Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія»


Питання до іспиту з курсу “Диференційна психологія”Сторінка8/8
Дата конвертації12.03.2018
Розмір1,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Питання до іспиту з курсу “Диференційна психологія”.


 1. Предмет та завдання диференційної психології.

 2. Номотеістичний та ідеографічний підхід у науці.

 3. Походження та витоки диференційної психології.

 4. Детермінація варіативності.

 5. Поняття про індивідуальність, її складові.

 6. Формування індивідуальності.

 7. Індивідний рівень індивідуальності.

 8. Методи диференційної психології.

 9. Гуморальні, факторні, конституційні теорії темпераменту.

 10. Складові темпераменту.

 11. Зв'язок темпераменту та індивідуальних особливостей характеру.

 12. Формування індивідуальних особливостей темпераменту.

 13. Гендерні відмінності та їх походження.

 14. Ступінь психологічної відмінності чоловіків та жінок.

 15. Маскулінність, фемінінність та андрогінність.

 16. Гендерно-рольовий стрес.

 17. Гендерні відмінності та вибір партнера.

 18. Особистісні відмінності.

 19. Риси особистості.

 20. Стійкість та змінюваність індивідуальних рис особистості.

 21. Теорії рис особистості Айзенка, Кеттела, Оллпорта.

 22. Велика П'ятірка.

 23. Поняття ендо- та екзопсихічних індивідуальних особливостей..

 24. Розбіжність понять типологія та класифікація.

 25. Можливі негативні наслідки використання типологій в психологічній практиці.

 26. Психофізіологічні типології.

 27. Типологія Кречмера.

 28. Типологія Юнга.

 29. Визначення стилю у диференційній психології.

 30. Когнітивний стиль та його складові.

 31. Стиль діяльності.

 32. Силі лідерства, керівництва, батьківського виховання.

 33. Групові відмінності людей.

 34. Статус людини в групі та індивідуальні відмінності.

 35. Психологічний час особистості.

 36. Диференціація у сім'ї та школі.

 37. Поняття про здібності в диференційній психології.

 38. Умови розвитку здібностей.

 39. Інтелектуальні відмінності між людьми.

 40. Зв'язок інтелектуальних та особистісних індивідуальних особливостей.

 41. Проблема вимірювання інтелектуальних відмінностей, тести інтелекту та їх недоліки.

 42. Складові індивідуальних особливостей мислення.

 43. Вплив культури на індивідуальні особливості людини.

 44. Межі залежності індивідуальних особливостей від расової та національної належності.

 45. Основні сфери національних відмінностей.

 46. Національний характер – стереотип або реальність?

 47. Соціоекономічний статус та індивідуальні відмінності.

 48. Критерії відмінностей між соціальними групами.Рекомендована література

Базова

 1. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении / А. Анастази / пер. с англ. — Москва , 2001. — 254 с.

 2. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. — Санкт—Петербург : Питер, 2011.

 3. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — Київ : Либідь, 1997.

 4. Палій А. А. Диференціальна психологія: навч. посіб. / А. А. Палій. — Київ: Академвидав, 2010. — 429 с.

 5. Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Ю. — Москва , 1982. — 274 с.

 6. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференціальна психологія /. — Львів: «Новий світ — 2000», 2008. — 235 с.

 7. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології: навч. посібник / В. В. Рибалка., 2006. — 530 с.

 8. Савицька О.В. Етнопсихологія: навч. посібник / О.В.Савицька, А.М. Співак. — Київ: вид. Каравела, 2006. — 463 с.

 9. Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навч. посіб. / М. Г.Ткалич. — Київ: Академвидав, 2011. — 248 с.


Допоміжна

 1. Айзенк Г. Количество измерений личности / Г. Айзенк // Иностранная психология, 1993, т. 1, №2, 9—24

 1. Батаршев А. В. Психология индивидуальных различий: от темперамента — к характеру и типологии личности / А. В. Батаршев. — Москва , 2000. — 334 с.

 1. Вагнер В. А. Сравнительная психология / В. А. Вагнер. — Москва , 1998. — 476 с.

 1. Волков П. Разнообразие человеческих миров / П. Волков. — Москва , Аграф, 2000. — 512 с.

 1. Геодакян В А. Теория дифференциации полов в проблемах человека / В. А. Геодакян // Человек в системе наук. — Москва : Наука, 1989. — 454 с.

 1. Гуревич К. М. Проблема социального и биологического в дифференциальной психофизиологии / К. М. Гуревич // Психология индивидуальных различий. Тексты. — Москва , 1982. — С. 53—58.

 1. Голубева Э. А. Способности и индивидуальность / Э. А. Голубева. — Москва , 1993. — 254 с.

 1. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных / Ч. Дарвин. — Санкт—Петербург, 2001. — 743 с.

 1. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий / М. С. Егорова. — Москва , 1997. — 374 с.

 1. Зорина З. А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных / З. А.Зорина, И. И. Полетаева. — Москва : Аспект Пресс, 2002. — 320 с.

 1. Климов Е. Л. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы / Е Л. Климов. — Казань, 1969. — 274 с.

 1. Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. — Москва , 1995 — 427 с.

 1. Лазурский А. Ф. Очерк науки о характерах / А. Ф. Лазурский. — Москва , 1995 — 186 с.

 1. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. — Киев, 1981 — 258 с.

 1. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении российских, европейских, американских традиций / А. В. Либин. — Москва , 2002. — 248 с.

 1. Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков / А. Е. Личко. Москва : ЭКСМО, 1999. — 407 с.

 1. Лоренц К. Агрессия / К. Лоренц. — Санкт—Петербург : Амфора, 2001. — 528 с.

 1. Мак—Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология: Этология и эволюция / Д. Мак—Фарленд. — Москва : Мир, 1988. — 337 с.

 1. Машков В. Н. Основы дифференциальной психологии / В.Н. Машков. Санкт—Петербург : Изд—во С.—Петербургского ун—та, 1998. — 132 с.

 1. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. — Москва , 1986. — 154 с.

 1. Правоторов Г. В. Зоопсихология для гуманитариев / Г. В. Правоторов. — Новосибирск: ЮКЭЛ, 2001. — 357 с.

 1. Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Ю. — Москва , 1982. — 274 с.

 1. Резникова Ж. И. Структура сообществ и коммуникации животных / Ж. И. Резникова. — Новосибирск: НГУ, 1997. — 531 с.

 1. Рожкова А. П. Зоопсихология психология и сравнительная психология: Учебное пособие / А. П. Рожкова. — Курган: Изд—во Курганского гос. ун—та, 2005. — 532 с.

 1. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально—психологических различий / В.М. Русалов. — Москва , 1979. — 267 с.

 1. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / под ред. Равич—Щербо И. В. — Москва , 1988. — 354 с.

 1. Сравнительная психология и зоопсихология. Хрестоматия / Под ред. Г. В. Калягиной. — Санкт—Петербург, 2001. — 684 с.

 1. Теплов Б. М. Психофизиология индивидуальных различий / Б.М. Теплов. — Москва , 1985.

 1. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Психология», «Биология», «Зоология» и «Физиология». — 3—е изд. / К.Э. Фабри — Москва : Российское психологическое общество, 1999. — 464 с.

 1. Холодная, М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта / М. А. Холодная. — Киев, 1990. — 247 с.

 1. Хомская Е. Д. Нейропсихология индивидуальных различий / Учеб.пособ / Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова, Е. В. Будыка, Е.В. Ениколопова. — Москва , 1997. — 354 с.

 1. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методологические основы / В. Штерн. — Москва , 1998. — 369 с.

 1. Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. — Санкт—Петербург , 1995. — 454 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconПрограма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
Теорія І методика розвитку мови як наука. Предмет, об’єкт, зміст, завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни. Міждисциплінарні...
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconМетодичний посібник «Міжпредметні зв’язки органічна складова навчання фізики в школі»
Міжпредметні зв'язки та їх вплив на формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconАнотація дисципліни
У ній виділяється низка напрямів: політико-психологічні аспекти макрополітичних явищ; психологічні особливості політичних систем;...
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconМіжнародна науково-практична конференція
У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «іv міждисциплінарні гуманітарні читання»
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconНавчитися працювати у групі; розподіляти обов'язки; Навчитися працювати у групі; розподіляти обов'язки
...
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» icon33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Диференційна психологія» iconБбк 88. 37я73 В43 В43 Вікова та педагогічна психологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка