряти її справність і нормальну продуктивність.

1.2.3. Зустріч з гостями, їх привітання і прийом.

1.2.4. Влаштувати роботу кухарів, барменів, офіціантів, стежити за їх правильними діями і дотриманням всіх правил.

1.2.5 Здійснює організацію, формує розпорядок і призначає час праці покоївки, а також перевіряє результат роботи.

1.2.6. Контроль за дотриманням правил безпеки та охорони праці персоналом, а також за етикою поведінки працівників.

1.2.7. Організація роботи посудомийного відділу.

1.2.8. Відстеження всіх фінансових моментів під час робочого дня.

1.2.9. Здійснення спостереження за раціональним використанням фінансових коштів.

1.2.10. Постійне ведення звітної діяльності в межах своєї компетенції і кваліфікації.

1.2.11. Здійснювати нагляд за виконанням іншими працівниками їх основних функцій.

1.2.12. Вирішення всіх конфліктних ситуацій між співробітниками та відвідувачами, контроль за дотриманням порядку в приміщенні, якістю обслуговування постійних клієнтів.

1.2.13. Доносити отриману або побачену інформацію до замовника, що стосується всіх помилок в роботі співробітників, а також призводить можливі заходи, які спрямовані на ліквідацію всіх недоліків та помилкових дій.

1.2.14. Нести відповідальність за роботу об'єкта, за його успішність і популярність.

1.2.15. Повинен виконувати всі вимоги з безпеки праці.
Під час робочого дня повинен мати представницький вигляд.

Консультувати персонал, допомагати адаптуватися новим співробітникам.

Облаштування місця проведення банкету музичним супроводом, якісним і своєчасним приготуванням всіх страв і напоїв відповідно до вимог визначених замовником.

Складає, перевіряє і здає документацію, в якій містяться звіти з різних сфер за кожний звітний період, що визначаються інструкцією Замовника.2. Обов'язки Виконавця

 1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику.

 2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно
  повідомити про це Замовника.

 3. Вживати будь-яких Інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

 4. Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги.

2.5. Не має права розголошувати комерційну таємницю, а також відомості, про які він дізнався випадково, при виконанні своїх безпосередніх обов’язків

3. Обов'язки Замовника

 1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання
  передбачених цим Договором послуг.

 2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином.

 3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.

 4. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

4. Ціна та порядок оплати послуг

 1. Вартість послуг визначається Сторонами за фактом їх надання за наслідками кожного календарного місяця і фіксується в
  актах про надані послуги.

 2. Акт про надані послуги підписується Сторонами до числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому

фактично надавалися послуги.

4.3. Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість послуг у у строк з моменту

підписання такого акта.5. Відповідальність та порядок вирішення спорів

 1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

 2. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань або неналежне виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у розмірі _____________.

 3. За одностороннє розірвання цього договору без дотримання умов повідомлення про це, передбачених п.6.5 цього Договору Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі ___________

 4. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди
  шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.


6. Інші умови

 1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

 3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до _____________________.

 4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у
  випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

 5. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це
  другу сторону за _______ днів.

 6. Замовник має статус платника податку __________________________________________________.

 7. Виконавець має статус платника податку _______________________________________________.

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін

7.1. Замовник:

Поштова адреса та індекс_________________________________________________________________

Телефон/факс ____________________________________________________________________

Поточний рахунок __________________________________________________________________

ЄДРПОУ __________________________________________________________________________________

7.2. Виконавець:

Поштова адреса та індекс__________________________________________________________________

Телефон/факс______________________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________________________________________

ЄДРПОУ ___________________________________________________________________________________

Замовник Виконавець

________________ _________________

М.П.
ЗамовниикПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до практичних занять заняття 1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка