Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка4/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


    1. Лузан А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории. - К., 1988. Разд. 1, 2.

 1. Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття.-К., 1995. - С.56.

 2. Журавський В.С. Политический процесс в Украине: анализ, поиски, решения. –К., 1995.

 3. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: політологічний аналіз. – К., 1995.


Теми рефератів

 1. Значення виборів у політичному житті.

 2. Структура політичного процесу.

 3. Опозиція і її роль у політичному житті.


Питання для самоперевірки

 1. Покажіть типологію політичних процесів у сучасній Україні.

 2. Охарактеризуйте політичний процес як реальну взаємодію суб’єктів політики.

 3. Охарактеризуйте поняття “політична діяльність”.

 4. Покажіть типологію політичних процесів у сучасній Україні.

 5. У чому полягає відмінність між поняттям “політичний процес” і “політичні відносини”.

 6. Що являє собою опозиція? Назвіть її різновиди, визначте її місце й роль у політичному житті.

 7. Розкрийте зміст і основні риси політичної діяльності.


Тестові завдання

1. Охарактеризуйте значення виборів у політичному житті суспільства. За яким типом виборчої системи здійснювалися вибори народних депутатів у 2002 році:

а) мажоритарною;

б) пропорційною;

в) змішаною?2. Носієм влади в Україні є:

а) Президент;

б)Верховна Рада;

в) народ;

г) політичні партії?

3. Проаналізуйте соціальні інтереси та політичну діяльність основних суб’єктів у сучасному політичному житті України.

4. Автором концепції соціальної стратифікації був:

а) П.Сорокін;

б) К.Маркс;

в) Д.Донцов;

г) Г.Гегель?
ТЕМА 6: ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА І СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (2 год.)

План


1. Генезис уявлень про демократію в історії політичної думки.

2. Політичний зміст демократії, її характерні риси.

3. Ліберальна, демократія, як оптимальне поєднання свободи, народовладдя і закону, її основні принципи. Новітні концепції демократії.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Невичерпність демократії.-К., 1994. - С.І68.

2. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги.-К., 1994. Т.1-2.

3. Демократія в Україні: минуле і сучасність. – К., 1993.

4. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С.57-63.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 11.
Теми рефератів


 1. Соціокультурні передумови демократії.

 2. Особливості сучасної демократії.

 3. Основні концепції демократії.

 4. Демократія в глобальному контексті.


Питання для самоперевірки

 1. Покажіть генезу уявлень про демократію в історії політичної думки.

 2. Вкажіть характерні ознаки демократії.

 3. Визначте політичний зміст демократії.

 4. Здійсніть аналіз концепції “кінця історії” Ф.Фуку ями.

 5. У чому суть безпосередньої прямої і представницької демократії?

 6. У чому Ви вбачаєте процес демократизації українського суспільства?

 7. Охарактеризуйте моделі демократизації (лінійна, циклічна, діалектична).

 8. Покажіть переваги та недоліки основних форм демократії.


Тестові завдання

1. У перекладі з грецької мови демократія означає:

а) влада народу;

б) влада однієї людини;

в) влада військових;

г) сімейна влада?

2. Яку форму демократії Ф.Фукуяма вважав “кінцем історії”:

а) ліберальну;

б) плюралістичну;

в) колективістську?3. Які причини, на думку Токвіля, змушують демократичні народи остерігатися негараздів?

а) турбота про власний добробут;

б) загроза зовнішньої небезпеки;

в) нестабільний характер власності;

г)боязнь втрати спільних цінностей.

4. На думку Токвіля, єдиним явним виразником колективних інтересів за умов демократії є:

а) монарх;

б) держава;

в) політичні партії;

г) парламент;

д) громадянське суспільство.5. Охарактеризуйте роль засобів масової інформації в демократичному суспільстві.

6. Кажуть, що авторитаризм та демократія є немовби двома полюсами влади. А чи не містить і сама демократія в собі ці два полюси? В чому полягає авторитаризм демократії? Якою мусить бути “демократична демократія”?

7. Які з цінностей демократії здаються вам найбільш привабливими? Які протиріччя вони містять у собі?

а) громадянство і громадянськість;

б) компетентність і відповідальність;

в) свобода;

г) Конституція і конституціоналізм;

д) свобода совісті;

е) свобода слова, вільні засоби масової інформації;

є) людська гідність;

з) моральна автономія;

ж) приватність, невтручання в особисте життя


ТЕМА 7: ПОЛІТИЧНА ВЛАДА (2 год.)
План

1. Влада як соціальне явище.

2. Політична влада, її сутність і форми.

3. Суб'єкти і носії політичної влади.

4. Влада і владні відносини у сучасному українському суспільстві.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка