Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліниСторінка1/11
Дата конвертації07.07.2017
Розмір2,46 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв 2002


ББК 88 Розповсюджувати та тиражувати

К 60 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Морозов С. М., канд. психол. наук, доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

Паламарчук Л. Б., канд. пед. наук, доц.
(Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України


Лист № 14/18.2-906 від 20.06.01

Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л.

К 60 Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

ISBN 966–574–311–2

У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

Для студентів-бакалаврів економічних вузів та для всіх тих, кого ціка­вить психологія.

ББК 88

© Л. А. Колесніченко,
Л. Л. Борисенко, 2002

ІSBN 966–574–311–2 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання


КОЛЕСНІЧЕНКО Ліна Аліковна
БОРИСЕНКО Лариса ЛеонідівнаОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ПЕДАГОГІКИ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Редактор І. Судзиловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Пантюхової

Підписано до друку 24.12.2001. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,3.

Умов. фарбовідб. 9,41. Обл.-вид. арк. 10,53. Наклад 2500 прим. Зам. № 01-2194
Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458–00–66; 446–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОПОНУЄ


Навчально-методичні посібники
для самостійного вивчення

«Економіка підприємства», «Системи макроекономічного рахівництва», «Ринок праці», «Нормування праці», «Маркетингова товар­на політика», «Курс економічного аналізу», «Страхування», «Страхові послуги», «Між­народні фінанси», «Бухоблік і прийняття рішень у банках», «Телекому­нікації в бізнесі», «Прикладне програмне забезпечення», «Інформаційні системи управ­ління трудовими ресурсами», «Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід», «Алгоритмізація та програмування про­цедур обробки інформації», «Мар­кетинг у банку», «Економетрія», «Конс­титуційне право України», «Правова статис­тика», «Організаційна поведін­ка», «Маркетингові дослідження», «Історія держави і права», «Інвестуван­ня», «Релігієзнавство», «Звітність підприємств», «Макроекономіка», «Мар­кетинг», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок» (міжнародна еконо­мі­ка), «Фондовий ринок» (менеджмент), «Економічна історія», «Біз­нес-план: технологія розробки та обґрунтування», «Внутрішній еконо­мічний меха­нізм підприємства», «Стратегічне управління», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Облік та аналіз зовнішньо­економічної діяль­ності», «Статистика охорони здоров’я», «Математичне програмування», «Спеціалізована англійська мова для економістів».Монографії

Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. 263 с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. 387 с.

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України. 154 с.

Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. 227 с.

Глобалізація і безпека розвитку / Авт. колектив під кер. О. Г. Білоруса. 733 с.Корінєв В. П. Цінова політика підприємства. 257 с.

Кузьмінський Ю. А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. 268 с.

Запрошуємо до співробітництва на умовах, прийнятних для Вас!

Наша адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, р/р Київського національного
економічного університету № 25301700012135
у Київській міській філії АКБ УСБ; МФО 322012. Код 02070884.


Тел./факс: (044) 458-00-66, 446-64-58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ


Вступ 3

ПРОГРАМА КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

1. Вступ до програми 4

2. Тематичний план дисципліни 6

3. Зміст тем курсу 7

4. Контроль 13

ІІ. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вступ до психології 15

Біопсихічні властивості людини 31

Психосоціальні властивості особистості 38

Потреби, мотиви, поведінка 56

Розвиток особистості 72

«Я-концепція». Система психологічного захисту 83

Особистість та діяльність 92

Міжособистісні стосунки. Спілкування 104

Освіта в культурі людства 125

Педагогіка як наука про освіту.
Структура сучасної педагогіки 130

Навчання як головний шлях до освіти 137

Виховання — підготовка дитини до дорослого життя 148

Список літератури 156ВСТУП

Н

авчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбуваєтьсясамостійно. За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студен­тів з основними категоріями предмета, задати напрямок вивчення та зацікавити даним курсом.

Виходячи з цього, в посібнику пропонується вик­лад тем курсу, база знань за темою, основні положення до теми, рекомендована література та завдання для самостійної роботи студентів. Завдання підібрані та­ким чином, щоб можна було закріпити засвоєння тео­ретичного матеріалу, поглибити розуміння психічних феноменів (конкретної людини, процесів взаємодії, про­фесійного становлення тощо), продіагностувати власні особливості та вплинути на розвиток певних влас­ти­востей особистості. Завдання для самостійної роботи представлені двома видами: теоретичні і практичні.


ПРОГРАМА КУРСУ

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

1. ВСТУП ДО ПРОГРАМИ

1.1. Дисципліна «Основи психології та педагогіки» розглядається як функціональна з блоку дисциплін гуманітарної підготовки, оскільки її зміст є інваріантним до видів та предметів будь-якої професійної діяльності.

1.2. Дисципліна «Основи психології та педагогіки» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект).

1.3. З урахуванням того, що на засвоєння даного курсу відведено недостатній об’єм годин, програма спрямована на завдання напрямку вивчення та зорієнтована лише на елементи «Основ психології та педагогіки».

1.4. Основу елементів бази знань даної дисципліни мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

1.5. Засвоєння «Основ психології та педагогіки» має забез-
печити:


 • розуміння особистості як найвищої цінності суспільства

 • володіння основними термінами та поняттями психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

 • орієнтування у психічних феноменах;

 • усвідомлення та розуміння індивідуальних психічних особливостей;

 • набуття навичок та формування вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки для ефективного вирішення особистих та професійних проблем.

1.6. Досягнення цілей та завдань навчального предмета «Основи психології та педагогіки» відбувається за таких умов, що:

 • засвоєння змісту курсу здійснюється шляхом опанування трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи (денна форма навчання) і теоретичного та блоку самос­тійної роботи (вечірня та заочна форми навчання)

 • теоретичний блок забезпечує опанування понятійно-термі­нологічним апаратом психології та педагогіки та інших елементів бази знань даного предмета

 • практичний блок має сформувати вміння та навички застосовувати методи психології для вивчення певних психічних феноменів, використовувати методики психологічних досліджень для визначення психічних властивостей, сприяти розумінню себе та оточуючих

 • блок завдань для самостійної роботи вирішує проблеми опанування теоретичним блоком, використання набутих знань для особистісного та професійного самоаналізу та формування вмінь вирішувати складні практичні ситуації взаємодії в діаді, малій групі, колективі та соціумі взагалі.

1.7. Після засвоєння дисципліни «Основи психології та педагогіки» студент повинен:

 • знати на рівнях вміння відтворення та розуміння основних елементів бази знань навчального предмета. База знань додається до кожної теми;

 • вміти здійснювати самоаналіз та самооцінку власних психологічних особливостей;

 • вміти використовувати засвоєні знання для подальшої оцінки та вирішення проблемних ситуацій;

 • володіти навичками аналізу широкого спектра практичних ситуацій з професійної діяльності.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИНазва теми

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Вечірня
форма навчання

разом

У тому числі

разом

У тому числі

разом

У тому числі

лекцій

практ.

сам. роб.

лекцій

практ.

сам.. роб.

лекцій

практ.

сам. роб.

Вступ до психології

4

2
2

6

2
4

4

2
2

Біопсихічні властивості людини

4


4

4

4

4

2
2

Психосоціальні властивості особистості

6

2

2

2

6

6

6

2

2

2

Потреби, мотиви, по­ведінка

42

2

4

4

4


4

Розвиток особистості

6

2
4

4

4

4


4

«Я-концепція». Сис­тема психологічного захисту

4


4

4

4

4


4

Особистість та діяль­ність

62

4

44

6

2

2

2

Міжособистісні стосунки. Спілкування

6

24

4


4

62

4

Освіта в культурі людства

4

22

6

2
4

4

2
2

Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки

2

2

4


4

42

2

Навчання як голов­ний шлях до освіти

42

2

4


4

4


4

Виховання — підготовка дитини до до­рослого життя

4

4

4


4

4


4

Разом

54

10

8

36

54

4

0

50

54

10

8

36

3. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг та методичні рекомендації для студентів
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка