Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка9/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві.-К., 1999. Розд. 1, 2.

2. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. - К., 1991. Разд.1.

3. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

4. Перебенесюк В.П., Бекешкіна І.Е. Соціальні конфлікти і молодь. – К., 1994.

5. Пірен М.І. Основи конфліктології. – К., 1997.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 25-26.

7. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2014. –

С. 107-113.


Теми рефератів

 1. Консенсус і конфлікт у політиці.

 2. Шляхи розв’язання політичних конфліктів.

 3. Теорія конфлікту М.Дюверже.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте тлумачення поняттю конфлікту як соціального явища.

 2. Проведіть аналіз співвідношення соціального і політичного конфліктів.

 3. Дайте визначення поняттю “політична криза”.

 4. Розкрийте зміст поняття “політична стабільність”.

 5. Яка роль опозиції в конфлікті? Обґрунтуйте.

 6. Визначте чинники і джерела конфлікту.

 7. Покажіть особливості та специфіку міжнаціональних конфліктів.

 8. Охарактеризуйте форми, моделі, теми і функції політичного конфлікту.

 9. Що таке політичний тероризм і його різновиди?

 10. Чим обумовлені роль і значення конфліктології у посттоталітарних державах?


Тестові завдання

1. У перекладі з латині “конфлікт” означає:

а) зіткнення;

б) спокій;

в) система;

г) боротьба?

2. Французький політолог Б. Гурней зазначив, що у світі існує лише одне місце, де нема конфліктів:

а) політика;

б) кладовище;

в) сім’я;

г) школа.

3. Порівняйте погляди на сутність і природу конфлікту Т. Парсонса і Р. Дарендорфа, зробіть висновок щодо їхньої обумовленості та обґрунтованості.

4. Запропонуйте власні технології врегулювання конфліктів та управління можливими чи наявними конфліктними ситуаціями в Україні.

5. Суперечності стосовно вільного визначення вільними громадянами своєї етнічної та громадянської приналежності називають:

а) конфліктом ідентифікації;

б) конфліктом інтересів;

в) конфліктом цінностей?6. Німецький політолог Ральф Дарендорф вказував, що людська свобода існує тільки у світі регульованого конфлікту, вільного ринкового господарства, широкої гласності, упорядкованих політичних дискусій, які формують конституцію свободи. Будь-яке здорове суспільство визнає конфлікти.

Як це слід розуміти? Прокоментуйте.

7. Що виступає формою вияву і подолання конфліктів:

а) соціальна революція;

б) політична партія;

в) президент;

г) парламент?

8. Сучасне політичне життя характеризується наявністю політичних конфліктів і криз. Наведіть приклади урядової, парламентської, конституційної тощо. З чим, на Вашу думку, пов’язана “підвищена конфліктність” сучасного політичного життя? Чи можливо побудувати ієрархію криз? Обґрунтуйте.
ТЕМА 17: СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС (2 год.)
План

1. Світовий політичний процес: поняття, суб’єкти, закономірності.

2. Поняття міжнародних відносин.

3. Україна в системі міжнародних політичних відносин.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Маддісон В., Шахов В. Політологія міжнародних відносин.-К., 1997.

2. Скиба В. Вступ до політології.-К., 1997. Розд. 6.

3. Василевський О.Л., Гончар М.Н. Структура геополітичних інтересів України. – К., 1995.

4. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

5. Права людини. Міжнародні договори України. – К., 1992.

6. Політологія у запитаннях і відповідях. – К., 2003. – С.215-233.

7. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2014. –

С. 119-124.

8. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк, РВВ ЛДТУ. – 2001. – С.26-28.
Теми рефератів


 1. Глобальні проблеми сучасності

 2. Глобальні та регіональні аспекти національної безпеки України

 3. Геополітичний фактор і національний інтерес у зовнішній політиці України

 4. Україна в світовому співтоваристві


Питання для самоперевірки

 1. У чому проявляється багатоманітність та суперечливість сучасного світу?

 2. Що таке світова цивілізація?

 3. Дайте визначення поняттю “світовий політичний процес”.

 4. Проаналізуйте поняття “міжнародні відносини”.

 5. Проаналізуйте сутність, цілі та функції міжнародної політики.

 6. Охарактеризуйте структуру та зміст поняття “національний інтерес”.

 7. Визначить місце України в сучасному геополітичному просторі.

 8. Розкрийте політичні аспекти глобальних проблем.

 9. Визначте суб’єкти, види та принципи міжнародних політичних відносин.

 10. Проаналізуйте сильні сторони та прорахунки української зовнішньої політики.

 11. Проаналізуйте суперечності геополітичного визначення України.

 12. Проаналізуйте генезу геополітичної легітимації ролі України в новому світовому порядку.

 13. Охарактеризуйте проблему національних інтересів України.

 14. Охарактеризуйте місце України в СНД.

 15. Що слід розуміти під багатовекторністю української зовнішньої політики?

 16. Вирізніть етапи та особливості формування національних інтересів України.


Тестові завдання

1. Що виступає основною формою міжнародної політики:

а) тероризм;

б) дипломатія;

в) інтерес;

г) міністерство закордонних справ?

2. Об’єднання держав, утворене на основі міжнародного договору для досягнення певних цілей, що мають відповідну систему постійно діючих органів, володіють міжнародною правосуб’єктністю та утворені згідно з міжнародним правом, називають:

а) міжнародною організацією;

б) міжнародним союзом;

в) ООН?


3. Яким методам вирішення міжнародних проблем надається перевага сьогодні: переговорам, діалогам, компромісам чи застосуванню сили, тиску, втручанню у внутрішні справи?

Аргументуйте свою відповідь.4. А. Печчеї у книзі “Людські якості” так обґрунтовує ідею необхідності “нового світового порядку” – суспільства, в якому людство зруйнує всі національні паркани:

а) “… в нашу епоху національний суверенітет, по суті справи, рівнозначний масовому самовбивству”(с.258);

б) “чи треба дивуватися тому, що структура нинішнього міжнародного дому виявляється такою нестабільною й хисткою, якщо вона побудована зі старих цеглин – суверенних національних держав”(с.256).

Згідні ви чи ні з таким прогнозом? Чи не є, з вашої точки зору, процес, який розгортається сьогодні у Західній Європі, тенденцією до всебічного об’єднання країн цього регіону, підтвердженням дії прогнозів А.Печчеї?5. Політологічна концепція, що вбачає в політиці держави визначальну роль географічних чинників, називається:

а) геополітикою;

б) географією;

в) соціологією;

г) філософією?

6. Чи має Україна своє національне обличчя у зовнішній політиці? Якщо ви вважаєте, що національні інтереси є, то спробуйте їх сформулювати. Якщо ви заперечуєте наявність інтересів у зовнішній політиці України, то обґрунтуйте свою думку.

7. Сукупність дій та взаємовідносин суб’єктів політики на міжнародній арені називають:

а) світовим політичним процесом;

б) регіональним політичним процесом;

в) локальним політичним процесом?8. Чи є Україна членом Організації Об’єднаних Націй?

а) так;


б) ні.

9. В якому році було підписано “Хартію про особливе партнерство між НАТО та Україною”:

а) 1997 р.;

б) 1999 р.;

в) 2004 р.?10. Проаналізуйте досягнення української держави в галузі зовнішньої політики за роки незалежності. Виділіть основні пріоритети.

11. Що розуміємо під багатовекторністю зовнішньої політики України? Які вектори зовнішньополітичної діяльності української держави є пріоритетними і чому?

12. Проаналізуйте зміст понять “національний інтерес” і “національна безпека”. Як вони співвідносяться між собою і яку роль відіграє міжнародна політика в їх забезпеченні?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка