Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка10/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


Підручники і навчальні посібники

 1. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышин О. В. История политических учений. – М., 1994.

 2. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика. - К., 1997.

 3. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 1997.

 4. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемле­щему анализу. - М., 1992.

 5. Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995.

 6. Борисов В.К. Теория политических систем. - М., 1991.

 7. Брегеда А.Ю. Основи політології. - К., 1997.

 8. Бурдье П. Социология политики. - М., 1993.

 9. Варзар I.М. Політична етнологія як наука: історія, теорія, методологія, праксеологія. - К., 1994.

 10. Введение в политологию: Учебное пособие в 2-х частях / Под общ. ред. Н.И. Горлач, Г.Т. Головченко. - Харьков, 1994.

 11. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

 12. Власть. Очерки современной политической философии Запада. - М., 1989.

 13. Выдрин Д. Очерки практической политологии. -К., 1991.

 14. Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979.

 15. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1995.

 16. Гелей С., Рутар С. Основи політології. - Львів, 1996.

 17. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: нариси політичної історії. - К., 1993.

 18. Денкэн Ж.-М. Политическая наука. - М., 1993.

 19. Загальна декларація прав людини: Прийнята ООН 10 грудня 1948 р. - К., 1963.

 20. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. - М., 1995.

 21. Конституція України. -К., 1996.

 22. Кухта Б. З історії української політичної думки. - К., 1994.

 23. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посіб. – К., 1996.

 24. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник. - К., 1997.

 25. Основи політології: Підручник / За ред. Ф. М. Кирилюка. - К., 1995.

 26. Основы политологии /Под ред. А. Боднара. - К., 1991.

 27. Основи політичної науки: Курс лекцій (у 4 ч.) / Б. Кухта, А. Романюк, М. По­ліщук та ін.: За ред. Б. Кухти. - Львів, 1997.

 28. Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. - К., 1996.

 29. Політичні структури та процеси в сучасній Україні /За ред. Ф.М. Рудича. - К., 1995.

 30. Політологія / За ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка. - К., 1998.

 31. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. - Львів, 1996.

 32. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В. Андрущенко та ін. - К., 1998.

 33. Політологія: Підручник/ За загальною редакцією проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. - Харків: Друкарський центр „Єдінорог”, 2002.

 34. Політологія. Підручник / За заг. Ред. Ю.І.Кулагіна, В.І.Полуріза., К., 2002.

 35. Потульницький В. Історія української політології. - К., 1992.

 36. Потульницький В. Нариси з української політології. - К., 1994.

 37. Потульницький В. Теорія української політології. - К., 1993.

 38. Правова держава / За ред. Ю.С. Шемшученка. - Bип. 7. - К., 1996.

 39. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Українсь­кої держави. - К., 1995.

 40. Почепцов Г. Имиджмейкер. - К., 1995.

 41. Почепцов Г. Тоталитарный человек. - К., 1994.

 42. Почепцов Г. Теорія комунікації. - К., 1996.

 43. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. - К., 1993.

 44. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. - К., 1996.

 45. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. - К., 1996.

 46. Санистебан Л. С. Основы политической науки. - М„ 1992.

 47. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К., 1997.

 48. Скиба В.Й. Політологія. Теорія і методика навчального курсу. - К., 1992.

 49. Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. - К., 1996.

 50. Ситник О.І. Консерватизм: ґенеза ідей. - Луцьк: "Надстир’я".-2000.

 51. Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / О. Дергачов (керівник авт. колективу). - К., 1996.

 52. Українська політологія: витоки і еволюція. Навч. посібник / За ред. Ф. М. Кирилюка. - К., 1995.

 53. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995.

 54. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. - К., 1993.

 55. Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К., 2002.

Словники і довідники

 1. Абетка українського політика. Довідник / М. Томенко (керівник авторського колекти­ву). - К., 1997.

 2. Короткий політологічний словник / За ред. С.Г. Рябова, 3.I. Тимошенко. - К.: РОВО "Укрвузполіграф". 1991.

 3. Мас-медіа України. Довідник. - К., 1995.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К., 1997.

 5. Рябов С.Г. Політологія. Словник термінів і понять. - К., 1996.

 6. Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии. - М., 1996.

 7. Хто є хто в європейській та американській політології?: Малий політол. словник / (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук). - Львів, 1995.

 8. Хто є хто в українській політиці. - Bип. 1-2. - К., 1993-1995.

 9. Українська соціальна-політична думка в XX ст.: документи і матеріали / Упо­рядники Т. Гунчак, Р. Солганик. - К., 1993.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ПОЛІТОЛОГІЇ


Абсентеїзм – байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав, що найчастіше проявляється в їх ухиленні від участі у голосуваннях.

Абсолютна монархія – форма державного правління, за якої політична вла­да повністю зосереджена в руках керівника держави (монарха) і передається у спадок.

Авторитаризм – політичний режим, який характеризується значною кон­центрацією влади в руках однієї особи або групи, а також обмеженням або звуженням політичних прав і свобод громадян та їх об'єднань тощо.

Анархізм – течія в суспільно-політичній думці, головним принципом якої є заперечення держави і будь-якої влади.

Блок політичний – тимчасова або постійна угода, союз, об'єднання партій, громадських організацій, групи людей для спільних дій з метою досягнення політичної мети (перемога на виборах, захист певних ідей тощо).

Виборча система – сукупність передбачених законом виборчих процесів, по­в'язаних із формуванням органів влади.

Влада – 1) спроможність, право, можливість суб'єкта політики нав'язувати власну волю, розпоряджатися іншими людьми, суспільними групами за допо­могою закону, авторитету, насильства, примусу тощо; 2) система керівних (державних) органів.

Гегемонія – керівна роль будь-якої групи, партії, класу, держави тощо.

Громадська організація – добровільне об'єднання громадян для задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-куль­турних, спортивних та інших спільних інтересів.

Двопартійна система – організація політичного життя, коли дві партії по­чергово беруть участь у здійсненні політичної влади і досягають успіху у ви­борчій боротьбі.

Демагогія – навмисний вплив на почуття і настрої людей з метою ввести їх в оману всілякими привабливими, але неправдивими обіцянками.

Демократія – форма організації та функціонування політичної системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного чле­на суспільства.

Доктрина – політичне, наукове або інше вчення, система поглядів, політич­на теорія.

Ідеологія – впорядкована гармонійна система поглядів, які відбивають став­лення до суспільної діяльності, спрямованої на закріплення, розвиток чи зміну конкретних суспільних відносин у державі.

Інфантилізм політичний – політична незрілість, нездатність правильно орієнтуватися у політичному житті, що робить людину політичною "іграш­кою" або прирікає її на політичну пасивність.

Коаліція – союз політичних партій, угруповань для спільної участі у вибо­рах або створення спільного (коаліційного) уряду.

Компроміс – готовність поступатися у чомусь заради досягнення згоди з контрагентом.

Консенсус – згода у головному при збереженні розбіжностей у другоряд­них питаннях.

Консерватизм – політична ідеологія, яка орієнтується на збереження й підтримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад.

Конформізм – пристосовництво, пасивне сприйняття існуючого ладу, пану­ючої думки, брак власної позиції в політиці.

Лібералізм – політична та ідеологічна течія, яка орієнтується на парламент­ський лад, вільне підприємництво, демократичні свободи.

"Макіавеллізм" – спосіб політичної діяльності, який не передбачає опори на морально-етичні норми, а вважає за можливе використання обману, віро­ломства, жорстокості, будь-яких засобів для досягнення мети.

Міжнародна політика – сукупна діяльність держав, їх інститутів, народів, соціальних спільнот та їх організацій, які мають певні політичні цілі у сфері міжнародного життя.

Міжнародні відносини – системна сукупність політичних, економічних, со­ціальних, дипломатичних, правових, воєнних, гуманітарних та ін. зв'язків і відносин між суб'єктами світового співтовариства.

Плюралізм – визнання правомірності та прийнятності існування, здійснення будь-яких інтересів і цілей, що не суперечать правам людини.

Політика – вид людської діяльності, пов'язаний із завоюванням та здійснен­ням влади, насамперед державної влади.

Політична антропологія – наука, яка вивчає залежність політики від біоло­гічних, інтелектуальних, культурних, моральних та ін. якостей людини, а та­кож зворотній вплив політичного процесу на особу.

Політична географія – наука, яка вивчає взаємозв'язок політичних процесів просторовим розташуванням різних держав.

Політична еліта – організована група, яка здійснює політичну владу у суспільстві (правляча еліта) або перебуває в опозиції до правлячої верхівки (контреліта).

Політична історія – наука, яка вивчає політичні теорії, погляди, інститути та політичні події в їх хронологічній послідовності та взаємо­зв'язку.

Політична концепція – це певний спосіб трактування якихось явищ і про­цесів політичної дійсності.

Політична культура – система історично сформованих політичних угрупу­вань, переконань, цінностей, норм, моделей політичної поведінки усіх суб'єктів політичного процесу.

Політична партія – об'єднання громадян – прихильників певної загальнона­ціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та ре­гіонального самоврядування і представництво в їх складі.

Політична програма – короткий чи деталізований виклад основних засад і цілей діяльності, насамперед політичної партії.

Політична психологія – наука, яка вивчає суб'єктивні механізми політичної поведінки, вплив на неї свідомості, підсвідомості, емоцій, волі людини, її ціннісних орієнтацій.

Політична свідомість – відображення соціальними суб'єктами політичної дійсності у різноманітних формах і на різних рівнях її прояву.

Політична стабільність – стан політичної системи, для якої характерна пев­на стійкість, єдність, цілісність, здатність до ефективності та конструктивності.

Політична система суспільства – цілісна, інтегрована сукупність політичних суб'єктів, структур та відносин, що виражає інтереси усіх політичних і со­ціальних сил суспільства.

Політична філософія – це політична наука, яка розробляє ідеали та норма­тивні принципи політичного устрою суспільства, загальні критерії оцінки політики.

Політичне рішення – свідомий вибір суб'єктами політики одного із варі­антів політичних дій, спрямованих на управління соціальними процесами.

Політичний процес – сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки чому забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.

Політичний режим – сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, застосовуваних органами влади засобів і методів, сформованих відносин державної влади і суспільства, пануючих форм ідео­логії, соціальних і класових взаємовідносин, стану політичної культури сус­пільства.

Політичні інститути – сукупність організацій та установ, які упорядко­вують політичні та інші відносини у суспільстві з допомогою матеріаль­них та ідеальних засобів (напр., держава, політичні партії, неформальні об'єднання.

Політичні конфлікти – зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил, суб'єктів політики у їх прагненні реалізувати свої інтереси і цілі, по­в'язані із боротьбою за здобуття влади, її перерозподіл, зміну політичного статусу, а також з політичними перспективами людства.

Політологія – наука про закономірності розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність, форми і методи діяльності суб'єктів політики.

Референдум – спосіб прийняття законів та інших рішень із найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян шляхом всена­родного голосування.

Суб'єкт політики – це носій предметно-практичної політичної діяльності, що спричиняє певні зміни в політичних відносинах суспільства.

Тероризм – це рух невеликих, добре організованих підпільних груп, які сис­тематично застосовують збройне насильство з політичною метою.

Толерантність – терпиме ставлення до інтересів і позицій інших сторін при загальній незгоді з ними.

Тоталітаризм – це такий політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами суспільного життя, фактичною ліквіда­цією прав і свобод громадян, репресіями щодо опозиції тощо.
Навчально-методичне видання

Соціально-політичні студії [Текст]: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.

Комп’ютерний набір і верстка: О. Гончар
Редактор: В. Костюхіна
Дизайн обкладинок: В. Чернецький

Підписано до друку __________ 2017 р.

Формат 60х84/16.

Папір офс. Гарн. Таймс.

Ум. друк. арк. 4 обл. - вид. арк. 3,5.

Тираж 50 прим.

Зам. 919
Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛНТУ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка