Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботиСкачати 74,03 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір74,03 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Прошу розмістити на сайті ДНУ у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали:

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ

КАФЕДРА

зарубіжної літератури

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Мова та література (англійська, німецька, французька)

КУРС

2

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Основи наукових досліджень

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

Привалова Л. П.,

ВИД МАТЕРІАЛУ

Методичні вказівки

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ( у МБ)

54,5 KB

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

Потніцева Т. М. завідувач кафедри


Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Цілі та завдання курсової роботи
Працюючи над курсовим твором, студент повинен здобути навички наукового дослідження, оволодіти методикою роботи з критичними джерелами та художніми текстами, ознайомитися з історіографією науки, різними типами та жанрами літературознавчої та перекладацької роботи.

У процесі виконання студент має можливість поглибити знання теорії та історії літератури та перекладознавства, набути уміння професійно досліджувати художні твори в широкому контексті – соціокультурному та історико-літературному, навчатися розмірковувати логічно, послідовно, аргументовано.

Письмове оформлення роботи зобов'язує студента поліпшувати культуру письмової мови, грамотно доводити свою точку зору, чітко визначати свою концепцію.
Головні вимоги до курсової роботи.
Курсова робота повинна бути чітко структурованою, логічною, аргументованою і самостійно завершуватися висновками.

У курсовому творі студент повинен продемонструвати наступні вміння:

1) скласти бібліографію за темою твору;

2) відібрати та проаналізувати джерела, що мають відношення до проблеми;

3) виділити дискусійні аспекти теми та вузлові моменти, що роблять тему актуальною;

4) скласти чіткий план роботи;

5) послідовно викласти зміст роботи, переконливо обґрунтувати свої спостереження та думки.

Методичні вказівки допоможуть студентові у роботі над основними розділами курсового твору.


Вибір теми курсової роботи
Тематика, розроблена на кафедрі зарубіжної літератури, підказана тими історико-літературними та теоретичними курсами, які вже є засвоєними другокурсниками або вивчаються протягом III семестру, тому це, насамперед, класична література, ті її аспекти, які дозволяють студентові виявити самостійність.

У запропонованій тематиці курсових робіт для другого курсу романо-германського відділення вирізняються декілька напрямків досліджень.Перший напрямок пов’язаний з описом історії перекладацької діяльності на Україні, пов’язаний с перекладами найвизначніших українських письменників, які перекладали кращі зразки західноєвропейської і американської літератури.

Студент повинен познайомитися з перекладацькою творчістю І.Франка, Л.Українки, М.Коцюбинського та інших.

Завданням студента є не тільки опис перекладацької спадщини українських письменників минулого, але й аналіз їх актуальності, художньої цінності, яка відчувається і сьогодні.

У курсових роботах такого роду студенти повинні проілюструвати свої спостереження підбором найбільш репрезентативних творів, які б розкривали у достатній мірі майстерність перекладача. При цьому обов’язковою є порівняльна робота з оригіналом, власним підрядковим перекладом, який повинен довести філологічне та історико-літературне осмислення твору-об’єкта анлізу.


Другий напрямок в тематиці курсових робіт пов’язаний з аналізом доробку сучасних українських перекладачів західноєвропейської та американської літератури. В цьому випадку студент повинен критично оцінювати переклади, виявляти їх гідність та недоліки. При цьому обов’язковим є зіставлення як із власними варіантами перекладу найбільш складних фрагментів тексту, так і з канонічними перекладами, виконаними майстрами художнього перекладу минулих років і століть.
У третьому напрямку тематики курсових робіт пропонуються роботи теоретичного характеру, де з’ясовуються складні та досі актуальні проблеми перекладу художнього тексту. До таких відносяться проблема адекватного перекладу, співвідношення у перекладі жанрових та стильових прийомів, майстерність у відтворенні ключових слів та образів, антропоніміці, назв творів, у яких нерідко концентрується задум всього твору.

І, нарешті, до четвертого, останнього, напрямку в тематиці курсових робіт відносяться ті роботи, де студент повинен сам спробувати себе у ролі перекладача художнього тексту. Студентам пропонується вибрати той текст (класичний або сучасний), який йому до вподоби.

Задачею студента є не тільки знайти адекватні художні форми відтворення іншомовної форми твору в українській мові, а й пояснити увесь хід його роздумів щодо вибраного варіанту перекладу. Бажано в цьому випадку зіставити з тими перекладами твору, що вже існують.Окремі теми – за бажанням студента – можуть бути уточнені або частково змінені.

Починати роботу слід з вдумливого, багаторазового читання твору (творів), старанного, детального вивчення існуючої критичної літератури, уточнення термінологічного апарату та визначення бібліографії. Не менш важливим є вибір методології дослідження (з різними типами сучасних методологій та методик студент обізнаний з курсу „Вступ до літературознавства” та дисципліни, у межах якої виконується курсова робота). Найбільш зручною формою роботи з джерелами та текстом є картки, на яких і робляться виписки з обов'язковим зазначенням теми та вихідних бібліографічних даних та сторінок.Структура курсової роботи та вимоги до кожного компоненту структури.
Після вибору теми і опрацювання рекомендованої літератури студент починає роботу над вступною частиною. В ній повинні бути присутні:

1) визначені мета та завдання, які ставить перед собою автор;

2) мотивована актуальність або важливість теми, визначений ступінь дослідженості;

3) обґрунтована методика дослідження, мотивована структура курсової роботи.

Працюючи над першим, оглядовим розділом, студент повинен пам'ятати про вимоги до цієї частини: повнота та репрезентативність літературознавчих джерел (монографії, проблемні наукові статті, в тому числі написані мовою, що вивчається); хронологічна послідовність і проблемний принцип їх аналізу; зіставлення концепцій, підходів, точок зору, обґрунтованість переваг. Завершується огляд висновками: в яких аспектах вивчалася творчість письменника, в якій мірі приділялася увага проблемі, над якою працює автор курсової роботи.

Другому – аналітичному – розділу передує теоретичний підрозділ, у якому уточнюється літературознавча термінологія, теоретичне наповнення категорій: конфлікт, композиція, жанр, метод, поетика і т.ін. У ньому можуть бути представлені сталі уявлення, закріплені в довідковій літературі (словниках літературних термінів, літературознавчих енциклопедичних словниках, підручниках з теорії літератури), – це мінімум, або залучені спеціальні науково-теоретичні дослідження. Студент у цьому підрозділі з'ясовує свій інструментарій, уточнює зміст термінів, якими буде оперувати.

Старанно і уважно прочитаний художній текст студент самостійно аналізує в аспекті проблеми, визначеної у темі курсової роботи. Твір розглядається у соціокультурному контексті, у співвідношенні з літературними тенденціями, у зіставленні з іншими творами письменника та його попередників та сучасників. Спостереження спеціалістів-дослідників, використані студентом, повинні супроводжуватися посиланням на автора та коментарем (це спостереження є влучним чи сумнівним). Цитуючи твір, студент обов'язково має вказати, за яким виданням він це робить.

Студент аналізує оригінальний текст, звертається і до перекладів для з'ясування їхньої адекватності оригіналові. Наводячи цитати, обов'язково їх коментує, виявляє художню природу тексту.

Завершують курсову роботу висновки – конкретні, чіткі, такі, що відповідають темі та складовим дослідження. Список використаної літератури складається у алфавітному порядку – спочатку російські та українські джерела, потім видання іноземними мовами.

До роботи додається реферат за встановленою формою, анотація або résumé, написані мовою, що вивчається (зразок див. у „Додатку”). У роботі філолога неприпустимі орфографічні ті стильові помилки, недбалість у оформленні.


Додаток

Зразки оформлення титульного листа, реферату, анотації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА


КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КУРСОВА РОБОТА

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ НОВЕЛИ ҐЕОРҐА БЮХНЕРА “ЛЕНЦ”

Виконавець:

студентка групи УТ-05-1 Ю. А. Іванова


Керівник:

ст. викл. кафедри зарубіжної

літератури Т.Є. Пічугіна
Дніпропетровськ


2009

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 30 стор., 25 джерел


Тема роботи: Особливості поетики новели Георґа Бюхнера “Ленц”

Об’єкт дослідження: новела Ґ. Бюхнера “Ленц”

Мета роботи: визначити основні аспекти дослідження творчості Бюхнера в сучасному літературознавстві, виявити основні риси німецького романтизму, проаналізувати особливості поетики новели Бюхнера “Ленц”, співвіднести біографічні нотатки про Ленца та форми їх трансформації в новелі Бюхнера

Одержані висновки та їх новизна: в процесі аналізу літературознавчих досліджень, присвячених Бюхнеру, було виявлено, що творчість німецького письменника у вітчизняній філологічній науці розглядалась лише оглядово, а його новела “Ленц” ще не ставала об’єктом дослідження; були виявлені поетологічні риси романтизму; аналіз новели “Ленц” свідчить, що в цьому творі наявні риси романтизму, а трансформація біографії Ленца в новелі має романтичних характер.

Результати дослідження можуть бути застосовані у курсі “Історія зарубіжної літератури ХІХ ст..” та у спецкурсах з історії німецької літератури

Перелік ключових слів: РОМАНТИЗМ, БІОГРАФІЯ, ХРОНОТОП, ГЕРОЙ, НОВЕЛА, ПОЕТИКА

ANNOTATION
Die Semesterarbeit der Studentin des 2. Studienjahres der Fakultät für die ukrainische und ausländische Philologie und Kunstwissenschaft Olena Iwanowa zum Thema „Die Besonderheiten der Poetik der Erzählung von G.Büchner „Lenz“.

Seiten – 30, Bibliographie – 25.
Каталог: metodi -> ffilol -> mova ta literatura francuska
metodi -> До листа Міністерства
metodi -> Управління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
mova ta literatura francuska -> Підготовка та оформлення курсових робіт з основної іноземної мови
ffilol -> С. С. Аверінцев про інтерпретацію образа Едіпа в трагедії Софокла
ffilol -> Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
ffilol -> Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами»
«управління фінансовими проектами» для студентів напряму 030508 «фінанси І кредит»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців
Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconРекомендації до курсових І кваліфікаційних робіт з української літератури
Виконання курсової роботи – невід’ємна частина навчального плану кожній спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconДраматургія Старицького
Мета курсової роботи: визначити мотив самотності героїв у драматургії М. П. Старицького
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050303 «Обладнання лісового комплексу»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1
Чи може роботодавець вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка