Міжнародний фонд “відродження”Сторінка1/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ”

СПРИЯННЯ СПРАВЕДЛИВИМ
І ЧЕСНИМ ВИБОРАМ 2004 РОКУ

2004 року одним з провідних напрямків діяльності Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ) було підтримання громадських ініціатив і ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані на забезпечення чесного та вільного виборчого процесу в Україні. З цією метою Фонд фінансував проекти за такими напрямами: • підтримка моніторингових коаліцій громадських організацій;

 • моніторинг висвітлення виборчої кампанії у ЗМІ;

 • інформаційно-просвітницька кампанія;

 • підтримка проведення екзит-полу;

 • підтримка громадських ініціатив,
  спрямованих на захист прав виборців;

 • мобілізація виборців;

 • консолідація суспільства;

 • підтримка діяльності Громадських рад.

З осені 2003 року по грудень 2004 року МФВ надав громадським орга­нізаціям України на виконання виборчих проектів 1 653 222 доларів США. Профі­нан­совані Фондом виборчі проекти не мали на меті під­­­тримку конкрет­ної полі­тичної сили, а передбачали створення умов для реалізації норм україн­ського виборчого законо­давства, дотримання прав і сво­бод виборців, надання вичерпної інформації для здійснення грома­дя­нами свідомого вибору. Результати проектів відкриті для всіх учас­ни­ків виборчого про­цесу. Отримати до­кладну інформацію про ре­зультати проектів можна у виконавців і на спеціалізованих веб-ресурсах (див. Додаток № 1).

ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГОВИХ КОАЛІЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав коаліційні зусилля гро­­мад­ських організацій на виборах Президента України 2004 року. Зокре­ма, МФВ сприяв заснуванню і діяльності громадської коаліції “Новий вибір – 2004”, а також проектам коаліції громадських орга­ні­­зацій “Свобода вибору”.

Коаліція “Новий вибір – 2004”

Громадська коаліція “Новий вибір – 2004” є добровільним об’єд­нан­­ням громадських організацій України, що реалізують проекти, спря­мо­­вані на забезпечення чесних, вільних і демократичних виборів Прези­дента України 2004 року.

Коаліцію створено за ініціативи Комітету виборців України (КВУ), ко­мітету “Рівність можливостей”, фонду “Демократичні ініціативи”, Ла­бораторії законодавчих ініціатив, Українського незалежного центру по­­­­лі­­тичних досліджень, фонду “Європа XXI”, Школи полі­тичної аналі­­тики, МГО “Інтерньюз-Україна”, Суспільно-гуманітарного консор­ціуму “Гене­за” із залученням експертної підтримки Центру економічних і полі­­­тичних досліджень ім. О.Разумкова, Міжнародної фундації виборчих сис­­тем, фінансової й експертної допомоги Міжнародного фонду “Відрод­­ження”. Нині до Коаліції залучено понад 100 неурядових організацій (НУО) з усіх регіонів України.

Місією Громадської коаліції було забезпечення чесних, прозорих і де­мо­кратичних виборів Президента України 2004 року; консолідація ор­га­нізацій громадянського суспільства у забезпеченні усвідомленого вибору громадян, дотриманні прав виборців і принципів рівності учас­­ників виборчого процесу.

За час своєї діяльності члени коаліції провели ряд робочих зустрічей з представниками різних гілок влади, міжнародної громадськості, вітчизняних громадських організацій. Відбулись зустрічі з Валерієм Мішурою (23 січня 2004 р.), Мадлен Олбрайт (21 лютого 2004 р.), Сергієм Ківаловим (9 червня 2004 р.). Від учас­ників коаліції було запропоновано свого представника до складу ЦВК. Водночас, учасники Коаліції звернулися до Прем’єр-міністра України Віктора Януковича з листом щодо обговорення можливої співпраці недержавних організацій і уряду з метою проведення чесних виборчих перегонів.

Коаліція підготувала й провела низку регіональних заходів, зо­к­­рема, прес-конференції, прес-центри та круглі столи. Наприк­лад, упродовж листопада і грудня 2003 року низку круглих столів було проведено у Кіровограді, Сумах, Харкові, Донецьку, Черні­­гові, Сімферополі, Дніпропетровську, Полтаві, Ужгороді та Ми­колаєві. Їхня мета полягала в презентації цілей і завдань Коа­лі­ції, залучення до неї регіональних громадських орга­ні­за­цій, а також у підписанні “Хартії про чесні вибори”, яку ініціювали орга­ні­за­ції-учасниці коаліції. У роботі круглих столів взяли участь понад 300 осіб, які представляли регіональні громадські організації, осередки політичних партій, органи державної влади та місце­во­­го самоврядування, ЗМІ. За підсумками круглих столів до Гро­­мад­ської коаліції “Новий вибір – 2004” увійшло понад 50 ре­­гіональних недержавних організацій. Хартію “Про чесні вибори” підписали близько 100 фізичних і юридичних осіб.

Учасники коаліції НУО “Новий вибір – 2004” здійснювали моніторинг виборів, що 2004 року відбувалися у різних регіонах України. Так, організовано комплексне спостереження за ви­­борами міського голови міста Ромни Сумської області 28 бе­рез­­ня, проведено широкомасштабний моніторинг виборчої кам­па­нії міського голови міста Мукачева, 30 травня в Одесі організовано роботу Незалежного прес-центру “Вибори – 2004”.

29 квітня Коаліція разом з громадською організацією “Інтер­ньюз-Україна” провела круглий стіл “Уроки виборів мера Мука­чева: чи можливе повторення”. У його роботі взяли участь народ­­ні де­путати України, провідні політологи, представники українсь­­ких і між­на­род­них моніторингових недержавних організацій, журналісти.

У травні–червні Коаліція провела навчальні семінари “Роль недержавних організацій у виборах”, в яких взяли участь понад 80 представників громадських організацій-учасниць коаліції.

Серед інших здобутків Коаліції – спільна розробка і внесення до Верховної Ради України проекту законодавчих змін, що перед­­бачають рівні можливості участі основних претендентів на посаду Президента у телевізійних дебатах на загально­націо­наль­­них телеканалах.

Задля інформаційного обміну між учасниками коаліції та висвітлення інформації про виборчі події в Україні підтримано Інтернет-ресурс [ www.monitor.org.ua ] та газету “Точка зору”. Газета мала на меті під­вищити рівень обізнаності громадян із перебігом виборчого процесу та правами виборців. У ній було подано результати соціологічних дослід­жень і довідкові матеріали на теми: “Яким результатам соціо­ло­гічних опитувань можна довіряти?”, “Як правильно читати результати соц­опи­тувань?”, “Що таке паралельний підрахунок голосів?”, резуль­тати моніторингу ЗМІ, факти конкретних порушень виборчого законодав­ства, аналіз політичного життя, права виборців тощо. Видання розповсюджувалося 140 обласними та районними відділеннями Комітету виборців України, довготерміновими спосте­рігачами та спостерігачами в дні виборів, організаціями-учасницями коаліції “Новий вибір – 2004” серед активу громадських організацій, виборців на круглих сто­лах, семінарах, конференціях, форумах тощо. Також видання надсилалося до облас­них та районних органів дер­жавної влади, аналітичних та дослід­ниць­ких центрів, бібліотек. Електронну версію газети розміщено на сайтах: [ www.monitor.org.ua ],[ www.polit.com.ua ],[ www.tz.cvu.kiev.ua ]. Коаліція також розсилала електронною поштою щотижневий дайджест новин, документів і анон­сів майбутніх подій.

Коаліція активно працювала у напрямку консолідації зусиль громадян­ського суспіль­ства задля проведення чесних та вільних виборів в Украї­­­ні. З цією метою Коаліція 1–2 жовтня в Києві провела Комунікаційно-мобіліза­цій­ний форум громадських організацій України “Новий вибір України – 2004”.

У Форумі взяв участь 231 представник недержавних організацій із 24 регіонів України, які реалізовували моніторингові та про­світницькі виборчі проекти. У Форумі також взяли участь пред­став­ники виборчих штабів кандидатів на посаду президента, Центральної виборчої комісії, міжнародних організацій та дип­­лома­тич­них представництв, засобів масової інформації.

Відкрили пленарне засідання Форуму Григорій Немиря (Голова Прав­ління Міжнародного фонду “Відродження”) та Ігор Когут (керівник секретаріату Громадської коаліції “Новий вибір – 2004”). Під час дис­кусії “Реалізація моніторингових проектів на виборах Президента України: проблеми інформування громадськості, координації діяль­­­ності та застосування результатів” виступили представники Комітету виборців України, фонду “Європа ХХІ”, Українського незалежного центру політичних досліджень, коаліції громадських організацій Украї­ни “Свобода вибору”.

На засіданні “Проблеми забезпечення прав виборців під час виборчої кампанії 2004 року: роль правозахисних організацій та функціонування судової системи” доповідачами були представники Ради українських правозахисних організацій (РУПОР) і Сумського обласного відділення Комітету виборців України.

Керівники незалежних видань і дослідницьких інституцій та громадських організацій, які займаються медійними питаннями (Інтернет-видан­ня “Телекритика”, Комітет “Рівність можливостей”, Інститут соціології НАНУ, Міжнародна громадська організація “Інтерньюз-Україна”, Комі­тет з моніторингу свободи преси в АР Крим), висловили свої думки сто­­совно діяльності ЗМІ під час виборчого процесу. Вони, зокрема, наголо­сили на необхідності й важливості громадського та експертного оціню­вання збалансованості інформування виборців та рівності доступу кандидатів і членів їхніх команд до ЗМІ.

Секцію “Національні та міжнародні спостерігачі: визначення законо­давчого статусу, проблеми координації моніторингової та спостереж­ницької місій” провели члени Комітету виборців України та молодіж­ної громадської організації “Сокіл”. Провідні фахівці благодійного фонду “Демократичні ініціативи” розкрили особливості проведення екзит-полу на президентських виборах, зокрема: питання достовірності, проблеми організації опитування й необхідність громадської підтримки.

Під час Форуму було проведено кілька “круглих столів” на теми: “Ре­­зультати та ефективність моніторингових проектів на виборах Прези­­дента України 2004 року”, “Вибори та ЗМІ: умови забезпечення рівного доступу та збалансованого висвітлення виборчої кампанії”, “Ключові проблеми організації громадських та незалежних міжнародних місій спостереження на виборах Президента України”, “Громадянські ініціа­­тиви та просвіта виборців на виборах Президента України 2004 року”.

За результатами обговорень учасники Форуму прийняли звер­­­нення до представників органів влади різних рівнів та місцевого самоврядування, силових структур, суддів, членів виборчих ко­­місій та українських виборців.


Звернення учасників Форуму громадських
моніторингових
організацій “Новий вибір України”

до представників органів влади різних рівнів та місцевого
самоврядування, силових структур, суддів, членів виборчих комісій

Україна – напередодні виборів нового Президента. Ці вибори відбу­ва­­ються у складному суспільно-політичному контексті, на тлі дедалі біль­­шої недовіри до влади, атмосфери зневіри та страху. Незалежний громадський моніторинг виявляє численні порушення Конституції України, виборчого законодавства – права людини на вільний вибір. Характер висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації, публічні заяви окремих посадових осіб різних рівнів та гілок влади, факти втручання та впливу правоохоронних органів у виборчий про­­цес, звернення виборців викликають стурбованість та занепокоєння. Насамперед вони стосуються дотримання владою та силовими струк­­турами норм виборчого законодавства, неупередженності у виконанні службових обов’язків, урахування загальновизнаних принципів демо­­кратичних виборів. Таку ж стурбованість постійно висловлює міжна­род­на спільнота, уряди демократичних держав світу.

За межами країни поширюються і посилюються сумніви в істинності демократичних процесів у нашій державі, росте недовіра до її офіцій­них інститутів та представників. Сьогодні це – неналежний рівень вра­хування наших національних інтересів, завтра – перспектива політич­ної ізоляції, економічних санкцій, культурно-цивілізаційного несприй­нят­­­тя України та українців.

Ми звертаємося до тих, в чиїх руках влада, великі повноваження і мож­­ливості. Від дій кожного з Вас, від Вашої порядності, неупередженості та готовності до співпраці з громадськістю, суспільство може отримати шанс поновити не лише довіру до влади, до виборів як інструменту на­родовладдя, але й утвердити авторитет української демократії в очах міжнародного співтовариства.Форум громадських
моніторингових організацій
“Новий вибір України”

Київ, 1–2 жовтня 2004 рокуЗвернення учасників форуму громадських
моніторингових організацій “Новий вибір України”


до українських виборців

Україна стоїть перед вибором. Вибором, який повинен зробити кожен з нас. Прийшов час подолати настрої зневіри та переконаність, що не­­залежно від нашого голосування, результати виборів будуть лише та­­кими, як хоче влада.

В Україні працюють сотні незалежних громадських організацій, які здійснюють щоденний моніторинг виборчого процесу, прагнуть захис­­тити права кожного виборця, сприяють вільному та свідомому вибору.

Ми, учасники форуму громадських моніторингових організацій Украї­­ни, запевняємо, що неприпустимі фальшування результатів народного волевиявлення.

У цьому ми розраховуємо на підтримку кожного українського вибор­­ця, на його свідому і активну громадянську позицію. Звертаємося із за­­кликом до кожного зробити кілька кроків назустріч чесному вибору: переконатися в наявності Вас та Ваших рідних у списках виборців; критично ставитися до того, що читаєте в газетах, слухаєте по радіо, бачите на телебаченні; не боятися заявити про наміри та результати свого голосування під час соціологічних опитувань громадської думки.

Не бійтеся проголосувати так, як вважаєте за необхідне. Як би Вас не залякували – ні у кого немає засобів проконтролювати Ваш голос!

Влада не всесильна, вона не здатна проконтролювати наш вибір.

Форум громадських
моніторингових організацій
“Новий вибір України”

Київ, 1–2 жовтня 2004 року

Для надання вичерпної інформації про роботу Форуму на порталі “Громадський простір” було створено спеціальну веб-сторінку: [ ngoforum.civicua.org ]. Перебіг Форуму також висвітлювали сайти: [ www.monitor.org.ua ], [ www.polit.com.ua ].

Коаліція також активно висвітлювала перебіг виборчого процесу як в Україні, так і за її межами.

Лідери українських експертних організацій, які входять до Гро­мадської коаліції “Новий вибір – 2004”, провели прес-конфе­рен­ції – 22 жовтня у Москві та 25 жовтня у Варшаві, на яких наголо­сили на тому, що існує небезпека порушення виборчого зако­но­­­давства, що зможе суттєво вплинути на результати виборів.

9 листопада з ініціативи Громадської коаліції “Новий вибір – 2004” відбулася поїздка групи журналістів, які представляють телеканали “СТБ”, “Тоніс”, “5 канал”, “Громадське радіо”, газету “Вечірній Київ”, “Точка зору” та інтернет-видання “Політична Україна” на Сумщину, щоб зібрати матеріал для репортажів про те, як відбулися вибори Президента України 31 жовтня 2004 ро­ку в цьому регіоні.

У рамках цієї поїздки коаліція провела прес-конференцію за участю журналістів, представників управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації, представників виборчих штабів В.Ющенка, О.Мороза, П.Симоненка, міжнародних спостерігачів від NDI, Freedom House, ОБСЄ.

На прес-конференції було розглянуто питання функцій і прав представ­ників ЗМІ під час процесу голосування, ситуації зі списками виборців і проблем, які виникають під час їх уточнення, а також реальних важе­лів застосування Закону “Про вибори Президента України” та Кримі­нального кодексу України під час порушення виборчого законодав­ства. Зокрема, речник Комітету виборців України Олександр Черненко докладно розповів про результати спостереження КВУ за перебігом процесу голосування та підрахунку голосів. Він також розповів про ситуацію, яка виникла поблизу Тростянецької райдержадміністрації, коли працівники цього органу перешкоджали професійній діяльності журналістів, і про спробу журналістів та представників КВУ відвідати дільниці, розташовані на території Сумського національного аграрного університету.

Коаліція “Новий вибір – 2004” активно займалась донесенням резуль­­татів моніторингу, які проводили громадські організації під час вибор­чого процесу, до ЗМІ й до представників Центральної виборчої комісії України.

13 листопада представники Ради Громадської коаліції “Новий вибір – 2004” зустрілися з Головою ЦВК Сергієм Ківаловим. У зу­стрічі взяли участь Ігор Когут (керівник Секретаріату ГК “Новий вибір – 2004”), Юлія Тищенко (керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень), Олександр Чекми­шев (голова комітету “Рівність можливостей”), Валерій Іванов (президент Академії української преси), Ігор Попов (голова прав­ління Комітету виборців України), Ілько Кучерів (директор фон­ду “Демократичні ініціативи”) і Костянтин Квурт (голова МГО “Інтерньюз Україна”).

С.Ківалов висловив задоволення діями громадських моніторингових організацій. Він також намагався пояснити причини тривалого підра­­хунку голосів. Представники моніторингових організацій критично оцінили роботу ЦВК та всієї вертикалі виборчих комісій. Зокрема, учасники зустрічі черговий раз звернули увагу ЦВК на підготовку спис­ків виборців, наголосили на проблемі “виборчої міграції” з відкріпни­ми посвідченнями, необхідності жорсткої дисципліни у ТВК та ДВК щодо оприлюднення протоколів та належної передачі документації. Учасники зустрічі також обговорили проблему тиску на виборців та членів виборчих комісій. Представники Коаліції дали оцінку підготов­­­ці та проведенню виборів у сільській місцевості. Керівники проектів Комітету “Рівність можливостей” та Академії української преси звер­нули увагу голови ЦВК на проблему маніпулювання ЗМІ та порушень законодавства про вибори у сфері інформування виборців. Представ­­ники громадських організацій закликали ЦВК активніше діяти у сфері просвіти виборців та роз’яснення прав виборців. Сергій Ківалов відповів на більшість критичних зауважень та висловив бажання проводити по­­дібні зустрічі з представниками громадських організацій періодично.

Дії Коаліції на регіональному рівні. На Миколаївщині в рамках про­­екту “Коаліція “Новий вибір – 2004” як відсіч спробам зловживань та фальсифікації на всіх етапах кампанії у Миколаївській області” організа­­­­ція “Фонд розвитку м. Миколаєва” створила Інформаційно-коорди­­на­­­ційний центр, покликаний консолідувати зусилля громадських орга­ні­­­­зацій області для забезпечення чесних і справедливих виборів. В межах діяльності Центру було налагоджено тісні зв’язки з просвітницькою громадською ініціативою “Знаю!”. Центр проводив консультаційну ро­­бо­­ту з роз’яснення норм виборчого законодавства в районах області через своїх експертів-консультантів. В рамках проекту регіональні ко­ор­ди­­­натори в усіх районах і містах обласного підпорядкування (24 суб’­єк­­­ти) проводили “круглі столи” з громадськістю, представниками НУО та суб’єктами виборчого процесу. Також було сформовано базу з 910 спостерігачів та 910 членів дільничних виборчих комісій. Перебіг про­­­екту висвітлював спеціальний інформаційний бюлетень “Новий вибір Миколаївщини – 2004”.

Коаліція “Свобода вибору”

Коаліція громадських організацій України “Свобода вибору” створена 1999 року за участі сотень українських НУО для коор­динації діяльності та реалізації комплексних програм, спрямованих на демо­кратизацію українського суспільства та захист прав і свобод громадян.

У 2004 році Коаліція “Свобода вибору”, за сприяння МФВ, здійснювала низку проектів.

Проект “Забезпечення чесних виборів мера Мукачева” мав на меті забезпечити системний громадський контроль за від­по­від­­ніс­тю виборів українському законодавству та світовим демо­кра­­тичним стандартам. У межах проекту коаліція провела низку мо­­­ніторингових заходів, зокрема: комплексний збір інформації про виборчі порушення (“Колектор виборчих порушень”), моніто­ринг фактів підкупу виборців, контроль за складанням списків виборців, паралельний підрахунок голосів. Даний проект також співфінансувала ОБСЄ. Підсумовуючи результати цієї роботи, Коа­лі­ція “Свобода вибору” констатувала: виборча кампанія не ство­рювала рівних можливостей для кандидатів та не забезпечу­вала жодних умов для демократичних та вільних виборів; судові інстанції були суттєво заангажовані у виборчий процес на ко­ристь однієї зі сторін; органи державної влади вели пряму агіта­цію на користь одного із кандидатів; органи пра­вопорядку діяли під кон­тролем кримінальних угруповань та повністю усу­нулися від функ­цій, передбачених законом, посадовці органів міліції керували кримінальними угрупо­ван­ня­ми; виборчі комісії здійс­нювали / під­­тримували тотальну фальси­фікацію виборів. Результати мо­ніторингу було передано пред­став­никам іноземних місій в Украї­ні, народним депутатам України.

Подібну моніторингову роботу Коаліція провела в Одесі в межах проекту “Здійснення комплексного громадського моніторингу довиборів у виборчому окрузі №136”. Висновки, які ґрунту­ва­­лися на підставі проведених моніторингових заходів, суттєво відрізнялись від висновків Коаліції стосовно виборів мера Мука­­чева. Було виявлено, що виборчі комісії були не повною мірою підготовані до проведення виборів, що призвело до великої кількості порушень, пов’язаних із неточностями у списках ви­­борців, незадовільною організацією виборчого процесу, які, про­­те, вирішувались під час голосування. Окрім того, робота ТВК та ДВК велась в атмосфері відносної відкритості та демон­­стративності. Факти грубих порушень виборчого законодавства з боку кандидатів та членів ДВК, факти підкупу виборців були малочисельні та носили спорадичний характер. Кандидати вели передвиборчі перегони в умовах відносно чесної конкуренції, застосування адмінресурсу було незначним і суттєво не впли­нуло на результати виборів. Отже, комплексний моніторинг за­кон­ності виборів та організація проведення паралельного під­­рахунку голосів на всіх 77 дільницях засвідчили, що дови­бо­ри відбулися в умовах відносної відкритості, виявлені пору­шен­ня виборчого законодавства істотно не вплинули на результати голосування.

Міжнародний фонд “Відродження” частково підтримав комплексну програму коаліції “Свобода вибору” “Три кроки до прозорого фінан­су­­вання виборчих кампаній в Україні”. Програма полягала в здійсненні трьох етапів (“кроків”): крок 1 – проведення аналізу норм та прак­тики застосування виборчого законодавства країн Центрально-Східної Єв­ро­­­пи та держав СНД; крок 2 – розробка пакету пропозицій щодо удос­коналення норм виборчого законодавства та методології гро­мад­сь­­кого моніторингу виборчих фондів; крок 3 – здійснення ком­плекс­но­го Гро­мадського моніторингу фінансування виборчої кам­панії 2004 року на основі міжнародного досвіду та удосконалених норм українського ви­борчого законодавства. МФВ профінансував проект “Громадський мо­ніторинг фінансування виборів Президента України 2004 року (експертний аналіз)”, який здійснювався в межах цієї програми. Метою проекту було здійснення експертної оцінки загальної вартості витрат кан­дидатів на виборчу кампанію, визначення головних напрямків роз­­по­ді­лу цих коштів, і, в результаті, забезпечення прозорості та підзвіт­ності виборчих фондів. Для виконання проекту коаліція застосовала свою математичну-соціологічну модель обрахунків витрат. Викорис­­тання цієї моделі покликано обрахувати рівень витрат у виборчій кам­панії за допомогою моні­торингу динаміки її заходів і з’ясування рин­кової кон’юнктури послуг і передбачало реалізацію таких напрямків проекту: моніторинг заходів в рамках передвиборчої кампанії кандида­тів; моні­торинг загальнонаціо­нальних та регіональних ЗМІ; проведення інтер­в’ю­вання функціонерів виборчої кампанії з метою визначення рин­ко­вої кон’юнктури витрат на виборчу кампанію, її динаміки, з’ясу­­ван­­ня схеми розподілу вибор­чих коштів, зокрема її тіньової складової.

Згідно з результатами проекту, деякі особливості кампанії суттєво усклад­­­нювали підрахунок витрат на кампанію з боку кандидатів. Передусім завдяки “вмонтованості” адміністративного ресурсу у кампанію кан­дидата В.Януковича напередодні першого та другого туру голосування мобілізовані ресурси значно перевищували потреби у витратах на кам­­панію. Це зумовило величезне розширення бази фінансування у межах країни, покриття багатьох напрямів і компонентів витрат на кампанію за рахунок використання адміністративного ресурсу, наявність великої кількості непрямих витрат, зокрема на здійснення різних форм агітації, оплату роботи спостерігачів, транспортні витрати тощо. Структура ве­­дення кампанії провладного та опозиційного кандидата напередодні переголосування другого туру змінилася: з точки зору наповнення структурних компонентів ведення передвиборної агітації, Ющенко та Янукович фактично помінялися місцями: якщо у першого головне міс­це напередодні “третього” туру посідала реклама в електронних ЗМІ, то другий, здебільшого, надавав перевагу передвиборчим зустрічам з виборцями, як це раніше було у Віктора Ющенка. Це дозволяє припус­тити суттєве звуження фінансової бази провладного кандидата і потен­­ційне її розширення для кандидата опозиційного.

У цілому витрати на виборчу кампанію становили приблизно 4 5 млрд. грн. (приблизно 1 млрд. доларів США). З них витрати кан­дидатів на організацію та забезпечення діяльності своїх штабів склали понад 160 млн. дол., витрати на оплату праці членів ви­борчих комісій та спостерігачів – 60 млн. дол., витрати на масові заходи можна оцінити у розмірі 29 млн. дол. (з них сума на під­­­тримку В.Януковича становила 25 млн. дол, а на підтримку В.Ющенка – приблизно 3 4 млн. дол.) Ще одним дуже популяр­ним напрямком було розміщення замовних статей у газетах. Вар­тість розміщення статей у регіональній пресі орієнтовно стано­вить 20 млн. дол. Близько 13 млн. дол. із цієї суми припадає на витрати В.Януковича.

Наймасштабніші витрати кандидатів пішли на політичну рекламу. Тільки на центральних телеканалах за час виборчої кампанії за­гальна вартість трансляції політичної реклами оцінена приблизно у 54 млн. дол. Близько 42 млн. дол. пішли на політичну рекламу кандидата від влади. Приблизна оцінка витрат кандидатів на ра­діорекламу становить 18 млн. дол. Політична реклама в Інтернеті була оцінена експертами у розмірі 6 млн. дол. Приблизно 4,5 млн. дол. припало на витрати В.Януковича, решту витрат поділили між собою інші кандидати.

Близько 10 млн. дол. коштувала візуальна реклама кандидатів (“біг-борди”).

Реальні наклади друкованої агітаційної продукції були у десятки разів вищі задекларованих. Проте експертним шляхом вдалося встановити, що В.Янукович витратив лише на друк агітаційної продукції, не враховуючи витрат на її розповсюдження, близько 25 млн. дол. Ще 10 млн. дол. було витрачено на друк матеріалів, спрямованих проти В.Ющенка.

В.Ющенко витратив на цей тип агітації близько 5 млн. дол. Зага­лом на друковану агітаційну продукцію всі кандидати витратили близько 67 млн. дол.

Особливістю української виборчої кампанії 2004 року стали специфічні явища: провокації та підкуп виборців. На підкуп членів виборчих комісій команда В.Януковича витратила близь­ко 32 млн. дол., на підготовку провокацій, здійснюваних “техніч­­ними кандидатами” – 30 млн. дол. Загальні ж витрати на техніч­них кандидатів були оцінені експертами у розмірі 18 млн. дол.

МФВ також підтримав в межах програми “Три кроки до про­зо­рого фі­нансування виборчих кампаній в Україні” створення Між­народної Наглядної Ради (МНР), яка забезпечувала леґітимність та об’єктив­ність результатів громадського моніторингу. МНР була покликана га­рантувати політичну незаангажованість і авторитетність результатів моніторингу, допомогти забезпечити виконавців моніторингу консуль­­тативною підтримкою, експертними коментарями та рекомендаціями й забезпечити поширення результатів моніторингу та досвіду його про­ведення серед міжнародної спільноти. В рамках МНР було розроблено рекомендації щодо удосконалення тих поло­жень виборчого законодав­ства, які регулюють фінансування виборчих кампаній.

Фонд також підтримав інформаційний проект Коаліції “Функціонуван­­ня спеціалізованої інформаційної служби “Гаряча лінія www.hotline.net.ua”. Проект був спрямований на забезпечення ефективної роботи спеціалі­зованого багатофункціонального веб-ресурсу “Гаряча лінія”, мета якого – адресне донесення інформації про вибори Президента 2004 року до сотень регіональних ЗМІ, недержавних організацій та державних ус­та­нов по всій Україні. Також реалізація цього проекту дозволила розширити можливості інформаційного впливу громадських організа­цій на демократизацію виборчого процесу, забезпечивши постійне ін­формування про їх діяльність та реалізацію моніторингових проектів. Відповідний веб-ресурс проекту: [ www.hotline.net.ua ].

Про результати здійснених проектів можна дізна­тися на сайті Коаліції [ www.coalition.org.ua ].

МОНІТОРИНГ ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ У ЗМІ

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав низку проектів, що спрямовані на визначення меж маніпулювання громадською думкою за­со­бами масової інформації, здійснення моніторингу кількісних і якіс­­­­­них параметрів висвітлення центральними та регіональними ЗМІ дій кандидатів на посаду Президента України і положень їхніх програм.

Громадська організація “Академія української преси” отримала низку ґрантів на здійснення моніторингу (контент-аналізу на предмет визна­чення рівня політичної заангажованості телеканалів та виявлення ма­ніпу­ля­тив­них технологій) новин на шести найпопулярніших укра­їнсь­ких те­левізійних каналах. Даний проект мав на меті допомогти вибор­цям визна­чи­ти рівень довіри до телеканалів і конкретних новинних про­дук­тів. Тому результати моніто­рингу оприлюднювалися щомісячно на прес-конференціях та на сайті [ www.aup.com.ua ].

Також було надано ґранти Академії української преси, Комітету “Рів­ність можливостей” разом з Асоціацією “Спільний простір” на прове­дення моніторингу новин у центральних та регіональних друкованих ЗМІ. Предметом моніторингу був рівень доступу кандидатів і представ­ників їхніх команд до українських друкованих ЗМІ, а також дослід­ження політичних преференцій друкованих медіа.

Результати проектів дають дуже показову картинку про рівень доступу кандидатів до ЗМІ. Наприклад, улітку представлення В.Януковича на загальнонаціональних та регіональних теле­ка­­налах, а також у місцевій пресі й на телебаченні стало панівним порівняно з усіма іншими кандидатами. Показово, що в серпні 2004 року увага до екс-прем’єра вдвічі перевищила увагу до президента Л.Кучми (22,8 % проти 11,9 %). В.Ющенко мав 10,9 %. Рейтинг уваги інших гравців не перевищував 5 %. Ра­зом з тим, В.Ющенко далеко випереджав усіх за рівнем пред­став­лен­­­ня в іронічно-негативній тональності (3,5 %). Подібна ситуація влітку спостерігалася й з поданням синхрону (прямої мови голов­них героїв сюжету). За часткою повідомлень з син­хроном перше місце також займав В.Янукович, в якого їх вдвічі більше, ніж у В.Ющенка (2,2 % проти 1,1 %; загальна три­ва­лість синхрону – 499 сек. проти 117 сек.). В.Янукович був лідером син­хрону і за кількістю каналів, на яких він говорив (всі канали, окрім “5 го”). Варто відзначити, що, будучи лідером електо­раль­них симпатій, згідно із соцопитуваннями, В.Ющенко за часом синхрону посту­пався не тільки В.Януковичу, але й канди­да­там, що мали за со­ціологічними опитуваннями над­зви­чайнунизьку підтримку населення – В.Нечипоруку (497 сек.), І.Ду­шину (373 сек.), С.Комісаренку (351 сек.). Натомість у загально­національ­ній і почасти регіональній пресі спостерігався дещо більший плюра­лізм та дещо менший розрив між канди­да­тами-лідерами. Експер­ти моніторингових проектів на основі аналізу отриманих літніх результатів констатували тривожні фактори висвіт­лення вибор­чої кампанії в українських ЗМІ:


 • неприховану упередженість новин, що суперечить основним журналістським принципам збалансованості й неупередже­нос­ті інформації і є діаметрально протилежною реальним потребам і позиціям громадян, що характерно для тоталітар­них держав;

 • застосування у ЗМІ спеціальних інформаційних технологій, спрямованих на нав’язування стереотипів масової свідомості;

 • використання ЗМІ для мультиплікації дестабілізаційних по­літтехнологій, що, крім прямого наслідку у вигляді навішу­вання ярликів, можуть спричиняти зростання протестних на­­строїв.

За даними моніторингу Академії української преси, така тенденція нерівності доступу кандидатів до ЗМІ й використання маніпулятивних медіа-технік спостерігалися також у вересневих новинах:

Зберігалась тенденція однобічного представлення подій у новин­­­них програмах (90% у середньому у вересневому потоці, 92% новин з однією точкою зору в серпні).

Блок “Наша Україна” залишався лідером уваги у теленовинах серед колективних учасників передвиборчого процесу: 7,5% зга­дувань у вересні, 6% – у серпні, 4,5% у липні. Він же – лідер за кількістю негативних й іронічних оцінок (у вересні таких оцінок у півтора рази більше, аніж у липні: 2,3% проти 1,4%).

Теленовини зосереджували свою увагу на В.Януковичу: він ви­переджав за рейтингом уваги президента, а увага до нього у ве­ресні була удвічі вищою за увагу до основного політичного опо­нента В.Ющенко (20% проти 10%). На два позитивних пові­дом­лення про В.Ющенка приходилося одне негативне чи іронічне; щодо В.Януковича – на вісім позитивних, одне – негативне чи іронічне.

У вересні В.Янукович був безумовним лідером за часткою синхрону в теленовинах серед претендентів на посаду прези­дента (13% у вересні, 8% у серпні). У зв’язку із хворобою син­­хрон В.Ющенка був практично відсутній у новинах першого тижня вересня.

Перед переголосуванням другого туру президентських виборів медійна картина змінилася: журналістський корпус намагався дотримуватися професійних норм новинного мовлення, зокрема, вперше за рік на за­­гальнонаціональних каналах було широко представлено опозицію. Но­­­вини стали більш збалансованими: 1) увага до ключових політичних суб’єктів та фігур вирівнювалася; 2) позитивні й нейтральні оцінки опо­зиції та її лідера легалізувалися; 3) “бонус уряду” в увазі новин був фактично відсутній.

Протягом усієї президентської кампанії частка внутрішньопо­літичних новин у загальному потоці поступово зростала: з 25% у червні до 55% у листопаду. Збільшення числа каналів, за якими велося спостереження, не призвело до змін у частці повідомлень без посилання на джерело інформації (9% у листопаді й грудні 2004 року).

Головними подіями останніх тижнів перед 26 листопада були виборча кампанія В.Януковича (12% усіх повідомлень про Укра­їну при варіації на каналах 10-16%), акції помаранчевої опозиції (11%, при варіації на каналах 7-14%) й загроза економічної кри­зи (8% в цілому, 12-15% на ІCTV, Інтер, ТРК Україна). 5-й канал приділив особливу увагу голосуванню у ВР за пакет законопро­ектів щодо конституційних змін (13% при 3% у середньому по потоці), СТБ – висвітленню заходів у ВР з пошуку компромісу серед еліт (7%), Тоніс – взаєминам України з міжнародною спіль­нотою (7%). Переголосування 26 грудня найчастіше згадувалося як додаткова подія в контексті інших головних подій (12%) й розглядалася як перспектива, що обумовлюється поточними по­­літичними діями.

Головні політичні події на початку грудня відбувалися пере­важно у Києві (45% в цілому, 58% на ТРК Київ, 52% на СТБ). Другим постачальником подій, що заслуговують увагу у но­ви­­нах, був Схід України (15%), а найчастіше репортажі на всіх ка­­на­­­лах були з Донецької області. Внесок інших регіонів не пере­­вищував 4%.

Частка новин, в яких представлена одна точка зору, залишилася в цілому на рівні попередніх місяців – 10%. Проте у представ­ленні ряду важливих подій частка повідомлень з двома точками зору складала значний відсоток (щодо голосування за “пакет” законопроектів у ВР – 54%, хвороби В.Ющенка – 43%, акцій прихильників В.Януковича – 25%, зміни Генпрокурора – 24%). Хоча політична ситуація залишалась напруженою, контекст об­говорення подій в новинах був переважно нейтральним (62%), що стало найвищим показником за весь період спостережень. Конфліктний та негативний контекст найменше був присутній в новинах УТ-1 та ТРК Київ – 20%, а найбільше – на ТРК Україна (43%). Коментують події в новинах переважно журналісти та по­­літики (89% та 41% повідомлень), експерти були присутні в 4% повідомлень (7% на СТБ).

Прагнення до збалансованості новин реалізувалося каналами та­­­кож за рахунок перерозподілу уваги до головних учасників президентських виборів. У порівнянні з листопадом увага до них дещо знизилася (з 38% до 33% у В.Ющенка, з 41% до 29% у В.Януковича) і дещо змінилася на користь лідера від опозиції. Це ж стосується й оцінок кандидатів. В.Ющенка стали частіше представляти в позитивній чи нейтральній тональності, ніж В.Яну­­­ковича (31% повідомлень проти 26%, у листопаді 37% проти 41%), і трохи рідше в іронічній чи негативній тональності (7% проти 8%, у листопаді 13% проти 6%). Взагалі частка не­га­тивних оцінок В.Ющенка зменшилася вдвічі: з 13% до 6%, тоді як у В.Януковича дещо підвищилася (з 6% до 8%).

Водночас як і у листопаді серед усіх політиків, які згадувалися у новинах, більше половини – це прихильники В.Яну­ко­ви­­ча (53%, у листопаді 52%), а третина – прихильники В.Ющенка (37%, у листопаді 38%).

Перевагою В.Януковича на початку грудня залишався більш широкий доступ до новинного ефіру в порівнянні зі своїм опо­нентом. Показники його синхрона збільшилися в 2 рази в порів­нянні з попереднім місяцем (з 1884 сек до 3880 сек). У грудні іс­тотно зріс і обсяг синхрона В.Ющенко (у 3 рази: з 447 сек до 1420 сек). Проте диспропорція в доступі до ефірного часу в но­винах між В.Януковчем та В.Ющенко збереглася. Синхрон В.Яну­­ковича містився в 6,2% усіх повідомлень про Україну і займав 4,3% часу усього новинного потоку, синхрон В.Ющенко – від­повідно 3,8% усіх повідомлень і 1,6% усього часу новин. На ка­налі ТРК Україна синхрон В.Ющенка був відсутній узагалі, у той час як синхрон В.Януковича займав 16% тижневого часу но­вин. Тільки на каналі Тоніс В.Ющенко мав дещо більше ефірного часу в порівнянні з В.Януковичем (2,0% проти 0,6% тижневого часу новин).

Серед колективних суб’єктів виборчого процесу по увазі в нови­нах лідирували Опозиція в цілому (14%), ЦВК (13%) та “Наша Україна” (11%). Політичні партії та фракції, що підтримують В.Ющенка, згадувалися в третині всіх повідомлень (37%), ті, що підтримують В.Януковича двічі менше – у 16% повідомлень. ЦВК отримала в грудні найбільше іронічних та негативних оці­нок (7%). Контекст обговорення Опозиції в цілому та “Нашої України” став у грудні більш нейтральним й позитивним (частка позитивних оцінок опозиції зросла з 7% до 11%, частка негатив­них оцінок “Нашої України” знизилася з 5% до 2%).

Результати моніторингу було надано місіям іноземних спостерігачів на виборах в Україні. Результати зазначених моніторингових проектів та анонси подій висвітлювалися на сайтах:

www.aup.com.ua ], [ www.telekritika.kiev.ua ].

ІНФОРМАЦІЙНО–ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав проекти та ініціативи, спрямовані на інформування ви­борців про їхні права і способи захисту цих прав, а також надання вичерпної інформації, необхідної для прий­­няття свідомого вибору. Особливий акцент робився на питаннях, по­­­­в’я­заних з порушеннями виборчого права і проблемах адміністрування виборів, процедури голосування, застосування адміністративного ре­сурсу, дотримання таємниці голосування, просвіти молодих ви­борців, укладання спис­ків виборців тощо.

Проект “Твій вибір”, який підтримано МФВ та посольством США в Україні, передбачав редагування та поширення сторінки-вставки у ре­гіо­­нальних друкованих ЗМІ.

Розповсюджено 9 чисел сторінки через 54 друковані регіональні ЗМІ (див. Додаток № 3). Тим самим проект надав українсь­ким виборцям в усіх регіонах України якісну та перевірену ін­фор­мацію про виборчий процес, що необхідна для прийняття свідо­мого вибору.

Перші числа сторінки робили акцент передусім на інформування виборців про зміст виборчих програм кандидатів, про­цедурні аспекти голосування на виборах Президента України, по­пе­ред­­ження порушень виборчого законодавства та прав виборців.

Сьоме число сторінки-вставки “Твій вибір” було присвячено ма­теріалам про порушення виборчого законодавства під час прове­дення другого туру президентських виборів 2004 року. Загаль­ний наклад цього числа становив 1 000 000 примірників (з них 700 000 було розповсюджено регіональними ЗМІ, 300 000 – во­лонтерами громадських організацій).

Восьме число сторінки-вставки “Твій вибір” було присвячено поствиборчій ситуації в Україні. Випуск містив інформацію про акцію громадянської непокори в Києві та інших регіонах Украї­ни, зокрема, правові коментарі про події, коментарі обох сторін конфлікту, Голови парламенту та членів ЦВК стосовно постанов Верховної Ради та ухвал Верховного Суду України. 8 число вставки “Твій вибір” накладом 737 100 примірників поширюва­лось переважно в східних і південних регіонах України через партнерські ЗМІ та волонтерами НУО. У такий спосіб планува­лось прорвати інформаційну блокаду в регіонах України.

Дев’яте число “Твого вибору” містило роз’яснення щодо прий­нятих Верховною Радою змін до закону про вибори Президента, за якими відбувалося голосування 26 грудня, а також коментарі експертів щодо ухваленої політичної реформи.

Один з операційних (себто власних) проектів МФВ передбачав роз­роб­ку й розміщення роликів соціальної реклами для інформування широ­ко­го кола виборців про їхні права та можливі шляхи їх захисту, підвищення громадської активності через створення умов для усві­домленого вибору.

МФВ підтримав розробку 5 роликів. Було досягнуто домовленос­тей про розміщення роликів на каналах “Інтер”, ICTV, СТБ, М1, “Україна”, “Ера”. Зміст інформації для роликів вироблено шляхом прове­ден­ня експертних обговорень та фокус-груп із за­лу­ченням представників моніторингових НУО. Щодо ви­робниц­тва “роли­ків” МФВ органі­зу­вав координацію з іншими донор­сь­кими органі­заціями: посоль­ством США в Україні, пред­став­ниц­твом Євро­пейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі, орга­ні­за­цією “Ін­терньюз-Нетворк”.

МФВ профінансував проект Громадського радіо “Передвиборча кам­панія Президента України 2004 – погляд зблизька”, орієнтований на проведення та публікацію журналістських розслідувань кричущих фактів пору­шень прав виборців і виборчого за­конодавства. Про перебіг проекту мож­­на діз­натися на сайті Громадського радіо [ www.radio.org.ua ].

МФВ також підтримав ряд виборчих проектів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (мережі Інтернет). Інститут виборчого права спільно з Інтернет-порталом “Громадський простір” запустили проект “Виборче законо­давство та виборчий процес в Укра­їні”. Проект мав на меті надавати безкоштовні консультації ви­бор­цям, чле­нам виборчих комісій, спостерігачам щодо дотримання вибор­чих прав та пояснень останніх нововведень у виборчому зако­нодавстві під час президентської кампанії.

У межах проекту надано понад 200 Інтернет-консультацій для виборців в Україні й за кордоном, членів виборчих комісій, офі­ційних спостерігачів. Сайт проекту [ www.elections.civicua.org ], окрім понад 200 нормативних документів і кон­сультацій, пода­вав найважливіші дати та новини виборчого процесу, анонси і матеріали конференцій, семінарів і тренінгів з виборчої темати­ки, інформацію про міжнародні виборчі стан­дар­ти, а також ана­літичні публікації з виборчого законодавства. У межах проекту відбувалося видання 5 електронних бюлетенів “Виборчий кон­сультант”. Загалом сайт відвідали 14317 користувачів, перегляд сторінок становив 57874.

Проект “Система інтерактивного вивчення законодавства про вибори Президента України” мав на меті спростити самостійне опанування гро­мадянами виборчого законодавства, відповідаючи на найбільш ти­­пові запитання в інтерактивному режимі. Організатори проекту праг­­­нули підвищити рівень правової культури виборців, членів вибор­чих комісій, спостерігачів і тим самим створити умови для дотримання й ефективного застосування норм чинного виборчого законодавства під час виборів Президента України 2004 року.

Увесь комплекс інтерактивної програми розміщено на сайті пор­талу “Громадський простір” [ www.elections.civicua.org ].

Проект “Виборчий простір онлайн” був націлений на інформування гро­мадськості про резуль­тати виборчих моніторингових проектів. Партнерами проекту були Громадська Коаліція “Новий вибір – 2004”, Портал “Громадський простір”, IREX/IATP та публічні бібліотеки України.

У межах проекту проведено 4 регіональні та 2 цен­тральні відео-інтер­­нет-конференції із залученням представників 80 моніто­рин­гових НУО і понад 100 журналістів центральних та регіональних ЗМІ. Регіональні конференції зосереджу­ва­ли­ся на обговоренні результатів моніторингу перебігу виборчої кам­панії в 4-х ре­гі­о­нах України (Західний, Східний, Південний, Цен­тральний) та відбувалися кожні два тижні упродовж вересня і жовтня. Дві центральні конференції було про­ведено в дні го­лосу­вання 31 жовтня та 21 листопада. Конференції транслювалися в Інтернеті в режи­мі он-лайн на сайті [ www.conference.civicua.org ] (див. Додаток 3).

Учасники конференцій оприлюднили попередні результати мо­­ніторингу президентської виборчої кампанії, обговорили участь молоді у виборах, роль громадських організацій у виборчому процесі, захист прав виборців, а також діяльність суб’єктів ви­борчого процесу і відповідність президентської кампанії законо­давству України. Представники громадських організацій відпо­віли на запитання журналістів.

Усі охочі мали можливість спостерігати за перебігом Інтернет-конференцій на веб-сайті проекту, задати запитання доповідачам у прямому ефірі за адресою: ask_online@civicua.org.

В роботі Інтернет-відео-конференцій взяли участь 19 регіонів України. З 17 вересня по 31 жовтня веб-сайт відвідало 23 219 уні­каль­­них відвідувачів (хости), а загалом сторінку переглядали по­­над 133 593 рази (хіти). До цього часу в Україні жодна організа­­ція не проводила Інтернет-відео-конференції.

Міжнародний фонд “Відродження” спільно з УНІАН, Громадською Коаліцією “Новий вибір – 2004”, Медіа-центром “Кандидат”, Пор­талом “Громадський простір” та IREX/IATP ініціював роботу Відкри­того незалежного об’єднаного інформаційного центру в УНІАН “Пре­зидентська доба 2004” на основі сучасних інтерактивних онлайнових мультимедійних технологій. Перший етап роботи Центру пройшов 31 жовтня – 1 листопада.

Упродовж роботи центру його відвідало близько 400 журналістів. У брифінгах інформаційного центру взяли участь кандидати на посаду Президента та представники виборчих штабів кандидатів: Ю.Ти­мо­шен­­ко, С.Гавриш, Й.Вінський, Б.Тарасюк, Ю.Костенко, І.Плющ, Н.Віт­ренко, В.Волга, С.Комісаренко, І.Душин, А.Чорновіл. У роботі Центру взяли участь також політологи О.Гарань, К.Бондаренко, В.Фесенко, А.Окара, В.Карасьов, В.Полохало, Я.Павловський, В.Бала, представни­ки громадських моніторингових організацій та ініціатив О.Чекмишев, В.Іванов, С.Таран, Ю.Тищенко, І.Підлуська, М.Свис­то­­вич, Є.Золота­­рьов, Н.Лігачова та письменники О.Забужко, Л.Поде­рев’янський, В.Ци­булько, Ю.Лукачов.

В інформаційному центрі відбулися презентації попередніх і остаточ­них даних результатів опитування громадської думки на виході з ви­борчих дільниць (exit poll), організованого Консорціумом провідних соціологічних агенцій. У презентації взяли участь Фонд “Демократичні Ініціативи” (І.Кучерів), Центр “СОЦІС” (М.Чурилов), Київський Між­народний інститут соціології (В.Паніотто, В.Хмелько), Центр “Соціаль­ний моніторинг” (О.Балакірєва) та Центр Разумкова (А.Биченко).

Зранку 1 листопада 2004 р. в інформаційному центрі було оприлюдне­­но результати паралельного підрахунку голосів, проведеного Коміте­том виборців України.

До структури інформаційного центру входила “гаряча лінія новин”, яку формували повідомлення громадських моніторингових організа­цій, регіональних представників Комітету виборців України, кореспон­дентів УНІАН, медіа-центру “Кандидат”, Громадського радіо. Новини виходили українською, російською та англійською мовами.

Уперше в Україні організовано Інтернет-відео-конференції з регіонами (Львів, Севастополь, Суми, Миколаїв, Хмельницький, Вінниця, Черні­гів, Полтава, Житомир) з висвітленням “гарячих” новин дня голосу­вання. За статистикою Bigmir.net, кількість унікальних відвідувачів становила 15705, кількість хітів (переглядів сторінок) – 97027.

Проведено прямі телефонні включення за участю кореспондентів газе­ти “Точка зору” із виборчих дільниць за кордоном (Мюнхен, Нью-Йорк) з інформацією про перебіг голосування та зафіксовані порушен­ня під час голосування.

Крім того, під час роботи інформаційного центру працювала цілодобова “гаряча лінія” правової допомоги журналістам і виборцям.

Робота інформаційного центру уможливила донесення до ЗМІ, україн­ської та міжнародної спільноти інформації щодо діяльності громад­сь­­ких моніторингових організацій у сфері забезпечення вільних і чесних виборів в Україні.

Акцію “Президентська доба 2004” визнано найдовшою прес-конфе­рен­­цією в історії України та внесено до “Книги рекордів України”.

Під час другої акції “Президентська доба – другий тур”, яка відбува­лась 21–22 листопада в Об’єднаному центрі побували 341 представник вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації, народні депутати, представники штабів кандидатів, громадських організацій, політологи, соціологи, міжнародні спостерігачі, відомі українські діячі культури.

Після того, як 22 листопада оголосили результати виборів і розпоча­лись мітинги протесту проти фальсифікації, було вирішено продовжити роботу прес-центру. Так, в рамках об’єднаного інформаційного центру з 23 листопада по 10 грудня було проведено близько 20 прес-кон­фе­рен­­­цій, більшість з яких транслювалася в Інтернеті. Сайт УНІАН надав усім відвідувачам вільний безкоштовний доступ до новин і анонсів. На основі стрічок політичних новин та новин громадських організацій друкарським способом видавався “Гарячий вісник”, який виходив у світ буквально щогодини і розповсюджувався у центрі Києва серед мі­тингувальників. Загалом видано 131 число “Гарячого вісника”. Крім того, центр обладнав біля УНІАН та на Хрещатику (за сприяння Київради) за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” спеціальні інформаційні вітрини, де щогодини вивішувалися свіжі номери “Гаря­чого вісника”, газета “Правда переможе”, свіжі репортажні фото, кари­катури. З 23 листопада по 7 грудня, у найбільш напружені дні, Об’єд­на­ний інформаційний центр працював цілодобово.

Об’єднаний інформаційний центр 26–27 грудня 2004 року поновив свою роботу. Упродовж 26–27 грудня в агентстві УНІАН побувало по­­над 200 представників вітчизняних і зарубіжних ЗМІ, представники громадських організацій, спостерігачі, політики, політологи, соціологи, культурологи, письменники. Партнери проекту відзначили здобутий досвід організації подібних мега-акцій і висловили готовність до подаль­шої співпраці.

В рамках роботи Центру відбулася трансляція теледебатів між канди­датами у Президенти в мережі Інтернет.

26 грудня Центр відкрив фотовиставку “Український вибір – 2004” і виставку політичних карикатур, також готуються ще дві фотовиставки, які експонуватимуться у Верховній Раді України та Європарламенті в лютому 2005 року.

МФВ сприяє встановленню на вітчизняних ЗМІ принципу “збалан­со­ва­­ного висвітлення” новин та неупередженого подання політичної інфор­­мації, що надто важливо в електоральний період, коли виборці мають зробити власний виважений вибір. Тому за рік до виборів, 10 лис­­то­пада 2003 року, за ініціативи Фонду відбувся Другий форум україн­­сь­ких журналістів “За вибори без цензури”.

У Форумі взяли участь близько 200 журналістів з регіонів Украї­­ни та 100 – з Києва, а також депутати Верховної Ради України, представники виконавчої влади, дипломати. Резуль­та­том Фору­му стала ухвалена резолюція “Про принципи діяль­ності ЗМІ у перед­­виборчий період” і брошура “ЗМІ та вибори Президента 2004”.

Міжнародний фонд “Відродження” активно підтримував й регіональні громадські виборчі ініціативи. Наприклад, у Нікополі громадська орга­­нізація “Сокіл” реалізувала проект “Україна 2004 – за народного Пре­зи­ден­та!”. Проект передбачав вивчити та донести до широких кіл насе­­лення Нікополя громадську думку щодо законності та прозорості ходу виборів в Україні. Організатори також виявляли пору­шення під час виборчої кампанії та висвітлювали їх у місцевих ЗМІ.

У межах проекту в Нікополі було відкрито Громадську приймаль­ню та гарячу лінію “Телефон довіри”. Виконавці проекту також провели низку семінарів та громадське слу­хання, на яких обго­ворювались способи та ме­то­ди активізації виборців, роль гро­мадських організацій в за­без­печенні демократичних виборів. У результаті – до виконан­ня проекту долучились інші громадські організації міста, а також представники політичних партій, які надавали інфор­мацію про правопорушення під час виборчої кам­­панії. Результати проекту було висвітлено у спеціальній рубриці “Сторінка виборця” 2 х чисел газети “Нікопольський екологіч­­ний вісник”, що ви­да­ється накладом 5 000 примірників і безкош­­товно розпов­сюд­жу­ється по регіону.

Фонд підтримав й окремі інформаційні проекти, що мали на меті по­­давати неупереджену й виважену інформацію про перебіг виборчого процесу, зокрема, в певних регіонах. Львівський Суспільно-гумані­тар­­ний консорціум “Генеза” в рамках свого інтернет-проекту “Культура і політика (“КуПол”)” [ www.cupol.lviv.ua ] готував та розповсюджував ін­фор­маційні повідомлення про виборчі події на Львівщині.

Від початку серпня власна кореспондентська мережа проекту під­готувала сотні новин і десятки аналітичних матеріалів. Інфор­­маційні продукти проекту розсилалися в усі місцеві ЗМІ, а та­кож у загальноукраїнські інтернет-видання. За час реалізації проекту споживачами інформації стали усі львівські ЗМІ (газети “Поступ”, “Львівська газета”, “Суботня пошта”, “Експрес”, “Український шлях”, радіо “Люкс”, “Львівська хвиля”, Теле­ві­­зійна служба новин “Наш репортер” (Новий канал), а також про­­відні інтернет-сайти загальнонаціонального характеру.

МФВ також підтримав спільну ініціативу Сімферопольського Інфор­маційного прес-центру й Центральної виборчої комісії. Проект “Проведення 3 сeмінарів для журналістів Центру та Півдня України з питань висвітлення виборів та виборчого законодавства” мав на меті сприяти підвищенню якості висвітлення президентських виборів та обізнаності журналістів з положеннями нового закону про вибори Президента. Проект було спрямовано на те, аби навчити журналістів орієнтуватися в особливостях проведення президентських виборів і виборчого зако­нодавства й виявляти найбільш значущі проблеми виборчого процесу.

У межах проекту фахівці Інформаційного прес-центру (м. Сім­­­ферополь) спільно із Центральною виборчою комісією провели три семінари для журналістів (два – у Києві, один – у Сімферо­полі). Ключовою аудиторією проекту були журналісти централь­них і південних областей України (близько 60 осіб). У семінарах також взяли участь журналісти з Київської, Чернігівської, Жито­мирської, Херсонської, Запорізької областей, а також з АР Крим.

МФВ також підтримав ініціативи, які передбачали висвітлення вибор­­чого процесу зарубіжними ЗМІ. Проект “Вибори в Україні очима сві­ту”, який реалізувала міжнародна громадська організація “Українсько-Польський Форум”, мав на меті забезпечити участь представників єв­ропейських ЗМІ та міжнародних спостерігачів у висвітленні та спосте­реженні за перебігом виборчої кампанії 2004 року.

У рамках проекту перед першим туром виборів журналістів і міжнарод­них спостерігачів від країн Європейського Союзу ознайомили із україн­ським виборчим законодавством та забезпеченням відкритості й прозорості української влади, а також з технологіями виборчих і політич­них процесів під час виборів президента. Проект також дав змогу зарубіжним журналістам познайомитися з перебігом виборчого проце­­су та отримати інформацію про виборчі фонди кандидатів, провести моніторинг і порівняння рівності можливостей доступу кандидатів на посаду президента та членів їхніх команд до ЗМІ всіх форм власності.

У рамках проекту 29 жовтня в Києві було проведено круглий стіл “Україна напередодні виборів Президента”, де міжнародні журналісти та експерти мали змогу задати запитання представ­никам семи кандидатів у президенти, українським політологам та представниками незалежних видань. Група журналістів і спо­стерігачів також відвідала прес-центр ЦВК, телекомпанію “5 ка­нал”, прес-центр Держтелерадіо України. 29 жовтня група учасників проекту взяла участь у брифінгу-тренінгу для міжна­род­­них спостерігачів, а також відвідала концерт-мітинг на підтримку кандидата на посаду президента В.Януковича. 30 жовтня група журналістів взяла участь у відкритті прес-центрів в інформацій­них агенціях УНІАН, ДІНАУ та у Центральній виборчій комісії, побувала у деяких штабах кандидатів, на зустрічах з представ­никами Комітету виборців України, коаліцій громадських орга­­нізацій “Новий вибір – 2004”, “Свобода вибору”, громадської ініціативи “Пора”, а також в Апеляційному суді м. Києва під час розгляду справи щодо відсутності значної кількості киян у спис­ках виборців. У день голосування журналісти та спостерігачі-експерти відвідали виборчі дільниці у 5 районах Києва, у м. Ва­­сильків (в т.ч. в лікарні та військовому училищі) та с. Ковалівка Київської області. Про свої враження від побаченого, а також про зафіксовані ними порушення під час голосування учасники проекту розповіли в прес-центрах ЦВК, УНІАН, ДІНАУ і під час прямого ефіру на каналах “1+1”, “ЕРА”, “5 канал”. 1 листопада журналісти та спостерігачі взяли участь у круглому столі “Укра­їна після виборів Президента”, де висловили свої зауваження й рекомендації.

У проекті брали участь журналісти та спостерігачі-експерти з Польщі, Словаччини, Естонії, Литви, Латвії, Чехії, Німеччини і Нідерландів. Під час проведення зустрічей та відвідин журналісти по змозі робили прямі включення з місць подій на свої ЗМІ. Отже, інформаційні мате­ріали, створені завдяки проекту й оприлюднені у ЗМІ країн-членів ЄС, дали змогу оперативно та неупереджено ознайомити європейську гро­мадськість з реаліями виборчих перегонів в Україні, а також оцінити рівень демократичності українських виборів. Зокрема, завдяки актив­ній роботі польських журналістів, які складали більшість безпосеред­­ньої цільової аудиторії проекту, перебіг виборчої кампанії, процес го­ло­сування й підрахунку голосів викликали відповідний резонанс у польському суспільстві та сприяли адекватній і швидкій реакції польсь­кого політикуму на непрозорість і недемократичність виборчого про­цесу в Україні.

МФВ також підтримав проект “Висвітлення ходу повторного голосу­ван­ня на виборах Президента України 21 листопада 2004 року у гру­зин­ських ЗМІ”. У межах проекту було організовано візит протягом 19–22 листопада двох грузинських журналістів Сіфії Квлівідзе (газета “Резо­нанс”, Тбілісі) та Таміли Мчедлішвілі (газета “24 години”, Тбілісі) до Києва та підготовки матеріалів про хід виборів Президента України. У рам­­­­ках проекту було підготовлено серію матеріалів у грузинських ЗМІ про хід виборів Президента України і, зокрема, про перебіг другого туру.

МФВ також підтримав проект коаліції “Новий вибір – 2004” “Інфор­маційна кампанія незалежних моніторингових організацій з приводу висвітлення причин політичної кризи та розвитку ситуації в Україні”, який мав на меті поширити в російських ЗМІ об’єктивну інформацію про ситуацію, яка склалася в Україні після виборів. У рамках проекту 30 листопада 2004 р. у російському інформаційному агентстві “РІА-Новини” (Москва) відбулася прес-конференція Громадської коаліції “Новий вибір-2004” на тему: “Ситуація в Україні: реалії та очікування”. Участь у ній взяли представники провідних громадських організацій України, що здійснювали моніторингові проекти під час президент­­ської виборчої кампанії: Ігор Попов (Голова Правління “Комітету ви­борців України”), Ірина Бекешкіна (науковий керівник фонду “Демо­кратичні ініціативи”), Олексій Гарань (директор Школи політичної аналітики НаУКМА), Олександр Чекмишев (Голова комітету “Рівність можливостей”).

Учасники заходу розповіли про соціально-політичну ситуацію, що склалася в Україні після оголошення ЦВК результатів прези­дентських виборів. Докладно розповіли про настрої громадян, надали фото- та відеоматеріали масових акцій протесту в Києві та обласних центрах України, оприлюднили результати соціоло­гічних досліджень.

Ігор Попов навів численні приклади порушень виборчого зако­нодавства: масове голосування за відкріпними талонами, штучно завищений відсоток виборців, що голосували за місцем прожи­вання, нетрадиційно висока явка виборців у східних областях України, кримінальне втручання у виборчий процес, яке супро­воджувалося актами насильства стосовно спостерігачів і журна­лістів. Ірина Бекешкіна навела дані “Національного екзит-полу”, проведеного 21 листопада провідними соціологічними структу­рами в Україні. Олександр Чекмишев оприлюднив дані моніто­рингу українських ЗМІ.

Учасники прес-конференції закликали російські ЗМІ бути максимально об’єктивними при висвітленні українських подій.

МФВ вважає, що одним з найоб’єктивніших і ефективних способів до­несення до виборців програмних позицій кандидатів на посаду прези­дента є публічні теледебати учасників президентських перегонів. Від­так, МФВ оголосив два тендери, які мали на меті заохотити вітчизняні медіа до організації й проведення теледебатів. Перший тендер “Перед­виборчі дебати на телебаченні” мав на меті сприяти проведенню від­критих, збалансованих теледебатів, що відповідають вимогам законо­давства України, а також сприяти інформованості виборців про про­гра­ми й майбутні кроки кандидатів на посаду президента України. У межах тендеру було передбачено надання фінансової підтримки для організа­­ції та проведення телевізійних дебатів між кандидатами на посаду пре­зидента України в період між першим та другим турами голосування на виборах 2004 року.

За результатами тендеру МФВ підтримав МГО “Інтерньюз-Україна” у реалізації проекту “Передвиборчі дебати на телебаченні”. У межах ре­алізації проекту створено всі організаційні й матеріально-технічні умови, необхідні для проведення передвиборчих телевізійних дебатів кандидатів на посаду президента України на незалежному майданчику та у прийнятому в демократичних країнах форматі. Також досягнуто згоди п’яти загальнонаціональних телеканалів на трансляцію таких де­батів у прямому ефірі, здобуто підтримку проекту з боку ЦВК. Підго­товка до проведення дебатів, її публічне анонсування сприяли форму­ванню необхідного суспільного інтересу до самих дебатів, усвідомлен­­ня громадянами їхнього важливого значення. Як наслідок у тому числі й цих зусиль, обидва кандидати на посаду президента України надали свою згоду на участь у публічних дебатах на Першому національному телевізійному каналі.

Другий тендер “Кампанія з висвітлення значення теледебатів кандида­тів на посаду Президента України для забезпечення свідомого вибору громадян” мав на меті проінформувати громадян про значення публіч­них передвиборчих дебатів між кандидатами на посаду президента України як демократичного інституту, що сприяє усвідомленому воле­виявленню виборців. Тендером було передбачено надання фінансової підтримки розміром 25 000 доларів США на виконання проекту з ор­ганізації та проведення в електронних і друкованих ЗМІ інформаційно-просвітницької кампанії з популяризації ідеї передвиборчих дебатів.

МФВ також через засоби масової інформації оприлюднив заяву, в якій його керівництво закликало громадськість приєднатися до вимоги про­вести публічні теледебати між кандидатами на посаду президента в період між першим і другим туром виборів.


Каталог: files -> ukr
ukr -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
ukr -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
ukr -> Зі змінами, внесеними у 015 році для класів пояснювальна записка
ukr -> Прес-реліз Літературна презентація: Інго Шульце
ukr -> “Я вибирала Долю собі сама ” : життєвий і творчий шлях Ліни Василівни Костенко
ukr -> Ми висловлюємо щиру подяку всім партнерам І меценатам, які співпрацюють з Міжнародним фондом “Відродження” в Україні та за її межами
ukr -> Григір Тютюнник."Три зозулі з поклоном ". Коротко про письменника."Вічна" тема "любовного трикутника" в новелі
ukr -> Навчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
ukr -> Календарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міжнародний фонд “відродження” iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Міжнародний фонд “відродження” iconВолонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм
Процесом здатним поєднати інтереси обох сторін, започаткувати між ними партнерські стосунки є фандрайзинг. Термін фандрайзинг походить...
Міжнародний фонд “відродження” iconВ. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
Топонімічний словник України : Словник-довідник / Микола Янко; Міжнар фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманіт освіти...
Міжнародний фонд “відродження” iconОсновні риси епохи Відродження
Термін "Відродження " вперше вжив відомий живописець І архітектор Джорджо Вазарі, він мав на увазі відродження Античності
Міжнародний фонд “відродження” iconМистецтво Високого Відродження. Італійське Відродження
Мета: ознайомити учнів з основними принципами Відродження, дати уявлення про творчість італійських художників цієї епохи
Міжнародний фонд “відродження” icon1. Історичні передумови Відродження Історичний період, до розгляду філософії якого ми приступаємо, у сучасників одержав назву «Відродження»
«Відродження» (від фр. «Renaissance» Ренесанс) оскільки в їх час було відроджено ту культуру, яку знищило було християнство за 1000...
Міжнародний фонд “відродження” iconМіжнародний день театру
Березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів...
Міжнародний фонд “відродження” iconКонкурс "колосок-2011" Нехай не згасне світ науки! (Пантелеймон Куліш) спеціальна тема конкурсу: "історія природничих наук" Неймовірні факти про життя видатних учених та їхні відкриття чекають на тебе
Міжнародний клуб лідерів популяризації прирознавства міжнародний природничий інтерактивний конкурс "колосок-2011"
Міжнародний фонд “відродження” iconТарас Григорович Шевченко. (О. Каліщук) 16 листопада 2013 року на базі Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс
Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка
Міжнародний фонд “відродження” iconІнформації про ту чи іншу особу або подію Генеральною Асамблеєю ООН оголошено: 2016 р. Міжнародний рік зернобобових (A/res/68/231) 2016 р. Міжнародний рік верблюдових (A/C. 2/69/L. 41) 2015-2024 рр
Календар "Знаменні та пам’ятні дати на рік" – покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат з життя видатних осіб та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка