Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка6/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Бодуен Ж. Вступ до політології.-К., І995. Розд. 3.

2. Боднар А. Основи політології.-К., 1991. Розд.4.

3. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

4. Тимошенко В.І. Правова держава. – К., 1994.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 63-73.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 17-18.


Теми рефератів

 1. Генеза і функції держави.

 2. Еволюція уявлень про походження держави.

 3. Правова держава: сутність і функції.

 4. Особливості сучасного політичного режиму України.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття “держава”.

 2. Охарактеризуйте властивості та ознаки держави.

 3. Покажіть процес виникнення та еволюції держави.

 4. Вкажіть на різновиди і типи держави.

 5. Охарактеризуйте поняття “форма правління”.

 6. Вкажіть функції держави.

 7. Як співставляться між собою держава і право?

 8. Назвіть основні напрямки формування правової держави в Україні.

 9. Що таке форма держави? Вкажіть її основні елементи.

 10. Дайте визначення поняття “форма державного устрою”.

 11. До якого типу держав відноситься держава “диктатури пролетаріату”?


Тестові завдання

1. За своїм територіальним устроєм Україна є:

а) федерацією;

б) унітарною державою;

в) конфедерацією?2. Вкажіть основні форми політичного правління:

а) монархія;

б) імперія;

в) республіка;

г) демократія.

3. Автором першої української конституції був:

а) П. Орлик;

б) М. Драгоманов;

в) І. Франко;

г) М. Грушевський.

4. Ідея співвідношення правової держави та громадянського суспільства вперше чітко була обґрунтована в творчості:

а) Г. Гегеля;

б) Д. Донцова;

в) І. Канта;

г) Т. Гобса.

5. Главою держави в Україні є:

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Конституційний Суд;

г) народ.

6. Чи існують у нашому суспільстві передумови реалізації відомої формули “приватна власність – незалежний громадянин – громадянське суспільство – правова держава”?

7. Біля витоків договірної концепції походження держави був:

а) Т. Гобс;

б) Г. Гегель;

в) Аристотель;

г) К. Маркс?

8. Обґрунтуйте, які соціокультурні особливості України призвели до чітко сформованої традиції правового нігілізму?
ТЕМА 10: ОСОБА І ПОЛІТИКА (2 год.)

План


1. Питання про співвідношення свободи людини і держави як "основне" питання політичної філософії.

2. Політична соціалізація, її основні форми і стадії.

3. Політична поведінка та її мотивація.

4. Механізм включення в політику. Людина і натовп.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Шетопал Е.Ю. Личность и политика. - М.,1998. Разд. 1.

2. Франкл В. Человек в поисках смысла жизни. - М.,1990. Разд.1, 2.

3. Макєєв С., Надточій А. Колізії політичної соціалізації //Демони миру та боги війни. – К., 1997.

4. Лебон Г. Думки натовпу //Філософська і соціологічна думка. – 1991. - № 6.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 13-14.

7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки ): Підручник. – К.: Либідь, 2002.- С.410-430.
Теми рефератів


 1. Політична поведінка: сутність і типологія.

 2. Поняття і стадії політичної соціалізації.

 3. Політика в системі ціннісних орієнтацій особи.


Питання для самоперевірки

 1. Що розуміють під поняттям “політична свобода”?

 2. Розкрийте сутність політичної суб’єктивності особи.

 3. Чи синонімічні поняття “особа” і “громадянин”?

 4. Вкажіть основні форми і стадії політичної соціалізації.

 5. Охарактеризуйте сутність політичної поведінки та її мотивацію.

 6. Покажіть механізм включення особистості в політику.

 7. Проаналізуйте конституційні права, обов’язки та відповідальність громадян.

 8. Охарактеризуйте місце політики в системі ціннісних орієнтацій особи.


Тестові завдання

1. Американський учений Г.Б.Філліпс зазначав:” В усі часи оратори та поети звеличували свободу, але жоден з них не пояснив нам, чому свобода є такою важливою. Наше ставлення до таких речей повинно залежати від того, чи вважаємо ми цивілізацію усталеною, чи такою, що розвивається... У суспільстві, що розвивається, будь-яке обмеження свободи зменшує кількість випробуваних речей, а отже, зменшує темпи прогресу. У такому суспільстві свобода дій гарантується індивіду не тому, що дає йому більше задоволення, а тому, що маючи можливість обирати власний шлях, він в цілому служитиме всім нам краще, аніж унаслідок будь-яких наказів, які ми зуміємо віддати.” Прокоментуйте дане висловлювання.

2. Шарль Монтеск’є, відомий французький мислитель Нового часу в своїй праці „ Про дух законів” висловлює такі міркування: „Закони в найбільш широкому значенні цього слова суть необхідні відношення, які випливають з природи речей; в цьому смислі, все, що існує, має свої закони... Свобода є право робити все, що дозволене законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то в нього не було б свободи, так як те ж саме могли б робити й інші громадяни.”

Проаналізувавши цитату з твору Ш.Монтеск’є, дайте тлумачення соціальної свободи індивіда. Як співвідноситься свобода одного індивідазі свободою іншого індивіда? З загальносуспільною свободою? Як розуміти вислів - „закони суть відношення”?

3. Класик німецької філософії Георг Гегель у своїй праці „Філософська пропедевтика” пише:

„ Я можу відчужити від себе свою власність, а саме те, що дійсно є власністю, тобто, з однієї сторони, є моїм, а з другої - володіє моментом зовнішнього наявного буття. Невідчужувані, відповідно, мій розум, моя свобода, моя особистість і взагалі все те, що складає необхідний зміст моєї свободи.”Покажіть гегелівське тлумачення соціальної свободи. Чи відрізняється воно від розуміння свободи взагалі? І чи взагалі можна говорити про свободу несоціальну?

4. Процес входження людини в політику називається:

а) політичною соціалізацією;

б) політичною культурою;

в) політичною свідомістю;

г) політичною ідеологією?

5. Участь людини у здійсненні влади або протидії її здійснення називають:

а) політичною поведінкою;

б) політичним інтересом;

в) політичною позицією;

г) політичною оцінкою?

6. Хто з нижче названих мислителів досліджував феномен натовпу:

а) Г.Лебон;

б) Х. Ортега-і-Гассет;

в) І. Кант;

г) Г. Сковорода?
ТЕМА 11: СОЦІАЛЬНО-ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОСТІ І ЕТНОПОЛІТИКА

(2 год.)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка