Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспитуСторінка1/8
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,95 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра психології у виробничій сфері

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ РІВНЯ МАГІСТР НА БАЗІ ПІДГОТОВКИ РІВНЯ БАКАЛАВР,

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03010201 – «ПСИХОЛОГІЯ»

ДИСЦИПЛІНИ:

Техніки розвитку креативності”, „Психологія сексуальності”,

Методика викладання у вищій школі”, „Основи наукових досліджень”,

Соціальна робота”, „Психологічна служба”,

Психологія масової поведінки”, „Основи Паблік Рілейшнз”

Тернопіль 2014

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр спеціальності 8.03010201 – «Психологія». – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 108 с.Укладачі: Буняк Н.А., Вишньовський В.В., Кравець Н.Б., Моначин І.Л., Періг І.М., Полянський Ф.І., Стоцький Я.В.

Рецензенти: Андрушків Б.М. – професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Сівчук П.І. – старший викладач кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Відповідальний за випуск: Буняк Н.А.

Методичні вказівки та тестові завдання розглянуто і затверджено на засіданні кафедри «Психології у виробничій сфері». Протокол № 8 від 6 березня 2014 р.

Схвалено засіданням методичної комісії факультету «Управління та бізнесу у виробництві» ТНТУ. Протокол № 7 від 15 березня 2014 року.

ЗМІСТ


1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4

2.ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 5

3.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН 5

3.1.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ» УКЛАДАЧ: ПЕРІГ І.М. 5

3.2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ» 19

г) 3 тис. років. 20

3.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 32

У ВИЩІЙ ШКОЛІ» УКЛАДАЧ: БУНЯК Н.А. 32

3.4.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» УКЛАДАЧ: СТОЦЬКИЙ Я.В. 44

3.5.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 57

3.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА» 70

3.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ» 83

3.8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ» 95

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 107

13.Карнеги Дейл Как вирабативать уверенность в себе і влиять на людей виступая публічно / Дейл Карнеги. – М. : Изд-во ЕКСМО-Пресс, 2001. – 720 с. 108
 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На кафедрі психології у виробничій сфері впроваджено систему контролю знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Даний методичний посібник містить запитання, розроблені викладачами кафедри, що будуть представлені студентам для контролю їхніх знань.

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми, із запропонованими відповідями, з яких лише одна – вірна.

Система базових тестових завдань сформована експертним оцінюванням кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні модулі з комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній програмі підготовки магістра зі спеціальності «Психологія».

Тестові завдання закритої форми складаються з таких компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) чотирьох відповідей.

Запитальна частина тестового завдання формулюється у стверджувальній або запитальній формі, стисло і чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового завдання виділяється активним кольором. Елементи відповіді – частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Тест (добірка тестових завдань кожного варіанту) має включати кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. Ця характеристика має назву «довжина тесту» і становить 50 тестових завдань.

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до державної атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін. Представництво кожної нормативної дисципліни у кожному варіанті забезпечується пропорційно до обсягу (кількості кредитів) її вивчення.

Державна комісія фіксує результат тестування кожного студента в відомості для іспиту.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:


 • понад 90% вірних відповідей – «відмінно»;

 • 76-89% вірних відповідей – «добре»;

 • 60-75% вірних відповідей – «задовільно»;

 • менше 60% вірних відповідей – «незадовільно».


 1. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ


При проходженні тестування студентові надається 60 хвилини для відповіді на 50 запитань з 8 предметів.

Перед початком іспиту на екзаменаційному білеті студент повинен вказати групу, прізвище, ім’я, по-батькові. Під час проходження тестування надається можливість відповідати на запитання у довільному порядку, тобто можна переходити від питань однієї дисципліни до питань іншої дисципліни.

Для відповіді на запитання потрібно вибрати один вірний варіант з чотирьох запропонованих, біля вибраного вами варіанту поставити відповідну відмітку. Після поставленої відмітки правильної відповіді змінити її не можна. Відповісти на запитання можна лише один раз, вибравши вірну, на ваш погляд, відповідь.

 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН

  1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ» УКЛАДАЧ: ПЕРІГ І.М.

 1. Як називається наука про творчість, теорія і практика організації вибіркового пошуку при рішенні складних і інтелектуальних задач?:

а) герменевтика;

б) креатологія;

в) евристика;

г) логіка.
 1. Предметом психології творчості, є:

а) процес створення нових продуктів, перетворення дійсності;

б) реалізація творчих стратегій і тактик у творчому процесі;

в) мисленнєві процеси;

г) механізми творчості.
 1. Здатність людини до конструктивного, нестандартного мислення і поведінки, а також усвідомлення і розвитку свого досвіду, це:

а) креативність;

б) потенційні можливості;

в) творчі здібності;

г) задатки.
 1. Як пояснюється творчий процес з позиції біхевіоризму? Це:

а) процес знаходження оригінального вирішення складних технічних, організаційних, наукових проблем;

б) процес, опосередкований відповідним подразником, і є зворотною реакцією на цей подразник;

в) лінійні причинно-наслідкові міркування, які не мають прямого відношення до реального життя людини;

г) несвідоме у психічному житті індивіда.
 1. Як називається напрям у психотерапевтичній практиці, пов’язаний з мистецтвом?

а) гештальт-терапія;

б) арт-терапія;

в) казкотерапія;

г) психоаналіз.
 1. Як А. Маслоу розглядав творчість? Це:

а) особливе психічне утворення, основна ознака мислення;

б) генерування нового, основний засіб самовираження у процесі життєдіяльності;

в) успішність людини в практичних починаннях, яка сприймається як богообраність;

г) глибоко індивідуальний процес, в якому особистість творця перебуває сам на сам із процесом творення.
 1. Креативність, з точки зору Стернберга, це –

а) процес, що виходить із великої кількості різних когнітивних складових;

б) зустріч з «реальним досвідом» в акті творчості;

в) готовність долати перешкоди, толерантність до невизначеності;

г) продуктивна здатність уяви.
 1. Сила творчого потенціалу зумовлена не стільки наявністю у людини творчих здібностей, скільки:

а) мотивацією на результат;

б мотивацією на досягнення у творчій діяльності;

в) схильністю до фантазування;

г) мотивацією потреби у творчості.
 1. Розвиваючим механізмом творчості О.М. Матюшкін вважав:

а) різноплановість в засобах і методах досягнення цілей;

б) реалізація природної пошукової потреби;

в) яскраво виражену пізнавальну активність;

г) інтерес.
 1. Який вид мислення має вирішальну роль у творчому процесі?:

а) правопівкульне мислення;

б) лівопівкульне мислення;

в) репродуктивне мислення;

г) інтуїтивне мислення.
 1. Яке визначення поняття «здібності» запропонував Б. М. Тєплов?:

а) тільки ті індивідуально-психологічні відмінності (властивості особистості) між людьми, які обумовлюють успішність виконання діяльності та не зводяться до знань, умінь та навичок, що вже виробились у даної людини;

б) властивості індивіда (які розвиваються внаслідок оволодіння, «присвоєння» досвіду попередніх поколінь у діяльності та спілкуванні), ансамбль яких обумовлює успішність виконання певної діяльності;

в) це характеристики продуктивності (ефективності) нейрофізіологічних функціональних систем, які реалізують той чи той психічний процес, технічну функцію (сприймання, пам’ять, мислення тощо) або руховий акт;

г) сукупність (структур досить стійких індивідуально-психологічних якостей особистості (темперамент, індивідуальні прояви психічних процесів, суспільний досвід, спрямованість), що змінюються під впливом виховання та актуалізуються у певному виді діяльності, вимоги якої відповідають структурі особистості.
 1. Хто із вчених є автором відомої серед інженерів системи ТРВЗ (теорія розв’язування винахідницьких задач)?:

а) В.О. Моляко;

б) Г. Альтшуллер;

в) А.Ф. Осборн;

г) Дж. Гордон.
 1. Хто є автором унікальної методики, системи розвитку, тренінгу і діагностики творчих здібностей «КАРУС»?:

а) А.Ф. Осборн;

б) Дж. Гордон;

в) Г. Альтшуллер;

г) В.О. Моляко.
 1. Методика творчого пошуку «КАРУС» орієнтована:

а) лише на сферу технічної творчості;

б) на сферу технічної творчості та на вирішення проблем у будь-якій сфері творчості;

в) лише на вирішення завдань пов’язаних із винахідницькою діяльністю;

г) на розвиток конструкторських здібностей.
 1. За визначенням В.О. Моляко, «стратегія» – це:

а) загальний шлях до конструктивних дій;

б) спосіб вирішення завдань;

в) творчий пошук у вирішенні завдання;

г) система організації творчості, процесу розв’язання даної задачі.
 1. «Стратегія» за В.О. Моляко охоплює всю структуру розв’язання задачі:

а) підготовчі, плануючі, реконструюючі дії;

б) плануючі, реконструюючи, корегуючі дії;

в) первинна підготовка, вирішення завдання, ретроспективний аналіз;

г) попередні, організаторські, координаційні, реконструюючі дії.
 1. Розшифруйте абревіатуру «КАРУС», виділяючи основні мисленнєві стратегії – стратегії рішення творчих задач (за В.О. Моляко):

а) синтез, аналогія, універсальна стратегія, аналіз, абстрагування;

б) комбінування, аналогізування, реконструювання, універсальна стратегія, стратегія «випадкових підстановок»;

в) комбінування, аналіз, реконструювання, узагальнення, конструювання;

г) конструювання, абстрагування, реконструювання, узагальнення, синтез.
 1. Стратегія «аналогізування» (за В.О. Моляко):

а) пов’язана з використанням уже відомої конструкції або її частини, окремої функції при створенні нового пристрою;

б) пов’язана з сполучним використанням найрізноманітніших механізмів і їхніх функцій для побудови нової конструкції;

в) пов’язана з перебудовою, причому антагоністичного характеру – це переконструювання, або, ще точніше, конструювання навпаки;

г) пов’язана з відносно рівномірним використанням аналогізування, комбінування і певною мірою реконструювання.
 1. Стратегія «комбінування» (за В.О. Моляко):

а) пов’язана з перебудовою, причому антагоністичного характеру – це переконструювання, або, ще точніше, конструювання навпаки;

б) пов’язана з тим, що бувають випадки, коли взагалі важко з’ясувати характер дій суб’єкта, коли немає домінуючої тенденції й пошук ведеться ніби наосліп, без плану, або ж принаймні, ні сам суб’єкт, ні сторонній спостерігач не можуть такі логічні зв’язки встановити, здається що пошук ведеться за випадковими орієнтирами;

в) пов’язана з сполучним використанням найрізноманітніших механізмів і їхніх функцій для побудови нової конструкції;

г) пов’язана з використанням уже відомої конструкції або її частини, окремої функції при створенні нового пристрою.
 1. Стратегія «реконструювання» (за В.О. Моляко):

а) пов’язана з сполучним використанням найрізноманітніших механізмів і їхніх функцій для побудови нової конструкції;

б) пов’язана з перебудовою, причому антагоністичного характеру – це переконструювання, або, ще точніше, конструювання навпаки;

в) пов’язана з тим, що бувають випадки, коли взагалі важко з’ясувати характер дій суб’єкта, коли немає домінуючої тенденції й пошук ведеться ніби наосліп, без плану, або ж принаймні, ні сам суб’єкт, ні сторонній спостерігач не можуть такі логічні зв’язки встановити, здається що пошук ведеться за випадковими орієнтирами;

г) пов’язана з використанням уже відомої конструкції або її частини, окремої функції при створенні нового пристрою.
 1. Універсальна стратегія (за В.О. Моляко):

а) пов’язана з тим, що бувають випадки, коли взагалі важко з’ясувати характер дій суб’єкта, коли немає домінуючої тенденції й пошук ведеться ніби наосліп, без плану, або ж принаймні, ні сам суб’єкт, ні сторонній спостерігач не можуть такі логічні зв’язки встановити, здається що пошук ведеться за випадковими орієнтирами;

б) пов’язана з використанням уже відомої конструкції або її частини, окремої функції при створенні нового пристрою;

в) пов’язана з відносно рівномірним використанням аналогізування, комбінування і певною мірою реконструювання; мова йде про варіант, коли сполучення дій таке, що важко виділити перевагу однієї із них;

г) пов’язана з перебудовою, причому антагоністичного характеру – це переконструювання, або, ще точніше, конструювання навпаки.
 1. Стратегія «випадкових підстановок» (за В.О. Моляко):

а) пов’язана з перебудовою, причому антагоністичного характеру – це переконструювання, або, ще точніше, конструювання навпаки;

б) пов’язана з використанням уже відомої конструкції або її частини, окремої функції при створенні нового пристрою;

в) пов’язана з відносно рівномірним використанням аналогізування, комбінування і певною мірою реконструювання; мова йде про варіант, коли сполучення дій таке, що важко виділити перевагу однієї із них;

г) пов’язана з тим, що бувають випадки, коли взагалі важко з’ясувати характер дій суб’єкта, коли немає домінуючої тенденції й пошук ведеться ніби наосліп, без плану, або ж принаймні, ні сам суб’єкт, ні сторонній спостерігач не можуть такі логічні зв’язки встановити, здається що пошук ведеться за випадковими орієнтирами.
 1. Хто з вчених розробив концепцію творчого сприймання інформації?:

а) Д.Б. Богоявленська;

б) Л. Термен;

в) В.О. Моляко;

г) А.Ф.Осборн.
 1. Хто ввів поняття «латерального мислення»?:

а) В.О. Моляко;

б) Л. Термен;

в) А.Ф. Осборн;

г) Эдвард де Боно.
 1. В.О. Моляко в структурі творчої діяльності виділяє такі основні підсистеми:

а) процес творчої діяльності, особистість творця, середовище та умови в яких протікає творча діяльність;

б) дивергентний тип мислення, процес творчої діяльності, результати;

в) підготовчу, репродуктивну, творчу;

г) суб’єкт, об’єкт, результат творчої діяльності.
 1. «Латеральне мислення» спрямоване на:

а) використання стандартизованих алгоритмів пошуку рішення;

б) пошук нових можливостей рішення проблеми;

в) пошук єдиного способу рішення проблеми;

г) використання апробованих способів рішення проблеми.
 1. Психодіагностичні методики, які призначені для дослідження творчих здібностей особистості – це:

а) тести інтелекту;

б) тести креативності;

в) тести здібностей;

г) тести досягнень. 1. Миттєве усвідомлення розв’язання деяких проблем – це:

а) висунення гіпотези;

б) евристика;

в) інсайт;

г) інтуїція.
 1. Які показники творчих здібностей виділяв П.Торренс?:

а) легкість мислення, гнучкість мислення, оригінальність мислення;

б) семантична гнучкість, оригінальність;

в) образна гнучкість, несхильність до конформізму;

г) висока пізнавальна активність, образна гнучкість.
 1. Які ознаки креативності за Дж. Гілфордом?:

а) легкість мислення, гнучкість мислення;

б) оригінальність, семантична гнучкість мислення, образна гнучкість мислення, спонтанна гнучкість мислення;

в) глибина мислення, широта мислення, самостійність мислення;

г) легкість мислення, критичність мислення.
 1. Виберіть найбільш повне і точне визначення поняття «творчість»:

а) творчість – це створення нового і оригінального в різних планах і масштабах: як матеріально закріпленого, так і матеріально незакріпленого (нові ідеї, думки, рішення);

б) творчість – це підйом сил і можливостей людини, що характеризується ясністю свідомості, появою нових думок і образів, швидкою і високою продуктивністю мислення;

в) творчість – це миттєве усвідомлення розв’язання деяких проблем;

г) творчість – це якісно своєрідна сукупність здібностей, яка забезпечує успішне виконання діяльності.
 1. Техніка креативності, яка розвиває здатність генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу, називається:

а) техніка модерації;

б) синектика;

в) техніка складання ментальних карт;

г) «мозковий штурм».
 1. Тривалість сеансу «мозкового штурму»:

а) фаза пошуку ідей – 15-20 хвилин, фаза оцінки – 30-40 хвилин;

б) фаза пошуку ідей – 30 хвилин, фаза оцінки – 45 хвилин;

в) фаза пошуку ідей – 1 година, фаза оцінки 30 хвилин;

г) фаза пошуку ідей – 15 хвилин, фаза оцінки – 15 хвилин.
 1. Основні правила, яких потрібно дотримуватися під час проведення «мозкового штурму»:

а) послідовність викладу думок, конструктивна критика, самостійність, однобічність думок;

б) критика заборонена, безглузді ідеї заохочуються, придумування якомога більше ідей, розвиток ідей інших та комбінування різних пропозицій;

в) пропонувати лише оригінальні, нестандартні ідеї, наявність критики;

г) правило «тут і тепер», самостійність рішень, висловлення однієї найбільш вдалої ідеї.
 1. Назвіть варіанти «мозкового штурму»:

а) прогресуючий «мозковий штурм», деструктивно-конструктивний «мозковий штурм», самостійний «мозковий штурм», поперемінний «мозковий штурм»;

б) індивідуальний «мозковий штурм», груповий «мозковий штурм», первинний «мозковий штурм»;

в) самостійний «мозковий штурм», фронтальний «мозковий штурм»;

г) первинний «мозковий штурм», заключний «мозковий штурм».
 1. Назвіть варіант «мозкового штурму», при якому декілька коротких фаз генерування ідей (5-10 хвилин) чергуються з такими ж короткими фазами оцінки, називається:

а) деструктивно-конструктивний «мозковий штурм»;

б) прогресуючий «мозковий штурм»;

в) самостійний «мозковий штурм»;

г) поперемінний «мозковий штурм».
 1. Назвіть варіант «мозкового штурму», при якому пошук ідей розбивається на дві фази: 1) спочатку необхідно висловити якомога більше негативних ідей, перерахувати речі, які перешкоджають рішенню; 2) учасники роблять конструктивні пропозиції, називається:

а) поперемінний «мозковий штурм»;

б) самостійний «мозковий штурм»;

в) деструктивно-конструктивний «мозковий штурм»;

г) прогресуючий «мозковий штурм».
 1. Техніка «модерації» працює як «мозковий штурм», але при використанні даного методу всі ідеї …:

а) запам’ятовуються;

б) записуються;

в) генеруються;

г) висловлюються.
 1. Назвіть два варіанти техніки «модерації»:

а) метод «635», метод колективних записів;

б) метод «щоденників», метод «кейсів»;

в) дискусія, контент-аналіз;

г) метод «щоденників», метод «Делфі».
 1. Як називається цей метод розвитку креативності: «Кожному учаснику дається аркуш паперу з записаним на ньому запитанням. Протягом наступних п’яти хвилин учасник записує три варіанти вирішення проблеми, потім дає свій аркуш сусіду, від якого в свою чергу отримує другий аркуш з трьома іншими пропозиціями. В ідеалі він ними надихається і наступні 5 хвилин добавляє до них три нові ідеї, потім передає свій аркуш далі. Сеанс закінчується, коли кожен із учасників зробив записи на кожному листку»?:

а) метод «контент-аналіз»;

б) метод «635»;

в) метод колективних записів;

г) метод «кейсів».
 1. Як називається даний метод розвитку креативності: «Кожен учасник отримує записну книжку, в якій прописана постановка запитання. Протягом певного періоду часу (наприклад, одного дня) він аналізує проблему і записує варіанти її рішення. Учасники можуть мінятися записними книжками і записувати в них нові, уже свої власні пропозиції. Через деякий час записні книжки збираються, а записи в них оцінюються»?:

а) метод колективних записів;

б) метод «кейсів»;

в) метод «контент-аналіз»;

г) метод «635».
 1. Хто розробив техніку «складання ментальних карт»?:

а) Эдвард де Боно;

б) Тоні Бузан;

в) Дж. Гілфорд;

г) В.О. Моляко.
 1. Як називається наступна техніка креативності: «По центру аркуша паперу слід написати основне поняття, або намалювати свою тему. Потім потрібно накреслити лінії, які відходять від центрального поняття або образу, на кожній із них слід записати поняття відповідної теми. Необхідно визначити взаємозв’язки між цими поняттями. Таким чином поступово заповнюється весь аркуш паперу»?:

а) техніка «бісоціації»;

б) техніка «модерації»;

в) техніка «мозкового штурму»;

г) техніка «складання ментальних карт».
 1. Назвіть основні правила розробки ментальних карт:

а) розпочинайте з кольорової картинки в центрі, записуйте всі слова великими літерами, всі слова повинні бути на лініях і кожна лінія повинна бути пов’язана з іншими, використовуйте по можливості по одному ключовому слову на кожну лінію, там де можливо використовуйте картинки і символи, використовуйте багато кольорів, намагайтесь фіксувати всі ідеї, що спадають вам на думку;

б) записуйте всі пропозиції, не змінюючи їх, використовуйте умовні позначення, оцінка і критика записаних ідей;

в) критика заборонена, безглузді ідеї заохочуються, придумуйте якомога більше ідей, комбінуйте різні пропозиції;

г) заохочення спонтанних ідей, обмеження кількості ідей, комбінування різних пропозицій.
 1. Хто ввів назву креативної техніки «бісоціація»?:

а) Тони Бузан;

б) Эдвард де Боно;

в) Артур Кестлер;

г) Дж. Гілфорд.
 1. Дайте визначення техніки (принципу) «бісоціація»:

а) це комбінація із двох ідей, взятих із різних контекстів, що раніше здавалися несумісними;

б) це техніка креативності, яка розвиває здатність генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

в) це представлення нових ідей вирішення проблеми з допомогою спеціальних ментальних карт;

г) це техніка, за якої всі генеруючі ідеї обов’язково записуються.
 1. Техніка «бісоціації» найбільше використовується в таких сферах:

а) соціальній;

б) надання послуг;

в) науковій;

г) технічній. 1. Назвіть основні стадії «бісоціації»:

а) підготовча, процесуальна, заключна;

б) первинна, вторинна, заключна;

в) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення;

г) визначення проблеми, розпізнавання аналогій, перенос рішення, експериментування.
 1. Хто розробив техніку креативності, яка називається «синектика»?:

а) Вільям Гордон;

б) Эдвард де Боно;

в) Тони Бузан;

г) Дж. Гілфорд.
 1. В якому році розроблена класична техніка креативності «синектика»?:

а) в 1879 році;

б) в 1905 році;

в) на початку 1960-их рр.;

г) на початку ХХ ст.
 1. Як називається дана техніка: «Техніка вирішення суперечливих питань, що стимулює мислительні процеси, які зумовлені неочікуваністю і випадковістю, а також яка базується на соціально-психологічній мотивації колективної інтелектуальної діяльності. Дана техніка проводиться у вигляді мозкового штурму з використанням аналогій»?:

а) техніка «синектика»;

б) техніка «мозкового штурму»;

в) техніка «складання ментальних карт»;

г) техніка «бісоціації».
 1. Скільки етапів включає класичний сеанс «синектики»?:

а) 2 етапи;

б) 5 етапів;

в) 15 етапів;

г) 10 етапів.
 1. Що передбачає етап «формулювання проблеми» під час проведення сеансу синектики?:

а) ведучий інформує учасників про порядок роботи і представляє основну проблему;

б) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

в) нове формулювання проблеми;

г) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері.
 1. Що передбачає етап «мозковий штурм» під час проведення сеансу синектики?:

а) відповідь, вибрана групою із багатьох пропозицій стає вихідною точкою для «особистої аналогії»;

б) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

в) виходячи з вибраної пропозиції на етапі «особистої аналогії», учасники шукають незвичайні порівняння з формами, образами або звуками;

г) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері.
 1. Що передбачає етап «повторне формулювання проблеми» під час проведення сеансу синектики?:

а) нове формулювання проблеми;

б) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері;

в) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

г) відповідь, вибрана групою із багатьох пропозицій стає вихідною точкою для «особистої аналогії».
 1. Що передбачає етап «створення прямої аналогії» під час проведення сеансу синектики?:

а) виходячи з вибраної пропозиції на етапі «особистої аналогії», учасники шукають незвичайні порівняння з формами, образами або звуками;

б) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері;

в) нове формулювання проблеми;

г) оскільки рішення сильно віддалене від вихідної постановки питання, то тепер воно знову проектується на певну область.
 1. Що передбачає етап «створення особистої аналогії» під час проведення сеансу синектики?:

а) нове формулювання проблеми;

б) відповідь, вибрана групою із багатьох пропозицій стає вихідною точкою для «особистої аналогії»;

в) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

г) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері.
 1. Що передбачає етап «створення символічної аналогії» під час проведення сеансу синектики?:

а) виходячи з вибраної пропозиції на етапі «особистої аналогії», учасники шукають незвичайні порівняння з формами, образами або звуками;

б) нове формулювання проблеми;

в) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері;

г) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми.
 1. Що передбачає етап «створення другої прямої аналогії» під час проведення сеансу синектики?:

а) нове формулювання проблеми;

б) оскільки рішення сильно віддалене від вихідної постановки питання, то тепер воно знову проектується на певну область;

в) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

г) виходячи з вибраної пропозиції на етапі «особистої аналогії», учасники шукають незвичайні порівняння з формами, образами або звуками.
 1. Що передбачає етап «аналіз аналогій» під час проведення сеансу синектики?:

а) учасники записують ознаки і функціональні принципи вибраних аналогій (або аналогії);

б) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері;

в) нове формулювання проблеми;

г) відповідь, вибрана групою із багатьох пропозицій стає вихідною точкою для «особистої аналогії».
 1. Що передбачає етап «вимушеної згоди» під час проведення сеансу синектики?:

а) збираються спонтанні пропозиції щодо вирішення проблеми;

б) вирішальний етап: список ознак проектується на вихідне питання;

в) відповідь, вибрана групою із багатьох пропозицій стає вихідною точкою для «особистої аналогії»;

г) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері.
 1. Що передбачає етап «формулювання варіантів рішення» під час проведення сеансу синектики?:

а) група формулює варіанти рішення проблеми;

б) нове формулювання проблеми;

в) виходячи з вибраної пропозиції на етапі «особистої аналогії», учасники шукають незвичайні порівняння з формами, образами або звуками;

г) учасники шукають відповідності для рішення проблеми в іншій сфері.
 1. Кого вважають батьком класичного «мозкового штурму»?:

а) Дж. Гілфорд;

б) А.Ф. Осборн;

в) Эдвард де Боно;

г) Тони Бузан.
 1. Хто є автором креативної техніки «мислительні стільці»?:

а) Эдвард де Боно;

б) А.Ф. Осборн;

в) Уолт Дісней;

г) Дж. Гілфорд.
 1. Хто є автором креативної техніки «мислительні капелюхи»?:

а) Тоні Бузан;

б) Эдвард де Боно;

в) А.Ф. Осборн;

г) Уолт Дісней.
 1. Техніки «мислительні стільці» та «мислительні капелюхи» засновані на:

а) пам’яті;

б) увазі;

в) уяві;

г) відчутті.
 1. Які три ролі використані в техніці «мислительні стільці»?:

а) мрійника, реаліста, критика;

б) наставника, керівника, організатора;

в) ведучого, виконавця, контролера;

г) реаліста, організатора, виконавця.
 1. Для «мислительних капелюхів» Эдварда де Боно потрібно шість капелюхів (нарукавних пов’язок або карток) наступних кольорів:

а) фіолетовий, коричневий, чорний, сірий, оранжевий, блакитний;

б) білий, червоний, чорний, жовтий, зелений, синій;

в) рожевий, оранжевий, блакитний, жовтий, світло-зелений, синій;

г) коричневий, білий, оранжевий, блакитний, сірий, чорний.
 1. Хто є автором техніки «контрольної таблиці»?:

а) Уолт Дісней;

б) Тони Бузан;

в) Алекс Осборн;

г) Эдвард де Боно.
 1. Техніка «контрольної таблиці» дає можливість:

а) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення;

б) представлення нових ідей рішення проблеми з допомогою спеціальних ментальних карт;

в) створювати нові рішення із уже наявних ідей;

г) комбінувати дві ідеї, взяті із різних контекстів, що раніше здавалися несумісними.
 1. Хто є автором техніки «ментальна провокація»?:

а) А.Ф. Осборн;

б) Эдвард де Боно;

в) Тони Бузан;

г) В.О. Моляко.
 1. Дайте визначення техніки «ментальна провокація»:

а) це техніка, яка полягає в тому, щоб миттєво вирватися із загальноприйнятої моделі сприйняття і увійти в стан нестабільності, що вирівняє нам шлях до нової ідеї;

б) це техніка креативності, яка розвиває здатність генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

в) це техніка створення ментальних карт, спрямованих на вирішення дилем;

г) це техніка рішення спірних питань, що стимулює мислительні процеси, базується на соціально-психологічній мотивації колективної інтелектуальної діяльності.
 1. Що дозволяє досягнути «ментальна провокація»?:

а) блокує генерування ідей;

б) сприяє стимулюванню «креативних стрибків», людина виводить себе із стану рівноваги для того, щоб досягти нового;

в) знаходження прийнятного рішення проблеми;

г) дає можливість створювати нові рішення із уже наявних ідей.
 1. Ким була розроблена техніка NIE?:

а) А.Ф. Осборн;

б) Тони Бузан;

в) Эдвард де Боно;

г) Бамбек Йорн і Антье Волтерс.
 1. Як розшифровується і перекладається техніка «NIE»?:

а) «відкриття нових ідей»;

б) «креативний стрибок»;

в) «блокування ідей»;

г) «прийняття креативного рішення».
 1. Хто розробив техніку «морфологічного ящика»?:

а) Эдвард де Боно;

б) Фріц Цвіккі;

в) А.Ф. Осборн;

г) В.О. Моляко.
 1. Техніка «морфологічного ящика» використовує:

а) «ментальні карти»;

б) мозковий штурм;

в) матриці;

г) малюнки.
 1. Що дозволяє досягнути техніка «морфологічного ящика»?:

а) створення ментальних карт;

б) розвиває здатність генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

в) вона є доцільною тоді, коли предмет потрібно переробити або вдосконалити, з врахуванням усіх суттєвих аспектів;

г) комбінувати дві ідеї, взяті із різних контекстів, що раніше здавалися несумісними.
 1. Етапи роботи з технікою «морфологічного ящика»?:

а) визначити категорії; скласти список властивостей (ознак); розробити матрицю; визначити комбінації; вибрати рішення;

б) підготовчий, процесуальний, заключний;

в) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення;

г) визначення проблеми; процес обговорення проблеми; прийняття рішення.
 1. Хто є автором техніки «концептуального віяла»?:

а) А.Ф. Осборн;

б) В.О. Моляко;

в) Эдвард де Боно;

г) Тони Бузан.
 1. Хто є автором техніки «прогресуючого абстрагування»?:

а) Эдвард де Боно;

б) Х. Гешко;

в) А.Ф. Осборн;

г) Дж. Гілфорд.
 1. На якому принципі засновані техніки «концептуального віяла» та «прогресуючого абстрагування»?:

а) на принципі зміни площини розгляду проблеми;

б) на принципі розвитку;

в) на принципі системності;

г) на принципі комплексного вивчення проблеми.
 1. Що дозволяють досягнути техніки «концептуального віяла» та «прогресуючого абстрагування»?:

а) створення ментальних карт;

б) допомагають систематично розробити багато способів рішень і знайти оптимальний варіант;

в) вона є доцільною тоді, коли предмет потрібно переробити або вдосконалити;

г) дають можливість комбінувати дві ідеї, взяті із різних контекстів, що раніше здавалися несумісними.
 1. Працювати з техніками «концептуального віяла» та «прогресуючого абстрагування» потрібно наступним чином?:

а) нагромадження великої кількості ідей;

б) виокремлення найкращої ідеї вирішення проблеми;

в) вихід із способу вирішення проблеми, який вас не влаштовує, і виводите її на більш загальний рівень, тобто абстрагуєтесь;

г) розкриття основної сутності проблеми, яку потрібно вирішити.
 1. Алгоритм роботи з техніками «концептуального віяла» та «прогресуючого абстрагування» є таким:

а) визначення суті, відкрийття нових альтернатив для своїх дій; обрання одного із своїх рішень;

б) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення;

в) процес обговорення проблеми, прийняття рішення;

г) визначення категорії, складання списку властивостей (ознак); розробка матриці, визначення комбінації, обрання рішення.
 1. Процес технічної творчості можна представити у вигляді трьох взаємозалежних циклів:

а) підготовчого, процесуального, заключного;

б) створення проекту, обговорення, прийняття рішення;

в) еталонування, проектування, ескізування;

г) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», ескізування.
 1. Метод «абсурду» - це:

а) це метод, який полягає у тому, що спеціально пропонується таке завдання, яке не може бути вирішене;

б) це метод, який полягає у вимозі вирішувати завдання по-іншому, знаходити нові варіанти рішення;

в) це метод, який ґрунтується на врахуванні істотного впливу часового фактору на розумову діяльність;

г) це метод, який полягає в тому, що людині на тому чи іншому етапі забороняється використовувати у своїх побудовах певні механізми.
 1. Метод «ситуативної драматизації» - це:

а) це метод, який ґрунтується на врахуванні істотного впливу часового фактору на розумову діяльність;

б) це метод, який застосовується тоді, коли ставиться завдання особливої активізації діяльності на перших етапах вирішення;

в) це метод, який полягає в тому, що залежно від конкретного педагогічного задуму і процесу розв’язання завдання вводяться певні зміни в хід рішення;

г) це метод, який полягає у вимозі вирішувати завдання по-іншому, знаходити нові варіанти рішення.
 1. Фази творчого процесу:

а) пускова, пошукова, виконавча;

б) первинна, вторинна, заключна;

в) підготовча, вторинна, заключна;

г) пускова, заключна.
 1. Метод «гірлянд асоціацій та метафор» запропонований:

а) Тоні Бузаном;

б) Едвардом де Боно;

в) Г.Я. Бушем;

г) Дж. Гілфордом.
 1. Мета методу «гірлянд асоціацій та метафор»:

а) забезпечити пошук розробником рішення винахідницьких задач при дефіциті інформації, тобто при неможливості використовувати логічні засоби;

б) створення ментальних карт;

в) розвиток здатності генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

г) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення.
 1. Техніка «семантична інтуїція» - це:

а) створення ментальних карт;

б) здатність генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

в) знаходження нової ідеї через випадкову комбінацію двох слів;

г) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення.
 1. Техніка «стояння на голові» полягає у:

а) формулюванні запитань від зворотного (протилежного), щоб знайти нові ідеї;

б) знаходженні нової ідеї через випадкову комбінацію двох слів;

в) здатності генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

г) визначенні проблеми, виявленні другої «площини мислення», розпізнаванні аналогій, переносі рішення.
 1. Техніка «Плюс, Мінус, Цікаво» полягає у:

а) здатності генерувати багато ідей протягом відносно короткого проміжку часу;

б) виявленні позитивних, негативних і просто цікавих аспектів ідеї;

в) визначенні проблеми, виявленні другої «площини мислення», розпізнаванні аналогій, переносі рішення;

г) знаходженні нової ідеї через випадкову комбінацію двох слів.
 1. «Аналіз портфоліо» - це:

а) визначення проблеми, виявлення другої «площини мислення», розпізнавання аналогій, перенос рішення;

б) виявлення позитивних, негативних і просто цікавих аспектів ідеї;

в) представлення ідеї у вигляді наочної матриці (візуалізація полегшує прийняття рішення);

г) формулювання запитань від зворотного (протилежного), щоб знайти нові ідеї.
 1. Рефреймінг – це:

а) технологія розвитку творчого мислення;

б) різновид мозкового штурму;

в) поєднання різноспрямованих версій для прийняття рішення;

г) зміна точки зору на ситуацію для надання їй нового значення.
 1. Як називаються тести, які у 1885 році розробив Дж. Кеттелл?:

а) інтелектуальні;

б) ментальні;

в) креативні;

г) евристичні.
 1. Який вчений створив першу школу для вимірювання інтелекту дорослих?:

а) Дж. Кеттелл;

б) Ф. Гальтон;

в) Дж. Гілфорд;

г) Дж. Векслер.
 1. Автор «Теорії трьох кілець»?:

а) Дж. Кеттелл;

б) Ф. Гальтон;

в) Дж. Рензуллі;

г) Дж. Векслер.
 1. Перший етап психотренінгу?:

а) самонавіювання;

б) мобілізація;

в) релаксація;

г) аутотренінг.


  1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ»


УКЛАДАЧ: ВИШНЬОВСЬКИЙ В.В.

 1. Казав, що сексуальність – це «характеристика сексуального потягу, сексуальних реакцій, сексуальної активності тощо»:

а) Г.Ф. Келлі;

б) Алан Ауербах;

в) Олексій Люлько;

г) О. О. Богомолець.
 1. Традиційно сексуальність розглядають із використанням таких наукових підходів:

а) медико-біологічний, соціокультурний, психологічний;

б) медико-біологічний, соціокультурний, психологічний, фізіологічний;

в) медико-біологічний, фізіологічний, психологічний;

г) медико-біологічний, соціокультурний, психофізіологічний.
 1. Психологія сексуальності – це:

а) галузь психології, яка вивчає психологічні особливості окремих індивідів або груп людей, які об’єднуються якоюсь спільною сексуальною ознакою;

б) галузь психології, яка вивчає психологічні особливості окремих індивідів або груп людей, які об’єднуються якоюсь спільною ознакою;

в) галузь психологічної науки, що вивчає закономірності етапів психічного розвитку та формування особистості протягом всього життя людини;

г) галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні закономірності та механізми сексуального реагування людини.
 1. Американські дослідники сексуальності Роберт Крукс та Карла Баур виокремлюють:

а) неекспериментальні та експериментальні методи;

б) експериментальні методи та методи методи обробки даних;

в) неекспериментальні та організаційні методи;

г) експериментальні та організаційні методи.
 1. Для вимірювання рівня сексуального збудження використовують:

а) прилад для вимірювання напруження пеніса і вагінальний фотоплетизмограф, комп’ютерне оцінювання сексуальної поведінки;

б) прилад для вимірювання напруження пеніса і вагінальний фотоплетизмограф;

в) вагінальний фотоплетизмограф, комп’ютерне оцінювання сексуальної поведінки;

г) прилад для вимірювання напруження пеніса і картографічне оцінювання сексуальної поведінки.
 1. Людство має письмові історичні пам’ятки про сексуальне життя, що дійшли до сьогодення з глибини:

а) 5 тис. років;

б) 4 тис. років;

в) 6 тис. років;


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconПрограма комплексного кваліфікаційного екзамену з історії та методики її викладання для студентів освітнього ступеня
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з історії та методики її викладання
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconПояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 "Економічна кібернетика"
...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconПояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 03050201 "Економічна кібернетика"
...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconС. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconПрограма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вищу освіту
Програма державного іспиту з психології для студентів, що здобувають вишу освіту на ступінь бакалавра за фаховим спрямуванням 040100....
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту iconМетодичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
Сучасна українська література. Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка