Музичне мистецтвоСторінка1/4
Дата конвертації08.05.2018
Розмір1.6 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО, 1-4 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Підготовчий, 1– 4 класи

Укладачі: Тіщенко Н. Ф., директор Бориславської спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів,

Іванців А.Я. – вчитель музичного мистецтва Бориславської

cпеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів.


Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасні вимоги до освіченості і культури дітей з порушенням опорно-рухового апарату спонукали розробку програми, яка віддзеркалює основні напрями загальноосвітніх завдань освітньої галузі “Музичне мистецтво” та ґрунтується на концептуальних положеннях Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Головною метою дисциплін художньо-естетичного циклу, що складають освітню галузь “Мистецтво”, є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.

В основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме: визначення мети загальної музичної освіти у широкому культурологічному контексті; підхід до сприймання музики як основи загальної музичної освіти; ставлення до музичного мистецтва як джерела і предмета духовного спілкування. Програмою передбачено неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі; варіативність її змісту та поліхудожність, що реалізується через встановлення зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва.

Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки:


 • орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;

 • зв’язку музики з життям;

 • опори на три типи музики – пісню, танець, марш;

 • активізації музичного мислення;

 • єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;

 • взаємодії мистецтв;

 • особистісно-діяльнісного підходу, визнання самобутності й самоцінності особистості учня.

У програмі реалізовано ідею загальної музичної освіти учнів на основі української національної культури. Її суть полягає у ставленні до музичного мистецтва як невідємної частини духовного життя народу; у зверненні до народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв’язків із духовним, матеріальним та практичним світом людини; у розгляді української музичної культури в діалектичній єдності з музикою інших народів; у вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел; у розкритті естетичного змісту української народної і професійної музики на основі осягнення учнями суті й особливостей музичного мистецтва.

Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Наукова новизна програми полягає у визначенні музичних компетентностей учнів з порушеннями опорно-рухового апарату, які сприяють успішному розв’язанню завдань теорії та практики загальної мистецької освіти.

Основою для визначення музичних компетентностей є види музичної діяльності, пов’язані зі сприйманням, виконанням та створенням музики.

Програмою охоплено комплекс музичних компетентностей: інтерпретаційні, вокально-хорові виконавські, інструментально-виконавські, творчі :

1. Інтерпретаційні (здатність до аналізу та інтерпретації музичних творів, усвідомлення розвитку музичного образу, застосування відповідної термінології);

2. Вокально-хорові виконавські (застосування вокально-хорових навичок під час виразного виконання народних і професійних пісень);

3. Інструментально-виконавські (застосування елементарних навичок гри на музичних інструментах: народних, сучасних (електронних), прочитання та виконання партитури на дитячих музичних інструментах);

4. Творчі (імпровізація (вокальна, інструментальна), драматизація, інсценізація, створення мелодій, ритмічних і музичних супроводівМета музичної освіти конкретизується в основних завданнях, спрямованих на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:

 • засвоєння дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва; введення учнів у світ добра й краси, відображений у музичних творах,

 • розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, прилучення учнів до джерела людських почуттів і переживань, втілених у музиці;

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів з порушенням опорно-рухового апарату, підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;

 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів з порушенням опорно-рухового апарату;

 • формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування елементарними практичними вміннями та навичками;

 • формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості дітей;

 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва.

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів з порушенням опорно-рухового апарату світоглядних, ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних, комунікативних компетентностей, що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва, оволодіння досвідом художньо-практичної діяльності, розвиток творчих здібностей, потреби в міжособистісному спілкуванні та спілкуванні з творами музичного мистецтва.
Характеристика структури навчальної програми

В основу структури програми покладені різні грані музики як єдиного цілого. Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду. Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні з порушенням опорно-рухового апарату оволодівають у тісному зв’язку із засвоєнням конкретної теми.

Тематична побудова програми (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Б. Кабалевського) пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в школах України і зарекомендувала себе як найбільш доцільна.Навчальна програми має вигляд таблиці, яка має три колонки.

У першій колонці розміщено зміст навчального матеріалу, який будується за принципом використання доступних вищезазначених видів музично-естетичної діяльності та розкриває всі види робіт і завдання, які з ними пов'язані. Тому в таблиці не подається кількість годин на кожний вид діяльності чи організаційну підготовчу роботу (оскільки на уроці музики використовується декілька видів музично-естетичної діяльності: слухання-сприймання музики, співи, гра на дитячих шумових інструментах або музично-ритмічна та образно-ігрова творчість; зміст навчального матеріалу добирається відповідно до можливостей школярів класу).У другій колонці - «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів» - уточнюються поточні знання, навички і вміння, які учні повинні опанувати протягом року. Звертається увага практиків на можливість постійної або часткової допомоги учням, відповідно до їхніх навчальних можливостей.

У третій колонці – «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» - розкриваються напрями корекційної роботи, які проводяться у процесі вивчення навчального матеріалу, та охоплюють сенсомоторну, пізнавальну, мовленнєву, емоційно-вольову сфери учня.

Основними завданнями корекційно-розвивальної роботи з музичного мистецтва є: • розвиток у дітей здатності емоційно сприймати музику;

 • формування уявлень про музичне мистецтво, ознайомлення з його роллю у житті людей;

 • корекція недоліків пізнавальної сфери дітей шляхом систематичного, цілеспрямованого розвитку сприймання музики;

 • розвиток мови та різних функцій мовлення;

 • удосконалення моторно-рухової сфери;

 • розвиток емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ навколишнього світу й творів музичного мистецтва;

 • розвиток інтересу до музично-творчої діяльності;

 • розвиток музично-сенсорних здібностей;

 • виховання у дітей основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі закладення основ національної свідомості.

Практичний музичний матеріал подається після таблиці для кожного класу: у підготовчому класі навчальні теми, кількість годин на них спеціально не виділяється; з 1 по 4 клас практичний музичний матеріал подається по темах (де приблизно планується кількість годин на кожну тему) і добирається відповідно до вікових та пізнавальних можливостей учнів класу; кількість годин може змінюватись вчителем.

Теми програми мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, але й протягом семестру, навчального року і всього навчального курсу.

Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприятиме поліхудожньому вихованню молодших школярів. Програма розкриває емоційний зміст музики, характер творів різноманітних жанрів; допомагає учням розпізнавати життєвий зміст музичних творів, виявляти в них ознаки зображальності; на доступних і захоплюючих зразках ознайомлює з виражально-зображальними засобами музичної мови, через залучення учнів до різноманітної музичної діяльності закладає основи елементарних виконавських умінь і навичок. Пропоновані програмою музичні твори є невеликими за обсягом, із яскравими музичними образами.

Програма передбачає свободу творчості вчителя й можливості вибору сучасних педагогічних методик. Тому у варіативних авторських концепціях назви навчальних тем, порядок та обсяг їх подання можуть бути іншими (за умови відповідності Державному стандарту). При цьому мають бути використані твори з основного, додаткового або варіативного матеріалу для слухання і виконання.


Тематична структура програми


Клас

Кількість годин

Підготовчий клас

Тема 1. Музика в школі.35 (із них 4 год. - резервний час)

1 клас

Тема 1. Про що розповідає музика

Тема 2. Музика навколо нас


35 (із них 4 год. – резервний час)

16

192 клас

Тема 1. Типи музики

Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці

Тема 3. Основні музичні жанри

Тема 4. Мова музики


35 (із них 4 год. – резервний час)

8 год.


8 год.

10 год.


9год.

3 клас

Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість.

Тема 2. Інтонація

Тема 3. Розвиток музики

Тема 4. Музична форма


35 (з них 4 год. – резервний час)

8 год.
8 год.

10 год.

9 год.


4 клас

Тема 1. Музика мого народу

Тема 2. Музика єднає світ


35 (із них 4 год. – резервний час)

16 год.


19 год.

Примітка. Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, у тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, проведення тематичного оцінювання, уроків-концертів тощо.

У підготовчому класі запланований пропедевтичний період, під час якого відбувається підготовка дітей до різних видів музично-естетичної діяльності (ознайомлення з кабінетом музики, музично-звуковими об’єктами, їх місцезнаходженням, розвиваються навички орієнтації в навчальному просторі, формуються основи для сприймання музики).

Зміст програми 1-го класу спрямовано на послідовне збагачення музичного досвіду дітей із порушенням опорно-рухового апарату, виховання в них навичок сприймання і виконання музики; активізується музичний розвиток школярів.

Програмою 2-го класу передбачено введення учнів із порушенням опорно-рухового апарату у світ пісні, танцю і маршу як головних сфер музичної образності, що пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику; розширення уявлень школярів про зв’язок музики з життям, виражальні та зображальні можливості музики, значення елементів музичної мови, пізнання внутрішнього світу людини, відчуття краси навколишнього світу.

Зміст програми 3-го класу підводить учнів до усвідомлення пісенності, танцювальності й маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають із пісні, танцю й маршу і роблять музику близькою, доступною й зрозумілою людям; формуються уявлення про зв’язки музики з мовою, музичну інтонацію як основу музики і носія її життєвого змісту; про музичне мистецтво, що розгортається в звуковому потоці як розподілений у часі зміст; про будову музичного твору як обрану композитором форму втілення образного змісту.

Зміст програми 4-го класу спрямовується на удосконалення та закріплення музичних знань та вмінь, отриманих у попередніх класах, формування в учнів із порушенням опорно-рухового апарату відчуття краси українського народного музичного мистецтва, інтонаційної особливості музики українського народу, усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови, яка, не потребуючи перекладу, є зрозумілою для людей різних країн.
Особливості організації навчально-виховного процесу
Основні ідеї програми, її тематична побудова й змістовна наповненість визначили особливості організації музично-освітньої діяльності учнів.

Формування музичної культури учнів – основа уроку, його зміст, який може мати різне художньо-педагогічне втілення. Цілісність уроку досягається завдяки єдності всіх складових елементів, оскільки в основу його побудови мають бути покладені не різні види діяльності, а різні грані музики як цілісного явища. Це дає можливість вносити в урок будь-які контрасти, необхідні для підтримування уваги учнів, створювати атмосферу творчої зацікавленості, узгоджувати матеріал програми з рівнем розвитку учнів.

Тематика програми передбачає творчість учителя, який може вносити корективи щодо репертуару (у межах 10%), використовуючи додатковий, варіативний та етнорегіональний матеріал з аналогічними художньо-педагогічними якостями. Критеріями відбору музичного матеріалу є його художня цінність і захопленість для учнів, педагогічна доцільність, виховна значущість.

Тематична структура програми створює умови для досягнення цілісності уроку, єдності всіх його складових елементів, оскільки в основу цієї структури покладено не різні види діяльності учнів, а різні грані музики як єдиного цілого.

Відповідно до концепції Д. Кабалевського, проблема сприйняття музики не пов’язується з жодним окремим видом діяльності. Активне сприйняття музики – основа музичного виховання в цілому, усіх його ланок. Підхід до музичного сприймання як основи музичної освіти учнів виводить на перший план завдання аналізу й інтерпретації музичних творів. Емоційне сприйняття музики, роздуми про неї, втілення образного змісту у виконанні створюють можливість оволодівати прийомами порівняння, аналізу, узагальнення, класифікації різних явищ музичного мистецтва. Поглиблення сприймання у власне музичну сферу має відбуватися природним шляхом – від комплексного жанрово-ситуативного враження до диференційованого сприймання музичних творів. Музичне сприймання як основа всіх інших видів музичної діяльності, розвивається, забезпечуючи загальний музичний розвиток учнів.

Музичний репертуар програми не прив’язаний до «видів діяльності», а поданий з метою розкриття навчальної теми. Водночас, у центрі уваги вчителя має бути музичний твір, сприйняття (осягнення) якого припускає спів (хоровий, ансамблевий, сольний), пластичне інтонування, музично-ритмічні рухи, гру на дитячих музичних інструментах, інсценування пісень, казок, музичних «програмних» творів у контексті навчальної теми.

У програмі особливе місце відводиться хоровому співу, природному способові вираження естетичних почуттів. Навчання співу має бути тісно пов’язане з розвитком музичних здібностей і сприяти активному, зацікавленому й творчому ставленню учнів до музики. Творча діяльність учнів може виявлятися в розмірковуваннях про музику, в імпровізації пісенних мелодій (мовній, вокальній, ритмічній, пластичній), створенні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, складанні елементарних танців, темброво-ритмічних супроводів, у малюнках, доборі музичних колекцій для домашньої фонотеки тощо.

Передбачене програмою виконання музично-ритмічних рухів, спрямованих на пластичне вираження змісту музики (пластичне інтонування, вільне диригування, танцювальні рухи, крокування, „гра” на уяв­них музичних інструментах тощо), має розвивати музичні здібності учнів, їхню здатність емоційно й свідомо сприймати музику. Однією з форм виконавської діяльності учнів запропоновано гру на елементарних музичних інструментах, що сприятиме розвиткові музичного слуху, уміння розрізняти ритмічні, темброві та динамічні особливості звучання.

Використання елементів музикотерапії в спеціальних загальноосвітніх закладах різних типів як багатофункціонального засобу розвитку і корекції дитячого організму є надзвичайно важливим для забезпечення нормалізації життєдіяльності дітей з особливими потребами.

В програмі з музики рекомендовано використовувати елементи музико-терапевтичних і арт-терапевтичних впливів на стимуляцію розвитку різних сфер дитячого організму (активізації мовлення, розвитку творчих здібностей, емоцій, художньо-образних уявлень та ін.). Інтеграційний підхід забезпечить всебічний розгляд певних тем програми і допоможе краще усвідомити певні поняття, образи, явища, характеристики об'єктів довкілля.

Основним видом домашніх завдань із предмета мають бути завдання слухати музику в оточуючому середовищі і розповідати про свої враження на уроках. Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні радіо- і телепередачі.

Реалізації завдань навчальної програми сприятиме позаурочне спілкування учнів із музикою: участь у музично-виховних заходах, роботі музичних гуртків, відвідування концертів і спектаклів для дітей, домашнє музикування тощо.Примітка. Варіативний матеріал для сприймання та виконання запропонований Лобовою О.В.
ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС

35 год. (1 год. на тиждень) (із них 4 год. – резервний час)Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
Тема 1. Музика в школі (35 год.)

Ознайомлення із кабінетом музики.


Учень:

 • має уявлення про музику як навчальний предмет у школі;

 • розуміє мовлення вчителя;

 • називає і визначає місцезнаходження музичних об’єктів, своє робоче місце;

формування: навичок орієнтування у навчальному просторі;

уявлень про музику як навчальний предмет у школі;

вмінь виділяти різні аспекти предметів і явищ,

розвиток пізнавальних навичок

cлухання спокійної музики.збагачення словникового запасу на основі вивчення назв музичних об’єктів, розташованих у класі;

Джерела музичних звуків (музичні інструменти та технічні засоби).


 • має уявлення про основні джерела музики;

 • слухає музичні звуки;

 • розрізняє і називає музичні звуки;

формування основ музичної культури

розвиток фонетичного слуху;

уваги, пам’яті, мислення на основі знайомства з джерелами музичних звуків;

розвиток уміння позитивно реагувати на музичні звуки;

виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва


Правила слухання музики.


 • має уявлення про правила слухання музики;

 • слухає музичні твори;

 • впізнає фрагменти знайомих мелодій;

 • виконує правила слухання: не розмовляє, не перебиває зауваженнями та вигуками, не відволікається, не заважає слухати іншим (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила слухання музики; вмінь при встановленні причинно-наслідкових зв’язків дотримуватись послідовності;

розвиток та організація слухової уваги; слухової памяті;

уміння позитивно реагувати на музичні звуки;

вмінь та навичок осмислення від конкретного до абстрактного;

позитивних рис характеру в процесі слухання музики;виховання бажання та вміння слухання музики (організованість, дисциплінованість, тощо)


Звуки живої природи.


 • слухає звуки живої природи (за вибором вчителя);

 • розрізняє й називає звуки живої природи;

 • розрізняє на слух звуки музики і живої природи;

формування: уміння сприймати, слухати, чути, ідентифікувати і розрізняти звуки музики і живої природи;

розвиток вміння зосереджуватися в процесі слухання; емоційних реакцій на музику (мімічних, жестових, поведінкових дій).

виховання бажання слухання музики; бажання ділитися враженням від прослуханої музики

Звук голосу.


 • слухає звуки голосу вчителя, учнів;

 • реагує та визначає голос, повертаючись у бік того, хто говорить;

 • фіксує початок і кінець мовлення;

 • імітує звуки голосів;
формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання звуку голосу;

вмінь чіткого повторення інcтрукцій вчителя,

позитивних емоцій (радості, задоволення, щастя тощо) в процесі слухового сприймання звуку голосів;

розвиток: образного мислення та словесно-логічного мовлення;

емоційно-вольової сфери; таких умов, які стимулюватимуть учнів до активної праці і запобігатимуть виникненню втоми;
Дитячі шумові (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки тощо)

та музичні інструменти (фортепіано, баян, сопілка тощо).


 • має уявлення про дитячі шумові та музичні інструменти на вибір вчителя;

 • називає і розрізняє їх за зовнішнім виглядом ;

 • розрізняє їх звучання (за допомогою вчителя);

 • впізнає інструмент на ілюстрації, фото;

 • слухає звучання інструменту;
формування: активного словника (назви інструментів, їх якості та властивості);

позитивних емоцій (радості, задоволення, піднесеності тощо);розвиток: точності пам’яті на основі вивчення їх звучання;

слухової уваги та зосередженості в процесі слухання звучання інструментів;виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва

Пісня. Танець. Марш.


 • має уявлення про найпростіші типи музики: пісня, танець, марш;

 • називає музичні твори, які звучали на уроці;

 • визначає характер музичного твору;

 • розрізняє типи музики: пісня, танець і марш;

 • добирає до твору відповідний малюнок, фото, картку тощо;
формування: емоційних реакцій у процесі слухання творів різного характеру;

зацікавленості до процесу слухання музики;

зосередженості на об’єкті слухання;

позитивних рис характеру у процесі вивчення навчального матеріалу;

вміння співставляти чиїсь вимоги із власними інтересами та нахилами;формування потреб у вчинках та діях;

розвиток: вмінь сприймання музики на основі слухання творів різного характеру;


Правила співу.


 • виконує правила охорони голосу: співає спокійно, не викрикує звуки, не напружує голос, не перекрикує товаришів, відчуває інтонацію (за нагадуванням вчителя);

 • дотримується елементарних правил співу і правильного дихання (за нагадуванням вчителя);

 • виконує правила співацької постави (за нагадуванням вчителя);

формування: охоронного співочого режиму;

дитячого голосового апарату;

правильної співочої постави;

відчуття єдності у співі;

старанності в процесі виконання музичних завдань;

розвиток :інтересу до співу пісень;

вокально–хорових даних;виховання : доброзичливих взаємовідносин у процес навчального спілкування і колективного виконання пісень.

Диригентські жести (увага, вступ, закінчення).


 • виконує диригентські жести (за нагадуванням вчителя);
розвиток: уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів; виховання: в учнів організованості і зосередженості;

точного виконання інструкцій вчителя;

доброзичливих взаємовідносин у процесі навчального спілкування і колективного виконання пісень;


Правила дихання.


• намагається: самостійно дотримуватись правил правильного дихання;

правильно керувати своїм диханням (під контролем вчителя);

виконувати дихальні вправи, інструкції вчителя;

співати невеличкі фрази на одному диханні (за підтримкою учителя); правильно брати дихання у піснях;

• дихає по фразам (за нагадуванням вчителя); виконує команди, пов’язані з початком і закінченням співу.


формування:навичок виконання спеціальних дихально–розважальних вправ на розвиток правильного співочого дихання; співу на одному диханні поспівок, невеличких фраз з пісень;

РОЗВИТОК: навичок правильного дихання (вдихання без поштовху, його затримання та повільне видихання; плавне рівномірне витрачання під час співу);

вміння використовувати в процесі співу м’яку атаку;
Основні поняття і терміни: музичних інструментів,Звуки живої природи, звук голосу, пісня , танець,марш ,диригентські жести

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень.


• намагається відтворювати мімічні маски (за показом учителя);

 • співає округлим та протяжним звуком (за нагадуванням вчителя);

 • відтворює мелодію і слова пісні (за підтримки вчителя);

 • відтворює пісню разом з учнями класу (за підтримки вчителя);
формування та ознайомлення з іншими

мімічними масками (необхідними для використання у творах різного характерурозвиток: роботи відповідних до характеру музики мімічних м’язів;

інтересу до вокальної діяльності та художньо–емоційне виконання пісень;

творчих здібностей в процесі співу пісень


Відтворення простих ритмічних малюнків.


 • відтворює простий ритмічний малюнок плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

 • реагує на різні ритмічні малюнки;

 • узгоджує ритмічний малюнок із словами тексту;


формування: уваги та зосередженості в процесі відтворення ритмічних малюнків;

темпоритмічного відчуття;розвиток: ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики ;просторового орієнтування, поєднання його з музикою.

комунікативних якостей особистості на основі спілкування. різних рухів, збагачення словникового запасу назвами музично–ритмічних рухів; виховання доброзичливих взаємовідносин у процесі навчального


Основний матеріал для сприймання

“Зозулька”, муз і сл. Я.Степового; “Про ведмедика”, муз. А.Філіпченка. сл. Т. Волгіної; “Пісня про школу”, муз. М.Дрімлюги, сл. Т.Масенка; “Грім”, муз. О.Тилічеєвої; “Дощик”, муз М.Раухвергера; “В лісі”, муз. О.Тилічеєвої; “Ворони”, муз. М. Раухвергера; “Осіння пісенка”, муз. Д.Васильєв–Бугай, сл. А.Ляшенка; “Кленові листочки”, мелодія і слова Н.Грановської; “Засмутилось кошеня”, муз. Г. Кириліної, сл. П.Воронька; “Котику сіренький”, укр. нар. пісня, обр. Я. Вериківського; “Ой метелиця-зима”, муз. Ю Михайленка, сл. Т. Мезенцева; “Веснянка”, укр.нар.пісня; “На місточку”, муз. А.Філіпенка, сл. Г. Бойка; “Паук і мухи” мел. і сл. із збірника Л.Хереско “Музичні картинки”. К.Дебюсі, «Музика янголів»; Ф.Шуберт, «Вальс»; Я.Степовий, «Колискова»; В.Сокальський «Пташка».Додатковий матеріал зі сприймання

Гріг Е. «Танець ельфів», «Похід гномів»; Гулак - Артемовський С. «Український танець» ( з опери «Запорожець за Дунаєм»); Лисенко М. Опера «Коза – дереза» (фрагменти); Римський-Корсаков М. «Білка» ( з опери «Казка про царя Салтана»); Чайковський П. «Пори року», « Танок маленьких лебедів» (із балету « Лебедине озеро») , балет « Лускунчик». (фрагменти).Варіативний матеріал зі сприймання
Н.Май «Перший дзвоник», Л.Левітова, «Калинова сопілочка»; А.Філіпенко «Узяла лисичка скрипку»; «Гарний танець гопачок»; В.Моцарт, Соната № 5, соль мажор (Allegro); .Бах, Волинка; Брандербузький концерт № 2 (Andante); М.Леонтович, «Щедрик»; П.Чайковський, Дитячий альбом, «Хвороба ляльки», «Нова лялька», «Солодка мрія», «Гра в конячки»; В.Сокальський «Пташка»; О.Тилічеєва «Осінь ходить по лісах; «Що у осені в кошику?»;»; Ф.Шопен, «Колискова для ангела»; Ноктюрн оп. 9 № 1, сі-бемоль мінор;

М.Глінка, «Дитяча полька»; Д.Кабалевський, «Кавалерійська».


Основний матеріал для виконання

“Збирай урожай”, муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; “По малину в сад підемо” муз. А. Філіпченка сл. Т. Волгіної, пер. з рос. О. Новицького; “Яблучка”, муз. Т. Шутенка, сл. Л.Реви; укр. дит. нар. пісні в обр. Я.Степового: “Диби–диби”, “Танцювала риба з раком”, “Я маленький пастушок”, “Мир миром”, “Спи , моя дитино”; “Новорічна”, муз. А.Філіпченка, сл. Г.Бойка; укр. нар. пісні: “Коляда–коляда”, “Щедрик-ведрик”, ”Зимонька–снігуронька”, муз. Я.Степового, сл. Л.Глібова; “Вийди, вийди сонечко”, укр. нар. пісня-веснянка; ”Сьогодні в мами свято”, Українські народні пісні, «Котику сіренький», «Два півники», «Сопілка»; «Галя по садочку ходила».


Додатковий матеріал для виконання

Українська народна пісня « Я маленька дівонька»; українські народні примовки « Квочка», « Я маленький хлопчик» (обр. Я . Степовового) « Танцювали миші»( обр. Р. Новосад);муз. А. Філіпенка, сл.Т. Волгіної « Два баранчика», « Ой жур - жур - журавель»; муз. А. Філіпенка, сл. М. Познанської «Рідний край – моя земля»


Варіативний матеріал для виконання

Вправи: поспівки “Ку-ку”, “Ау-Ау”.

“Луна”, “Зозулька“, Гра з бубном”, муз. М. Красєва; укр. дит. нар. пісні: “Гоп, гоп, ту-ту-ту”, “Диби–диби”, “Сорока–ворона”, ”Кумо, кумо, що варила?” ; «Падає листя», М.Красєва, М.Івенсен; О.Тилічеєва «Дощик».
Матеріал для музикування та виконання в русі

Українські народні пісні: «Киця Мура», «Диби-диби»,«Іди, іди дощику», «Ой, дзвонять дзвони», «Я коза ярая», «Печу, печу хлібчик», «Галя по садочку ходила»; “Ведмідь”, муз. Г.Фріда; “По малину в сад підем”, муз. А.Філіпенка, сл. Т. Волгіної; українські народні танці: «Козачок», «Гопак»; «Плескаємо-тупаємо», Я.Степовий; «Дрібушечки», Я.Степовий; В.Верховинець «Ладки-ладки»; “Рухатись-відпочивати”, “Пальчики і ручки”, “Зайчик стрибунець”; “Браві солдати”, муз. А.Філіпенка; “Іде, іде дід».На кінець навчального року учень:


 • виявляє готовність і інтерес до музично-естетичної діяльності;

 • орієнтується у навчальному просторі, джерелах звуку, робочому місці;

 • дотримується правил доброзичливих взаємовідносин у процесі виконання колективних видів музично-естетичної діяльності;

 • позитивно реагує на музику;

 • розуміє і виконує інструкції учителя, навчальне мовлення (слова–поняття, музичні і рухові терміни), зміст пісень, що вивчались протягом року;

 • розрізняє на слух пісні (їх характер, темп, динаміку); звуки живої природи;

 • виконує елементарні правила охоронного режиму та музично-естетичних видів діяльності (слухання-сприймання, співу, гри на дитячих шумових інструментах, музично-ритмічних рухів та образно-ігрової творчості);

 • демонструє власні музично-творчі здобутки (пісенно-виконавські, інструментальні, образно-ігрові) на уроці і вдома; розвиток позитивних якостей особистості ( відчуття колективної відповідальності за якість виконання музичних творів, доброти, взаємодопомоги та ін.).


1 КЛАС

35 години (1 година на тиждень), з них 4 год. – резервний часЗміст навчального

матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
Тема 1. Про що розповідає музика (16 год.)

Музика в житті людини.


Учень:

 • має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

 • має уявлення про основні джерела музики;

 • розрізняє на слух основні джерела музики;

формування: уявлень про музику як мистецтво;

розвиток: уваги, пам’яті, мислення на основі вивчення джерел музики;

уміння розрізняти джерела музики;

вмінь позитивно реагувати на об’єкти слухання та джерела музики; психічна і соматична релаксація.

виховання потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні


Правила слухання музики.


 • має уявлення про правила слухання музики

 • дотримується правил слухання музики в класі : не розмовляє, не перебиває зауваженнями та вигуками, не відволікається, не заважає слухати іншим (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила слухання музики; та вмінь діяти з алгоритмом ;зосередженості в процесі слухання; розвиток :слухової уваги, зосередженості,уточнення; збагачення слухової пам’яті і досвіду музично–слухового сприймання.

виховання: позитивних рис характеру особистості (організованість, дисциплінованість); навчальної етики (спокійно слухати пояснення вчителя, відповіді однокласників;

стимулювання бажання поділитися враженнями від прослуханих творів.Правила співу.


 • має уявлення про правила співу;

 • дотримується правил співочої постави (за нагадуванням вчителя);

 • намагається правильно брати дихання (за нагадуванням вчителя);

 • реагує на диригентські жести;

 • співає спокійно, легким, округлим та протяжним звуком (за нагадуванням вчителя);

формування: уявлень про елементарні правила співу; охоронного співочого режиму;

правильної співочої постави;

навичок правильного дихання.

Розвиток: уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів;

умінь та навичок співу, вмінь діяти за інструкцією;виховання комунікативних якостей особистості.

Композитор, виконавець, слухач

• має уявлення про поняття «композитор»,«виконавець», «слухач»; • розпізнає діяльність композитора, виконавця, слухача; • наводить приклад людини, яка є композитором, виконавцем або слухачем (за допомогою вчителя);


формування: уявлень про діяльність композитора, виконавця, слухача;

збагачення активного словника;виховання: комунікативних якостей особистості;


Особливості музичних звуків (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі).


 • має уявлення про музичні звуки;

 • розпізнає висоту звучання музичних звуків (високо – низько); тривалість їх звучання (довгі – короткі); їх динамічні відтінки (гучно - тихо) (за допомогою вчителя);

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання музичних звуків;

позитивних емоцій (радості, задоволення тощо) в процесі слухового сприймання музичних звуків;розвиток: образного мислення; словесно-логічного мовлення; критичності.

Музика вокальна та інструментальна.


 • має уявлення про вокальну та інструментальну музику;

 • розрізняє на слух вокальну та інструментальну музику;

 • називає музичні твори та пісні, що звучали на уроці;

 • на елементарному рівні намагається висловити враження від музичних творів;

формування: слухової уваги та зосередженості в процесі слухання вокальної та інструментальної музики;

знань про вокальну та інструментальну музику;розвиток: зв’язного мовлення;

позитивних емоцій (радості, задоволення, щастя тощо) в процесі слухового сприймання звуку голосів;виховання емоційно-ціннісного ставлення до музичних творів.

Забарвлення звучання голосу людини та музичних інструментів.

 • розпізнає чоловічий та жіночий голос;

 • розпізнає звучання окремих музичних інструментів;

 • розрізняє на слух звук голосу та звуки музичних інструментів;

формування: слухової пам’яті під час слухання звучання голосу людини та музичних інструментів;

порівняння різних звуків;

розрізнення голосів, музичних інструментів тощо;

розвиток: вмінь «міркувати в голос»;

виховання: позитивних звичок; формування наполегливості, цілеспрямованості.


Різновиди музичних інструментів (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки, фортепіано, баян, сопілка).

 • має уявлення про окремі музичні інструменти;

 • розрізняє на слух звучання окремих музичних інструментів;

 • називає окремі музичні інструменти;
формування: пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

розвиток: уваги, пам’яті, мислення в процесі вивчення музичних інструментів;

виконавських здібностей;збагачення активного словникового запасу в процесі вивчення назв інструментів, їх якості та властивостей;

виховання: ціннісного ставлення до музики;


Українські народні інструменти: бандура, сопілка, бубон, особливості їх звучання.


 • має уявлення про окремі українські народні інструменти;

 • розрізняє їх за зовнішнім виглядом;

 • розрізняє їх звучання;

 • впізнає і називає зображення того чи іншого інструменту на малюнку/фото тощо;

формування :позитивних емоцій в процесі слухання їх звучання (радості, задоволення, піднесеності тощо);

знань про українські народні інструментирозвиток: мисленнєвих операцій; слухової уваги та зосередженості;

інструментально-виконавських здібностейвиховання бажання грати на дитячих інструментах на уроці і вдома;Розмаїття українських народних пісень: колискові, колядки, щедрівки.


 • має уявлення про українські народні пісні;

 • розпізнає життєвий зміст народної пісні;

 • на елементарному рівні намагається висловити враження від пісні;

 • розрізняє на слух колискову від щедрівки;

 • називає пісню, що звучала на уроці;

 • визначає характер пісні;

 • добирає до пісні відповідний малюнок/фото тощо;

формування: знань та уявлень про українську народну музику;

уміння порівнювати об’єкті слухання;

мовлення у процесі вивчення назв і тексту пісень;

розвиток: слухової пам’яті та досвіду музично-слухового сприймання;

вмінь до аналізу та інтерпретації музичних творів;виховання: потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні;

Особливості українських народних танців: козачок,гопак.


 • має уявлення про українські народні танці;

 • на елементарному рівні намагається висловити враження від танцю;

 • розрізняє на слух танець, що звучав на уроці;

 • називає танець, що звучав на уроці;

формування: емоційних реакцій у процесі слухання творів різного характеру; зацікавленості до процесу слухання музики; зосередженості на об’єкті слухання;

розвиток: ритмічного слуху; просторового орієнтування;

виховання: позитивного ставлення до української народної творчості, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні

Основні поняття і терміни: пісня (народна, колискова), мелодія, супровід, пульс, ритм, композитор

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.


 • співає спокійним округлим та протяжним звуком;

 • передає настрій і характер музики;

 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

 • дотримується правил поведінки в музичному класі;

формування: певних знань, умінь та навичок співу; дикційно-артикуляційних навичок співу; мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень;

емоційної сфери у процесі виконання пісні; розвиток: образного мислення; творчої активності,виховання: потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні

Створення простих ритмічних супроводів до пісень і танців.


 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

 • розрізняє на слух різні ритмічні малюнки;

 • узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

 • узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

 • дотримується правил елементарного музикування;

формування: уваги та зосередженості в процесі створення ритмічних супроводів;

темпоритмічного відчуття;розвиток: дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

ритмічного слуху;

комунікативних якостей особистості на основі спілкування.;

виховання: ціннісного ставлення до музичного мистецтва.


Музикування на дитячих музичних інструментах.

 • має уявлення про способи гри на окремих музичних інструментах;

 • відтворює ритм найпростіших вправ і дитячих пісень;

 • використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

 • дотримується правил елементарного музикування;

формування: елементарних навичок гри на музичних інструментах;

музичного сприймання у процесі гри на окремих музичних інструментах;розвиток: образного мислення; загальних та музичних здібностей ;

виховання: естетичних, духовних якостей творчої особистості;

Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, пластичної.


 • відтворює пісню «у ролі» (за допомогою вчителя);

 • передає настрій і характер пісні;

 • на елементарному рівні імпровізує у пісні або рухах.
формування: навичок та вмінь до різних видів активної музично-творчої діяльності;

розвиток:образного мислення;

творчої активності, музично-сенсорних здібностей;виховання: основних моральних та комунікативних якостей;потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні


Основний матеріал для сприймання

В. Подвала. «Музичні загадки»; М. Дремлюга. «Ведмежатко в лісі»; М. Леонтович. «Женчичок-бренчичок»; Д. Кабалевський. «Клоуни», «Кавалерійська»; П. Чайковський. «Хвороба ляльки», «Нова лялька»; Л. Колодуб. «Лялька співає»; І. Беркович. «Українська мелодія»; В. Косенко. «Дощик» (І ч.); М. Парцхаладзе. «Осінній дощик»; Й. С. Бах. «Волинка»; В. Косенко. «Пасторальна», Р. Шуман. «Сміливий вершник»; Я. Степовий. «Колискова»; українські народні колискові пісні (на вибір учителя); Р. Шуман. «Дід Мороз»; українські троїсті музики (на вибір учителя).Додатковий матеріал для сприймання

В. Косенко. «Не хочуть купити ведмедика», «Купили ведмедика»; Е. Гріг. «Пташка»; «Похід гномів»; К. Дебюссі. «Маленький пастух»; С. Майкапар. «У садочку»; Б. Фільц. «Забута лялька»; Г. Сасько. «Джерельце», «Синички за вікном»; Й. С. Бах. «Менует»; М. Сільванський. Полька «Комарики», «Сумна пісня»; українські народні пісні (на вибір учителя); гуцульські наспіви.Варіативний матеріал для сприймання

Пісні про школу на вибір; українські народні пісні й танці (гопак, колискові, троїсті музики тощо); П. Чайковський. «Марш дерев'яних солдатиків», «Жовтень. Осіння пісня»; В.А. Моцарт. «Менует»; Л. Бетховен. «Весело-сумно», Л. Ревуцький. «Колискова»; В. Косенко. «Дощик»; українські народні пісні й танці («Метелиця» та ін., троїсті музики, колядки та щедрівки за вибором); Е. Гріг. «Пташка»; В. Сокальський. «Пташка»; Д. Кабалевський. «Сурмач і луна», «Зайчик дражнить ведмедика»; Р. Шуман. «Дід Мороз»; М. Коваль. «Вовк і семеро козенят» (фрагменти); музика з мульт- і кінофільмів.

Основний матеріал для виконання

М. Дремлюга. «Пісня про школу»; Б. Фільц. «Дзвенять дзвінки»; Д. Кабалевський. «Перший клас»; Н. Май. «Перший дзвоник»; українські народні пісні «Ой до нори, мишко», «Ходить гарбуз по городу»; Б. Фільц. «Облітав журавель» (одноголосно); А. Філіпенко. «На місточку»; «Гарний танець гопачок»; Л. Дичко. «Ромен-цвіт»; П. Майборода. «Новорічна нескінченна»; українські щедрівки «Я маленький хлопчик», «Щедрівочка щедрувала».Додатковий матеріал для виконання

М. Дремлюга. «Ми йдемо сьогодні в клас»; Т. Димань. «Пісня скрипаля»; М. Шуть. «Дошколи»; В. Верменич. «Веселі чобітки»; Т. Жупанин. «Черевички нові маєм»; А. Філіпенко. «Берізка»; Б. Фільц. «Я маленький пастушок»; З. Левіна. «Що нам осінь принесе?»; А. Мігай. «Дощик»; В. Гребенюк. «Осінь»; українська народна пісня «Ой єстьв лісі калина»; О. Янушкевич. «Пісня про зарядку»; О. Юдахіна. «Слон і скрипочка»; А. Басова. «Дід Мороз»; А. Філіпенко. «Узяла лисичка скрипку»; «Новорічна», «То сніжинки, мов пушинки»; колядка «Коляд, коляд, колядниця».Варіативний матеріал для виконання

Українські народні поспівки та пісні («Сівшпак», «Ходить квочка», «Ходить гарбуз погороду» та ін.); М. Ровенко. «Ми — першокласники»; А. Філіпенко. «Веселий музикант»; латиська народна пісня «Ой я, жужу»; М. Ведмедеря. «Намалюю Україну»;

В. Верменич. «Калинова пісня»; А. Арутюнов. «Осінь»; І. Кишко. «Рідний край»; М. Ведмедеря. «Півникове горе», «Танцювали зайчики»; Л. Загрудний. «Сніжок»,«Щедрівка»; В. Верменич. «Запросини Діда Мороза»; колядки та щедрівки («Щедрик» та ін. за вибором); пісні з мультфільмів (на вибір).

Матеріал для музикування та виконання в русі

М. Йовенко. «Ми — першокласники»; украінські народні танці «Гопак», «Козачок»; А. Філіпенко. «Гра з ведмежатком», «Паровоз»; українська народна пісня в обробці Я. Степового «Плескаємо-тупаємо»; Б. Фільц. Пісня-гра «Ми у лісі були»; В. Верховинець. Пісні-ігри «Ведмедик і лісові звірята», «Біла квочка», українські народні пісні «Галя по садочку ходила», «Голубка», «Два півники», «Веселі гуси»; М. Шуть. «Веселі нотки»; Я. Степовий. «Діти колом стоять»; В. Верховинець. Пісня-гра «Зробим коло», М. Ведмедеря. «Танцювали зайчики»; українські народні пісні «Печу, печу хлібчик», «Ой Василю-Василечку», український народний танець «Метелиця»Тема 2. Музика навколо нас (19 год.)

Життєвий зміст музики, розмаїття характерів пісенної, танцювальної, маршової музики в народних та композиторських творах.


Учень:

 • має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

 • розпізнає життєвий зміст музики;

порівнює життєвий зміст, настрій і характер нескладних музичних творів(за допомогою вчителя);

формування: уявлень про музику, її зміст, розмаїття її характерів;

уміння сприймати, розпізнавати і порівнювати зміст музики;

уміння позитивно реагувати на настрій і характер музичного твору;

розвиток: здатності емоційно сприймати музику,усвідомлення музичного образу;

виховання ціннісного ставлення до музики.


Головні ознаки найпростіших типів музики – пісні, танцю, маршу.


 • має уявлення про головні ознаки найпростіших типів музики;

 • спостерігає за зміною настрою, характеру музичного твору;

 • висловлює власне враження про музичний твір;

 • розрізняє на слух пісню, танець, марш (за допомогою вчителя);

формування: уваги і пам’яті на основі вивчення головних ознак типів музики;

активного словника на основі вивчення типів музики;

уміння позитивно реагувати на музичні твори різних типів;

розвиток: чуттєво-емоційного сприйняття світу, прилучення учнів до людських почуттів переживань, втілених у музику; виховання: потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.


Музика народна та композиторська.

 • має уявлення про народну і композиторську музику;

 • називає музичні твори, що звучали у класі;

 • наводить приклади народної і композиторської музики (за допомогою вчителя);

розвиток: уточнення та конкретизації знань про народну і композиторську музику;

пізнавального інтересу до народної та композиторської музики;виховання: естетичних, духовних якостей творчої особистості.

Народна музика: пісні й танці України.


 • має уявлення про українську народні пісні, найвідоміші танці;

 • розпізнає характер пісні чи танцю;

 • розрізняє на слух пісню і танець;

 • наводить приклад музичного твору, що звучав у класі (за допомогою вчителя);

формування: знань про народну музику;

пізнавального інтересу до вивчення народної музики;

позитивних емоційних реакцій у процесі слухання народної музики;

виховання: основних моральних та комунікативних якостей,закладення основ національної свідомості


Особливості української народної пісні та українського народного танцю (гопак, козачок, метелиця, аркан).

• має уявлення про українські народні танці;

•на елементарному рівні намагається висловити враження від танцю;

• розрізняє на слух танець, що звучав на уроці;

• називає танець, що звучав на уроці;формування: здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності;

розвиток: образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей;

виховання: основних моральних та комунікативних якостей;


Втілення в музиці різних дитячих образів – іграшки та забави; музика в мультиплікації.


 • має уявлення про втілення в музиці дитячих образів в іграшках та забавах, в дитячих мультфільмах;

 • називає знайомі музичні образи;

 • наводить приклади музичних творів, що звучали у класі (за допомогою вчителя);

формування: духовних, моральних якостей особистості;

розвиток: уваги, пам’яті, мислення на основі знайомства з різними дитячими образами в музиці; позитивних емоцій в процесі сприймання дитячих образів у музичних творах;

виховання: потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (фортепіано, баян, сопілка, бандура, бубон тощо).

 • має уявлення про окремі музичні інструменти;

 • називає окремі музичні інструменти;

 • розрізняє на слух звучання музичні інструменти;

 • порівнює характер нескладних музичних творів (за допомогою вчителя);

формування: пізнавального інтересу до вивчення музичних інструментів;

активного словника (назви інструментів, їх якості та властивості);

музичного сприймання на основі слухання звучання інструментів;

розвиток: образного мислення; загальних та музичних здібностей;

виховання ціннісного ставлення до музики.


Музичні картини природи (природа в музиці).


 • має уявлення про образи природи в музиці;

 • спостерігає за яскраво вираженими образами природи в музиці;

 • називає музичні твори, що звучали в класі;

 • розрізняє образи природи в музичних творах;

формування: уміння уважно слухати музику;

уміння розрізняти образи природи в музиці;

емоційного відгуку на музичну картинку природи;

розвиток активності під час виконання музичних завдань;

виховання: духовних, моральних, естетичних, якостей.


Основні поняття і терміни: танець, марш, народна пісня (веснянка), пластичне інтонування.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру.

 • співає спокійним округлим та протяжним звуком;

 • передає настрій і характер пісні;

 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому колективі;

 • дотримується правил поведінки в музичному класі;

формування: знань, умінь та навичок співу;

дикційно-артикуляційних навичок;

позитивної емоційної сфери у процесі музичної діяльності;

розвиток: співочого дихання;

мовленнєвої активності на основі вивчення тексту пісень;виховання основних естетичних, моральних та комунікативних якостей;


Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;

 • розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий;

 • узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

 • узгоджує власні ритмічні дії з колективом;

формування: вмінь діяти за інструкцією, узагальнювати та застосовувати набуті знання та навички;

розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття;

ритмічного слуху;

дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів;

загальної моторики і рухових недоліків;виховання: потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.

Пластичне інтонування і дитяча гра.

 • передає пластичними рухами характер музичного твору;

 • виконує свою роль у дитячих іграх;

 • узгоджує власні дії з колективом;

формування: зосередженості в процесі створення пластичного інтонування;

розвиток: слухової уваги та зосередженості;

пам’яті в процесі виконання завдань щодо дитячих ігор;виховання комунікативних якостей.

Музикування на дитячих музичних інструментах.

 • має уявлення про способи гри на окремих музичних інструментах;

 • відтворює ритм найпростіших вправ і дитячих пісень;

 • використовує найпростіші навички гри в ансамблі;

 • дотримується правил елементарного музикування;

формування: вмінь застосовувати елементарні навички гри на музичних інструментах;

розвиток: навичок гри на окремих музичних інструментах;

музичного сприймання у процесі гри на окремих музичних інструментах;виховання ціннісного ставлення до музики;

Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації - вокальної, ритмічної, пластичної.


 • відтворює пісню «у ролі»;

 • передає настрій і характер пісні;

 • на елементарному рівні імпровізує у пісні або рухах.

формування: образного мислення; вмінь узагальнювати та застосовувати здобуті знання та навички;

розвиток: мови та різних функцій мовлення, інтересу до музично-творчої діяльності;здатності емоційно сприймати музику;

виховання потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженніОсновний матеріал для сприймання

В. Сильвестров. «Марш»; М. Глинка. «Полька», П. Чайковський. «Танець феї Драже», «Пісня жайворонка», Л. Ревуцький. «Колискова»; П. Чайковський. «Баба Яга», В. Косенко. «За метеликом», «Дощик»; Е. Гріг «Навесні», «Метелик»; С. Прокоф'єв. «Ходить місяць над лугами»; В. Сокальський. «Пташка»; Р. Шуман. «Веселий селянин»; В. Барвінський. «Сонечко»; Б. Фільц. «Бабусина казка»; М. Скорик. «Народний танець» (з фортепіанного циклу «Дитячий альбом»).Додатковий матеріал для сприймання

П. Чайковський. «Старовинна французька пісенька», «Полька», «Вальс»; Є. Юцевич. «Марш»; Л. Бетховен. Екосез до мажор; Г. Сасько. «Метелики над квітами», «Перший пролісок»; українські народні пісні (на вибір учителя); М. Сільванський. Музична казка «Івасик-Телесик»; М. Леонтович «Гра в зайчика», «Мак»; К. Стеценко. «Вечірня пісня»; С. Майкапар. «Весною»; С. Прокоф'єв. «Вечір»; П. Чайковський. «Вальс»; В. Косенко. «Казка»; українські троїсті музики (на вибір учителя).Варіативний матеріал для сприймання

Українські народні пісні, веснянки за вибором; танці України і народів світу (козачок, полька, вальс тощо); П. Чайковський. «Ди тячий альбом» («Старовинна французька пісенька», «Вальс» та ін. за вибором); Д. Кабалевський. «Три кити»; С. Прокоф'єв. «Марш», «Вальс» з балету «Попелюшка»; Є. Юцевич. «Марш»; В. Сильвестров. «Марш»; М. Глинка. «Полька»; М. Лисенко. Пісня Лисички з опери «Коза-дереза»; В. Барвінський. «Сонечко»; Й. Штраус. Вальс «Весняні голоси» (фрагмент); музика у виконанні окремих музичних інструментів, ансамблю сопілкарів, троїстих музик, різних видів оркестрів (обр. укр. нар. мелодій та фрагменти творів за вибором); В.А. Моцарт. «Маленька нічна музика» (фрагмент); Д. Кабалевський. «Сурма і барабан»; П. Чайковський. «Пісня без слів», «Баба-Яга», «Вальс квітів»; К. Сен-Санс. «Лебідь», «Слон»; Ф. Шопен. «Полонез» або ін. фортепіанні мініатюри; А. Вівальді. «Літо» (фрагмент концерту в скрипковому й органному виконанні).Основний матеріал для виконання

Б. Фільц. «Морозець»; Я. Степовий. «Сніжинки», М. Завалишина. «Ми любимо весну»; О. Янушкевич. «Мама і я»; О. Білаш. «Калачі»; А. Філіпенко. «Зацвіла в долині»; Я. Степовий. «Щебетала пташечка».Додатковий матеріал для виконання

В. Биченко. «Зима»; Р. Кудашева. «Ялинка»; М. Ведмедеря. «На що схожа доброта?»;

Ю. Рожавська. «Весняночка»; В. Верменич. «Іде весна»; І. Кириліна. «Засмутилось кошеня»; А. Філіпенко. «Біля мами гарно нам»; В. Гребенюк. «Маленькі наші ноги»; Ж. Колодуб. «Пісенька каченят»; українські народні пісні «Ой минула вже зима», «Іди, іди, дощику»; Б. Фільц. «Вийшли дітоньки на луг»; Т. Жупанин. «Рання бджілка»; В. Таловиря. «Принесла тепло весна», «Чалапає дощик»; українські народні пісні «Сопілка», «Край долини мак»; О. Білаш. «Фіолетові заграви», «Непосида»; М. Рожко. «Літній піснеграй».

Варіативний матеріал для виконання

Українські народні пісні «Вийди, вийди, сонечко», «Корольок», «Два півники» та ін.; А. Філіпенко. «Ой заграйте, дударики», «Зяблик»; М. Ведмедеря. «Козачата»; М. Лисенко. Пісня Лисички з опери «Коза-дереза»; А. Павлюк. «Святковий хоровод»; Т. Попатенко. «Пісенька про пісеньку»; В. Іванников. «Наша мама»; В. Верменич. «Повертайся, ластівко»; білоруська народна пісня «Савка та Гришка»; М. Ведмедеря. «Моя сопілка», «Віночок»; Ю. Михайленко. «Грає веснонька!»; А. Філіпенко. «Вічний вогонь».Матеріал для музикування та виконання в русі

Український народний танець «Аркан»; Е. Сіліньш. «Поїзд»; М. Назарець. «Кіт і мишка»; українська народна пісня «Танок мишей»; А. Вієру. «Кішка і собака», «Мавпочка»; українські народні пісні «Вийди, вийди, сонечко», «Ой прийшла весна», «Подоляночка»; українські веснянки «Чижик», «Жайвір прилетів», «Кривий танець»; Н. Май. «Кап-кап», «Виглядаєм сонечко»; пісні-ігри «Іде, іде дід, дід», «Іди, іди, дощику»; В. Верховинець. Пісня-гра «Гоп-гоп»Каталог: documents -> oippo.php -> 04%20ТЕМАТИЧНІ%20МАТЕРІАЛИ -> 1%20ІНКЛЮЗИВНА%20ОСВІТА -> Навчальні%20програми
documents -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
documents -> Українська література, 5-12 кл
documents -> 11 клас. Профільний рівень
documents -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
documents -> Благослови мене, друже
documents -> Несвоевременная
Навчальні%20програми -> Пояснювальна записка Курс «Літературне читання»
Навчальні%20програми -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Музичне мистецтво iconКонкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації:...
Музичне мистецтво iconКультури І мистецтв
«Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104 «Народна художня творчість» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 02020401...
Музичне мистецтво iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104...
Музичне мистецтво iconРобоча програма «Світова музична література» для студентів галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 02020401 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво iconМетодичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»
«Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво», фахове спрямування «Диригування»
Музичне мистецтво iconКлас Музичне мистецтво. Тема:інтонація : Знайомство з феєю інтонацією. Дата Мета:• ознайомити учнів з поняттям
Клас Музичне мистецтво. Тема:інтонація : Знайомство з феєю інтонацією. Дата
Музичне мистецтво iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи)
Музичне мистецтво iconІ. Передмов
Музичне мистецтво – освітня галузь, що формує людину нового тисячоліття
Музичне мистецтво iconПояснювальна записка Екзамен з фаху «Музичне мистецтво»
«народний вокал», «хорове диригування (академічний хор)», «академічний вокал», «кобзарське мистецтво та бандура», «музичний фольклор»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка