Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro MСкачати 389,77 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2018
Розмір389,77 Kb.
  1   2   3

У 2011р. за участю співробітників Інституту ботаніки випущено 32 книжкових видання, у т.ч. 22 монографії, три збірники, один підручник, 4 навчально-методичних, по одному довідковому та науково-популярному виданню. Опубліковано 321 наукову статтю, у т.ч. 237 – у вітчизняних наукових виданнях, 84 – у зарубіжних, а також понад 234 публікації у збірниках матеріалів наукових форумів.
Монографії:

Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 3. Chlorophyta /Bilous O.P., Burova (Gerasymova), Wasser S.P.; Tsarenko P.M. et al. /Eds. Petro M. Tsarenko, Solomon P. Wasser, Eviator Nevo;. – /M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Evolution, University of Haifa /. – Rugell: A. R. Gantner Verlag, 2011. – 511 p. (21.3 ум. друк. арк.). – ISBN 978-3-905997-01-9.

The present book is an inventory of the names of algae species found in the algal flora of Ukraine up to 2011. The present volume is dedicated to taxa of algae of Chlorophyta (345 genera and 1,381 species – 1,510 infraspecific taxa). For each taxa, nomenclatural data including basionym, main synonyms, as well as occurrence and distribution in Ukraine with references to world distribution is gives. An atlas of original drawings and microphotographs of new and some rare species or taxa from Ukraine are described and noteworthy recordings for this flora are included.

В даній публікації узагальнені відомості щодо водоростей флори України. Цей том присвячений зеленим водоростям (Chlorophyta) та охоплює 345 родів, 1381 видів, 1510 внутрішньовидових таксонів. Для кожного таксону наведені номенклатурні дані, включаючи базіонім, основні синоніми, а також місцезростання, поширення на території України та у світі. У додатку представлені оригінальні рисунки та мікрофотографії видів, що були вперше описані для науки з території України або є рідкісними у флорі України.

В данной публикации обобщены сведения про водоросли флоры Украины. Этот том посвящен зеленым водорослям (Chlorophyta) и охватывает 345 родов, 1381 видов, 1510 внутривидовых таксонов. Для каждого таксона приведены номенклатурные данные, включая базионим, основные синонимы, а также места произрастания, распространение на территории Украины и в мире. В приложении представлены оригинальные рисунки и микрофотографии видов, которые были впервые описаны для науки с территории Украины или являются редкими во флоре Украины.Екологія. Екофлора України /Відпов. ред. Дідух Я.П. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с. (Ум. друк. арк. 27,1). – 300 пр. – ISBN 978-966-306-155-1

В черговому тому оригінального видання характеризуються види родин Limoniaceae, Paeoniaceae, Clusiaceae, Elatinaceae, Violaceae, Cistaceae, Cucurbitaceae, Primulaceae, Thymeleacea, Tiliaceae, Malvaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae, що трапляються у природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, представлені географічна та фітоценологічна характеристики, екологія, консортивні зв’язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення видів. Інформацію доповнюють рисунки та карти поширення цих рослин в Україні, вказані основні літературні джерела.

Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.

В очередном томе оригинального издания характеризуются виды семейств Limoniaceae, Paeoniaceae, Clusiaceae, Elatinaceae, Violaceae, Cistaceae, Cucurbitaceae, Primulaceae, Thymeleacea, Tiliaceae, Malvaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae, встречающиеся в природных условиях Украины. Описываются биоморфологические признаки, представлены географическая и фитоценологическая характеристики, экология, консортивные связи, влияние антропогенного фактора, хозяйственное, ландшафтное и индикационное значение, сведения об охране и восстановлению видов. Информацию дополняют рисунки и карты распространения этих растений в Украине, указаны основные литературные источники.

Для биологов, экологов, преподавателей и студентов, специалистов по охране природы.

Біологія. Окснер А.М. Флора лишайників України. Т. 2. Вип. 3. /Відп. ред. С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Наук. думка, 2010. – 663 с. (Ум. друк. арк. 62,48. – 300 прим., ISBN 978-966-00-1004-4.

У випуску наведено відомості про лишайники України родини Lecanoraceae – Physciaceae, дані щодо їх біології, екології та систематики. Обговорено значення лишайників у природі та моніторингу навколишнього природного середовища. Подано повні описи 248 видів грибів, що утворюють лишайники з цих родин, відомих з території України, а також понад 20 видів, знаходження яких очікується на території країни. Для кожного таксона вказано синоніми, діагнози, екологію, поширення в Україні та загальний ареал. Як нові для науки описано 5 видів – Oxneria huzulica S.Y. Kondr., Phoma pisutii S.Y. Kondr., A. Lackovičova, E. Lisická et A. Guttová, Xanthomendoza copinsii S.Y. Kondr. et I. Kärnefelt, X. sogdiana S.Y. Kondr. et I. Kudartov, Xanthoria kaernefeltii S.Y. Kondr., D.J. Galloway et T. Goward.

Для ботаніків, мікологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

В выпуске приведены сведения о лишайниках Украины семейства Lecanoraceae – Physciaceae, данные об их биологии, экологии и систематики. Обсуждается значение лишайников в природе и мониторинге окружающей природной среды. Поданы полные описания 248 видов грибов, которые образуют лишайники этих семейств, известные с территории Украины, а также более 20 видов, находки которых ожидаются на территории страны. Для каждого таксона указаны синонимы, диагнозы, экология, распространение в Украине и общий ареал. Как новые для науки описаны 5 видов – Oxneria huzulica S.Y. Kondr., Phoma pisutii S.Y. Kondr., A. Lackovičova, E. Lisická et A. Guttová, Xanthomendoza copinsii S.Y. Kondr. et I. Kärnefelt, X. sogdiana S.Y. Kondr. et I. Kudartov, Xanthoria kaernefeltii S.Y. Kondr., D.J. Galloway et T. Goward.

Для ботаников, микологов, преподавателей и студентов висших учебных заведений.

Біологія. The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae /David M. John, Brian A. Whitton, P.MTsarenko et al. /National University of Ireland, University of Buckingham (GB), M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine et al. /Eds. D.M. John, B.A. Whitton, A.J. Brook.;.Cambridge: Univ. Press, 2011. – 702 р. (29,3 ум. друк. арк.). – ISBN 978-0-521-19375-7.

This expanded and thoroughly revised second edition provides an indispensable guide to the freshwater and terrestrial algae of the British Isles. It is an up-to-date account of and identification tool for more than 2400 algal species (excluding diatoms), highlighting their wider distribution around the world. Detailed descriptions are fully illustrated with clear line drawings and photographs. In addition, user-friendly keys enable the accurate identification of specimens to the level of genus and species. This edition includes expanded information on ecology and the implications of recent molecular research, along with coverage of 200 extra species. The accompanying DVD provides an updated colour photo catalogue, highly illustrated articles and video clips.

Друге видання, перероблене та розширене, представляє собою посібник по прісноводних та наземних водоростях Британських островів. Воно містить ключі для визначення більше ніж 2400 видів водоростей (окрім діатомових). Детальні описи проілюстровані чіткими малюнками та фотографіями. Це видання містить більш розширену інформацію щодо екології видів, залучає останні дані молекулярних досліджень та охоплює 200 додаткових видів (порівняно з першим виданням). Супроводжуючий DVD-диск містить оновлений каталог кольорових фотографій, ілюстрованих статей та відео-матеріали.

Второе издание, переработанное и расширенное, представляет собой пособие по пресноводным и наземным водорослям Британских островов. Оно содержит ключи для определения более 2400 видов водорослей (кроме диатомовых). Детальные описания проиллюстрированы четкими рисунками и фотографиями. Это издание содержит более широкую информацию об экологии видов, использует последние результаты молекулярных исследований и охватывает 200 дополнительных видов (по сравнению с первым изданием). Сопровождающий DVD-диск содержит обновленный каталог цветных фотографий, иллюстрированных статей и видео-материалы.Біологія. Lumbsch H.T., Ahti T., Kondratyuk S. et al. One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. – Phytotaxa. – 2011. – 18. – /Університет м. Лунд (Швеція), Австралійський національний університет (Камберра, Австралія), Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ін. –Magnolia Press, Auckland, New Zealand. – 127 р. (Ум. друк. арк. 12.0) . – 300 пр. – ISSN 1179-3155, 1179-3163

The number of undescribed species of lichenized fungi has been estimated at roughly 10,000. Describing and cataloging these would take the existing number of taxonomists several decades; however, the support for taxonomy is in decline worldwide. In this paper we emphasize the dire need for taxonomic expertise in lichenology. We bring together 103 colleagues from institutions worldwide to describe a total of 100 new species of lichenized fungi, representing a wide taxonomic and geographic range. The newly described species are: Acarospora flavisparsa, A. janae, Aderkomyces thailandicus, Amandinea maritima, Ampliotrema cocosense, Anomomorpha lecanorina, A. tuberculata, Aspicilia mansourii, Bacidina sorediata, Badimia multiseptata, B. vezdana, Biatora epirotica, Buellia sulphurica, Bunodophoron pinnatum, Byssoloma spinulosum, Calopadia cinereopruinosa, C. editae, Caloplaca brownlieae, C. decipioides, C. digitaurea, C. magnussoniana, C. mereschkowskiana, C. yorkensis, Calvitimela uniseptata, Chapsa microspora, C. psoromica, C. rubropulveracea, C. thallotrema, Chiodecton pustuliferum, Cladonia mongkolsukii, Clypeopyrenis porinoides, Coccocarpia delicatula, Coenogonium flammeum, Cresponea ancistrosporelloides, Crocynia microphyllina, Dictyonema hernandezii, D. hirsutum, Diorygma microsporum, D. sticticum, Echinoplaca pernambucensis, E. schizidiifera, Eremithallus marusae, Everniastrum constictovexans, Fellhanera borbonica, Fibrillithecis sprucei, Fissurina astroisidiata, F. nigrolabiata, F. subcomparimuralis, Graphis caribica, G. cerradensis, G. itatiaiensis, G. marusa, Gyalideopsis chicaque, Gyrotrema papillatum, Harpidium gavilaniae, Hypogymnia amplexa, Hypotrachyna guatemalensis, H. indica, H. lueckingii, H. paracitrella, H. paraphyscioides, H. parasinuosa, Icmadophila eucalypti, Krogia microphylla, Lecanora mugambii, L. printzenii, L. xanthoplumosella, Lecidea lygommella, Lecidella greenii, Lempholemma corticola, Lepraria sekikaica, Lobariella sipmanii, Megalospora austropacifica, M. galapagoensis, Menegazzia endocrocea, Myriotrema endoflavescens, Ocellularia albobullata, O. vizcayensis, Ochrolechia insularis, Opegrapha viridipruinosa, Pannaria phyllidiata, Parmelia asiatica, Pertusaria conspersa, Phlyctis psoromica, Placopsis imshaugii, Platismatia wheeleri, Porina huainamdungensis, Ramalina hyrcana, R. stoffersii, Relicina colombiana, Rhizocarpon diploschistidina, Sticta venosa, Sagenidiopsis isidiata, Tapellaria albomarginata, Thelotrema fijiense, Tricharia nigriuncinata, Usnea galapagona, U. pallidocarpa, Verrucaria rhizicola, and Xanthomendoza rosmarieae. In addition, three new combinations are proposed: Fibrillithecis dehiscens, Lobariella botryoides, and Lobariella pallida.

Кількість ще неописаних видів ліхенізованих грибів приблизно оцінюється в 10,000 таксонів. Опис і каталогізація цього різноманіття зайняли б у наявних зараз систематиків кілька десятиліть; проте підтримка таксономічних робіт, на жаль, зменшується по всьому світу. В цій роботі ми підкреслюємо нагальну потребу таксономічної експертизи в ліхенології. Ми зібрали разом 103 колег з інститутів всього світу для опису 100 нових видів ліхенізованих грибів, що надзвичайно різноманітні за таксономічною приналежністю і географічним поширенням. Описані наступні нові види: Acarospora flavisparsa, A. janae, Aderkomyces thailandicus, Amandinea maritima, Ampliotrema cocosense, Anomomorpha lecanorina, A. tuberculata, Aspicilia mansourii, Bacidina sorediata, Badimia multiseptata, B. vezdana, Biatora epirotica, Buellia sulphurica, Bunodophoron pinnatum, Byssoloma spinulosum, Calopadia cinereopruinosa, C. editae, Caloplaca brownlieae, C. decipioides, C. digitaurea, C. magnussoniana, C. mereschkowskiana, C. yorkensis, Calvitimela uniseptata, Chapsa microspora, C. psoromica, C. rubropulveracea, C. thallotrema, Chiodecton pustuliferum, Cladonia mongkolsukii, Clypeopyrenis porinoides, Coccocarpia delicatula, Coenogonium flammeum, Cresponea ancistrosporelloides, Crocynia microphyllina, Dictyonema hernandezii, D. hirsutum, Diorygma microsporum, D. sticticum, Echinoplaca pernambucensis, E. schizidiifera, Eremithallus marusae, Everniastrum constictovexans, Fellhanera borbonica, Fibrillithecis sprucei, Fissurina astroisidiata, F. nigrolabiata, F. subcomparimuralis, Graphis caribica, G. cerradensis, G. itatiaiensis, G. marusa, Gyalideopsis chicaque, Gyrotrema papillatum, Harpidium gavilaniae, Hypogymnia amplexa, Hypotrachyna guatemalensis, H. indica, H. lueckingii, H. paracitrella, H. paraphyscioides, H. parasinuosa, Icmadophila eucalypti, Krogia microphylla, Lecanora mugambii, L. printzenii, L. xanthoplumosella, Lecidea lygommella, Lecidella greenii, Lempholemma corticola, Lepraria sekikaica, Lobariella sipmanii, Megalospora austropacifica, M. galapagoensis, Menegazzia endocrocea, Myriotrema endoflavescens, Ocellularia albobullata, O. vizcayensis, Ochrolechia insularis, Opegrapha viridipruinosa, Pannaria phyllidiata, Parmelia asiatica, Pertusaria conspersa, Phlyctis psoromica, Placopsis imshaugii, Platismatia wheeleri, Porina huainamdungensis, Ramalina hyrcana, R. stoffersii, Relicina colombiana, Rhizocarpon diploschistidina, Sticta venosa, Sagenidiopsis isidiata, Tapellaria albomarginata, Thelotrema fijiense, Tricharia nigriuncinata, Usnea galapagona, U. pallidocarpa, Verrucaria rhizicola і Xanthomendoza rosmarieae. Додатково, запропоновано три нові номенклатурні комбінації: Fibrillithecis dehiscens, Lobariella botryoides и Lobariella pallida.

Количество еще не описанных видов лихенизированных грибов приблизительно оценивается в 10,000 таксонов. Описание и каталогизация этого разнообразия заняло бы у имеющихся в данный момент систематиков несколько десятилетий; однако, поддержка таксономических работ, к сожалению, уменьшается по всему миру. В этой работе мы подчеркиваем крайнюю необходимость таксономической экспертизы в лихенологии. Мы собрали вместе 103 коллег с институтов всего мира для описания 100 новых видов лихенизированных грибов, очень разнообразных по таксономической принадлежности и географическом распространении. Описаны следующие новые виды: Acarospora flavisparsa, A. janae, Aderkomyces thailandicus, Amandinea maritima, Ampliotrema cocosense, Anomomorpha lecanorina, A. tuberculata, Aspicilia mansourii, Bacidina sorediata, Badimia multiseptata, B. vezdana, Biatora epirotica, Buellia sulphurica, Bunodophoron pinnatum, Byssoloma spinulosum, Calopadia cinereopruinosa, C. editae, Caloplaca brownlieae, C. decipioides, C. digitaurea, C. magnussoniana, C. mereschkowskiana, C. yorkensis, Calvitimela uniseptata, Chapsa microspora, C. psoromica, C. rubropulveracea, C. thallotrema, Chiodecton pustuliferum, Cladonia mongkolsukii, Clypeopyrenis porinoides, Coccocarpia delicatula, Coenogonium flammeum, Cresponea ancistrosporelloides, Crocynia microphyllina, Dictyonema hernandezii, D. hirsutum, Diorygma microsporum, D. sticticum, Echinoplaca pernambucensis, E. schizidiifera, Eremithallus marusae, Everniastrum constictovexans, Fellhanera borbonica, Fibrillithecis sprucei, Fissurina astroisidiata, F. nigrolabiata, F. subcomparimuralis, Graphis caribica, G. cerradensis, G. itatiaiensis, G. marusa, Gyalideopsis chicaque, Gyrotrema papillatum, Harpidium gavilaniae, Hypogymnia amplexa, Hypotrachyna guatemalensis, H. indica, H. lueckingii, H. paracitrella, H. paraphyscioides, H. parasinuosa, Icmadophila eucalypti, Krogia microphylla, Lecanora mugambii, L. printzenii, L. xanthoplumosella, Lecidea lygommella, Lecidella greenii, Lempholemma corticola, Lepraria sekikaica, Lobariella sipmanii, Megalospora austropacifica, M. galapagoensis, Menegazzia endocrocea, Myriotrema endoflavescens, Ocellularia albobullata, O. vizcayensis, Ochrolechia insularis, Opegrapha viridipruinosa, Pannaria phyllidiata, Parmelia asiatica, Pertusaria conspersa, Phlyctis psoromica, Placopsis imshaugii, Platismatia wheeleri, Porina huainamdungensis, Ramalina hyrcana, R. stoffersii, Relicina colombiana, Rhizocarpon diploschistidina, Sticta venosa, Sagenidiopsis isidiata, Tapellaria albomarginata, Thelotrema fijiense, Tricharia nigriuncinata, Usnea galapagona, U. pallidocarpa, Verrucaria rhizicola и Xanthomendoza rosmarieae. Дополнительно, предложено три новые номенклатурные комбинации: Fibrillithecis dehiscens, Lobariella botryoides и Lobariella pallida.

Біологія. Ţura D., Zmitrovich I.V., Wasser S.P. /Ed. S.P. Wasser. Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel /Biodiversity of cyanoprocaryotes, algae and fungi of Israel./M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Evolution, University of Haifa. – .A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 2011. – 589 p. (Ум. друк. арк. 24,5). – ISBN 978-3-906166-99-5

This book is devoted to the biodiversity of Heterobasidiomycetes (jelly fungi) and nongilled hymenomycetous fungi (former Aphyllophorales) of Israel. A total of 238 species belonging to 118 genera from 42 families and 12 orders belonging to 4 classes of Basidiomycota are outlined. General part of the book providing data regarding materials and methods, morphology and taxonomy, and ecology of heterobasidiomycetous and non-gilled hymenomycetous fungi, and a special part providing information regarding detailed macro- and micromorphological descriptions, ecology, distribution and habitat in Israel, general distribution, notes, and a modern systematic arrangement of the fungi. In addition, keys to genera and species are also provided.

Публікація присвячена різноманіттю Heterobasidiomycetes та непластинчастих гіменоміцетів (колишній порядок Aphyllophorales) Ізраїлю. Всього охоплено 238 видів, що відносяться до 118 родів з 42 родин, 12 порядків та 4 класів Basidiomycota. Основна частина книги містить інформацію про матеріали та методи досліджень, морфологію, таксономію та екологію гетеробазідіоміцетів та непластинчастих гіменоміцетів. Спеціальна частина містить детальні макро- та мікроморфологічні описи видів, відомості щодо екології, розповсюдження та місцезростання в Ізраїлі, загального поширення, примітки, а також сучасну таксономічну систему грибів. Представлені ключі для визначення родів та видів.

Публикация посвящена разнообразию Heterobasidiomycetes и непластинчатых гименомицетов (ранее порядок Aphyllophorales) Ізраиля. Всего охвачено 238 видов, которые относятся к 118 родам из 42 семейств, 12 порядков и 4 классов Basidiomycota. Основная часть книги содержит информацию про материалы и методы исследований, морфологию, таксономию и экологию гетеробазидиомицетов и непластинчатых гименомицетов. Специальная часть содержит детальные макро- и микроморфологические описания видов, сведение об экологии, распространения и местообитаний в Израиле, общем распространении, примечания, а также современную таксономическую систему грибов. Представлены ключи для определения родов и видов.Білогія. Гербарії України. Index herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач  Шиян Н.М. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. - Київ: Альтерпрес, 2011. – 442 c. +іл. (Умов.-друк. арк. 25, 98.) –300 пр. – ISBN978-966-542-492-5

Друге, оновлене видання «Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum» містить інформацію про 59 гербарних колекцій. Воно буде корисним в роботі широкому колу спеціалістів із загальної біології, ботаніки, мікології, екології, фармакогнозії, студентам різних спеціальностей та ін. Зібрана інформація допоможе читачам ефективно використовувати українські гербарні фонди в своїй роботі. Видання є додатковим ресурсом для Index Herbariorum, тому містить контактні дані та основну інформацію про кожну колекцію та персонал англійською мовою.

Второе, переработанное издание «Гербарии Украины. Index Herbariorum Ucrainicum» содержит информацию о 59 гербарных коллекциях. Оно будет полезным в работе широкому кругу специалистов по общей биологии, ботанике, микологии, фармакогнозии, студентам различных специальностей и др. Собранная информация будет полезна читателям для эффективного использования украинского гербарного фонда в своей работе. Издание является дополнительным ресурсом к Index Herbariorum, потому содержит контактные данные и основную информацию о каждой коллекции и персонале на английском языке.


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconУрок-змагання. Тема: Die Ukraine. Die Städte der Ukraine. Мета: активізувати вивчену лексику та навчити вживати її у мові

Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconМетодичні рекомендації 10 економічні науки 12 монографії 12 навчальні посібники 14 історичні науки 16 монографії 16
Охватывают все блоки знаний в соответствии с действующей программой для студентов специальности 010100 Педагогика и методика среднего...
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconН. С. Рашба Зокрема, відомий московський історик Б. Н. Флоря у синтетичній монографії «Росія І чеське повстання проти Габсбургів» звертає увагу на плідність думки Н. С. Рашби про зв'язок подій Тридцятилітньої війни

Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconФранс Еміль Сілланп’я: біологія в літературі 1
Нобелівську премію з літератури у 1939 році Шведська академія присудила фіну, вперше
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconУрок семінар. 11 клас Братошевська Світлана Вікторівна, вчитель фізики Миколаївської зош І- ііі ступенів №29
Ефективність навчання залежить від різноманітності чуттєвого сприйняття навчального матеріалу – зауважує у своїй монографії «Оптимізація...
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconПерспективи вивчення дискурсології у вищій школі жанна Горіна
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.ІІ. С. 455-460 Ser. Philologi. 2004. №. 34. Vol. ІІ. P. 455-460
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconОномастичний тезаурус
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.ІІ. С. 191-197 Ser. Philologi. 2004. №34. Vol. ІІ. P. 191-197
Монографії: Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. Chlorophyta /Bilous O. P., Burova (Gerasymova), Wasser S. P.; Tsarenko P. M. et al. /Eds. Petro M iconБулава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
Для спеціальності 01. 18. 00 «Географія І біологія» / Укладач В. К. Терлецький. К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. 12 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка