Н. І. Василькова «31» серпня 2016 рСторінка1/4
Дата конвертації05.08.2017
Розмір0,55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського
Кафедра політології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор із науково-педагогічної роботи

______________________

Н. І. Василькова

«31» серпня 2016 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ політичних вчень

(частина 1)


ОКР бакалавр

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки

6.030104 Політологія

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

2016−2017 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)» для студентів спеціальності 6.030104 Політологія

Розробник: Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри політології _________________ (Василевич Ю. В.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології

Протокол №  1 від «22» серпня 2016 р.

Завідувач кафедри _______________________ (Ніколаєнко Н. О.)

«22» серпня 2016 р.


© Ю. В. Василевич, 20161. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, шифр і найменування спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань:
0301 Соціально-політичні науки


Нормативна

Напрям підготовки:

6.030104 «Політологія»


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): політологія
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 210 годин

3-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,6 год. (1-й семестр), 2 год. (2-й семестр)

самостійної роботи студента – 4 год. (1-й семестр), 5 год. (2-й семестр)


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

18 год.

Практичні, семінарські

14 год.

18 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для ДФН – 1:2 (64 год. : 146 год. (30,5% : 69,5%)).


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)»


2.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)» – сформувати у студентів цілісне уявлення про історію зарубіжної політичної думки, а також розуміння закономірностей процесу становлення і розвитку основного понятійного змісту зарубіжних політичних вчень.

2.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)»:

  • ознайомити студентів з класичними парадигмами зарубіжних політичних вчень;

  • сформувати у студентів чітке уявлення про базовий понятійний апарат політичної теорії в її історичному розвитку;

  • сформувати навички самостійної роботи з першоджерелами з історії зарубіжних політичних вчень;

  • дати студентам розуміння логіки формування і функціонування однотипних політичних теорій в рамках певної історичної епохи і навчити основам аналітичного вичленування загальних і особливих рис того чи іншого кола політичних концепцій.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні, що передбачають набуття і розвиток здатності:

– оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з використанням наявних засобів інформації;

– самостійно працювати з різними джерелами інформації при виконанні науково-дослідних завдань;

– ефективно вирішувати практичні завдання, спираючись на досягнення сучасної політичної науки;

– аналізувати і творчо осмислювати політичну інформацію, логічно міркувати, творчо мислити;

– постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності;ІІ. Фахові, що включають:

  • знання основних зарубіжних соціально-політичних вчень, концепцій і теорій, розуміння принципів, концептуальних ідей, закладених у тій або іншій політичній теорії, концепції або доктрині;

  • вміння виділяти теоретичні і прикладні, аксіологічні і інструментальні компоненти політологічного знання, які потрібні для підготовки і обґрунтування політичних рішень та участі у громадсько-політичному житті;

  • вміння здійснювати науково-дослідну роботу, аналіз наукового внеску зарубіжних шкіл і напрямків у світову політичну теорію, застосовувати знання політичних наук у професійній діяльності;

  • здатність здійснювати оцінку, аналіз, порівняння та узагальнення основних зарубіжних соціально-політичних вчень, концепцій, теорій і доктрин у контексті вирішення політичних проблем сучасності.

  • здатність брати участь в якості експертів у політичних дискусіях, передвиборчих кампаніях, науково-практичних конференціях, а також орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасної зарубіжної політичної думки; вміння самостійно працювати з сучасними носіями інформації (електронні підручники, хрестоматії, першоджерела, інформаційно-бібліографічні центри, наукові тексти тощо).


2. Програма навчальної дисципліни

«Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)»
Модуль 1

Політична думка Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового часу та епохи Просвітництва
Тема 1. Історія зарубіжних політичних вчень як складова науки про політику.

Предмет історії зарубіжних політичних вчень. Місце даного курсу в системі суспільно-політичних наук. Взаємозв'язок історії зарубіжних політичних вчень з іншими галузями гуманітарних дисциплін і сучасними теоріями політики. Соціально-економічна обумовленість виникнення, зміни, розвитку зарубіжних політичних вчень. Поняття політики. Співвідношення загальнолюдського і класового в історії політичної думки. Причини і наслідки плюралізму вчень, напрямків, шкіл у політичній ідеології. Визначення предмета.

Методи історії зарубіжних політичних вчень. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в історії зарубіжних політичних вчень. Періодизація і структура курсу. Література з курсу.
Тема 2. Політичні вчення у країнах Стародавнього Сходу.

Поява перших східних держав як підґрунтя появи перших політичних теорій, вчень. Загальні особливості політичного устрою східних деспотій. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавилону. «Повчання Птаххетепа». Теоретична спроба обґрунтування й апологетики єдиної влади фараона. Насильство і страх як основні принципи реалізації влади. Засади керівництва в «Повчанні Герекліопольського царя своєму синові». Знання, доброта, мудрість і справедливість як необхідні умови для реалізації влади правителя. «Реформи Урукагіні», записи царя м. Лагаш. Ідеологічне обґрунтування зміцнення влади рабовласників. Закони Хаммурапі. Співвідношення між світською владою і владою богів. Неприпустимість опору владі.

Політична думка у Стародавній Індії. Джерела політичної думки Стародавньої Індії – Веди, Брахмани, Упанішади, Книга Ману, Махабхарата, Рамаяна. Зміст політичного ідеалу брахманізму. Трактат Каутільї «Артхашастра» («Настанова про користь») як енциклопедія політичного мистецтва. Політичні ідеї буддизму. «Тріпітака» – кодекс буддійського канону. Поєднання в історії індійського суспільно-політичного мислення брахманізму, буддизму та ряду інших вірувань в індуїзм.

Політична думка у Стародавньому Китаї. Етико-політичні ідеї Конфуція. Принципи гуманності та ритуалу. Соціально-політичні ідеї Мо-Цзи. Політичний зміст даосизму (вчення Лао-цзи). Вчення легістів про техніку відправлення влади (школа Шан Ян).


Тема 3. Політичні вчення у Стародавній Греції.

Загальна характеристика суспільно-політичної ідеології у Стародавній Греції. Політичні вчення раннього періоду (ІХ-VІ ст. до н. е.). Творчість Гомера, Гесіода, Солона, Піфагора та Геракліта. Період розквіту давньогрецької політичної думки (V-ІV ст. до н. е.). Демокрит про державу і право. Політичні ідеї софістів (старших – Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт; молодших – Тразімах, Каллікл, Лікофрон, Алкідамант). Політичні ідеї Сократа. Сократ про право і законність.

Вчення Платона про суспільство, державу і право. Проекти ідеальної держави у діалогах «Держава» і «Закони». Класифікація форм державного правління і причини їх замін. Вчення Аристотеля про суспільство, політику, державу і право. Філософська основа вчення. Критерії та класифікація за Аристотелем форм держави. Вплив Аристотеля на подальший розвиток політичної ідеології.

Вчення Епікура про свободу, державу і право. Політична ідеологія стоїцизму (Зенон, Хризіпп). Вчення Полібія про класифікацію форм держави та їх кругообіг.


Тема 4. Політичні вчення у Стародавньому Римі.

Загальна характеристика основних напрямків політичної думки у Стародавньому Римі. Марк Цицерон про державу і владу. Суть та особливості політичних поглядів Луція Сенеки та Марка Аврелія Антонія. Початки та розвиток політичних засад християнської доктрини. Аврелій Августин про владу і державу. Праця «Про град Божий».


Тема 5. Політичні вчення в Західній Європі в період Середньовіччя.

Головні напрямки розвитку політичної думки в Середньовіччі. Характерні риси розвитку західноєвропейських держав. Взаємовідносини влади церковної та світської. Головні джерела політичної думки – Саксонська правда, Салічна правда, Капітулярії Карла Великого. Політичний розвиток середньовічної Англії. «Велика Хартія Вольностей». Основні теократичні політичні теорії – папоцезаристична, дуалістична, цезаристична.

Занепад теократичного світогляду і зародження раціоналістичного. Тома Аквінський: погляди на державу. Загальна характеристика праць «Сума теології» та «Панування владик». Теорія універсальної монархії Данте («Божественна комедія»). Марсилій Падуанський про державу і закон. Робота «Захисник миру». Влада духовна і світська, законодавча і виконавча. Народ як джерело державної влади.
Тема 6. Суспільно-політична думка Арабського Сходу.

Загальна характеристика політичних вчень у країнах Арабського Сходу. Релігійно-політична доктрина ісламу. Ідеї основних напрямків і сект ісламу. Суніти, шиїти, хариджити та ісмаїліти. Арабська політична філософія. Теоретична спадщина Ібн-Рушда. Політико-правові погляди Аль-Фарабі. Концепція держави аль Маварді (праця «Принципи управління»). Політичні концепції Ібн Халдуна, «Братів чистоти».


Тема 7. Політичні вчення в Московській державі. Основні напрямки політичної думки Росії в умовах централізованої держави та зміцнення абсолютизму.

Ідеї єдності східнослов’янських народів у літописах і пам’ятках часів феодальної роздробленості Київської Русі. Політична концепція Філофея «Москва – третій Рим». Політичні ідеї «нестяжателів» (Ніл Сорський, Максим Грек) і «іосифлян» (Йосиф Волоцький).

Обґрунтування необмеженого самодержавства І. С. Пересвєтовим. Основний зміст політичної полеміки Андрія Курбського та Івана Грозного. Концепція «освіченої монархії» (А. Л. Ордін-Нащокін, Симеон Полоцький). Обґрунтування «освіченого абсолютизму» у працях Ю. Крижанича, Ф. Прокоповича, В. М. Татищева, І. Т. Посошкова.
Тема 8. Політичні вчення в Західній Європі доби Відродження та Реформації.

Загальна характеристика політичної ідеології доби Відродження та Реформації. Християнські гуманістичні концепції політики, права та соціального управління. Е. Ротердамський.

Вчення Нікколо Макіавеллі про політику як науку. Н. Макіавеллі про походження, сутність і форми держави, про завдання і засоби політики. Політичний ідеал Н. Макіавеллі. Поняття макіавеллізму. Політичні ідеї Реформації: основні напрямки. Політичні ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна. Жан Боден про суверенітет державної влади і форми держави. Політична ідеологія утопічного соціалізму. Ідеальний суспільний і державний лад в «Утопії» Томаса Мора і «Місті Сонця» Томазо Кампанелли.
Тема 9. Політичні вчення в Голландії та Англії за часів ранніх буржуазних революцій.

Політичні вчення в Голландії в ХVІІ ст. Політичне вчення Гуго де Гроота Гроція. Г. Гроцій про походження держави, суверенітет державної влади та її носіїв. Принципи міжнародних відносин. Особливості вчення Баруха (Бенедикта) Спінози про невідчуджувані права громадян у межах дії державної влади. Ставлення до форм держави.

Основні напрямки політичної думки за часів англійської революції ХVІІ ст. Політичне вчення Томаса Гоббса. Праця «Левіафан». Погляди на сутність, завдання і форми держави, на державний суверенітет. Т. Гоббс про співвідношення особи і держави. Політичний ідеал Т. Гоббса. Обґрунтування класового компромісу в Англії в політичному вченні Джона Локка. Дж. Локк про невіддільні права людини і межі дії державної влади. Ідея розподілу влад.
Тема 10. Політичні вчення західноєвропейського Просвітництва та доби Великої французької революції (кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.).

Загальна характеристика політичної ідеології епохи Просвітництва, її еволюція. Політичні ідеї німецьких, італійських та англійських мислителів (Самуїл Пуфендорф, Христіан Томазій, Христіан Вольф, Джамбаттіста Віко, Девід Юм).

Основні напрямки політичної ідеології у Франції. Політичні погляди Франсуа-Мари Вольтера. Вчення про державу Шарля Луї Монтеск'є. Політичні ідеї французьких матеріалістів (Дені Дідро, Поль-Анрі Гольбах, Клод-Адріан Гельвецій). Політичне вчення Жана-Жака Руссо. Теорія договірного походження держави. Обґрунтування ідеї народного суверенітету. Політичні вчення утопічного соціалізму (Жан Мельє, Мореллі, Габріель Боно де Маблі).

Радикалізація політичних ідей доби Великої французької революції. Політична ідеологія якобінців. Максиміліан Робесп'єр про революційний і конституційний уряд. Обґрунтування революційної диктатури і революційної законності. Жан Поль Марат. Уявлення про політичну справедливість і шляхи її досягнення. Терор і революційні перетворення. Політичні ідеї в Деклараціях прав людини і громадянина 1789 і 1793 рр. Гракх Бабеф. Еволюція суспільно-політичних поглядів. Програма «змови в ім’я рівності». Завдання і методи революційної диктатури. Свобода громадянина і революційна влада. Розуміння демократії. Принципи організації виробництва і розподілу. «Істинна» рівність. Місце бабувізму в історії політичних рухів.

Ліберально-демократичні ідеї. Жан-Антуан Кондорсе. Концепція природи людини і природних прав. Справедливість. Закони суспільства. Характеристика форм правління. Ідея представницької демократії. Уільям Годвін. Концепція природи людини. Індивідуальна свобода і суспільний порядок. Моральні установлення і принципи організації та розподілу праці. Іоганн Георг Форстер. Вплив Великої французької революції на розвиток поглядів Форстера. Поняття «свобода», «справедливість». Релігія і права індивіда. Власність і демократія.

Політичні ідеї консервативної спрямованості. Едмунд Берк. Походження і основи громадянського суспільства. Права і свободи індивіда. Держава як продукт історичного партнерства. Народ і політична влада, мета і принципи правління. Природний прогрес і революція. Жозеф-Марі де Местр. Критика Великої французької революції. Держава та конституції, походження, сутність та визначення. Абсолютна монархія як найбільш вдала з форм правління. Політичні погляди Карла Людвіга Галлера.


Модуль 2

Політичні вчення в Західній Європі, США, Росії в др. пол. XVIII – XX ст. Політичні ідеї представників популізму
Тема 11. Політичні вчення в США доби Просвітництва та боротьби за незалежність.

Загальна характеристика основних напрямків північноамериканської політичної думки. Політичні погляди «федералістів». Александер Гамільтон, Джон Адамс, Джеймс Медісон. Політична характеристика Конституції США. Особливості американського консерватизму (збірник «Федераліст»).

Політичні ідеї радикальних демократів. Бенджамін Франклін. Право народу на самовизначення та переукладення суспільного договору. План конфедерації штатів. Томас Пейн. Особливості теорії природного права. Ставлення до рабства, революції. Томас Джефферсон. Ставлення до рабства. Обґрунтування правомірності народної революції. Декларація незалежності.

Тема 12. Політичні ідеї в Німеччині наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Загальна характеристика основних напрямків політичної ідеології

цього періоду. Політико-правові погляди Вільгельма фон Гумбольдта. Індивід і держава. Праця «Спроба встановлення меж діяльності держави».

Етико-правова концепція політики Іммануїла Канта. Зв'язок політичного і правового вчення з етикою. Право і держава. Мораль суспільства і моральність політики. Причини походження та основні функції держави. Розподіл влади і класифікація форм держави. Суспільно-політичний ідеал і проект вічного миру.

Теоретична концепція «замкненої торгової держави» Йогана-Готліба Фіхте. Ідея відсутності уряду в майбутньому удосконаленому суспільстві. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля. Розумні основи держави і права, їх дійсність. Поняття права і держави. Співвідношення громадянського суспільства і держави. Концепція розподілу і органічної єдності властей. Конституційна монархія. Міжнародне право, війна і мир, природний стан у сфері міжнародних відносин. Трактування сутності політики, держави та влади Фрідріхом-Вільгельмом-Йозефом Шеллінгом.
Тема 13. Політичні вчення в Західній Європі у першій половині ХІХ ст.

Загальна характеристика основних напрямків політичної ідеології. Основні риси політичної ідеології лібералізму першої половини ХІХ ст. Політична концепція Бенжамена Констана (Франція). Держава і свобода особи. Незалежність приватного життя від політичної влади. Розподіл і рівновага в системі влад. Особливе місце королівської влади. Політичні аксіоми Алексіса де Токвіля (Франція). Політичне вчення Ієремії Бентама (Англія). Утилітаризм І. Бентама. Критика теорії природного права і договірного походження держави. І. Бентам про форми держави і представницьку демократію. Державно-правова теорія утилітаризму Джона-Стюарта Мілля.

Політико-правова теорія Огюста Конта (Франція). Методологічні основи позитивізму. Три історичних типи світогляду і еволюція держави і права. Ідея суспільної солідарності як засобу запобігання революціям. Юридичний позитивізм. Джон Остін (Англія), Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), Адемар Есмен (Франція). Заперечення пізнання сутності держави і права. Співвідношення держави і права. Ідея правової держави.

«Лівий консерватизм» Лоренца фон Штейна (Німеччина). Співвідношення держави і суспільства. Цілеспрямована еволюція держави як запобіжний засіб революційного розкладу суспільства. «Надкласова» конституційна монархія в системі розподілу властей.

Політичні погляди представників утопічного соціалізму. Політико-правове вчення Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона (Франція). Концепція стадій розвитку суспільства та еволюції держави. Проект і принципи промислової системи суспільства. Політичні погляди Шарля Фур’є (Франція). Критика капіталістичного ладу, буржуазної держави і права. Соціально-політичний розвиток суспільства. Фаланга як форма організації нового суспільства. Політичні погляди Роберта Оуена (Англія). Утопічний план політико-правової перебудови планети. «Робітничий комунізм» Вільгельма Вейтлінга (Німеччина).
Тема 14. Політичні вчення в Західній Європі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Загальна характеристика політичної ідеології другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Соціологічний позитивізм. Рудольф фон Ієрінг (Німеччина), Герберт Спенсер (Англія), Людвіг Гумплович (Австрія). Вчення Рудольфа Ієрінга про державу і право. Право як юридично захищений інтерес. Ідея Р. Ієрінга про боротьбу за право соціальних сил і про право як нестійкий компроміс у боротьбі інтересів. Взаємозумовленість держави і права. Політико-правове вчення Герберта Спенсера. Органічна теорія держави. Диференціація і спеціалізація функцій і органів держави в процесі її еволюції. Типи держави: примітивний (військовий) і вищий (індустріальний). Теорія насильства Людвіга Гумпловича. Походження держави і права. Еволюція форм державної влади і особливості «сучасної культурної держави».

Дуалістична теорія держави Георга Еллінека. Соціологічний і юридичний методи пізнання держави. Концепція самообмеження, зв'язку держави із законодавством і міжнародним правом.

Націоналізм, расизм і геополітика в політико-правових вченнях Жозефа-Артюра де Гобіно, Хьюстона (Хаустона) Стюарта Чемберлена, Людвіга Вольтмана, Фрідріха Ратцеля.

Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право. Концепція волі до влади. Держава як засіб культурної та соціальної еволюції. Держава і особа. Держава та історична перспектива. Погляди Ф. Ніцше на війну і мир, на революцію як загрозу культурі.

Марксизм як політичне вчення. Історичні особливості формування теорії марксизму. К. Маркс і Ф. Енгельс про історичний розвиток класового суспільства і держави. Питання держави у працях «Німецька ідеологія» і «Маніфест Комуністичної партії». Марксизм про історичну роль соціалістичної держави та про умови її відмирання. Ф. Енгельс про форми походження держави та її основні ознаки. Питання про вплив державної надбудови на економічний базис.

Соціал-демократична спрямованість політичної думки. Соціально-політичне вчення Фердинанда Лассаля. Специфіка трактування соціальної структури суспільства та панівного принципу суспільства. Ідеї про приватну власність і політичну владу. Шляхи переходу до нового суспільного ладу та його характерні риси. Соціально-політична теорія Едуарда Бернштейна. Соціальний прогрес. Соціалістичний світогляд, ідеали кооперативного соціалізму та шляхи його досягнення. Політична доктрина Карла Каутського.

Ідеї «органічної» солідарності класів і соціальних груп у працях Еміля Дюркгейма і Леона Буржуа. Політична ідеологія анархізму. Анархо-індивідуалізм Макса-Каспара-Йоганна Штірнера. Праця «Єдиний і його власність». Теорія анархізму П’єра-Жозефа Прудона. Праця «Що таке власність?».Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconВісник пто січень №1(153) 2017р
Км україни від 12. 2016 №974 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298»
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р icon19 січня 2016 року Розгляд питань про відкриття дисциплінарних справ чи відмову в їх відкритті
Циганенка О. П. від 10 серпня 2015 року стосовно судді Вищого адміністративного суду України заїки миколи Миколайовича
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconРобоча програма навчальної дисципліни «канонічне право»
Робоча програма з «Канонічного права» для студентів з напряму підготовки 030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»...
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconЗвіт про велосипедний туристський похід ІІІ ступені складності по Запорізькій області здійснений з 24 серпня по 29 серпня 2012 р для водних походів вид плавальних засобів та назва ріки, для спелеопоходів назви пече р

Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconМ. Горбачова; Б. Л. Кравчука; В
А. 7 березня 1985 р.; Б. 19 серпня 1991р.; В. 24 серпня 1991р.; Г. грудня 1991р
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconОлександр Петрович Довженко 29 серпня
Олександр Петрович Довженко (29 серпня (10 вересня) 1894, хутір В'юнище, тепер у межах смт. Сосниця Чернігівської обл. – 25 листопада...
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconУ 1825 році з 14 серпня по 14 жовтня поет подорожував Кримом. У 1825 році з 14 серпня по 14 жовтня поет подорожував Кримом
...
Н. І. Василькова «31» серпня 2016 р iconРезультати розгляду пропозицій щодо україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек, які надійшли 15 29 серпня 2016 року
Результати розгляду пропозицій щодо україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка