Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"Скачати 408,57 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.06.2017
Розмір408,57 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольних робіт з дисципліни

“Культурологія”

для студентів бакалаврського напряму 6.030601 “Менеджмент”

заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольних робіт з дисципліни

“Культурологія”

для студентів бакалаврського напряму 6.030601 “Менеджмент”

заочної форми навчання

Вінниця

ВНТУ


2015

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від р.)


Рецензенти:В. І. Клочко, доктор педагогічних наук, професор

Т. І. Сідлецька, кандидат мистецтвознавства, доцент

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Культурологія” для студентів бакалаврського напряму 6.030601 “Менеджмент”заочної форми навчання / Уклад. О. В.Зінько, Н. З. Грозна. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 29 с.

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Культурологія” для студентів бакалаврського напряму 6.030601 “Менеджмент” заочної форми навчання для виконання студентами контрольних робіт.

ЗМІСТ


 1. Рекомендації та вимоги до виконання контрольної роботи. . . . . .

 2. Варіанти контрольних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Список рекомендованої літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Додаток А. Зразок титульного листа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1 Рекомендації та вимоги до виконання контрольної роботи


 1. Згідно з навчальним планом студенти виконують одну контрольну роботу.

 2. Робота пишеться державною мовою, подається в письмовому або друкованому варіанті (формат А4, шрифт 14 пт, півтора інтервали між рядками).

 3. Варіант контрольної роботи вибирається за порядковим номером прізвища студента в алфавітному списку, зафіксованому в журналі групи. Якщо в групі понад 30 студентів, то студентові, прізвище якого, приміром, значиться під номером 31, слід виконувати контрольну роботу варіанта 1, під номером 32 – варіанта 2 і т. д.

 4. Вимоги до відповіді:

а) відповідність темі;

б) науковий характер (наявність посилань на літературу, якою Ви користувались є обов’язковою; посилання оформлюються в квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела інформації в списку літератури та через кому сторінки, наприклад [2, 185] );

в) відображення свого ставлення до теми;

г) обґрунтованість та аргументованість своєї точки зору (в тому числі конкретними прикладами).

5. В контрольній роботі мають бути розкриті всі 3 питання.

6. Обсяг контрольної роботи – близько 24-х сторінок друкованого

тексту формату А4 (7–9 сторінок на кожне питання) або 28–30

сторінок письмового тексту.

7. В контрольній роботі має бути перелік питань (план) та список

літератури або посилання на електронні джерела, а також титульний

лист (див. додаток А).


 1. Список рекомендованої літератури до питань поданий в кінці методичних вказівок.

 2. Список літературних джерел складається окремо до кожного питання і розміщується після викладення відповідного питання.

 3. Контрольну роботу потрібно оформляти в такій послідовності: титульна сторінка, тема (питання 1), план, вступ, основна частина (3–4 пункти плану), висновки, список літератури. Далі у визначеній послідовності викладається питання 2 та питання 3.

 4. Робота має бути зареєстрована в деканаті вашого факультету та на кафедрі ФГН (секція ГН) (ауд. 2360).

 5. Термін подання контрольної роботи встановлюється згідно з графіком навчального процесу, але не пізніше як за 10 днів до початку сесії (дня складання заліку). Контрольні, здані пізніше визначеного терміну приймаються і перевіряються в десятиденний термін і студент складає залік в день, визначений для ліквідації заборгованості.

 6. Якщо контрольна робота повторює вже здану, вона не зараховується.

 7. Якщо контрольна робота не зарахована, Ви зможете її отримати на кафедрі ФГН (секція ГН) для доопрацювання.

2 Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Варіант № 1

 1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна: визначення, об’єкт, предмет і завдання культурології.

 2. Давньогрецька міфологія як відображення античної картини світу.

 3. Перед вами два тексти з аналізом відомої картини українського художника Т. Бойчука “Біля яблуні”. Який більш точно відповідає сутності картини і є її інтерпретацією в контексті самого часу створення картини? В якому тексті домінує погляд культуролога, а в якому — мистецтвознавця? Свою відповідь обґрунтуйте та наведіть приклади із текстів.

Мойсеїв І.: Розглянемо картину Тимофія Бойчука Біля яблуні (1919—1920). Дві жінки збирають стиглі плоди з дере­ва життя... Унизу — земля, куди заховано коріння... Фартух в одної жінки та корзина в другої, повні яблуками, ...перебува­ють на рівні живота, підтримувані працьовитими руками... Тут важко не помітити ідею працьовитості, повязану з особливим різновидом жіночої праці — вагітністю і плодоношенням... Тілами жінки належать землі-морю, а чолами — небесному вирію. Їхні профілі нагадують іконописні зображення сонця (зліва) і місяця (справа)... Композиція статична, симетрична, рухи загальмовані. В пейзажі відчувається обернена перспек­тива. Все це — іконописні риси, покликані справити враження вічності. Жінки — поза часом і вершать містеріальне дійство. Звичайнісінький побутовий сюжет (збирання яблук) перетво­рено на космічну містерію єднання людини з природою.[33,56]

Бельченко В.: Картина Тимка Бойчука Біля яблуні зану­рює нас у довічний світ селянської праці. Дві згрубілі від що­денних турбот жінки збирають стиглі яблука. Обрядовість по­вільних жестів розкриває звичність кожної хвилини їхнього жит­тя. В площині поєднання землі і неба зеленою кроною із золота­вими яблуками проростає дерево, що його турботливо догляда­ли ці жінки. Художник тонко поєднує звичні для української традиції червоні, чорні, зелені, золоті кольори, що нагадують про багатство рідної землі та її плодів. Врівноважена симет­ричність тричастинної композиції сповнює картину відчуттям спокою і значимості дійства. Деяка умовність зображення за­свідчує бажання автора відродити прадавні традиції малярства.[33,56]

Література: 1) 2; 3; 6; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 24; 25; 31; 33

2) 3; 9; 16;21; 22; 23; 33; 34

3) 9; 16; 33; 34

Варіант № 2


 1. Історичний підхід до визначення терміна “культура”. Поняття “матеріальна та духовна культура, базова культура і субкультура, масова та елітарна культура”. Функції культури.

 2. Характеристика грецького мистецтва доби архаїки, класики, еллінізму.

 3. Яке з тлумачень культури українського бароко можна вважати культурологічним? Обґрунтуйте вашу думку, наведіть приклади із текстів.

Світобачення XVII ст. пройняте відчуттям трагічної супе­речливості людини і світу, в якому вона посідає зовсім не провідне місце, а є розчиненою в його багатоманітності, підпо­рядкованою середовищу, суспільству, державі. Дійсність ви­кликає у майстрів бароко як захоплення, так і велику печаль. Звідси характерні риси барокового світовідчуття: неспокій, поривання, почуття потужності і ніби недовершеності, нама­гання поєднати протилежності, навіть суперечності. Тому і в українському бароковому мистецтві співіснують прагнення неможливого й песимізм; пафос боротьби і перемоги та прими­рення з думкою, що зло сильніше за добро, а смерть сильніша від життя; звеличування слави і сум, образа за людей, охопле­них марнославством, марнотою марнот.[33,57]
Епоха бароко настала після глибокої духовної кризи, зу­мовленої Реформацією і розколом церков. Для цього стилю характерний своєрідний погляд на людину і світ — як на вели­чезний театр, де кожний виконує свою роль... Бароко відкри­ло нові можливості розвитку мистецтва, що особливо вияви­лося у створенні грандіозних міських і паркових ансамблів. У практиці містобудування сформувались тип площі, простір і забудова, які підпорядковувались одній монументальній спо­руді як композиційній домінанті. Характерним для світської архітектури бароко є подальший розвиток міського палацу... Динамізм скульптури бароко, на відміну від ренесансної скуль­птури, викликає не оптимістичне відчуття могутності, величі, можливостей людини, а захоплення легкістю, витонченістю, якоюсь нереальністю, неземною привабливістю... Одним з цікавих розділів бароко був портрет. Насамперед це були ро­боти, образне втілення яких не виходило за межі однобічно витлумаченої урочистості станової приналежності.[33,57]

Література: 1) 2; 3; 6; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 24; 25; 32; 34

2) 3; 9; 16; 21; 22; 23; 33; 34

3) 16; 33; 34
Варіант № 3


 1. Культура і цивілізація. Типологія цивілізацій.

 2. Давньогрецький театр: витоки, розквіт, устрій.

 3. Який з цих текстів можна вважати результатом культурологічного аналізу? Які його елементи про це свідчать?

Китайська культура бере свій початок у глибокій давнині...У період Шан з'явились перші укріплені поселення, міста мали правильне планування по кварталах. Найчисленнішими витворами мистецтва цього періоду є вироби з бронзи, особ­ливо бронзового посуду побутового та культового призначен­ня, знайдені в похованнях. Була високо розвинена техніка різьблення по каменю та кістці. Культуру Шан сприйняла та розвинула культура Чжоу — писемність, архітектурні прийо­ми, релігійні уявлення. В мистецтві розширилося коло сю­жетів і тем: поряд з абстрактною символікою зявляються зображення людей та реальних тварин. Цей період характе­ризується появою живопису, про що свідчать знахідки кар­тин, написаних по шовку... Від періоду Цинь до нашого часу майже не збереглося памяток. Період Хань — час блискучого розквіту культури Китаю. В цей час особливо розвивається монументальне мистецтво — скульптура та живопис. У центрі міст будували розкішні палаци, багатоповерхові вежі. Жит­лові споруди були багато декоровані.[33,58]

Пам'ятка китайської традиції Книга перемін представ­ляє світовий рух у вигляді різноманітної мозаїки ситуацій ко­ловороту. Цей рух втілено також в ідеї синкретизму трьох вчень — даосизму, конфуціанства і буддизму. Погляд на світ у світлі хаосу як на буття, що тече, відображено в гігантських літера­турних компіляціях, зібраннях розрізнених нотаток, цитатни­ках, колекціях. Він присутній і в традиційній монеті у вигляді кола з квадратом посередині — як образ єдності землі і неба, і в храмах з вівтарями Неба і Землі.Образ світового руху відчувався в композиції архітектур­ного ансамблю з його контрастами й співзвуччями, без акцен­тованого центру, з просторовою асиметрією будівель, підкрес­леними знаками переходу — мостами, брамами, галереями, доріжками, з грою рухливих переділок в інтерєрах. Принци­пова організація простору довкруж подвіря відображала не­бесний візерунок світобудови з його Великою Порожниною, як і загнуті карнизи покрівель, що нагадували про їх на­лежність небові. Використання дерева символізувало життєве зростання (камінь застосовували лише для могил). Тема повноти буття продовжувалась в організації світу в мініатюрі — саду, позбавленого заданості й регулярності, що втілювало видовищність хаосу природи в грі водних потоків серед ка­міння, в спалахах феєрверків декоративних квітів на тлі ви­шуканих дерев.[33,58-59]

Література: 1) 2; 3; 6; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 24; 25; 31; 33

2) 3; 9; 16; 21; 22; 23; 33; 34

3) 1; 4; 5; 7; 17;18; 21; 22
Варіант № 4

1. Основні концепції (парадигми) соціокультурного розвитку людства.

2. Видатні давньогрецькі драматурги Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан.

3. Порівняйте інтерпретацію однієї й тієї самої історичної події в різні

часи. У чому відмінність підходів авторів до інтерпретації? Спробуйте

визначити причини, що зумовили ці відмінності.

Повість временных літ. Помер він (Володимир) у Берестові... То новий Костянтин великого Риму; як той хрестився сам і людей своїх хрестив, так і цей зробив. Святополк сів у Києві по смерті батька свого, і скликав киян, і став давати їм подарунки. Вони же брали, але серце їх не лежало до нього, тому що братія їх були із Борисом.... Між тим Святополк задумав беззаконну справу, сприйняв думку Каїнову і послав сказати Борису: Хочу з тобою любов мати і дам тобі ще до того володіння, що ти від батька отримав, проте сам обманював його, щоби як-небудь загубити його. Святополк прийшов вночі у Вишгород, тайне покликав Путшу і вишногородських мужів боярських... він сказав їм: Не говорячи нікому ступайте і вбийте брата мого Бориса. Ті ж обіцяли негайно виконати це. Про таких сказав Соломон: Спішать вони на пролиття крові без правли...

І ось напали на нього, як звірі дикі, ...і проткнули Бориса... Ібо бувають такі слуги-біси; біси посилаються на зло, янголи посилаються для добрих справ...

Переможений Ярославом, Святополк побіг з Русі. Не міг він витерпіти на одному місці... і побіг він через Польську землю, гнав його Божий гнів, і прибіг він у пустинне місце між Польщею і Чехією, і там закінчив тяжко життя своє. Праведний суд постиг його, неправедного, і після смерті прийняв він муки окаянного... ”[33,92-93]

Костомаров М. Історичні портрети: Володимир перед кончиною більше всіх синів Бориса любив... Володимир, розподілив синам землі, тримав Бориса біля себе, явно бажаючи передати йому після себе Київське князівство. Це і озброювало проти батька Ярослава, що був літами старший за Бориса, проте ще більше озброювало Святополка, який був ще старший за Ярослава...

Святополк дарами й ласками схилив до себе киян..., проте необхідно було затвердити його і народною згодою, особливо в той час, коли були й інші претенденти... Святополк позбавився обох, послав таємних вбивць, Борис був убитий на берегах Альти, поблизу Переяславля; Гліб — на Дніпрі, поблизу Смоленська. Святополк був розбитий і утік... і забіг він кудись у пустелю між чехів і ляхів... Память Святополка вкрилась ганьбою між нащадками і прізвисько Окаянний залишилось за ним в історії.[33,93]

Література: 1) 7; 12; 13; 15; 16; 17; 21; 27

2) 3; 16; 23

3) 16; 24; 25; 30; 33; 34
Варіант № 5

1. Поняття “образ світу”, його категорії. Світове дерево як символ дохристиянської моделі світу.

2. Характеристика культури давнього Риму.

3. Кому з мислителів належать такі слова і в чому суть його концепції культури? Культура народилася з культу. Джерела її — сакральні. Навкруги храму зачалася вона і в органічний свій період була повязана із життям релігійним.

Згодні чи ні ви з таким трактуванням витоків культури? Свою відповідь

обґрунтуйте.Література: 1) 9; 22; 34; 35

2) 3; 9; 16; 21; 22; 23; 33; 34

3) 16; 21; 24; 25; 30; 34; 35
Варіант № 6

1. Міфологічна модель світу. Античність.

2. Характеристика романського мистецтва.

3. Як називається концепція культурогенезу, подана уривком тексту,в чому

її суть і хто найвідоміший її представник?

...Справжня культура не може існувати поза певним ігро­вим змістом... Культура все ще бажає в певному сенсі гратися — за взаємною домовленістю стосовно визначених правил... Гра-змагання як імпульс, більш давній, ніж культура, здавна наповнювала життя і, подібно до дріжджів, спонукала до ро­сту форми архаїчної культури.[33,50]Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 16; 19; 24; 25; 35;; 36

3) 16; 20; 21; 24; 25; 30; 34; 35
Варіант № 7

1. Міфологічна модель слов’янського світу.

2. Характерні особливості готики Франції.

3. Яка концепція культурогенезу подана у наведе­ному нижче тексті? Хто її автор? Спробуйте сформулюва­ти власну позицію щодо пропонованого погляду.

...Кожна культура вимушена будуватись на силуванні та забороні потягів... Цьому психологічному факторові належить вирішальне значення при оцінці людської культури... Люди­на наділена різними задатками потягів, яким ранні дитячі переживання надають завершальної спрямованості... Із забо­рон... культура почала невідомо скільки тисячоліть тому своє звільнення від первісного тваринного стану... Імпульсивні ба­жання... заново народжуються з кожною дитиною... Наш роз­виток рухається в такому напрямі, що зовнішній примус по­ступово переміщується всередину, і особлива психічна інстан­ція, людське над-Я, залучає його до числа своїх заповідей...

Мистецтво... дає ерзац задоволення, який компенсує пра­давні, однак такі, що переживаються і нині, культурні забо­рони, і в такий спосіб як ніщо інше примиряє з принесеними ним жертвами. Крім того, художні твори дають привід до спільного переживання цінностей і викликають почуття іден­тифікації, яких так гостро потребує будь-яке культурне коло; слугують вони також і нарцисичному задоволенню, коли зоб­ражують досягнення даної культури, певним чином нагадую­чи про її ідеали”.[33,50-51]

Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 16; 19; 24; 25; 35; 36

3) 16; 20; 21; 24; 25; 30; 34; 35
Варіант № 8

1. Античне та християнське розуміння культурного розвитку.

2. Розвиток готичної архітектури в Європі.

3. Який внесок у теорію культури зробив автор, концеп­ція якого подана в такому фрагменті тексту? Назвіть його ім’я.

Безумовно, поверхневий шар несвідомого є певною мірою особистісним. Ми називаємо його особистісним несвідомим. Однак цей шар фундаментується на іншому, більш глибоко­му, який веде своє походження і накопичується вже не з особистісного досвіду. Цей уроджений, більш глибокий шар і є так званим колективним несвідомим. Я вибрав термін колективне, оскільки мова іде про несвідоме, що має по індивідуальну, а загальну природу. Це означає, що воно містить, на противагу особистісній душі, змісти й образи поведінки, які... є всюди і в усіх індивідів тими самими. Іншими слова­ми, колективне несвідоме є ідентичним в усіх людей, утворює тим самим загальний фундамент душевного життя кожного і є за природою своєю надособистісним...

Ми можемо говорити про несвідоме лише в тій мірі, в якій здатні впевнитись у наявності змістів. В особистісному несвідо­мому це здебільшого так звані емоційно забарвлені комплек­си, що утворюють інтимне душевне життя особистості. Змістом колективного несвідомого є так звані архетипи.[33,51-52]

Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 16; 19; 24; 25; 35; 36

3) 16; 20; 21; 24; 25; 30; 33; 34
Варіант № 9

1. Середньовічне світобачення: східно-християнська і західно-християнська моделі.

2. Рицарський роман.

3. В який історико-культурний період міг виникнути такий погляд на процес культурного розвитку? Обґрунтуйте вашу думку. Назвіть ім’я філософа, якому належить уривок з тек­сту. Хто ще з культурологів притримувався такого погляду?

Я бачу на місці одноманітної картини однолінійної світо­вої історії феномен множинності могутніх культур, кожна з яких надає своєму матеріалу, тобто людській природі, свою власну форму; кожна з яких має свою власну ідею, свої власні пристрасті, своє власне життя, волю, манеру сприймати речі та свою власну смерть.

Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 16; 18; 19; 24; 25; 35; 36

3) 16; 20; 21; 24; 25; 30; 33; 34
Варіант № 10


 1. Храм як модель світобудови: староукраїнська і західноєвропейська моделі.

 2. Життя Франциска Ассізського та його “Квіточки”.

 3. Як називається концепція культури, подана нижченаведеними текстами і в чому її суть? Чому її виникнення пов’язане із XX ст.? Чи поділяєте ви думку авторів про специфіку буття культури?

Б а х т і н М.:Той чи інший можливий або фактично на­явний творчий кут зору стає переконливо необхідним лише у співвіднесеності з іншими творчими кутами зору: лише там, де на їх межах народжується істотна потреба в ньому, в його творчій своєрідності, знаходить він надійне обґрунтування й виправдання; всередині нього самого, поза його причетністю до єдності культури, він тільки голофактичний, а його своєрідність може постати лише сваволею і примхою... Кожний культурний акт упевнено живе на межах: у цьому його важливість та зна­чимість; відірваний від меж він втрачає ґрунт, стає порожнім, зарозумілим, вироджується і вмирає.[33,52]

Б і б л є р В.:Культура є формою водночас і буття, і спілку­вання людей різних культур — минулих, теперішніх і майбутніх, форма діалогу і взаємопородження цих культур... Час такого спілкування — теперішнє; конкретна форма такого спілкуван­ня, такого співбуття (і взаємопородження) минулих, теперішніх і майбутніх культур — це форма (подія) твору; твір — форма спілкування індивідів на обрії спілкування особистостей, форма спілкування особистостей як (потенціально) відмінних культур.[33,52]

Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 8; 16; 19; 32; 33; 36

3) 16; 20; 21; 24; 25; 30; 33; 34
Варіант № 11

1. Давньоукраїнська ікона як образ світу.

2. Данте Аліґ’єрі: життя і творчість.

3. Кому із західних філософів належить наведена нижче історико-культурна концепція? Який погляд на культуру та її сутність вона відображає?

...Вісь світової історії слід віднести, мабуть, до часу при­близно 500 років до н. є., до того духовного процесу, який тривав між 800 і 200 рр. до н. є. Тоді відбувся найрізкіший поворот в історії. Зявилася людина такого типу, яка зберег­лася і по цей день. Цей час ми будемо називати коротко — осьовим часом.

У цей час відбувається багато незвичайного. У Китаї жили тоді Конфуцій і Лаоцзи, виникли всі напрями китайської філо­софії, мислили Моцзи, Чжуанцзи, Лецзи і незчисленне число інших. В Індії виникли Упанішади, жив Будда; у філософії — в Індії, як і в Китаї, — було розглянуто всі можливості філо­софського осмислення дійсності, аж до скептицизму, до мате­ріалізму, софістики й нігілізму; в Ірані Заратустра вчив про світ, в якому точиться боротьба добра зі злом; у Палестині виступили пророки Ілія, Ісайя, Ієремія, в Греції — це час Гомера, філософів Парменіда, Геракліта, Платона, трагиків, Фукідіда і Архимеда. Все те, що повязано з цими іменами, виникло майже одночасно протягом небагатьох століть у Ки­таї, Індії і на Заході незалежно одне від одного.

Нове, що виникло у цю добу в трьох згаданих культурах, зводиться до того, що людина усвідомлює буття в цілому, са­мого себе і свої межі... У цю добу були розроблені основні категорії, якими ми мислимо по цей час, закладені основи світових релігій, що й сьогодні визначають життя людей.[33,52-53]

Література: 1) 16; 21; 24; 25; 30; 33; 34

2) 8; 16; 18; 19; 32; 33

3) 16; 20; 21; 32; 33; 34; 36


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Культурологія\" для студентів бакалаврського напряму 030601 \"Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка