Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовкиСкачати 498,33 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2017
Розмір498,33 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

для бакалаврів усіх напрямів підготовки

денної форми навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2014

УДК 32(07)

ББК 66 я 7

П-50


Затверджено науково-методичною радою Луцького національного технічного університету,

протокол № ___ від «___» _________ 20 ___ року.

Рекомендовано до видання науково-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького національного технічного університету,

протокол № 6 від «12» лютого 20 14 року.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького національного технічного університету,

протокол № 7 від «07» лютого 2014 року.

Укладач: О.І.Ситник, кандидат політичних наук, доцент Луцького НТУ
Рецензент: О.Ю.Сільвестрова, кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ
Відповідальний О.І.Ситник, завідувач кафедри філософії,

за випуск: політології та права Луцького НТУ

П-50. Політологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / уклад. О.І.Ситник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 48 с.

Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на виконання конкретних завдань.

УДК 32(07)

ББК 66 я 7

© .І.Ситник, 2014

ПЕРЕДМОВА

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один із найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. В сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

У системі вищої школи основними принципами викладання та вивчення політології мають стати ті, які викристалізувані зарубіжним і вітчизняним досвідом розвитку гуманітарної науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені практикою. Серед них – фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського тощо.

Нині в системі гуманітарної підготовки студентів в Україні відбуваються кардинальні перетворення, спрямовані на інтелектуальний і моральний розвиток особистості, піднесення рівня загальної освіченості майбутнього фахівця, що є важливою умовою його професійного самовизначення. Вирішального значення у цьому процесі набуває розвиток політичної освіти громадян. Вона має полягати у культивуванні цінностей, прав, свобод і гідності людини, прихильності до цінностей демократії, а також у мотивуванні індивідів до участі у розв’язанні проблем громадського життя. У цьому аспекті роль політичної науки надзвичайно важлива.

Логіка викладу матеріалу даної методичної розробки відповідає вимогам Положення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті.

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
І.1. Мета та завдання.

І.1.1. – З'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.
І.2. Структура курсу.

І.2.1. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

Теоретичний блок: політологія як наука, місце і роль політології у системі навчальних дисциплін соціально гуманітарного змісту, її зв'язок з суспільними наука­ми, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології, політична діяльність як спе­цифічна діяльність людей, влада як явище суспільного життя, типи, роди й види влади в суспільстві, політична влада як найбільш важлива сфера влади в суспільстві; історія соціально-політичних вчень як одна з найважливі­ших складових частин духовного розвитку людства, основ­ні політичні течії сучасності; політична система суспіль­ства, економічна, соціальна та національна політика в суспільстві, політична культура суспільства; людина і політика в сучасному світі, політичне лідерство в сус­пільстві; міжнародні політичні відносини.

Під час практичної та самостійної роботи відпрацьо­вуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готується й захищається проблемні реферати, виконується контрольні завдання.


І.3. Розрахунок навчального часу.

Загальний об'єм курсу складає - 72 години, з них: лекції - 18 годин, семінари - 18 годин, самостійна робота - 36 годин.

І.4. Вимоги до знань і вмінь студентів.

І.4.1. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати об'єкт і метод політичної науки загалом і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категорійним апаратом;


 • орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

 • мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин, про суб'єкт політики, кон­ституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави і громадського суспільства.

І.4.2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • уміти виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль та функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя.

І.5. Форми контролю.

При вивченні студентами курсу "Політологія" передбачається два види контролю: поточний і підсумковий.

І.5.1. Поточний контроль здійснюється окремо у відношенні тео­ретичного і практичного курсів:


 • контроль теоретичного (лекційного) курсу здійснює­ться після завершення кожного тематичного розділу у вигляді письмових відповідей на контрольні питання (1);

 • контроль проходження практичного курсу здійснюється шляхом індивідуального опитування студентів (2), тестових завдань (3), написання рефератів (4) тощо.

- протягом семестру студенти виконують дві модульні контрольні роботи.

І.5.2. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться за умови проходження студентами всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання екзамена­ційного білета.

За результатами поточної успішності та модульних контрольних робіт студент може отримати оцінку без складання екзамену.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
САМОСТІЙНА РОБОТА №1.

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Мета і завдання заняття: визначення об'єкта та предмета політології як науки, характеристика основних етапів її розвитку, аналіз особливостей, що зумовили місце політології в системі соціальних наук, вивчення структури, основних методів і функцій політичної науки.

Основні поняття та категорії теми: політика, політологія, політичні відносини, політична свідомість, політичні процеси, полі­тична організація, поліс, теорія суспільного договору, теорія роз­поділу влади, біхевіоризм, нормативний підхід, конфліктологічний підхід, соціологічний підхід, функціональний підхід, директивний підхід, правовий підхід, системний підхід, інституціональний під­хід, структурно-функціональний підхід, аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, логічний аналіз, моделювання.
ПЛАН

1. Політика як суспільне явище.

Поняття і структура політики. Місце політики в системі суспільних відносин. Види політики. Функції політики.2. Історія політичної думки.

Політична думка Стародавнього світу Політичні ідеї античності. Політична думка середньовіччя. Політичні вчен­ня Відродження і Нового часу. Основні напрямки політич­ної думки XIX — початку XX ст. Сучасні політичні кон­цепції.3. Політологія в системі соціальних наук.

Становлення політології як самостійної наукової дисципліни. Предмет політичної науки. Методи політології. Структура та функції політичної науки.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів, 2007. – 476 с.

2. Погорілий Д.Є. Політологія : кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К., 2008. – 432 с.

3. Політологія. Підручник/ За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

4. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – К., 2005.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). Підручник. – К., 2002.ДОДАТКОВА

1. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. - К.,1996. Розд. 1.

2. Гаджиев К.С. Политическая наука. - К., 1995. Разд. 1.

3. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995. – С. 3-12.

4. Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику //Політологічні читання. – 1994. - № 1.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 3-4.

6. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – С. 8-13.
ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ЗАПИТАННЯ


 1. Порівняйте існуючі підходи до визначення предмета
  політичної науки. Які проблеми входять до кола інтересів
  політології?

2. Порівняйте позиції комунікативного підходу до
вивчення політики з ідеями представників директивного (субстанціонального) підходу. На яких аспектах політики акцентують увагу ці підходи?

 1. Що, на Вашу думку, означає вислів: «політика — це
  мистецтво можливого»?

 2. Прокоментуйте відомий вислів Шарля де Голля: «Політика — занадто важлива справа, щоб довіряти її політикам».

 3. Як співвідносяться релігія й політика, економіка й
  політика, право й політика? У яких випадках політика проникає в усі сфери життя суспільства й підкоряє їх собі?
  Наведіть приклади.

 4. Як Ви вважаєте, який вплив має політика на професійну діяльність, якою ви збираєтеся займатися після закінчення вузу?

 5. Чому Н. Макіавеллі називають засновником нової
  політичної науки? Визначте зміст терміна «макіавеллізм».

 6. Розкрийте зміст теорії «суспільного договору». Чому
  теорію божественного походження держави замінила теорія «суспільного договору».

 7. Один з політичних мислителів Нового часу назвав
  свою роботу ім'ям біблійної міфічної істоти, ототожнивши
  її з державою. Назвіть автора цієї праці та ім'я істоти - держави.
 1. Порівняйте підходи до проблеми співвідношення
  моралі й політики в історії політичної думки. Чи можливе
  поєднання політики та моральності? Визначите актуальність цього питання для сучасної України.

11. Які основні фактори визначають специфіку державності, політичних і правових традицій, політичної думки в
Україні?
ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

 1. Наукові та побутові (масові) уявлення про політику.

 2. Політологія в системі суспільних наук.

 3. Політична думка Стародавнього світу.

 4. Політичне вчення Н. Макіавеллі.

 5. Європейська політична думка другої половини - кін­ця XX ст.: теоретичні проблеми й перспективи роз­витку у XXI столітті.

 6. Розвиток політології в Україні.


Тестові завдання

1. Що стало причиною виникнення політики (відмітити всі правильні відповіді):

- поширення християнства;

- поділ суспільства на класи і класова боротьба;

- війни, територіальні конфлікти;

- конфлікти між суспільством і особою;

- виникнення перших держав;

- виникнення ринкових відносин; необхідність підтримання стабільності і порядку.

2. Прокоментуйте такі точки зору на предмет політології:

- об’єкт вивчення – держава;

- об’єкт вивчення - влада;

- в предметі політичної науки тісно переплітаються ідеї, інститути та люди.3. В чому Ви бачите відмінність політичної науки від технічної?

а) з точки зору критерію науковості;

б) з точки зору методики прогнозування;

в) з точки зору реалізації наукових ідей.4. В Україні політологія як навчальна дисципліна постала в:

а) 60-х рр.;

б) 70-х рр.;

в) 90-х рр.5. Політологія – це наука про:

а) мораль;

б) політику;

в) суспільство;

г) техніку.

6. Визначте місце політології у системі соціально-гуманітарних наук та її зв’язок із дисциплінами, що їх Ви вивчаєте.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2.

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

Мета і завдання заняття: визначення поняття політичної влади, аналіз її змісту, структури та функцій, розгляд підходів до вивчення влади, характеристика мотивів і ресурсів політичної вла­ди, вивчення основних принципів функціонування політичної влади.
Основні поняття та категорії теми: політична влада, панування, підкорення, авторитет, мотиви влади, ресурси влади, легальність вла­ди, легітимність влади, традиційна легітимність, харизматична легітимність, раціонально-легальна легітимність, суверенність влади.

ПЛАН

1. Поняття та концепції політичної влади.

2. Мотиви підкорення та ресур­си влади.

3. Принципи організації і функціонування політич­ної влади.

4. Легітимність політичної влади в Україні.
ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів, 2007. – 476 с.

2. Погорілий Д.Є. Політологія : кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К., 2008. – 432 с.

3. Політологія. Підручник/ За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

4. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – К., 2005.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). Підручник. – К., 2002.ДОДАТКОВА

1. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. - М., 1995. Разд. 1.

2. Кравченко Д., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення //Політологічні читання. – 1993. - № 2.

3. Лебедяев В.Г. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. - № 2.

4. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – С. 74-79.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 15-16.

7. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах //Політологічні читання. – 1992. - № 1.

8. Философия власти. - М.,1993. Розд.1, 2.
ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ПИТАННЯ

1. Дайте визначення влади. В чому відмінність політич­ної влади від економічної, ідеологічної, релігійної?

2. Порівняйте різні джерела легітимності. Наведіть приклади традиційної харизматичної та раціонально-легальної легітимності політичної влади.

3. Наведіть при­клади розбіжності легальності і легітимності політичної влади.

4. Співставте поняття «політична влада» і «політичне відчуження».

5. Що таке ресурси влади?


ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

 1. Ресурси влади в сучасному суспільстві. Теорія «зсуву влади» Е. Тоффлера.

 2. Радянська номенклатура як політична еліта тоталітарного суспільства.

 3. Поняття і ознаки бюрократії. Концепція бюрократії М. Вебера.

 4. Теорія еліт в українській політичній думці: елітарні концепції В. Липинського і Д. Донцова.

 1. Політичний клієнтелізм: історія і сучасність.

 2. Політичні портрети сучасних політичних лідерів.


Тестові завдання

1. Родоначальником концепції поділу влади вважають:

а) Ш.Монтеск’є;

б) Дж. Локка;

в) К. Маркса;

г) Г.Гегеля.

2. Відмітьте три типи легітимності політичної влади за М.Вебером:

а) традиційний;

б) ірраціональний;

в) раціонально-легальний;

г) теологічний;

д) харизматичний.3. Допишіть ще одну з особливостей політичної влади:

а) верховенство;

б) публічність;

в) моно центричність;

г) різноманіття ресурсів;

д) ? (допишіть)4. Політолог Джон Мілль твердив, що „властолюбство і свободолюбство постійно антагоністичні. Де найменша свобода, там пристрасть властолюбства найнахабніша і нерозбірлива”.

Прокоментуйте це висловлювання.

5. Із названих вкажіть лише ті компоненти влади, які є структурними:

а) суб’єкт влади;

б) об’єкт влади;

в) легітимність;

г) засоби і процес;

д) політичне панування.6. Охарактеризуйте роль бюрократії та бюрократизму в суспільному житті.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Мета і завдання заняття: вивчення структури і функцій політичної системи, моделі її функціонування, розгляд основних типів політичних систем, характеристика поняття «політичний режим», аналіз основних історичних типів тоталітаризму, розгляд особли­востей авторитарного політичного режим}', характеристика демо­кратичного політичного режиму.

Основні поняття та категорії теми: політична система, «вхід» у систему, «вихід» із системи, «конверсія», «зворотний зв'язок», вимоги і підтримка, артикуляція і агрегування інтересів, рішення і дії, політичний режим, диктатура, деспотія, тиранія, охлокра­тія, автократія, тоталітаризм, фашизм, комунізм, націонал-со­ціалізм, авторитаризм, хунта, популізм, бюрократія, корпоративізм, теократія, демократія, плюралізм, опозиція, громадянське суспільство, поліархія.

ПЛАН

1. Поняття, структура і функції політичної системи.

Осно­вні підходи до вивчення політичних систем. Моделі функціонування політичної системи. Типологія політичних сис­тем.2. Особливості політичніих режимів.

Тоталітаризм і авторитаризм як форми недемократичного політичного режиму. Демократичний політичний режим: поняття й ознаки.3. Трансформація політичних режимів.

Посттоталітарні політичні режими: поняття й особли­вості. Моделі посттоталітарної трансформації політичних систем.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів, 2007. – 476 с.

2. Погорілий Д.Є. Політологія : кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К., 2008. – 432 с.

3. Політологія. Підручник/ За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К..: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

4. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – К., 2005.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). Підручник. – К., 2002.ДОДАТКОВА

1. Бодуен Ж. Вступ до політології. -К., 1995. Розд. 2.

2. Боднар А. Основи політології.-К., 1991. Розд. 4.

3. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998. – С. 3-21.

4 .Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – С. 53-56.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 16-17.

6. Політологія у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 176-179.
ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ПИТАННЯ


 1. Що такс політична система? Як вона пов'язана із іншими підсистемами суспільства? Визначте зв'язок між політичним режимом і політичною системою.

 1. Вхідні імпульси в політичну систему поділяються на
  вимоги й підтримку. Які є види вимог і підтримки? Розкрийте їх зміст.

 2. В чому відмінності між закритою та відкритою політичними системами? Назвіть країни, системи яких могли б бути віднесені до закритого або відкритого типів.

 3. Чому тоталітаризм називають феноменом XX століття? Які різновиди тоталітарного режиму виділяють у політичній науці?

 4. Які можна виділити різновиди авторитарного політичного режиму? В чому їх особливості?

 5. Визначите загальні та особливі риси у функціонуванні тоталітарного й авторитарного режимів.

 6. Наведіть приклади існуючих сьогодні тоталітарних
  режимів. До яких різновидів тоталітаризму вони відносяться?
 1. Дайте визначення демократії. Порівняйте основні сучасні моделі демократії.

 2. Що таке громадянське суспільство? Чи є наявність
  громадянського суспільства обов'язковою умовою існування демократії? Відповідь обґрунтуйте.

 3. В. Черчілль відзначав: «Демократія — це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші». Прокоментуйте даний вислів.


ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

 1. Теорії демократії в працях Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск'є,

Ж.-Ж. Руссо.

 1. Демократія в західній політичній думці ХІХ-ХХ ст.

 2. Соціально-економічні та соціокультурні передумови тоталітаризму.

 3. Антітоталітарні утопії у вітчизняній і закордонній художній літературі.

 4. Неоавторитаризм у сучасному світі.

 5. Типи політичних систем у посттоталітарних країнах: порівняльний аналіз.


Тестові завдання

1. У західній політичній науці найбільш обґрунтовану модель політичної системи розробив:

а) Д.Істон;

б) З.Бжезинський;

в) Р.Даль;

г) Р. Арон.

2. Відомий англійський філософ Нового часу Томас Гобс у своїй праці “Левіафан” пише: “...Природні закони (як справедливість, безпристрасність, скромність, милосердя і, в загальному, поведінка по відношенню до інших так, як ми хотіли б, щоб вони поводилися по відношенню до нас) самі по собі, без страху якої-небудь сили, що змушує їх дотримуватись, суперечить природним прагненням, які тягнуть нас до пристрасті, гордості, помсти, і т.п. А угода без меча лише слова, які безсилі гарантувати людині безпеку”.

На основі думок Т.Гобса, викладених у зазначеному фрагменті, доведіть необхідність і значимість держави як універсального механізму регулювання між людських стосунків і гарантування безпеки суспільства в цілому.

3. Хто в Україні представляє вищий законодавчий орган влади:

а) Верховний Суд;

б) Верховна Рада;

в) Президент;

г) Кабінет Міністрів?

4. При реформуванні політичної системи Україна повинна постати як:

а) президентсько-парламентська;

б) парламентсько-президентська;

в) парламентська республіка.5. Покажіть історію реформування політичної системи в Україні, проаналізуйте його особливості та суперечності.

6. За своїм територіальним устроєм Україна є:

а) федерацією;

б) унітарною державою;

в) конфедерацією.Каталог: 1450
1450 -> Введення до Біблії Переклад Павла Смука
1450 -> Савік Шустер
1450 -> Антоніо Джірланда старий завіт
1450 -> Добрый вечер. Я вам объясню, что происходит. Канал «1+1» нас отключил. Поэтому, ну, я думаю, что это… Вот мы сейчас пытаемся… мы сейчас пытаемся договориться с другими каналами: «112-м» – может быть, даже «24-м», – чтобы нас включили
1450 -> С. Далі план 1 – Біографія майстра
1450 -> Слово до третього видання Слово до другого видання вступна стаття, переклад І доповнення дам'яна горняткевича 5
1450 -> Розвиток хронологічних компетенцій учнів на уроках історії для підготовки до зно та дпа
1450 -> Shuster_1204.doc [биография ирма витовская]
1450 -> Наливайченко


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconЗагальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців
Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка