Методика викладанняСторінка1/4
Дата конвертації03.07.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра української літератури і компаративістики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи


________________ О.Б.Жильцов

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В ШКОЛІ

напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

6.020303 Філологія. Мова і література (іноземна)
галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Інститут філології2016-2017

Робоча програма з «Методики викладання зарубіжної літератури в школі» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), 6.020303 Філологія. Мова і література (іноземна) галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2016 року- 40 с.

Розробники: доцент кафедри Удовиченко Лариса Миколаївна, канд. пед.наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української літератури і компаративістики


Протокол від. “30” серпня 2016 року № 1
Завідувач кафедри української літератури і компаративістики

_______________________ (Брацкі А.С.)


Структура програми типова

Години відповідають робочому навчальному плану

Заступник директора Інституту філології з науково-методичної та навчальної роботи

_______________________ (Заяць Л.І.)

_КУБГ_, 2016 рік

 __________, 20__ рік

ЗМІСТ


Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ІІІ. Програма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Модуль № 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Модуль № 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ІV. Навчально-методична карта дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

VІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

VІІІ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ІХ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Х. Орієнтовні питання до контрольних модульних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

ХІ. Література. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ХІІ. Орієнтовні питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі” є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану відповідної спеціальності денної форми навчання.

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі”, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

”Методика викладання зарубіжної літератури в школі” є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного та літературознавчого циклів нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності процесу навчання зарубіжної літератури і виховання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; основи управління педагогічним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі; форми, методи і засоби формування особистості майбутнього фахівця; професійно-педагогічну діяльність учителя української та зарубіжної літератури.

Курс ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі” має на меті підготувати студента-філолога до практичної діяльності, допомогти набути знання з методики навчання літератури, виробити вміння створювати ефективні навчальні ситуації в освітньому та виховному процесі, виробити зрілість методичних суджень щодо специфіки викладання зарубіжної літератури в школі, відпрацювати навички розвитку читацької діяльності школярів, формувати їхні естетичні смаки, свідому потребу у спілкуванні із творами мистецтва слова.Завдання курсу:

 • формування ґрунтовних теоретичних знань у галузі методики викладання зарубіжної літератури;

 • розкриття специфіки предмета в системі інших шкільних предметів;

 • аналіз закономірностей функціонування системи навчання зарубіжної літератури і її складових (пропедевтичний, систематичний, поглиблений, профільний курс тощо);

 • ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі середньої освіти;

 • прогнозування перспектив розвитку методики навчання зарубіжної літератури в Україні в контексті інтеграції у європейський освітній простір;

 • вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду педагогічної діяльності у середніх навчальних закладах.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

 • Знати вікові, індивідуальні особливості сприйняття художнього твору учнями;

 • Оволодіти специфікою особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів, навичок розвитку в них критичного мислення і творчих здібностей;

 • Розуміти історичну зміну методів викладання літератури;

 • Уміти оптимально поєднувати методи і прийоми навчання залежно від змісту і завдань уроку, особливостей роботи у конкретному колективі;

 • Оволодіти найхарактернішими видами професійної майстерності словесника, ефективно керувати діяльністю учнів на уроці і у позакласних заходах;

 • Уміти науково обґрунтовано планувати навчально-виховний процес, організовувати та проводити сучасний урок через комбінування змісту, форм і методів художнього пізнання використовувати на практиці передовий педагогічний досвід, здобутки методичної, педагогічної, психологічної, літературознавчої, мовознавчої наук;

 • Вивчати педагогічну інноватику, технології літературного аналізу

 • Організовувати позакласну і позашкільну роботу з учнями;

 • Бути готовим формувати особистість у процесі вивчення зарубіжної літератури через розвиток читацької культури, навичок інтерпретації та ідейно-художньої оцінки творів мистецтва слова.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань:

 • основні принципи побудови шкільних програм і підручників, зміст, мету, завдання і задачі шкільних програм і підручників, їх завдання для гімназій, шкіл, коледжів, ліцеїв, колегіумів;

 • основні шляхи створення проблемних ситуацій, розуміти значення проблемності у навчанні учнів;

 • основні вимоги до підготовки, проведення й аналізу уроку літератури;

 • методи, прийоми, види робіт і форми організації навчальної діяльності;

 • основні вимоги до плану уроку;

 • декілька варіантів складання конспектів уроків і основні вимоги до них;

 • основні етапи літературної освіти учнів, змісту, структуру і завдання літературної освіти в основній і старшій школі України;

 • специфіку вивчення епічних, ліричних, драматичних і фольклорних творів;

 • завдання і методику вивчення літературно-критичних матеріалів;

 • етапи формування теоретико-літературних понять;

 • види, форми і засоби контролю. Оцінки знань, умінь, навичок учнів. Норми оцінювання;

 • читацькі інтереси школярів різного віку, види уроків з позакласного читання.

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення, реформування методики навчання зарубіжної літератури в Україні в контексті демократизації та гуманізації системи літературної освіти.

На семінарських заняттях, у процесі індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: • аналізувати програми і підручники з української та зарубіжної літератури, творчо використовувати відомі в методиці навчання прийоми роботи з підручником, рецензувати окремі розділи підручників і посібників;

 • створювати проблемні ситуації на уроках літератури з метою активізації педагогічного процесу;

 • обирати відповідну структуру уроків, забезпечувати наукову доцільність навчальних ситуацій; обґрунтовувати необхідність варіативного підходу вчителя до структури уроку; аналізувати урок за поданими схемами;

 • творчо підходити до складання календарно-тематичного плану, обґрунтовувати необхідність індивідуального підходу вчителя до певної структури уроку;

 • творчо підходити до складання конспектів уроків різних типів; користуватися ними під час уроку;

 • складати план літературного тижня; планувати роботу літературного кабінету; планувати уроки розвитку мовлення в різних класах;

 • складати графіки проведення контрольних робіт; здійснювати поточний та підсумковий контроль;

 • активізувати читацький досвід учнів, обирати можливі варіанти уроків з позакласного читання, планувати уроки позакласного читання;

 • організовувати та здійснювати роботу з обдарованими дітьми.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі” завершується екзаменом (36 год.).


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ”


І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: методика організації навчально-виховного процесу з вивчення зарубіжної літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.Курс:

підготовка спеціалістівНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3
Модуль: 2
Загальна кількість годин: 108 год.
Тижневих годин: 2.

6.020303 Філологія. Мова і література (іноземна)

Мова і література (англійська)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр”

Вибірковий.

Рік підготовки: 4.

Семестр: 7.

Лекції:16 год.

Семінари: 12 год.

Самостійна робота: 40 год.

Модульний контроль:

4 год.
Вид контролю: екзамен – 36 год.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин:

Разом

Аудиторні

Лекції

Практичні

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Підсумковий контроль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

СПЕЦИФІКА ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ”ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”1.

Методика викладання зарубіжної літератури в школі як наука і навчальна дисципліна. ЇЇ складові частини

9

4

2
2

5
2.

Методологічні засади викладання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі

7

2

25
3.

Планування та організація праці вчителя-словесника. Типи і структура уроків зарубіжної літератури в школі

9

4

2
2

5
Модульна контрольна робота

2
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ЯКОСТЕЙУЧНІВ-ЧИТАЧІВ

4

Методи, прийоми і види робіт з літератури. Форми організації навчальної діяльності учнів з літератури.

9

4

2
2

5
5.

Етапи вивчення художнього твору в основній і старшій школі.

9

4

2
2

5
6.

Вивчення художніх творів зарубіжної літератури у їхній родовій специфіці.

9

4

2
2

5
7.

Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти.

9

4

2
2

5
8.

Позакласна роботи з літератури.

7

2

25
Модульна контрольна робота

2
2

Всього

72

28

16
12

40

4

Екзамен

36Разом

108

ІІІ. ПРОГРАМА

МОДУЛЬ І.

СПЕЦИФІКА ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”ЛЕКЦІЯ 1. Методика викладання зарубіжної літератури в школі як наука і навчальна дисципліна. ЇЇ складові частини.

Особливості вивчення літератури як виду мистецтва і науки. Об’єкт і предмет методики. Загальнонаукові та специфічні методи дослідження методики викладання зарубіжної літератури та їх характеристика: критичне переосмислення набутого вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, масове усне та письмове опитування учителів та учнів, метод цілеспрямованого спостереження, педагогічний експеримент. Проблеми літературної освіти у школі.

Законодавча база, яка регулює процес викладання зарубіжної літератури в українській школі. Історія становлення предмета в школі. Специфіка викладання української та зарубіжної літератури в різних типах середніх загальноосвітніх закладів України. Мета і завдання шкільних курсів літератури у контексті Національної доктрини розвитку освіти в Україні ХХІ ст.

Основні поняття теми: шкільний предмет, навчальна дисципліна, , предмет і об’єкт дослідження, методи наукового дослідження, специфіка предмета, законодавчі і нормативні документи.

Практичне заняття 1. Аналіз концепції літературної освіти в Україні, державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь “мова і література”, розділ “література”). Аналіз шкільних програм та підручників. Огляд навчальних посібників. Рецензування програмної теми та розділу підручника.
ЛЕКЦІЯ 2. Методологічні засади викладання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі.

Методологічні основи викладання зарубіжної літератури. Розрізнення понять ”зарубіжна література” і ”світова література”.

Статуси предметів ”Українська література” і ”Зарубіжна література” в середніх навчальних закладах України різних типів. Причини, які зумовили впровадження курсу ”Зарубіжна література”: націоналізація української освіти, орієнтація України на світову спільноту.

Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі”. Зв’язок методики з суміжними науками: літературознавством, мовознавством, педагогікою, психологією, естетикою, етикою та іншими, а також методикою навчання української літератури. Роль практики навчання зарубіжної літератури у розвитку методичної науки та інноваційного оновлення літературної освіти.

Українська та зарубіжна література в школі як засіб глобалізації та лібералізації української освіти і перебудови її на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки, шлях до формування нерепресивної свідомості і нонконформізму.

Основні поняття теми: методологія, статус предмета, націоналізація освіти, суміжні науки, законодавчі і нормативні документи.
ЛЕКЦІЯ 3. Планування та організація праці вчителя-словесника.

Типи і структура уроків зарубіжної літератури.

Види планів у роботі учителя словесника: календарні, тематичні, календарно-тематичні, поурочні. Їх структура. Мета планування роботи із зарубіжної літератури. Урахування знань, умінь та навичок, сформованих у процесі вивчення інших курсів. Основні принципи навчання предмета та їх відображення у планах роботи.

Підготовка учителя до вивчення літературної теми:


 • визначення власної концепції вивчення монографічної чи оглядової теми, її співвіднесення з програмовими вимогами;

 • вивчення матеріалів до теми за навчальною літературою (аналіз системи запитань і завдань, їх корегування із урахуванням рівня навчальних досягнень класу;

 • вивчення методичної та додаткової літератури, виявлення між літературних та між предметних зв’язків, з'ясування можливостей їх використання;

 • лінгво-стилістичний аналіз виучуваного художнього твору, визначення матеріалів і форм словникової роботи, попереднє планування роботи;

 • виявлення історичних, національних, культурологічних, соціальних тощо реалій, попередній огляд матеріалу, вибір засобів та форм коментування;

 • аналіз наочності, визначення форм і способів її включення в загальну систему вивчення художнього твору.

Специфіка уроків зарубіжної літератури та її вплив на переосмислення всіх складових уроку. Стала і неусталена структура уроку. Загальнопедагогічні та специфічні вимоги до структури уроку літератури. Реалізація міжпредметних, міжлітературних та міжмистецьких зв’язків.

Плани і плани-конспекти уроків. Наукові вимоги до їх структури. Проблема традиційних та нестандартних уроків. Типологія уроків літератури.Основні поняття теми: види планів, календарні, тематичні, календарно-тематичні, поурочні плани, структура уроку, вимоги до уроку, план-конспект уроку, типологія уроків, етапи підготовки до уроку.

Практичне заняття 2. Планування роботи учителя-словесника.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ

УЧНІВ-ЧИТАЧІВ

ЛЕКЦІЯ 4. Методи, прийоми і види робіт з літератури.

Форми організації навчальної діяльності учнів з літератури.

Формування читацької компетентності, пізнавальної творчої активності, самостійності учнів у набутті знань, умінь та навичок. Проблемне навчання на уроках літератури.

Наукові класифікації методів навчання. Специфіка методів навчання зарубіжної літератури. Види методів. Реалізація методів через адекватні прийоми роботи. Види робіт учнів. Комбінування різних методів, їх взаємозв’язок у практичній діяльності вчителя. Метод творчого читання на всіх етапах літературної освіти як основний специфічний метод вивчення художньої літератури, прийоми реалізації, види робіт. Метод евристичної бесіди, прийоми реалізації, види робіт. Види бесід (за заздалегідь складеними питаннями, вільна, евристична). Їх роль у активізації процесу осмислення художнього твору. Дослідницький метод та специфіка його впровадження у класах з різними рівнями сформованості читацької компетентності, прийоми реалізації, види робіт. Мета і завдання використання репродуктивного методу з різними прийомами та видами робіт.

Принципи вибору методів навчання. Залежність вибору методів і прийомів роботи від конкретної навчально-виховної мети і змісту уроку. Ефективність звернення до прийому зіставлення: фактів рідної та зарубіжної літератур, оригіналу і перекладу, різних перекладів, реалій суспільного і культурного життя, менталітету тощо.

Триєдина мета уроків літератури: літературний розвиток, збагачення мовного запасу учнів, формування компетентностей, виховання всебічно розвиненої творчої особистості.

Форми організації навчальної діяльності учнів. Пасивні, активні та інтерактивні форми організації роботи. Традиційні та сучасні форми роботи.

Проблемність на уроках літератури.

Оптимізація літературної освіти. Засоби навчання. Сучасні технічні та комп’ютерні засоби навчання. Наочність на уроках літератури. Види і типи наочності.Основні поняття теми: методи роботи, прийоми роботи, види робіт, форми організації навчальної діяльності, засоби навчання, активізація читацької діяльності, проблемність у навчанні.

Практичне заняття 3. Літературний розвиток учня-читача. Особливості вивчення мистецтва слова в основній та старшій школі.
ЛЕКЦІЯ 5. Етапи вивчення художніх творів зарубіжної літератури

в основній і старшій школі.

Історія літератури і проблема навчання літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України. Роль історико-літературного контексту у читацькій рецепції. Специфіка використання та принципи добору відомостей з історії зарубіжної літератури у літературному розвитку учня-читача.

Навчально-виховна роль використання відомостей про життєвий і творчий шлях письменника на уроках літератури в основній і старшій школі. Вимоги програм до знань про авторів виучуваних художніх творів.

Умовність розподілу матеріалу за основними етапами роботи над художнім твором. Урахування етапу літературної освіти, жанрового різновиду твору.

Основні етапи вивчення художнього твору на уроках літератури. Етап підготовки до сприйняття художнього твору та його роль у формуванні читацьких потреб і інтересів. Психолого-педагогічна обумовленість уведення вступних бесід та уроків. Ефективність використання суміжних видів мистецтв. Основні види вступних занять в основній і старшій школі: попередня бесіда, слово або розповідь учителя, робота з наочністю. Ускладнення видів і змісту роботи в старшій школі: необхідність створення історико-літературного та історико-культурного фону доби, зв'язок літературного твору з життям письменника, життєва основа твору; збільшення ролі та обсягу лекційного матеріалу, ускладнення характеру попередньої бесіди. Основні прийоми роботи.

Специфіка організації етапу читання твору. Вимоги до читання учителя і учнів. Ефективні методи, прийоми і види робіт. Значення повторного читання, його функції на етапі пояснювального читання. Робота над словом у процесі читання. Особливості читання ліричних, драматичних і прозових творів.

Роль і зміст етапу підготовки до аналізу. Роль бесід відтворювального характеру, переказів, складання різних видів планів (простого і складного; цитатного; плану оповіді, опису, діалогу, авторської характеристики героя; ідейно-тематичного; сюжетно-композиційного тощо). Вимоги до усних відповідей. Цитування як форма роботи над текстом. Вміння цілеспрямовано вибирати цитати, коментувати їх, використовувати у переказі.

Шкільний аналіз художнього твору. Етап підсумків аналізу. Види творчих робіт учнів з літератури. Поняття аналізу та інтерпретації художнього твору. Розвиток читацької рецепції. Ідейно-художня оцінка твору учнями-читачами у контексті літературної критики.

Українознавчий компонент у вивченні художнього твору.

Основні поняття теми: підготовка до сприйняття художнього твору, читання твору, словникова роботи, види планів, підготовка до аналізу, аналіз твору, підсумки аналізу, творчі роботи, інтерпретація.

Практичне заняття 4. Шкільний аналіз епічного художнього твору ”слідом за автором”.
ЛЕКЦІЯ 6. Вивчення художніх творів

зарубіжної літератури у їхній родовій специфіці.

Особливості художніх творів різних родів, видів, жанрів. Психолого-педагогічні особливості сприйняття художніх творів різних жанрів учнями різних вікових груп.

Особливості вивчення епічних творів в основній і старшій школі. Робота над текстом прозового твору. Специфіка етапів вивчення прозового твору в основній і старшій школі. Роль евристичної бесіди у підготовці аналізу творів великих жанрових форм. Способи активізації читання. Розвиток мовлення учнів у процесі вивчення прозових художніх творів.

Особливості вивчення ліричних творів в основній і старшій школі. Жанрова своєрідність лірики. Емоційний характер сприйняття лірики. Загальні та специфічні етапи вивчення ліричного твору в основній і старшій школі. Методичні шляхи залучення учнів до процесу співпереживання. Особливості роботи над мовними зображувальними засобами ліричного твору. Роль виразного читання у засвоєнні емоційно-образної своєрідності вірша.

Особливості вивчення драматичних творів. Жанрова своєрідність драми. Знайомство учнів із особливостями драми. П’єса і вистава. Загальні та специфічні етапи вивчення драматичного твору в основній і старшій школі. Включення елементів сценічної історії п'єси до системи роботи над драматичним художнім твором. Особлива роль наочності. Ефективні методи і прийоми роботи. Інсценування і написання сценарію за драматичним твором як ефективні прийоми роботи. Розвиток творчого мислення учнів у процесі вивчення драматичних художніх творів. Творчі постановки. Опрацювання драматичних творів в урочній та позаурочній роботі.

Основні поняття теми: епічні, ліричні , драматичні твори, ознаки родів літератури, жанрові різновиди, особливості творів різних родів, загальні та специфічні етапи вивчення художнього твору, емоційно-образна своєрідність, інсценування, написання сценарію, творчі постановки.

Практичне заняття 5. Шкільний аналіз драматичного художнього твору пообразним шляхом.
ЛЕКЦІЯ 7. Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти.

Навчально-виховна роль вивчення життєвого і творчого шляху письменника на різних етапах літературної освіти учнів. Програмові вимоги до знань учнів про автора виучуваного твору.

Своєрідність вивчення біографічних відомостей про письменника в основній школі (біографічна довідка). Зміст, форми і методи вивчення біографії письменника в середніх класах, компоненти знань про життєвий і творчий шлях письменника.

Монографічна тема в старших класах   вивчення життєвого і творчого шляху митця. Загальна характеристика найбільш значущих творів і текстуальне вивчення програмових творів. Особистість митця. Виховний аспект вивчення біографії. Принципи відбору біографічного матеріалу. Взаємозв’язок методів засвоєння учнями знань про творців зарубіжної літератури, ефективні форми роботи. Джерела знань про відомих представників літературного процесу, використання документальних матеріалів.

Зв’язки з представниками українського літературного процесу.

Основні поняття теми: монографічна тема, життєвий і творчий шлях письменника, біографічна довідка, слово про письменника, розповідь про письменника, джерела біографічного матеріалу.

Практичне заняття 6. Шкільний аналіз ліричного художнього твору проблемно-тематичним шляхом.
ЛЕКЦІЯ 8. Позакласна роботи з літератури.

Навчально-виховні завдання позакласної роботи літератури. Рекомендації до організації позакласного читання. Взаємозв’язаний характер класного і позакласного читання. Роль роботи у розвитку читацької компетентності учнів. Принципи організації позакласної роботи: • взаємодія з іншими шкільними предметами та видами мистецтв;

 • взаємопов’язане вивчення української та зарубіжної літератури;

 • широку використання різноманітних ігрових видів роботи, що стимулюють фантазію, творчій підхід школярів;

 • загально дидактичні принципи (добровільної участі, наступності і перспективності, доступності, індивідуального підходу, урахування здібностей і нахилів).

Зміст роботи з позакласного читання. Принципи вибору творів для позакласного читання (персоналії, проблемно-тематичний, жанрово-родовий, взаємозв’язаного вивчення української та зарубіжної літератури). Завдання уроків позакласного читання. Урахування вікових особливостей, потреб і інтересів учнів, рівня читацької культури у доборі творів для позакласного читання.

Етапи здійснення позакласної роботи зі зарубіжної літератури. Вивчення читацьких потреб і інтересів як перший етап позакласної роботи. Ефективні форми організації позакласного читання. Основні види робіт учнів (анкетування; індивідуальні та колективні бесіди; ”звіти” учнів про самостійно прочитані художні твори; ведення читацького щоденника; складання каталогів з картками, що містять бібліографічні відомості та коротку анотацію; ведення альбому власних ілюстрацій до творів; ведення робочого зошита з позакласного читання; складання анотацій, післямов, передмов до книг; написання рецензій, відгуків, рефератів та творів на книгу; проведення засідань гуртка книголюбів).

Шкільна і класна бібліотека. Керівництво позакласним читанням. Навчання самостійному читанню.

Основні поняття теми: позакласне читання, позакласна робота, принципи позакласної роботи, принципи вибору творів, форми організації навчальної діяльності, види робіт, самостійне читання.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ І.

СПЕЦИФІКА ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методика викладання iconА. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник
С 30 Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : навч посіб. / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко. – Суми : Вид-во...
Методика викладання iconТести з методики викладання зарубіжної літератури
Фахова підготовка вчителя світової літератури – необхідна умова його професійного успіху. Набути спеціальні педагогічні вміння вчителю-словеснику...
Методика викладання iconВідділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Методика викладання icon«Методика навчання учнів інформатики у школі»
Розділ ІІ розробка змісту, форм І засобів методики викладання теми «Комп’ютерні мережі» в 9-му класі
Методика викладання iconМетодика викладання світової літератури навчальнапрограм а
Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов І зарубіжної літератури
Методика викладання iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : зб наук праць за матеріалами доп. І повідомлень Восьмого Всеукр...
Методика викладання iconПрограма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Методика викладання iconБаян, акордеон: вчора, сьогодні, завжди Методична розробка інтегрованої лекції презентації з навчальних дисциплін «Методика викладання фахових дисциплін»
Виробництво та популярність сучасних акордеонів та кнопкових акордеонів (баянів) в світі
Методика викладання iconСуспільно-політичні науки та методика викладання історії в школі
Мозаїка цікавих фактів. Всесвітня історія клас. Частина / упоряд. О. Л. Кожем'яка. Х. Основа, 2015. 80с.( Б-ка журналу "Історія І...
Методика викладання iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка