Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами»Скачати 304,28 Kb.
Дата конвертації02.02.2018
Розмір304,28 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ПУЛЮЯ

Кафедра економіки та фінансів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПРОЕКТАМИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Тернопіль - 2015

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління фінансовими проектами» для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. Радинський С.В. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 18 с.Укладач: Радинський Сергій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ

Рецензент: Фроленко Роман Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ

Химич Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ


ЗМІСТ

Вступ


1. Загальні вимоги до курсової роботи

2. Основні етапи та порядок виконання курсової роботи

3. Зміст і структура курсової роботи

4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи

5. Критерії оцінювання курсової роботи

Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Управління фінансовими проектами»

Додаток Б. Приклади плану курсової роботи

Додаток В. Зразок оформлення титульної сторінки

Додаток Г. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел

ВСТУП
Дисципліна «Управління фінансовими проектами» є базовою дисципліною у підготовці бакалаврів з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Предметом вивчення цієї дисципліни є закони й закономірності функціонування базових категорій теорії фінансів, фінансових відносин. Цей предмет вивчає механізм функціонування фінансової системи, можливостей використання її елементів та внутрішніх зв’язків для найбільш ефективного функціонування ринкової економіки.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Управління фінансовими проектами» є розширення і поглиблення теоретичних знань із дисципліни; надбання навичок самостійного узагальнення та викладення матеріалу, набутого з літературних джерел інформації; проведення аналізу законодавчої та нормативної бази.

Завдання курсової роботи визначаються її метою та передбачають:


 • освоєння студентом первинних навичок науково-дослідної роботи під
  керівництвом викладача;

 • систематизацію, поглиблення та закріплення окремих теоретичних питань із дисципліни;

 • здобуття навичок самостійно працювати з інформаційними джерелами;

 • надбання навичок виявлення існуючих проблем за темою дослідження та розробки рекомендацій щодо їх вирішенню;

 • виховання в студента критичного ставлення до літературних джерел і практики з метою виявлення в них недоліків та обґрунтувань пропозицій щодо їх усунення.

Завдання курсової роботи передбачають навчити студента таким умінням і навичкам:

 • підбирати наукову й економіко-статистичну інформацію, законодавчі та нормативно-правові матеріали з певної теми;

 • систематизувати та узагальнювати економічну інформацію, критично її обмірковувати, використовуючи наукові методи й інструменти дослідження;

 • застосовувати теоретичні знання, робити висновки та аргументовано доводити свою точку зору;

 • викласти в письмовій формі матеріали проведених досліджень відповідно до впроваджених вимог.


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи є одним з етапів підготовки студентів до виконання ними дипломної роботи. Курсова робота є самостійною науково - дослідницькою роботою студента.

Теоретичною та методологічною основою написання курсової роботи виступають концепції світової та вітчизняної економічної думки з питань сутності функціонування фінансових відносин у конкретних умовах суспільного виробництва, зокрема становлення та проблеми розвитку фінансової системи України.

Висвітлення положень у роботі повинно ґрунтуватися на вимогах основних економічних законів; наукових, проблемного та дискусійного характеру публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів теоретичного плану; стану та аналізі відносин, що досліджуються в конкретній ситуації (країні, галузі, етапі тощо.). Студент повинен глибоко вивчити та всебічно використати законодавчий, методичний та інструктивний матеріал відповідно до теми дослідження.

Автор курсової роботи повинен продемонструвати творчий підхід при формуванні й вирішенні завдань виконання курсової роботи. Питання плану повинні логічно та послідовно розкривати тему й розглядатися в аспекті загальнодержавної проблеми оптимізації та підвищення ефективності функціонування фінансового механізму, показати вміння виконувати економічні розрахунки, робити прогнози з залученням комп'ютерної техніки; ілюструвати текстовий матеріал розробленими графіками, діаграмами, таблицями.

Робота повинна бути виконана методично правильно і грамотно за затвердженою темою та узгодженим керівником планом; акуратно та правильно оформлена та представлена на кафедру в установлений термін.

Рекомендований обсяг курсової роботи 35 - 40 аркушів машинописного тексту з використанням прикладних програм ЕОМ.

З метою якісного й своєчасного виконання курсової роботи студент повинен дотримуватися затвердженого на кафедрі графіка виконання роботи.


2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи передбачає проведення таких етапів: 1. Вибір теми курсової роботи та визначення мети дослідження.

 2. Підбір, вивчення та опрацювання літературних джерел, законодавчо-нормативних документів, матеріалів, складання бібліографії.

 3. Складання плану та його затвердження науковим керівником. Визначення завдання, які необхідно вирішити в процесі написання курсової роботи.

 4. Збір та аналітичне оброблення матеріалу для курсової роботи, вибір програм дослідження на ЕОМ.

 5. Написання курсової роботи.

 6. Оформлення курсової роботи, реєстрація на кафедрі та подання її на перевірку науковому керівникові.

7. Захист курсової роботи.

Кафедрою встановлюється календарний графік написання курсової роботи в цілому та виконання окремих її етапів зокрема. Затверджений графік доводиться до відома студентів.

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою економіки та фінансів відповідно до вимог сучасного стану розвитку економіки України, підвищення ролі фінансів, а також потреб сьогодення щодо функціонування фінансових відносин у суспільстві (додаток А). В академічній групі виконувати курсову роботу на одну й ту ж тему може тільки один студент.

Тему курсової роботи студент обирає самостійно або консультується з науковим керівником із запропонованого кафедрою переліку. Критерієм вибору теми можуть бути наукові інтереси, напрямки практичної діяльності, забезпеченість напрямку дослідження (теми) літературою, актуальність, крім обов'язковості виконання курсової роботи - зацікавленість темою тощо. Студент має можливість запропонувати власну тему, або частково змінити назву. У цьому випадку студент повинен обґрунтувати її доцільність та актуальність, узгодити свої дії з науковим керівником. При виборі теми необхідно врахувати наукове й практичне значення проблеми, можливість використання її результатів для практичного використання.

Курсова робота являє собою власне наукове дослідження автора на матеріалах опрацьованих джерел та економіко-статистичної інформації. Вона виконується не тільки на основі вивчення рекомендованої програмою курсу літератури, а й на матеріалах додаткових інформаційних джерел. Підбір, вивчення та опрацювання літератури студент проводить самостійно.

Формування матеріалу для написання курсової роботи необхідно розпочинати з перегляду підручників, навчальних посібників, визначити основні напрямки дослідження для поглиблення теми. Використовуючи систематичні каталоги бібліотек, електронний каталог, студент має визначити, які монографічні видання, довідники, брошури, статті в періодичній пресі були опубліковані за обраною темою. Особливу увагу слід приділити ознайомленню зі змістом матеріалів журналів «Фінанси України», «Економіка України», «Фондовий ринок», «Гроші і кредит», а також газет «Фінансова Україна», «Урядовий кур'єр», «Галицькі Контракти», «Бізнес» електронним інформаційним ресурсам, офіційним сайтам фінансових установ та ін. Обов'язково слід використовувати Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента, інструктивні матеріали Міністерства фінансів стосовно організації та регулювання діяльності фінансової системи, фінансових відносин, тощо.

Поглиблення теоретичних знань за темою слід продовжити з вивченням монографічних видань, опрацювати законодавчу та нормативну базу.

Враховуючи значні зміни в соціально-економічному житті України, зміни в законодавчій та нормативній базі обробку матеріалів періодичних видань (за останні 2 - 3 роки), слід розпочинати з останніх номерів журналів та газет до більш ранніх; законів повного тексту - з обов'язковими доповненнями та змінами.

При визначенні літератури слід робити певні виписки теоретичних положень фактів, статистичних матеріалів, проблемних та нечітко визначених положень стосовно досліджуваної теми. Паралельно із цим можна записувати особисті міркування, питання для уточнення на консультації з науковим керівником, оцінювальні характеристики. Необхідно вказувати джерело інформації з внесенням усіх реквізитів того, з якого зроблена виписка, чи використані цифрові матеріали, на якій сторінці вони розміщені.

Зроблені виписки стосовно теми в обсягах завдання керівника слід систематизувати в напрямках: теоретичні положення та концепції, дискусійні матеріали, проблеми та протиріччя; цифрові дані та конкретні факти, нормативні документи; практика функціонування грошового та кредитного механізму в різних сферах суспільного життя в Україні, в економічно розвинутих країнах.

Виходячи з наявності матеріалу, його критичного обміркування, визначити логіку викладання матеріалу, передбачити повноту та завершеність розкриття теми, що реалізується через складання плану студентом.

План курсової роботи включає найбільш істотні моменти теми, їх розкриття сприяє вирішенню поставлених завдань. Питання плану мають бути чітко сформульованими, не громіздкими, але націлювати на концентроване викладання їх змісту. План затверджується керівником, може уточнюватися в процесі написання роботи. Усі зміни обов'язково погоджуються з науковим керівником.

План курсової роботи включає: вступ, основну частину - 3 розділи (як виняток - більше), висновки.

Назва та зміст розділів і підрозділів, їх співвідношення визначаються з урахуванням обраної теми та передбачають логічно взаємопов'язане викладання результатів дослідження та повне відображення змісту курсової роботи. Орієнтований план наведено в додатку Б.

Після узгодження плану переглядається весь наявний матеріал, проводиться певне оброблення та аналіз економіко-статистичних даних, практики дії грошово-кредитного механізму. Перевіряється достатність матеріалу для вирішення всіх поставлених завдань; виокремлюються матеріали для додатків та основної частини роботи, визначається центральний стрижень розділу, планується логічна послідовність викладення матеріалу, ілюстрації та їх види.

Написання курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого плану.


Вимоги до курсової роботи:

 • робота має бути самостійною науковою працею студента, написаною грамотно на основі літературних джерел та фактичного матеріалу, залученого зі статистичних збірників, засобів масової інформації чи самостійно зібраного студентом. Без використання практичного матеріалу робота до захисту не допускається. Дослівне списування з літературних джерел у ній також не допускається;

 • стиль написання повинен бути науковим та послідовним, думки викладатися чітко та конкретно;

- робота повинна мати дослідницький, а не розповідний характер, тобто в ній поряд з викладенням матеріалу мають бути порівняльний аналіз точок зору різних авторів на одні й ті самі питання з аргументованим ставленням студента до них, найбільш важливі положення роботи й власні висновки слід підкріплювати
практичним матеріалом чи думкою авторитетного вченого, а також економіко-
математичними викладками;

- зміст роботи слід викладати в логічній послідовності, лаконічно, без повторів і неприйнятих скорочень, без відступів від теми, що досліджується;

- теоретичні положення в роботі повинні базуватися й підкріплюватися
аналізом різних джерел інформації, а також схемами, графіками, таблицями,
діаграмами (в тексті чи в додатках) для того, щоб були виявлені проблеми,
тенденції, виходячи з яких формуються висновки, прогнози, пропозиції;

- на всі запозичені з літератури оригінальні думки, цитати, цифрові дані слід робити за текстом посилання на їх джерела;

- в кінці кожного розділу (підрозділу) потрібно робити узагальнення чи
короткі висновки, що мають забезпечити логічний перехід до наступного етапу
дослідження;

- результати аналізу та дослідження проблеми повинні відображатися в обґрунтованих і чітко сформульованих рекомендаціях з вирішення досліджуваної проблеми; результатам аналізу обов'язково необхідно дати економічну інтерпретацію, тобто оцінку; з'ясувати основні тенденції, стан проблеми, «вузькі місця» за темою дослідження та намітити можливі резерви і напрямки поліпшення ситуації, зробити відповідні висновки;

- для аналітичного оброблення інформації доцільно використати економіко-математичні методи та сучасні пакети прикладних програм ЕОМ.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку В.

Оформлення наукових джерел, що були використані в курсовій роботі, слід виконувати за вимогами, які подані в додатку Г. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11].

Закінчена курсова робота у визначений кафедрою термін надається науковому керівникові для перевірки.

Представлена курсова робота має відповідати висунутим вимогам щодо її написання. Якщо робота виконана на низькому науково-методичному рівні, з порушенням вимог цих методичних вказівок, вона повертається студентові з рецензією наукового керівника на доопрацювання.

3. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст і структура курсової роботи базуються на проблемності предмета дослідження.Курсова робота включає зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки.

У вступі на 2 - 3 сторінках:

- обґрунтовується актуальність вибраної теми;


 • визначається ступінь дослідження теорії та практики в працях вітчизняних та зарубіжних авторів;

 • формулюється мета (зазвичай відображає орієнтацію на кінцевий результат дослідження та розробку пропозицій і рекомендацій);

 • указуються завдання курсової роботи, вирішення яких забезпечує досягнення поставленої мети;

 • визначається предмет та об'єкт дослідження;

 • характеризуються джерела отримання інформації, що використані для дослідження в курсовій роботі;

- указується методологічна основа дослідження, основні методи та прийоми аналізу, які використані при виконанні роботи;

- наводяться посилання на пакети програм ЕОМ, що будуть використані при дослідженні теми.Основна частина (30 - 35 сторінок) відображає основний зміст роботи, розкриваючи тему дослідження. Ця частина роботи поділяється на 3 розділи та включає:

 • теоретичне обґрунтування, економічну сутність, полеміку та дискусійність щодо предмета дослідження;

 • розглядаються концепції формування та розвитку предмета дослідження, форми проявлення в суспільному житті явищ та відносин залежно від тих проблем, які вивчаються; розкривається історія (огляд) розвитку цієї проблеми, огляд зарубіжного досвіду. На основі зібраних фактичних даних дається аналіз чинної практики з теми курсової роботи. Викладення теоретичного матеріалу повинно базуватися на різних існуючих точках зору на проблему, з аргументованими дією економічних законів, з власними міркуваннями, яких автор роботи буде дотримуватися в подальшій розробці теми.

У другому розділі курсової роботи проводиться дослідження стану діючої практики організації фінансових відносин, аналіз певної економічної ситуації (явища, стану, розвитку) в Україні, регіоні чи сфері суспільних відносин, приводиться порівняння аналогічних явищ у зарубіжних країнах.

У третьому розділі роботи, спираючись на проведений аналіз наукової літератури, студент повинен розглянути основні шляхи вдосконалення регулювання досліджуваних процесів та відносин, подати напрями вирішення наявних проблем. Студент повинен окреслити найбільш ефективні методи, направлених на усунення протиріч та вдосконалення грошового і кредитного механізму в суспільному відтворюючому процесі. Доцільно вказати на конкретні об'єктивні труднощі впровадження визначених методів. Наприкінці третього розділу необхідно навести комплекс теоретичних рекомендацій щодо поліпшення організації фінансових відносин у країні та підвищення їх ефективності в сучасних умовах економічного розвитку.

Методологічною базою основної частини курсової роботи виступають економічні закони, Закони України, нормативні й інструктивні документи міністерств і відомств України. Насамперед, потрібно акцентувати увагу на стимулюючу роль фінансів в господарський і соціальній сфері держави та підвищення їх ролі в подальшому розвитку ринкових відносин.

Якість цього розділу зростає, якщо студент використовує статистичні, економіко-математичні та аналітичні методи дослідження; ілюструє текстовий матеріал аналітичними таблицями, схемами, графіками, діаграмами, побудованими на результатах проведеного аналізу. За його результатами дається оцінка конкретному явищу, виявляються протиріччя, проблеми та фактори, що їх формують.

У висновках (2 - 3 сторінки) студент в узагальненому вигляді в логічній послідовності викладає короткі, чітко сформульовані й обґрунтовані висновки і пропозиції, що випливають із результатів досліджень за темою роботи. У висновках має бути відображено стан предмета дослідження, виявлені проблеми та можливі заходи щодо їх вирішення.

Список використаних джерел містить тільки ті джерела інформації, що були використані при написанні курсової роботи. Нормативні документи слід вказувати чинні на період написання роботи, а статистичні дані - за період дослідження.

Додатки включають структурно-логічні схеми, статистичні матеріали, запозичені з першоджерел; машинограми, таблиці, графіки, які доповнюють та виступають підставою для формування положень, висновків та пропозицій щодо основної частини роботи.
4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана на належному рівні курсова робота здається науковому керівнику для перевірки.

Робота, яка містить суттєві недоліки (про їх наявність можуть бути зроблені зауваження в тексті) або не відповідає вимогам по виконанню курсової роботи повертається студентові на доопрацювання. З повторно виконаною роботою подається її попередній варіант.

Якщо робота допущена до захисту, але містить зауваження та вказані недоліки керівника, то студент зобов'язаний ознайомитися з ними, до терміну захисту усунути їх та підготуватися до захисту курсової роботи. При цьому забороняється виривання сторінок, знищення зауважень рецензента, виправлення в тексті та інше. Ліквідація зауважень оформляється або з іншого боку аркуша в тексті, там, де це необхідно, або вкладанням додаткових аркушів. Студент, який не виконав вищезазначені вимоги в зазначений термін, до захисту курсової роботи не допускається.

Студент захищає курсову роботу в термін, затверджений кафедрою. Мета захисту - виявити рівень володіння студентом матеріалом за обраною темою.

Процедура захисту має з'ясувати: • глибину знань теоретичних положень теми;

 • знання економічної літератури й вміння працювати з нею;

 • вміння залучати та використовувати законодавчі акти та матеріали інструктивно-методичного характеру;

 • вміння пов'язувати теоретичні знання з практикою;

 • ступінь усунення студентом недоліків, указаних у рецензії та на полях роботи;

 • ступінь самостійності виконаної роботи.5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оцінювання курсової роботи здійснюється передусім залежно від глибини розкриття теми, обґрунтованості висновків та пропозицій, творчого підходу до теми дослідження, дотримання вимог щодо виконання курсової роботи.

Оцінка «відмінно» (90 - 100 балів) ставиться якщо: робота виконана в повній відповідно до завдання і методичних вказівок; дотримано вимоги відносно обсягу, повноти розробки і взаємозв'язків розділів роботи, передбачених завданням та методичними вказівками; прийняті рішення обґрунтовано на підставі аналізу та оцінки ефективності для цих умов, із використанням сучасних методів оцінювання; матеріал викладено в логічній послідовності з посиланням на літературні й інформаційні джерела та законодавчо-нормативні документи; робота належним чином структурована (текст включає основні положення, методичні підходи, узагальнені результати, а допоміжні матеріали сконцентровано в додатках; кожний із розділів має короткі висновки; студент сумлінно поставився до роботи, творчо й самостійно працював відповідно до графіку; робота подана на кафедру не пізніше визначеного терміну і не поверталася на доопрацювання; робота написана грамотно й оформлена згідно вимогами. При незначних недоліках може бути виставлено оцінку «дуже добре» - 82-89.

Під час захисту студент на високому рівні виклав матеріал за темою дослідження, повно та грамотно відповів на всі запитання.

Оцінка «добре» (74 - 81 балів) ставиться в такому разі: робота в цілому відповідає вимогам для одержання оцінки «відмінно», але: не всі прийняті рішення достатньо обґрунтовані; мають місце деякі незначні розбіжності показників окремих розділів роботи; використана нормативна база є застарілою, а наведені показники не відповідають сучасним вимогам; відсутнє використання новітніх методів; робота не в достатній мірі структурована; оформлення роботи не в повній мірі відповідає вимогам; робота подана на кафедру після визначеного терміну, або поверталася на доопрацювання.

Під час захисту студент на достатньому рівні виклав матеріал за темою дослідження, відповіді на поставлені запитання були не впевненими, містили неточності.

Оцінка «задовільно» (64 - 73 балів) ставиться якщо: робота в цілому відповідає вимогам для одержання оцінки «добре», однак виконана не в повному обсязі; основні положення розкриті неправильно; або рекомендувалась до захисту не з першого подання, якщо не використано економіко-статистичний матеріал; робота оформлена з відхиленнями від установлених вимог; робота подана на кафедру після визначеного терміну. При дуже слабій якості роботи може бути визначено оцінку «достатньо» (35-59).

Під час захисту студент в обмеженому обсязі виклав матеріал за темою дослідження, відповіді на поставлені запитання були не повними, містили грубі помилки та неточності.

При визначенні остаточної оцінки за виконану курсову роботу враховується:


 • повнота підготовки до захисту курсової роботи (усунення зауважень, доопрацювання, підготовка доповіді тощо);

 • якість захисту (наскільки студент вільно і впевнено володіє матеріалом своєї роботи, сучасною термінологією, вміння аргументовано викладати свої думки, висновки, пропозиції);

 • повнота та якість відповідей на поставлені запитання, творчий підхід, повнота і самостійність студента при розкритті теми;

 • кількість та якість використання інформаційних джерел і вміння
  користуватися ними;

 • додержання вимог до оформлення курсової роботи.Додаток А.

Тематика курсових робіт з дисципліни «Управління фінансовими проектами»
1. Особливості управління проектами в системі фінансового менеджменту

2. Організація та реалізації інвестиційних проектів промислового підприємства

3. Організація та реалізації інвестиційних проектів у сфері послуг

4. Система управління інвестиційною діяльністю та інвестиційними проектами підприємства

5. Методи та інструменти управління фінансовими ризиками

6. Обґрунтування доцільності реалізації проекту

7. Реалізація сіткового та календарного проектування

8. Організація управління проектами на вітчизняних підприємствах

9. Планування та бюджетування витрат проекту

10. Формування та розподіл прибутку як наслідок реалізації проекту

11. Реалізація моніторингу інвестиційного проекту

12. Механізми управління якістю проекту

13. Проектний аналіз інвестиційних рішень

14. Аутсорсинг у системі проектного менеджменту

15. Фінансові результати фінансового проектування

16. Планування доходів та фінансових результатів проекту

17. Побудова організаційної структури проекту

18. Написання бізнес – плану виробничого підприємства

19. Основні складові та розділи бізнес-плану

20. Особливості бізнес-планування в умовах розвитку ринкових відносин

21. Фінансовий план в структурі бізнес-проектування

22. Техніко-економічне обґрунтування проекту

23. Особливості управління інноваційним проектом на підприємстві

24. Організація управління портфелем фінансових проектів на підприємстві

25. Фінансове планування в системі управління проектами

26. Планування та організація фінансової діяльності підприємства

27. Особливості управління грошовими потоками в процесі фінансового проектування

28. Стимулювання праці в процесі реалізації фінансових проектів розвитку підприємства

29. Вплив проектних заходів на фінансову результативність підприємства

30. Механізми удосконалення проектного фінансування на вітчизняних підприємствах

31. Планування грошових потоків в системі фінансового проектування

32. Організація бізнес – планування на вітчизняних підприємствах

33. Послідовність розробки інвестиційного проекту підприємства

34. Оцінювання ризиків реалізації інвестиційного проекту

35. Механізми подолання ризиків інвестиційних проектів

36. Проектування стратегічних рішень у системі фінансового проектування

37. Сучасні методи управління інвестиційними ризиками

38. Офшоринг в системі управління проектами

39. Методи оцінювання проекту розвитку підприємства

40. Побудова організаційної структури управління проектамиДодаток Б.

Приклади плану курсової роботи
Тема: Особливості управління проектами в системі фінансового менеджменту

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління проектами в системі фінансового менеджменту
1.1.Управління проектами в системі фінансового менеджменту та його основні фази
1.2.Критерії ефективності управління проектами в системі фінансового менеджменту

Розділ 2.Аналіз управління проектами в системі фінансового менедж-менту на
2.1. Техніко-економічна характеристика
2.2.Аналіз впливу системи управління проектами на економічні наслідки діяльності

Розділ 3.Шляхи вдосконалення управління проектами в системі фінансового менеджменту
3.1.Раціоналізація фінансової діяльності підприємства
3.2.Напрямки вдосконалення управління проектами в системі фінансового менеджменту

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


Додаток В

Зразок оформлення титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

кафедра економіки та фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління фінансовими проектами»

на тему:

Виконано студентом/кою

(напрямок, група)

(прізвище, ініціали)

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Радинський С.В.

Тернопіль 20__

Додаток Г. Приклади оформлення бібліографічного опису

в списку джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:  

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—  
   Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців
Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка