Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочноїСторінка1/2
Дата конвертації23.08.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Соціологія”

для студентів усіх спеціальностей заочної

та безвідривної форм навчання

Затверджено


на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 25.01.05


Дніпропетровськ НМетАУ 2005

УДК 316:37.015.4

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей /Укл.: О.Є.Амельченко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005.- 39 с.
Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання.


Друкується за авторською редакцією.

Укладач О.Є. Амельченко, канд. філос. наук, доц.


Відповідальний за випуск Г.Г. Шестопалов, канд. іст. наук, проф.
Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, проф. (НМетАУ)
Підписано до друку 20.04.05. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,29. Умов. друк. арк. 2,25. Тираж 400 пр. Замовлення №Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Вступ

Криза нашого суспільства, не в останню чергу, є наслідком надмірного відставання від світових стандартів у розвитку соціальної сфери, погано продуманої й організованої соціальної політики, соціологічної безграмотності. Усе це призводить до необхідності становлення нової парадигми соціології, розробки соціальних технологій, прогнозів удосконалення суспільства, особистості.

Об'єктом соціології є соціальна форма розвитку об'єктивної реальності у всіх її проявах. Під час соціологічного аналізу вивчаються суб'єкти трьох рівнів спільності: суспільство, соціальні групи, особистість. З цієї точки зору можна визначити структуру соціологічного знання: загальнотеоретична соціологія, соціологічні теорії середнього рівня, теорія й методика, техніка та організація емпіричних соціологічних досліджень.

Дисципліна "Соціологія" завершує вивчення всіх гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, що дозволяє опиратися на вагомий запас знань з історії, філософії, економічних теорій, політології, і, таким чином, у повній мірі оволодіти теорією та методикою соціології.

Вивчаючи дисципліну "Соціологія", студенти повинні набути знань загальних законів, категорій, структури й функцій цієї дисципліни; взаємодії суспільних, групових та індивідуальних інтересів, системи соціалізації та самореалізації людини, засвоїти основні знання соціології праці, управління та особистості.

Вищевикладене дасть можливість сформувати вміння, проводити конкретно-соціологічні дослідження, аналізувати їх результати, прогнозувати розвиток взаємовідносин у суспільстві, трудових колективах різного рівня, передбачати шляхи формування здорового соціально-психологічного клімату та виховання людини.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета: формування системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Завдання: опанування сутності, історії, теорії й методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.


Предмет: соціальні відносини й процеси в суспільстві.

Тематичний план навчальної дисципліни „Соціологія”


Назва теми


Кільк.ауд.

год.


Лекц.

курс,


год.

Контр.роб.,

год.


Самост.

робота, год.1

Соціологія як наука, її предмет і методи

2

22

Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної соціології6

3

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура

2

2
2

4

Соціальна стратифікація сус-пільства

1

1
2

5

Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальні конфлікти

2

2
2

6

Основні соціальні інститути та соціальний контроль

2

2
2

7

Соціальні зміни та соціальні процеси


2

8

Особистість у системі соціальних зв’язків

1

1
1

9

Соціологія економічного життя і праці


2

10

Соціологія управління


2

11

Соціологія культури та релігії


3

12

Соціологія освіти


2

13

Соціологія молоді та сім’ї.


2

14

Методологія і методика конкретно-соціологічних досліджень


6
Усього – 54 години

10

10

10

34

Навчальна література

1. Асп Э.К. Введение в социологию. - СПб.: Алетейя, 1998.- 248 с.

2. Городяненко В.Г. Соціологічний практикум. - К.: Академія, 1999.- 160 с.

3. Громов И.А. и др. Западная социология. - СПб.: Ольга, 1997.- 372 с.

4. Классовое общество. Теория и эмпирические реалии. - К.: Институт

социологии НАН Украины, 2003. – 258 с.

5. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики:

Монографія. - К.: Центр вільної преси, 2003. – 200 с.

6. Панина Н.В. Технологія соціологічного дослідження (курс лекцій). - К.: Ін-т

соціології НАН України, 2001.- 277 с.

7. Словарь прикладной социологии. - Минск Университетское, 1984.- 317 с.

8. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. - СПб.:

Нотабене, 1992. – 445 с.

9. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 1994. – 688 с.

10. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат,

1992.-543 с.

11. Спеціальні та галузеві соціології. - К.: Каравела, 2003. – 304 с.

12. Соціологія. Наука про суспільство: Навчальний посібник. – Харків:

1996. – 688 с.

13. Соцология: Учебное пособие. – Днепропетровск: ГМетАУ, 1998. – 125 с.

14. Социология: Учебное пособие. - М.: Знание, 1995. – 272 с.

15. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.:

Академія, 2002. – 560 с.

16. Українське суспільство - 2003. Соціологічний моніторинг. - К.: Інститут

соціології НАН України, 2003. – 684 с.

17. Фролов С.С. Социология: Пособие для высших учебных заведений. - М.:

Логос, 1996. – 360 с.

18. Харчева В. Основы социологии. Пособие для студентов. - М.: Логос,

1999. – 302 с.

19. Человек и общество. Хрестоматия. - К.: Ин-т социологи НАН Украины,

1999. – 272 с.

20. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Прогресс,

1969. – 240 с.

21. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. Вид. 2, перероб. і доп. - К.:

КНЕУ, 2002. – 472 с.

22. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб.- М.:

Юрайт-Издат, 2003. – 527 с.

Лекційний курс (10 годин)
Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи (2 години)

Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки. Місце соціології в системі суспільствознавства. Об'єкт і предмет соціології. Категорії та закони соціології. Загальні, спеціальні й галузеві соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Фундаментальні та прикладні дослідження. Основні функції соціології як науки: пояснювальна, описова, теоретично-методологічна, інструментальна, прогностична, управлінська, культурно-просвітницька тощо. Соціологія та проблема наукового управління суспільством. Методи соціології.


Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура


(2 години)

Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему. Поняття суспільного життя. Біологічні, географічні, демографічні, економічні, соціокультурні засади суспільного життя. Поняття соціальних та соціетальних систем. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне, модерне суспільство. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур та ін. Модернізаційні, трансформаційні процеси в Україні. Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Поняття й типи соціальної мобільності.Тема 4. Соціальна стратифікація суспільства (1 година)

Соціальна стратифікація. Причини соціальної нерівності. Соціально-класові утворення та поляризація суспільства в Україні. Поняття соціальної групи, головні ознаки, типологія. Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Види соціальних груп: соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні. Соціальна еліта. Натовп, маси, публіка.Тема 5. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальні конфлікти

(2 години)

Поняття соціальної взаємодії. Особливості соціальної взаємодії на макро- та мікрорівнях. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії, їх інтегративна роль. Соціальні санкції. Девіантна поведінка, її причини. Соціальні відносини: поняття, механізми формування. Відносини влади, їх соціальна роль. Соціальні конфлікти: поняття, функції. Природа, етапи, типологія соціальних конфліктів та особливості їх формування. Вирішення та попередження соціальних конфліктів.Тема 6. Основні соціальні інститути та соціальний контроль (2 години)

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Типи соціальних інститутів. Умови успішного функціонування соціальних інститутів. Інституціональні елементи соціального контролю. Економічні інститути. Проблеми зайнятості населення та врегулювання конфліктів у сфері зайнятості. Політичні інститути. Функціонування політичної системи.Тема 8. Особистість у системі соціальних зв’язків (1 година)

Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія - особистості. Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Співвідношення особистих та суспільних інтересів. Ціннісні орієнтації особистості. Соціалізація індивідів та її основні етапи. Структура процесу соціалізації: адаптація, інтеріоризація та формування особистісних якостей. Соціальна активність особистості: критерії, показники.


Самостійна робота (34 години)
Тема 2. Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної соціології (6 годин)

Позитивізм О. Конта. Органіцистська теорія суспільства Г. Спенсера. Соціологія марксизму. Психологічний напрям у соціології ХIХ століття. Теорії ідеальних типів та соціальної дії М. Вебера. Система соціології В. Парето, його теорія еліт. Розвиток соціологічної теорії та емпіричних досліджень у США. Символічний інтеракціонізм. “Соціологізм” Є.Дюркгейма. Структурно-функціональна соціологія Т. Парсонса. Теорії соціального конфлікту. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Р. Мертон про соціальну структуру та аномію. Теорія соціального обміну. Етнометодологія. Становлення та розвиток соціологічної думки в Україні.Література: [1] С. 8-49; [3] С. 8-286; [12] С. 96-149; [14] С. 25-104; [17]

С. 9-19; [18] С. 69-120; [21] С. 29-120; [22] С. 12-34.

Тема 3-4. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Соціальна стратифікація суспільства (4 години)

Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Поняття і типи соціальної мобільності. Соціальна стратифікація. Причини соціальної нерівності. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Поняття соціальної групи: головні ознаки, типологія. Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Види соціальних груп: соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні. Соціальна еліта. Натовп, маси, публіка.Література: [1] С. 107-109; [12] С. 204-225; [14] С. 25-29, 51-62, 141-146; [15] С. 113-128; [16] С. 196-208; [20] С. 18-56; [21] С. 121-173; [22] С. 176-196; [22] С. 95-118.

Тема 5. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальні конфлікти


(2 години)

Поняття соціальної взаємодії. Особливості соціальної взаємодії на макро- та мікрорівнях. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії, їх інтегративна роль. Соціальні відносини: поняття, механізми формування. Відносини влади, їх соціальна роль. Предмет і категорії соціології конфлікту. Історія становлення соціології конфлікту. Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту. Типологія конфліктів. Попередження та розв'язання конфліктів. Методологічні прийоми дослідження конфліктів.Література: [1] С. 136-140; [9] С. 130-167; [12] С. 233-243; [13] С. 12-25; [15] С. 141-156; [17] С. 129-159; [18] С. 132-146; [20] С. 79-113; [21] С. 200-212; [22] С. 245-264; [1] С. 147-150; [15] С. 318-340.

Тема 6. Основні соціальні інститути та соціальний контроль ( 2 години)

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Типи соціальних інститутів. Умови успішного функціонування соціальних інститутів. Інституціональні елементи соціального контролю. Економічні інститути. Проблеми зайнятості населення та регулювання конфліктів у сфері зайнятості. Політичні інститути. Функціонування політичної системи.

Література: [1] С. 116-120; [7] С. 191-192; [13] С. 59-70; [14] С. 153-156; [15] С. 176-180; [17] С. 161-192; [18] С. 186-207; [20] С. 95-101; [21] С. 174-179, 272-289; [22] С. 213-244, 345-400.

Тема 7. Соціальні зміни та соціальні процеси ( 2 години)

Поняття соціальних змін. Основні чинники соціальних змін: економічні, політичні, культурні тощо. Соціологічні теорії соціальних змін. Масштаби соціальних змін: загально цивілізаційні, макро соціальні, мікросоціальні. Соціологічний аналіз інновацій у соціальній, економічній, політичній, культурній сферах життєдіяльності сучасного українського суспільства. Соціальні процеси як послідовні зміни явищ суспільного буття. Соціальні рухи, їх природа та типи. Цикли соціальних рухів. Соціальні та громадські рухи в Україні.

Література: [1] С. 172-198; [10] С. 373-392; [14] С. 185-200; [15] С. 157-176; [17] С. 267-306; [18] С. 242-252.

Тема 8. Особистість у системі соціальних зв'язків (2 години)

Поняття особистості в соціології та її співвідношення з поняттями людина, індивід, індивідуальність. Соціальний статус, соціальні ролі та соціальний тип особистості. Соціалізація особистості. Соціальна активність особистості: критерії, показники.

Література: [7] С. 77-79; [11] С. 169-187; [13] С. 100-110; [15] С. 184-203; [17] С. 90-126; [18] С. 121-131; [19] С. 187-230; [22] С. 95-118; 325-338.

Тема 9. Соціологія економічного життя та праці (2 години)

Предмет і об’єкт економічної соціології. Основні поняття і категорії економічної соціології. Історія становлення економічної соціології як науки. Статус і роль економічної соціології в системі соціологічних наук. Сучасна західна економічна соціологія. Соціальна сфера економічної життєдіяльності суспільства. Субєкти економічних відносин. Соціально-економічна поведінка особистості. Соціально-економічні орієнтації населення України. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології. Сутність, предмет, обєкт, функції соціології праці. Предметне поле соціології управління. Категорії соціології праці та зайнятості. Формування соціологічних ідей про працю. Роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.

Література: [1] С. 241-244; [11] С. 257-299; [15] С. 240-260; [21] С. 290-346; [22] С. 98-114; 422-490.

Тема 10. Соціологія управління (2 години)

Аналіз основних категорій соціології управління. Формування організаційної культури як важливий соціальний процес. Формування нової управлінської парадигми.

Література: [1] С. 241-244; [11] С. 257-299; [15] С. 240-260; [21] С. 290-346; [22] С. 98-114, 422-490.

Тема 11. Соціологія культури та релігії (3 години)

Культура як суспільне явище та характеристика суспільства. Соціальна сутність культури та її типи. Структурні елементи культури: матеріальна й духовна сфера, мова, знання, навички, уміння, цінності, норми, традиції, звичаї. Інтегративна та виховна функції культури. Функції адаптації та пристосування до макро- та мікросередовища. Комунікативна функція та знакова система. Культура та діяльність. Збереження, розподіл та споживання культури. Субкультури. Контркультури. Елітарна та масова культура. Особливості національної культури та проблеми національного культурного відродження України.

Витоки та становлення соціології релігії як наукової дисципліни. Поняття про релігію. Релігія як соціальний інститут, ії еволюційні та організаційні форми. Функції релігії. Типологія релігій. Світові релігії. Релігійність. Релігійна віра. Критерії релігійності. Соціально-демографічні чинники релігійності. Релігія як суспільний феномен. Релігійні організації. Держава та церква. Релігія та політика. Релігія у світі. Секуляризація. Поняття екуменізму. Релігія та українське суспільство.Література: [1] С. 111-116; [11] С. 79-106; [12] С. 615-624; [15] С. 204-215; [17] С. 45-76; [18] С. 146-157; [20] С. 38-48; [21] С. 213-237; [22] С. 384-399.

Тема 12. Соціологія освіти (2 години)

Конституювання соціології освіти. Об'єкт і предмет соціології освіти. Специфіка соціології освіти. Освіта як соціальний інститут суспільства та вид діяльності. Структура соціології освіти. Соціальні функції освіти: репродуктивна, інструментальна, соціального переміщення, комунікативна. Реформи інституту освіти в Україні.

Література: [12] С. 541-548; [9] С. 427-459; [11] С. 107-124; [15] С. 378-392.

Тема 13. Соціологія молоді, соціологія сімї (2 години)

Сутність, предмет, обєкт соціології молоді. Предметне поле соціології сімї. Основні поняття соціології молоді та соціології сімї. Основні етапи розвитку вітчизняної соціології молоді. Соціалізація молоді як соціальна та соціологічна проблема. Соціальний інститут сімї і шлюбу. Демографічна політика. Девіантна поведінка молоді. Молодіжна субкультура. Державна молодіжна політика. Основні проблеми сучасної української молоді та сім'ї.Література: [1] С. 231-241; [15] С. 430-441; [15] С. 442-463; [21] С. 272-289; [22] С. 213-244.

Тема 14. Організація соціологічних досліджень, методи збору та


аналізу соціологічної інформації (6 години)

Поняття, основні етапи та процедури соціологічних досліджень. Завдання й особливості етапів підготовки, збору та аналізу інформації, впровадження результатів досліджень. Особливості фундаментальних, емпіричних, маркетингових, описових та інших видів соціологічних досліджень. Поняття, роль та головні призначення програми соціологічних досліджень. Поняття й роль стратегічних та робочих планів в організації соціологічних досліджень. Поняття, сутність і значення методу вибірки, прості та складні методи формування вибірки. Оцінка якості та ремонт вибірки. Цільове призначення, переваги, недоліки різних видів опитування.

Анкетування та специфіка його використання в дослідженні. Особливості інтерв'ю як методу збору соціологічної інформації. Поняття, загальна характеристика спостереження як способу одержання інформації. Проблема надійності та вірогідності результатів спостереження.

Література: [6] С. 71-122; [7] С. 18-21; [12] С. 670-680; [14] С. 207-218; [15] С. 480; [21] С. 347-428; [22] С. 74-94; [6] С. 137-167; [7] С. 103-112; [2] С. 5-41; [15] С. 486-504.[21] С. 347-428; [22] С. 74-94; [2] С. 72-113; [7] С. 86-88; [15] С. 512-517; [21] С. 347-428; [22] С. 74-94.


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Соціологія\" для студентів усіх спеціальностей заочної iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка