Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівцівСторінка1/8
Дата конвертації17.10.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ, СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПСИХІАТРІЇ

ЧАПЛИНСЬКИЙ Костянтин Олександрович


ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

для підготовки фахівців

факультету заочного навчання

працівників органів внутрішніх справ

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

Дніпропетровськ

2015

Чаплинський К.О. Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики / К.О. Чаплинський. – Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 102 с.РЕЦЕНЗЕНТИ

доктор юридичних наук, професор Антонов К.В.,

Академія митної служби України,

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін


доктор юридичних наук, професор Тертишник В.М.,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Зміст практикуму охоплює тематику усіх розділів криміналістики: вступ у криміналістику, криміналістична техніка, криміналістична тактика та криміналістична методика (організація розкриття та розслідування злочинів). В практикумі висвітлені методичні рекомендації для виконання практичних завдань та лабораторних робіт, запропоновані ситуаційні задачі з усього курсу криміналістики, типовий перелік екзаменаційних питань з криміналістики та наданий вичерпний список рекомендованої літератури.

Практикум дозволить значно підвищити, закріпити й розширити теоретичні знання, практичні вміння і навички та перевірити ступінь засвоєння учбового матеріалу.

Криміналістичний практикум призначений для курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів МВС України.Обговорено та затверджено на засіданні кафедри

криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

31 серпня 2015 року, протокол № 2

Автор

ЧАПЛИНСЬКИЙ Костянтин Олександровичначальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник міліції

ЗМІСТ


1. Загальні методичні рекомендації до написання криміналістичного практикуму..............................................................................................С. 4

2. Завдання для виконання криміналістичного практикуму...................С. 10

3. Список типових екзаменаційних питань з криміналістики.................С. 64

4. Список рекомендованої літератури.......................................................С. 80

5. Додатки.....................................................................................................С. 99ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРАКТИКУМУ

1. Чинними навчальними планами передбачено вивчення слухачами факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ дисципліни «Криміналістика». Оволодіння криміналістичними знаннями передбачає не лише засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й відпрацювання практичних умінь та навичок застосування сучасних техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, що можуть набути статусу речових доказів у кримінальній справі.

Педагогічна практика свідчить, що найбільш ефективному засвоєнню наукових положень криміналістики й придбанню необхідних практичних умінь та навичок, які передбачено програмою курсу, сприяє самостійне виконання слухачами у міжсесійний період контрольної роботи (криміналістичного практикуму). Оволодіння вказаними навичками дозволить слухачам у майбутньому більш кваліфіковано здійснювати оперативну, слідчу, прокурорську, судову та адвокатську діяльність.

2. Криміналістичний практикум – це самостійна навчально-наукова робота з окремих тем з криміналістики, здійснювана слухачем факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ.

3. Тематика та плани контрольних робіт затверджуються кафедрою криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету окремо на кожний навчальний рік. Із завданнями до контрольних робіт слухачі можуть ознайомитися у загальній (юридичній) бібліотеці, в навчально-методичному кабінеті кафедри та у методистів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ.

4. Визначення номеру варіанта контрольної роботи між слухачами однієї групи факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ здійснюється за списком слухачів у журналі обліку занять з дисципліни «Криміналістика» на момент розподілу тем. Особистий номер за списком групи можна з’ясувати у старших інспекторів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ або на кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету.

5. Перед тим, як розпочати виконання контрольної роботи, слухачу треба уважно ознайомитись з методичними вказівками та необхідною літературою. Крім рекомендованої літератури також доцільно використовувати новітні накази, вказівки та рекомендації МВС України з окремих питань.

Слухач під час написання контрольної роботи повинен опрацювати монографії (як мінімум 1-2), підручники (не менше 2-3), навчальні та навчально-практичні посібники (не менше 3), статті у всеукраїнських юридичних виданнях («Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник прокуратури», «Юридична Україна» та ін.), а також в «Науковому віснику Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» (не менше 5). Пріоритет слід надавати літературі, виданій в останні роки.

6. Виконання контрольної роботи:


  • не у повному обсязі;

  • не за своїм варіантом або переписування з аналогічної роботи іншого слухача;

  • шляхом механічного переписування літературних джерел з одного підручника, посібника, лекції тощо;

  • на підставі не чинних нормативно-правових актів;

є безумовною підставою для повернення її слухачу факультету заочного навчання на доопрацювання.

7. У процесі написання контрольної роботи слухач може отримувати консультації у науково-педагогічного складу кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету.

8. Контрольна робота повинна мати титульний аркуш та зміст.

8.1. Титульний аркуш є першою сторінкою контрольної роботи і заповнюється згідно з додатком № 1. Титульний аркуш не нумерується.

8.2. Зміст подають на початку контрольної роботи після титульного аркушу. Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх завдань контрольної роботи, а також висновків та додатків (див. додаток № 2). Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати їх або давати за іншою редакцією та послідовністю порівняно із заголовками в тексті не можна.

9. Зміст контрольної роботи складає три завдання, у тому числі: практичне завдання, задача та теоретичне питання. Завдання виконуються та оформлюються в тій послідовності, у якій вони наведені у варіанті.

9.1. Практичне завдання (у залежності від номера варіанту) передбачає виконання фотозйомки інсценованого “місце події”, живих осіб та різноманітних об’єктів (наприклад. годинників, ножів, вогнепальної зброї, замків тощо); виявлення і вилучення на поверхні різноманітних об’єктів слідів пальців рук за допомогою криміналістичних засобів; виготовлення дактилокарт з визначенням типу папілярного візерунку на кожному відбитку пальця; описування людини за методом словесного портрету ті ін.

У разі відсутності у слухача об’єктів, що підлягають фотозйомці чи огляду, або необхідних техніко-криміналістичних засобів, потрібно скористатися матеріальною базою кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Університету (Навчально-методичний кабінет – ауд. № 440).

При виконанні завдань, пов’язаних із виготовленням фотознімків, слухачі повинні виготовити фототаблицю, до якої обов’язково додати негативи або, якщо знімки виготовлені цифровою камерою, надати зображення на дискеті чи будь-якому іншому (магнітному) носії інформації.

9.1.1. Не надання об’єктів, зазначених у практичному завданні, є безумовною підставою для повернення її слухачу факультету заочного навчання на доопрацювання.

9.2. Розв’язання задачі (у залежності від номера варіанту) передбачає:

а) визначення слідчої дії, яку необхідно провести на певному етапі досудового розслідування, зі складанням плану її підготовки й проведення та висвітлення організаційно-підготовчих заходів й тактичних прийомів проведення цієї слідчої дії;

б) аналіз вихідної інформації, прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи, складання розгорнутого письмового плану розслідування за фабулою, висування слідчих версій, висвітлення особливостей організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані першочергових слідчих дій.

9.3. Теоретичне питання полягає у реферативному висвітленні питань з усіх розділів “Криміналістики”:  • “Вступ у криміналістику”;

  • “Криміналістична техніка”;

  • “Криміналістична тактика”;

  • “Криміналістична методика”.

Відповідь на теоретичне питання повинна бути повною, містити у собі актуальність досліджуваного питання та ступінь розробленості, а також посилання у тексті на використані джерела.

10. Методичні рекомендації до оформлення контрольної роботи.

10.1. Методичні рекомендації до оформлення контрольної роботи, що виконується на комп’ютері.

Текст контрольної роботи друкується за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х297), кегль 14, через півтора інтервали між рядками.

При виконанні роботи у вигляді рукопису кількість рядків тексту на сторінці має бути не меншою, ніж 30.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

Друковані помилки, описки і графічні неточності, що виявляються в процесі написання роботи, можна виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на цьому місці чи між рядками правленого тексту.

Обсяг контрольної роботи повинен складати 30-35 сторінок рукописного тексту або 25-30 машинописного. У загальний обсяг контрольної роботи перелік літератури не входить. Але всі сторінки роботи підлягають наскрізній нумерації.

Нумерація сторінок, розділів здійснюється арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші і аркуші, на якому викладений зміст роботи, номери сторінок не ставлять, а на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куті.

При написанні роботи слухач повинен робити посилання на кожну цитату, запозичену думку, цифру, приклад того автора, у якого вони запозичені. Відсутність посилань змушує розглядати роботу як плагіат.

Посилання в тексті на літературне джерело даються в вигляді автоматизованих комп'ютерних посилок (в кінці сторінки чи в кінці тексту) або за допомогою квадратних дужках. При цьому перша цифра вказує номер літературного джерела в наведеному наприкінці курсової роботи списку використаних джерел, а друга цифра вказує ту сторінку, з якої запозичена цитата, цифра, факт і т.п. Наприклад, [9, с. 274] означає, що посилання зроблене на 27 сторінку джерела, зазначеного в переліку під № 9. Цитата повинна бути максимально точною. У тому випадку, якщо точність цитування не є істотною, а важлива сама думка, запозичена в автора, то авторський текст викладається вільно в межах думки, що цитується, але посилання все одно треба робити. Може застосовуватися посилання на джерело літератури без зазначення сторінки. Такі посилання використовуються при огляді літератури з досліджуваної проблеми.

У кінці контрольної роботи ставиться дата виконання і особистий підпис виконавця та залишається один чистий аркуш для написання викладачем рецензії.

10.2. Методичні рекомендації щодо рукописного оформлення контрольної роботи.

Рукописне оформлення контрольної роботи здійснюється за правилами, викладеними вище. Окрім того, слід враховувати, що робота має бути написана розбірливим почерком. Титульний аркуш треба оформити друкованими літерами. Титульний аркуш і текст роботи виконується синіми або чорними чорнилами. Використання інших кольорів (зеленого, червоного та інших) не допускається.

11. Контрольна робота має бути зібрана у папку або переплетена. Не допускається поміщення кожного аркушу роботи в окремий файл, що утруднює викладачеві написання зауважень і рекомендацій по тексту роботи, а також поміщення всієї роботи в один файл.

12. Якщо робота не зарахована внаслідок недоліків, які вказані в рецензії, слухач виконує її повторно, по тому ж варіанту, враховуючи та виправляючи недоліки [1, с. 7-8].

Робота надається для перевірки у передбачені терміни. Без її заліку слухач факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ до іспиту з криміналістики не допускається.
Усі діючі особи цього навчально-методичного посібника є виключно авторською уявою. Будь-які збіги з місцями подій або діючими особами – існуючими чи померлими – є звичайною випадковістю.

Погляди, судження, вчинки та переконання персонажів посібника можуть не співпадати з думкою автора.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРАКТИКУМУ

Варіант № 1
1. Практичне завдання. Інсценувати “місце події” та здійснити орієнтуючу, оглядову, вузлову та детальну фотозйомки. Виготовити фототаблицю, як додаток до протоколу огляду місця події. До фототаблиці додати негативи або, якщо знімки виготовлені цифровою камерою, надати зображення на дискеті чи будь-якому іншому (магнітному) носії інформації.
2. Задача. 12 січня 2007 року озброєна організована злочинна група у кількості 4 чоловік учинила розбійницький напад на підприємця Рустамова Н.С. шляхом проникнення до житла з метою заволодіння 50 тис. доларами США. Проникнувши до будинку, злочинці закрили жінку з дочкою у ванній кімнаті, а Рустамова Н.С. прив’язали до крісла і, застосовуючи небезпечне для життя і здоров’я насильство, почали вимагати гроші. Рустамов Н.С. не погоджувався на пропозиції злочинців. Зважаючи на це, троє з групи відтягли його до гаражу де повісили на гачок. У той же час четвертий, що залишився у будинку, зґвалтував жінку. Через годину Рустамов Н.С. помер. Злочинці, заволодівши індивідуальним майном, з місця злочину зникли.

Протягом місяця злочинна група була затримана. Під час допитів Фролов К.К. і Цимбал В.О. своєї вини не визнавали. Однак, Марченко І.М. і Носач К.В., які нещодавно увійшли до складу цієї групи і раніш до кримінальної відповідальності не притягувалися, “узяли” всі злочинні епізоди на себе (Марченко І.М. – убивство, а Носач К.В. – зґвалтування і викрадення майна). При розслідуванні кримінальної справи у слідчого виникли ґрунтовні сумніви щодо можливості Марченко І.М. самостійно учинити вбивство. Зважаючи на це, слідчим було прийняте рішення провести слідчу дію для з’ясування механізму злочину та перевірки спроможності Марченко І.М. підіймати певну вагу (оскільки вбитий Рустамов Н.С., якого злочинці повісили у гаражі на гачок, важив близько 145 кг).Завдання: Яку слідчу дію повинен провести слідчий на даному етапі розслідування? Скласти план підготовки і проведення слідчої дії. Висвітлити організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення цієї слідчої дії.
3. Теоретичне питання. Поняття, правові підстави, завдання та види обшуку. Організаційно-підготовці заходи та тактичні прийоми проведення обшуку (в приміщенні, на відкритій місцевості, на транспорті, особистого обшуку).

Список рекомендованої літератури за варіантом № 1:
«1, 6, 8, 9, 16, 22, 23, 27, 31, 34, 40, 51-55, 58, 62, 73-78, 104, 111-113, 123, 134, 175, 181, 183, 185, 209, 212, 213, 214, 224, 230, 246-248, 255, 272, 290, 298, 299, 302, 306, 308, 316 та ін.»


Варіант № 2
1. Практичне завдання. Виготовити особисту дактилокарту та визначити тип папілярного узору на кожному відбитку пальця. Виготовити збільшену у 4-5 разів копію відбитка одного з пальців на дактилокарті та визначити на ній не менше 10 індивідуальних (часткових) ознак папілярного візерунку. Вказані індивідуальні (часткові) ознаки не повинні повторюватися.
2. Задача. 10 квітня 2007 року близько 20 години до Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області звернувся гр. Мішньов О.В. із заявою про те, що о 19 годині того ж дня в парку ім. Гагаріна м. Дніпропетровська на нього невідомою йому особою було учинено розбійницький напад. Під час нападу злочинець заволодів наручним годинником “SEIKO”, мобільним телефоном “NOKIA-7200”, золотим обручальним кільцем та грошима у сумі 2 тис. 980 грн., чим спричинив потерпілому значної матеріальної шкоди. Розбійницький напад мав несподіваний і раптовий характер, внаслідок чого потерпілий не зміг запам’ятати особливих прикмет нападника.

Протягом доби по “гарячих” слідах” за підозрою у вчиненні вказаного злочину був затриманий гр. Трофименко О.І., у якого при особистому обшуку було виявлено і вилучено мобільний телефон “ Nokia-7200” та наручний годинник “Seiko”. Окрім того, підозрюваний Трофименко О.І. мешкав неподалік від місця учинення злочину (в кв. № 7, б. № 32 по вул. Казакова у м. Дніпропетровську). Під час допиту у якості підозрюваного Трофименко О.І. повністю заперечував свою причетність до учиненого злочину і пояснив, що телефон “Nokia-7200” і наручний годинник “ Seiko” йому подарували друзі на день народження.Завдання: Яку слідчу дію на даному етапі розслідування повинен провести слідчий? Скласти план підготовки і проведення слідчої дії. Висвітлити організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення цієї слідчої дії.

3. Теоретичне питання. Криміналістична характеристика умисних вбивств. Особливості організації і тактики проведення слідчих дій при розслідуванні умисних вбивств.Список рекомендованої літератури за варіантом № 2:
«1, 6, 8, 9, 16, 22, 23, 27, 34, 45, 76-78, 82, 99, 102, 103, 121, 147, 149, 159-162, 180, 241, 246, 247, 257, 258, 261, 272, 282, 306, 308, 316 та ін.»


Варіант № 3
1. Практичне завдання. Виявивши (зробивши) стежку слідів взутих ніг, описати її та окремий слід у вигляді фрагменту протоколу огляду. Сфотографувати даний слід взуття за правилами масштабної зйомки. Додати негативи або, якщо знімки виготовлені цифровою камерою, надати зображення на дискеті чи будь-якому іншому (магнітному) носії інформації. Виготовити схему зробленої Вами стежки слідів ніг (вказуючи усі елементи стежки), як додаток до протоколу огляду.
2. Задача. 18 березня 2007 року Леонтьєв Н.В. разом із Трохименко В.С. та Морозовим С.В., зорганізувавшись в організовану злочинну групу, о 3 годині ночі таємно проникли до приватного будинку, де мешкав гр. Гришин О.О., звідки викрали телевізор “Soni”, відеомагнітофон “Samsung”, відеокамеру “Panasonik” та гроші у сумі 4 тис. 917 грн., чим спричинили потерпілому значної матеріальної шкоди. Після учинення крадіжки члени організованої групи з місця злочину зникли.

Під час огляду місця події слідчо-оперативною групою ніяких слідів злочинної діяльності групи виявлено не було. Встановлення свідків злочинної події також виявилося безрезультатним. Протягом 3-х діб, вжитими оперативно-розшуковими заходами, місце перебування викрадачів було встановлене та проведене їх затримання. Під час допиту у якості підозрюваних Трохименко В.С. та Морозов С.В. свою провину не заперечували, пояснивши, що зорганізував злочин і втягнув їх у злочинну діяльність Леонтьєв Н.В. Незважаючи на це, Леонтьєв Н.В. свою провину категорично заперечував, пояснивши, що ніяку злочинну групу він не зорганізовував і участі у вчиненні будь-яких злочинів не приймав.Завдання: Яку слідчу дію на даному етапі розслідування повинен провести слідчий? Висвітлити організаційно-підготовчі заходи, порядок і тактичні прийоми проведення цієї слідчої дії.
3. Теоретичне питання. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Особливості організації і тактики проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів вказаної категорії.

Список рекомендованої літератури за варіантом № 3:
«1, 6, 8, 9, 16, 22, 23, 27, 65, 67, 69, 70, 76-78, 93, 97, 119, 129, 137-140, 145, 152, 165, 166, 183, 202, 217, 226, 233, 246, 247, 259, 290, 298, 299, 308, 311, 316 та ін.»


Варіант № 4
1. Практичне завдання. Залишити на поверхні якогось об’єкту відбиток пальця руки, виявити та вилучити його за допомогою відомих Вам криміналістичних засобів. Процес виявлення та вилучення сліду пальця руки описати у фрагменті протоколу огляду, до якого додати вилучений об’єкт. Виготовити збільшену у 4-5 разів копію відбитка пальця та визначити на ній не менше 10 індивідуальних (часткових) ознак папілярного візерунку. Вказані індивідуальні (часткові) ознаки не повинні повторюватися.
2. Задача. 19 березня 2007 року під час несення служби неподалік від центрального автовокзалу, що знаходиться у м. Дніпропетровську, співробітниками патрульно-постової служби міліції о 20 годині був затриманий гр. Таран Р.С., у валізі якого було виявлено і вилучено 10 кг макової соломки, 20 пістолетних патронів калібру 9 мм та ручну гранату Ф-1. За цим фактом слідчим було порушено кримінальну справу.

Під час допиту у якості підозрюваного Таран Р.С. пояснив, що макову соломку придбав для особистого споживання у незнайомого йому раніше чоловіка на Андріївському узвозі в м. Києві, де він відпочивав з друзями протягом тижня. Наявність пістолетних патронів 9 калібру та ручної гранати Ф-1 затриманий пояснити не зміг. Слідчим було встановлено, що Таран Р.С. є студентом Дніпропетровського хіміко-технологічного університету і мешкає у гуртожитку за адресою пр. Гагаріна 7, кім. 23 разом із Абдурагімовим В.К. та Гришковцем Ю.М.Завдання: Яку слідчу дію повинен провести слідчий на даному етапі розслідування? Скласти план підготовки і проведення слідчої дії. Висвітлити організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення цієї слідчої дії.
3. Теоретичне питання. Криміналістична характеристика зґвалтувань. Особливості організації і тактики проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів вказаної категорії.

Список рекомендованої літератури за варіантом № 4:
«1, 6, 8, 9, 16, 22, 23, 27, 62, 76-78, 11-113, 123, 134, 166, 172, 174, 181-183, 193, 209, 224, 246, 247, 256, 259, 308, 316 та ін.»


Варіант № 5
1. Практичне завдання. Сфотографувати особу чоловічої статі за правилами пізнавальної фотозйомки та виготовити фотознімки (4 одиниці). Додати негативи або, якщо знімки виготовлені цифровою камерою, надати зображення на дискеті чи будь-якому іншому (магнітному) носії інформації.

Описати сфотографовану особу за методом “словесного портрета”.


2. Задача. 10 травня 2007 року близько 17 години до чергової частини Індустріального РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області звернулась гр. Абросимова Г.М. із заявою про те, що цього ж дня невідомий чоловік о 15 годині викрав із середньої школи № 7 її доньку Лідію (12 років) і по телефону вимагає гроші у сумі 10 тис. доларів США, погрожуючи при цьому, що якщо сума не буде виплачена протягом 3-х діб, дитину буде вбито.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів свідків викрадення дитини встановлено не було.Завдання: Проаналізувати вихідну інформацію і прийняти аргументоване рішення щодо порушення кримінальної справи. Скласти розгорнутий письмовий план розслідування за даною фабулою. Висунути слідчі версії. Розкрити особливості організаційно-підготовчих заходів і тактики проведення визначених у плані слідчих дій. Вказати необхідний склад слідчо-оперативної групи та техніко-криміналістичні засоби, що необхідно використати.
3. Теоретичне питання. Поняття, види та завдання пред’явлення для впізнання. Організаційно-підготовчі заходи і тактика пред’явлення для впізнання живих осіб в натурі, шляхом поза візуального спостереження та за фотознімками (відеозображенням).

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Біографія: Максим Рильський
uploads -> Рекомендована література
uploads -> Зарубіжна література
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
uploads -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
uploads -> Плани практичних занять
uploads -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
uploads -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconЗагальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з криміналістики для підготовки фахівців iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка