Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка7/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

План


1. Сутність і особливості соціально-етнічних відносин.

2. Етнонаціональна політика: мета, принципи, проблеми.

3. Поняття та методологічні засади етнополітології.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


І. Основи етнодержавознавства. - К., 1997. – С. 3 -54; 235 - 283

2. Берлін І. Націоналізм: знехтувана сила// Сучасність. – 1993. - № З.

3. Картунов О., Маруховська О. Етнополітологія як наука і навчальна діяльність.// Політологічні читання. – 1994. - № 3.

4. Етнологічний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – К., 1997. – С. 3-15, 163-197.

5. Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. – К., 1998.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 14-15.

7. Ситник П. К. Гуманістичні засади консолідації українського суспільства. – К., 1996.
Теми рефератів


 1. Проблеми нації та держави в суспільній думці України.

 2. Українська ідея: витоки, сутність, перспективи.

 3. Концепції націоналізму.


Питання для самоперевірки

 1. Що таке національна свідомість та національна самосвідомість?

 2. Що слід розуміти під національною ідеєю?

 3. Що таке патріотизм?

 4. Що таке націоналізм?

 5. Що таке суверенітет?

 6. Покажіть процес забезпечення умов розвитку національних меншин в Україні.

 7. Охарактеризуйте державну політику України щодо етнічних груп.

 8. Охарактеризуйте етнополітичну реальність сучасної України.

 9. Проаналізуйте співвідношення нації та держави.

 10. Охарактеризуйте етнонаціональну структуру суспільства

 11. Спів ставте поняття “національна ідея” та “українська ідея”.


Тестові завдання

1. Французький мислитель Жан Кондорсе в своїй праці Ескіз історичної картини прогресу людського розуму зазначає:

“Народи взнають, що вони не можуть стати завойовниками, не втративши своєї свободи, що вічні союзи є єдиним засобом підтримувати їх незалежність, що вони повинні шукати безпеки, а не могутності. ...Так як народи зблизяться, нарешті, в принципах політики і моралі, так як кожен з них заради своєї власної вигоди закличе іноземців до більш рівного розподілу благ, якими він зобов’язаний своїй природі чи промисловості, то в силу цього всі причини, що подразнюють і підживлюють національну ненависть, мало – помалу зникнуть...”Ваше розуміння і ставлення до позицій Ж. Кондорсе на відносини між народами і націями? Чи погоджуєтесь з шляхами зближення різних народів, вирішення міжнаціональних проблем, які намалював мислитель? Чи достатньо економічних факторів для вирішення міжнаціональних протиріч?

2. Видатний український історик, мислитель і громадсько–політичний діяч Михайло Грушевський (1866-1934) в праці „Хто такі українці і чого вони хочуть” підкреслює:

„Кожний народ, і український також, складався з різних людей і порід, що приставали до нього, приймали його мову, віру і звичаї. Подивитися на вигляд українців – зараз можна помітити, що це люди не однієї породи: одні чорняві, інші біляві, одні мають голову круглу, інші подовгувату, одні тілом худі і костисті, інші товсті і тілисті. Видно, що це потомки з різних порід і племен, що помішалися і злилися в один народ, об’єднані одною мовою, а головне – однією свідомістю народною чи національною.”Опираючись на думки М. Грушевського, намалюйте процес формування нації та вкажіть на її основні риси. Якщо маєте зауваження або доповнення – зробіть їх, але аргументуйте свої корективи чи зміни.

3. Відомий політолог української діаспори В’ячеслав Липинський (1882-1931) в праці „До братів – хліборобів” пише:

„В основі поняття нації лежить містичне ядро. Скільки б ми прикмет нації – як мова, культура, література, територія, раса і т.д. – не вичислили і не аналізували все в кінці кінців дійдемо до того, що прийнято звати „душею” нації...Ви погоджуєтесь з міркуваннями В. Липинського про визначальну роль такого містичного елементу як „душа нації” в становленні національного колективу, в національному державотворенні ?
ТЕМА 12: ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ЛІДЕРСТВО В СТРУКТУРІ ВЛАДИ

(2год.)
План

1. Політична еліта та елітарна демократія.

2. Сутність, типологія та механізм політичного лідерства.

3. Політична еліта та лідерство в Україні: історія і сьогодення.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА

1. Корнєв М.Н., Коваленко А.О. Соціальна психологія. – К., 1995. – Розд.1.

2. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів, 1995.

3. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 85-88.

4. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 20-21.
Теми рефератів


 1. Соціальні вимоги до політичного лідера.

 2. Політичні лідери сучасної України.

 3. Еліти в політиці.


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст поняття “еліта”.

 2. Проаналізуйте сутність та генезу політичного елітаризму.

 3. Проаналізуйте типологію еліт.

 4. Покажіть об’єктивні і суб’єктивні сторони лідерства.

 5. Розкрийте зміст поняття “політичний імідж”.

 6. Спів ставте поняття “політична еліта” і “правлячий клас “.

 7. Охарактеризуйте класифікацію політичного лідерства за М.Вебером.

 8. Розкрийте зміст сучасних концепцій еліти.

 9. Охарактеризуйте класичні теорії еліти.

 10. Які є типи політичного лідерства?


Тестові завдання

1. Назвіть творців теорії еліт:

а) Г. Моска;

б) В. Парето;

г)Р. Міхельс;

д) Г. Гегель.

2. Концепцію правлячої партійної бюрократії як нового класу обґрунтував:

а) М. Джілас;

б) В. Ленін;

в) М. Горбачов;

г) Аристотель.

3. Відомий політолог М.Вебер виділяв три типи політичного лідерства:

а) традиційне;

б) раціонально-легальне;

в) ? Напишіть.4. Російський філософ М.Бердяєв зазначав: “Від створення світу завжди правила, править і буде правити меншість, а не більшість. Прокоментуйте вислів мислителя. Чому так буває?

5. Чи погоджуєтеся Ви з думкою Т. Карлейля: “Історія світу – це лише біографія великих людей”. Обґрунтуйте свою думку.

6. В українській політичній думці автором концепції ініціативної меншості був:

а) М. Драгоманов;

б) Д. Донцов;

в) І. Франко;

г) В. Липинський?

7. Відомий мислитель Ал. де Токвіль зазначав: ... Демократії завжди бракує здібності вибирати гідних людей, їй бракує бажання і схильності до того”. Співставте дане висловлювання з останніми президентськими та парламентськими виборами в Україні.

8. На Вашу думку, кого можна відносити до політичної еліти? В чому труднощі формування політичної еліти в Україні?

9. Чи є в Україні політичний лідер загальнонаціонального масштабу? Назвіть.

10. Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера? Назвіть.

ТЕМА 13: ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА (2 год.).
План

1. Сутність, типологія та функції політичних партій,

2. Типологія партійних систем.

3. Сутність і функції суспільно-політичних рухів.

4. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в політичній системі України.

5. Вибори та виборчі системи.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА

1. Закон України “Про політичні партії”. – К., 2000.

2. Політологія у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 197-2

3. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 18-19.

4. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 80-84.

5. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 1997.


Теми рефератів

 1. Ґенеза уявлень про політичні партії в історії політичної думки.

 2. Багатопартійність і багатопартійна система.


Питання для самоперевірки

 1. Як розкривається зміст поняття “електорат”?

 2. Які типи виборчих систем є у світовій практиці?

 3. Які головні процедури виборчої компанії?

 4. Що таке політична партія? Які її основні функції?

 5. Як можна класифікувати сучасні політичні партії в Україні?

 6. Здійсніть аналіз типів партійних систем.

 7. Чи синонімічні поняття “багатопартійність” і “багатопартійна система”? Обґрунтуйте.

 8. Охарактеризуйте основні ознаки партій.

 9. Визначить сутність і місце партій у політичному процесі.

 10. Охарактеризуйте соціальну базу сучасних політичних партій в Україні.


Тестові завдання

1. Поняття “політична партія” виникло:

а) в античності;

б) в епоху Відродження;

в) в період Нового часу;

г) в XIX ст..

2. Одним із засновників теорії політичних партій був:

а) Р. Міхельс;

б) В. Ленін;

в) К. Маркс;

г) М. Драгоманов.

3. В якій із нижче названих країн існує двопартійна система:

а) США;


б) Україні;

в) Франції;

г) Канаді?

4. За яким типом виборчої системи здійснювалися вибори народних депутатів у 2002 році?:

а) пропорційною;

б) мажоритарною;

в) змішаною.5. Як називається розділ політології, що досліджує феномен політичних партій?:

а) кратологія;

б) історія політичних учень;

в) партологія;

г) теорія політичних систем.

6. Зробіть порівняльний аналіз партійних програм і виборчих платформ окремих політичних партій і партійних коаліцій. Зробіть аргументований висновок, які з цих партій та партійних коаліцій здатні представляти інтереси певних суспільних груп.

7. Обґрунтуйте, чи синонімічні поняття “багатопартійність” та “багатопартійна система”. Якщо ні, то в чому полягає їх принципова відмінність.

8. Із яких джерел відбувається фінансування виборчих кампаній та кандидатів? Чи потрібно забезпечувати рівні фінансові можливості партій та кандидатів з точки зору демократичності, до якої міри і яким чином?
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка