На денну та заочну форму навчанняСкачати 326,43 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір326,43 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЦ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

РЕКТОР______________В.Д.БУДАК"__" ________20__ р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ЗА ОКР "(СПЕЦІАЛІСТ)"

НА ОСНОВІ ОКР"(БАКАЛАВР)"ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 7.020303 ФІЛОЛОГІЯ*

«МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ шифр 0203 Гуманітарні науки

МИКОЛАЇВ – 2015Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет іноземної філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки/ спеціальність 7.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)») на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Розробники:К.п.н, доцент, доцент кафедри англійської філології Мироненко Т.П.____________________ (підпис)
К.п.н., в.о.доцента кафедри англійської філології_Щербакова О.Л._______________________ (підпис)
..

Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

Протокол № __ від "__"______________ 2015 року
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету іноземної філології

Протокол № __ від "__" ________________2015 року


Голова фахової атестаційної комісії ____________________ПІБ
 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет іноземної філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки/ спеціальність 8.020303 Філологія* «Мова і література (англійська)») на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" проводиться у формі тестування та написання ессе з одної з запропанованих тем з курсу ПУПМ, які вивчались протягом 4 років.

Програмою передбачено проведення вступного випробування з дисциплін:

1. Лексикологія англійської мови

2. Стилістика

3. Країнознавство

4. Історія основної мови

5. Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається

6. Методика викладання основної іноземної мови


2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань 20

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5 балів (кількість тестів - 20)

Максимальна кількість балів – 100

Час проходження тестування – 2 астрономічні години.

3. Критерії оцінювання
Вступне випробування з фахових дисциплін при вступі на ОКР «магістр» проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. При цьому основним критерієм участі в конкурсі є подолання 20 бальної позначки.

4. ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН
І. Лексикологія англійської мови
Мета дисципліни «Лексикологія англійської мови»: оволодіння студентами системою знань з лексикології як мовознавчої дисципліни, зокрема: про словниковий запас як мовну підсистему, яка об’єднує взаємообумовлені номінативні елементи; про функціональні, історико-етимологічні, соціолінгвістичні та стилістичні ознаки лексичних одиниць; про розвиток та збагачення словникового складу мови з точки зору семантики, словотвору, запозичення; про специфіку англійської фразеології; про лексикографічну науку, яка знайомить майбутніх фахівців з принципами побудови різних словників.

Завдання:

Студент повинен

знати: пояснювати значення складних та похідних слів, спираючись на словотвірні моделі;

співвідносити різні лексичні одиниці за ознакою їх системних подібностей та відмінностей;

розкривати семантичну структуру слів та фразеологізмів з врахуванням їх прямих та переносних значень, етимології, характеру та ступеня асиміляції запозиченої лексики мови.
вміти:


 • Вміти встановити структурний тип лексичної одиниці;

 • Знати значення найбільш вживаних афіксів англійської мови;

 • Вміти диференціювати складні слова і словосполучення;

 • Знати значення найбільш вживаних омонімів;

 • Вміти пояснювати і ілюструвати різницю між синонімами;

 • Вміти пояснювати причину типових словникових і лексико стилістичних помилок;

 • Вміти вірно вживати і використовувати в мові фразеологізми.Програма навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Тема 1. Лексикологія як розділ науки про мову. Синхронія та діахронія лексикології і її взаємозв’язок з іншими науками. Етимологічний склад англійської та української мови.

Тема 2. Морфологічна структура слова в сучасній англійській мові. Морфемний та дериваційний рівні аналізу. Семасіологія. Типи значення слова. Значення морфеми. Полісемія. Омонімія.

Тема 3. Семантична класифікація словникового складу. Синоніми. Антоніми. Тематичні групи Семантичні поля.

Тема 4. Вільні словосполучення. Класифікація. Валентність значення. Фразеологія. Різні концепції та принципи класифікації фразеологічних одиниць. Варіанти та діалекти англійської мови. Американський варіант.

ІІ. Стилістика
Мета дисципліни «Стилістика»: ознайомити студентів з основними стилістичними категоріями, з сучасними уявленнями про комунікативні і номінативних ресурси мовної системи, про принципи вибору і використання мовних засобів для передачі думок і відчуттів з метою досягнення певних прагматичних результатів у різних умовах спілкування; дати студентам поглиблене уявлення про характер і особливості функціонування мови насамперед літературної мови у всіх основних сферах людської діяльності.
Завдання:

• розвиток у студентів уміння користуватися стилістичним понятійним апаратом і категоріями даної дисципліни;

• навчання методам дослідження всього комплексу різнорівневих стилістичних ресурсів і методам поглибленого аналізу й інтерпретації мовних творів і текстів різної функціонально-стильової і жанрової приналежності з врахуванням особливостей комунікативного акту його прагматичних і структурно-композиційних характеристик, когнітивних, культурологічних і інших чинників;

• формування у студентів уміння працювати з науковою літературою, аналітично осмислювати і узагальнювати теоретичні положення, навичок самостійного наукового пошуку і адекватного викладу його результатів;

• вироблення у студентів навичок наукового підходу до роботи над текстом уміння знаходити у тексті основної інформації і викладати її у відношенні з принципами певної моделі (функціонального стилю, жанру) письмової і усної комунікації

• формування у студентів уміння продукувати мовні твори, намагаючись досягти найбільшої відповідності форми і змісту, логічної чіткості і точного лексико-стилістичного оформлення як на рівні висловлення так і на рівні цілого тексту (з точки зору найбільш ефективного і доречного вживання стилістичних ресурсів мови).Студент повинен

знати:

• концептуальні положення стилістики англійської мови, які складають основу теоретичної і практичної професійної підготовки фахівця;

• специфічні особливості організації і функціонування різних текстів функціонально-стильової системи англійської мови;

• особливості мовних засобів, що використовуються в текстах для досягнення певних комунікативних завдань.вміти:

• застосовувати отримані теоретичні знання з практики в процесі професійної діяльності, а також у процесі міжкультурної комунікації;

• працювати з науковою літературою.
Програма навчальної дисципліни «Стилістика»
Тема 1. Стилістика. Предмет і завдання. Поняття стилю. Взаємозв’язок стилістики з іншими галузями лінгвістики. Функціональні стилі англійської мови. Основні відмінності та схожості.

Тема 2. Фонетичні та графічні мовні виражальні засоби та стилістичні прийоми.

Тема 3. Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні стилістичні прийоми. Стилістичні засоби заміни.

Тема 4. Стилістичні засоби з’єднання. Порівняння. Синоніми. Оксюморон. Антитеза. Зевгма. Каламбур. Кульмінація. Синтаксичні стилістичні прийоми та їх стилістична функція.

Тема 5. Функціональні стилі англійської мови. Засоби вираження думок автора. Літературне ставлення читача.

ІІІ. Країнознавство
Мета дисципліни «Країнознавство»: забезпечити студентам фундаментальні знання про виникнення та розвиток культури англомовних країн світу.

Завдання: -ознайомити студентів з головними подіями історії Великобританії та інших англомовних країн;

-сформувати у студентів уявлення про корелятивні зв’язки у розвитку мовної та культурної систем;

-розглянути тенденції розвитку англійської мови у глобальний лінгвафранка;

-ознайомити студентів з соціально-політичним устроєм та культурним життям англомовних країн (Великобританії та США).Студент повинен

знати:

-основні історичні та сучасні регіони розповсюдження англійської мови;

-офіційні назви та столиці, державну атрибутику (прапор, герб, гімн) англомовних країн;

-основні події історії Великобританії;

-головні свята, традиції та звичаї, а також інші особливості культурного життя англомовних країн.

вміти:

-коректно вживати культурні терміни, що співвідносяться з тим чи іншим англомовним регіоном (Bush, Frontier, First Nations, Hispanic т. ін);

-дати характеристику варіантів сучасної англійської мови;

-коректно інтерпретувати елементи державної атрибутики;

-визначити статус англійської мови в окремих регіонах її розповсюдження (державна мова, одна з державних мов т. ін.)
Програма навчальної дисципліни «Країнознавство»
Тема 1. Загальні відомості з фізичної географії Великобританії. Острови Великобританії. Рельєф, ріки, озера, гори й височини, клімат Великобританії. Населення країни. Складові частини Великобританії: Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Огляд історії Великобританії.

Тема 2. Британці як вони є. Національний характер. Класовий склад англійського народу. Життя пенсіонерів. Охорона здоров’я. Сім’я у Англії, її склад. Проблеми сім’ї. Положення жінки. Соціальне життя Англії. Дозвілля англійців і найулюбленіші хобі. Кулінарні смаки англійців. Англійські національні свята. Туризм і спорт у Великобританії. Традиційні англійські види спорту і види спорту, які набули популярності в сучасній Великобританії.

Тема 3. Загальна інформація про Америку (американський прапор, девіз, національний гімн, американські емблеми.). Огляд американської географії (розміщення, кордони, площа, рельєф, гори й височини, моря, ріки, озера, найкрупніші штати та міста, клімат, рослинність та жива природа, природні ресурси). Від моря до сяючого моря. Регіональна різноманітність. Шість головних регіонів (Нью-Інгленд, Середня Атлантика, Південь, Середній Захід, Південний Захід, Захід). Огляд Американської історії.

Тема 4. Стилі американського життя.(Типово американське? Привіт, незнайомцю. Друг у біді. Чи можу я позичити вашу електропилку? Привіт, мене звати Мері. Ви не розумієте гумору? Звичайне та екстраординарне. Будинок і домівка. Свята.). Культурне життя у Сполучених Штатах (Щось запозичене, щось нове. Історичний вимір. Трансатлантичні шляхи. Зміна місць. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Від узбережжя до узбережжя. Типи підтримки. Кіно. З днем народження, або “Happy Birthday to You”. Американська їжа: від аспарагуса до цуккіні. Старий новий світ.). Спорт і відпочинок (Всеамериканські види спорту. Спорт і гроші. Спортивне дозвілля. Будь-що на колесах. Природні атракціони. Канікули і відпустки.).
ІV. Історія основної мови
Мета дисципліни «Історія основної мови»: ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку англійської мови у зв’язку з історією народу, соціальними та політичними змінами в країні та розвитком культури. Необхідно при цьому показати місце англійської мови серед інших мов германського ареалу.

Завдання: розкриття закономірності розвитку англійської мови, її словникового складу; граматичної будови та фонетичної системи в нерозривному зв’язку з історією народу, а також підвищити загальноосвітній рівень студентів та якість їхньої філологічної підготовки, прищепити навички самостійної роботи з лінгвістичними матеріалами, що вивчаються.
Cтудент повинен

знати:

- періодизацію історії англійської мови;

- найважливіші письмові пам'ятники стародавнього, середнього і новоанглійського періодів;

- основні закономірності розвитку англійської мови в області граматики;

- основні фонетичні зміни, що привели до формування сучасної фонологічної системи англійської мови;

- основні джерела поповнення словникового складу;


вміти:

- ілюструювати кожне теоретичне положення мовними прикладами відповідного періоду розвитку мови;

- відслідкувати зміни, що стосуються тієї чи іншої лінгвістичної одиниці в межах конкретного відрізку часу або всього історичного періоду розвитку мови;

- співвідносити форму та зміст тієї чи іншої лінгвістичної одиниці з її відповідником у сучасній англійській мові;

- поєднувати теоретичні знання з використанням вправ та практичних завдань, пов’язаних з основними процесами історичного розвитку мов;

- співставляти діахронічні явища та процеси англійської мови з явищами та процесами інших споріднених мов;- на основі спостереження та порівняння лінгвістичних одиниць робити узагальнення про ті чи інші процеси та їх роль в історії англійської мови.
Програма навчальної дисципліни «Історія основної мови»
Тема 1. Предмет і завдання курсу “Історія основної мови”. Лінгвістичні зміни.

Тема 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні германські мови, їх класифікація та поширення. Загальні особливості германського ареалу.

Тема 3. Основи періодизації історії англійської мови. Англійська мова давнього періоду. Історичні події періоду.

Тема 4. Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Основні фонетичні зміни.

Тема 5. Морфологічний ряд англійської мови давнього періоду. Загальні особливості давньоанглійської морфологічної системи.

Тема 6. Синтаксичний лад англійської мови давнього періоду. Словниковий склад англійської мови давнього періоду. Загальна характеристика власне англійської мови. Два основних засоби поповнення основного складу англійської мови. Латинські запозичення.

Тема 7. Давньоанглійське письмо. Латинське письмо в Англії. Фонетичний принцип давньоанглійського письма. Основні писемні пам’ятки давньоанглійського періоду.

Тема 8. Англійська мова середнього періоду. Загальна характеристика мови. Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІ ст. Латинська мова як мова церкви. Французька мова в середньовічній Англії.

Тема 9. Зміни в середньовічній орфографії. Фонетичний лад англійської мови середньовічного періоду.

Тема 10. Граматична будова англійської мови середнього періоду. Граматичні зміни у середньоанглійському періоді. Словниковий склад англійської мови середнього періоду. Поповнення словникового складу шляхом запозичень із інших мов.

Тема 11. Англійська мова нового періоду. Загальна характеристика. Мова новоанглійського періоду – мова англійської нації. Становлення національної мови. Утворення англійської мови на основі лондонського діалекту. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. Система орфографії. Фонетичний лад.

Тема 12. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції контакту в системі англійського наголошеного вокалізму. Граматична будова англійської мови нового періоду. Словниковий склад англійської мови нового періоду. Поповнення словникового складу шляхом запозичень із інших мов. Роль численних запозичень у створенні етимологічно-змішаного словникового складу англійської мови.

V. Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається
Мета дисципліни «Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається»: ознайомити з історією англійської та американської літератури, включаючи біографії видатних класиків та сучасних письменників Англії і США, використовуючи матеріал для читання у вигляді оригінальних хрестоматійних текстів, які обрані з творів цих авторів; поновити знання з історії та культури Великобританії та США, їх традиції, пов’язані з творчістю письменників, що вивчаються. У зв’язку з тим, що література повинна служити кращому вивченню практичних знань студентів, елементи стилістичного аналізу.

Завдання:

 • підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів; поглибити знання студентів з літературою країн, що вивчаються;

 • навчити проводити порівняльний аналіз творів, що написані англійською та рідною мовами;

 • поліпшити навички практичного володіння англійською мовою.

Cтудент повинен

знати:

 • історією розвитку англійської та американської літератури;

 • художні та стилістичні особливості притаманні певному періоду розвитку літератури.

вміти:

 • аналізувати творчість певного автора англійської та американської літератури

 • аналізувати художні твори авторів


Програма навчальної дисципліни «Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається»
Модуль 1. Література Англії

Тема 1. Англійська література середніх віків.

Тема 2. Англійська література епохи відродження.

Тема 3. Англійська література VIII ст.

Тема 4. Англійська література на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Тема 5. Англійська література ХХ та XXI ст.

Модуль 2. Література США

Тема 1. Американська література ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тема 2. Американська література ХІV століття.

Тема 3. Американська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 4.. Американські письменники ХХ століття. Розмаїття жанрів.

VI. Методика викладання основної іноземної мови
Мета дисципліни «Методика викладання основної іноземної мови»: забезпечити основи методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови (ІМ), а саме:

 • навчання іноземної мови: формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції, виховання, освіта й розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова і клубна робота секцій за інтересами, проблемні групи тощо);

 • науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

 • навчально-методичної роботи, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання іноземних мов.

Завдання:

 • створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання ІМ як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;

 • ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання ІМ, а також сформувати у них основи умінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

 • на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі з ІМ у школі;

 • сприяти формуванню соціокультурної компетенції майбутнього вчителя ІМ.


Cтудент повинен

знати:

 • основні поняття і категорії методики навчання ІМ;

 • теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної і фонетичної компетенцій;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі;

 • форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і соціокультурної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з ІМ у середніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з ІМ у початковій, основній і старшій школі.


вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з ІМ;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • оцінювати рівень сформованості усіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу в початковій, основній і старшій школі.


Програма навчальної дисципліни «Методика викладання основної іноземної мови»

Тема 1 Методика формування мовної компетенції і контроль рівня її сформованості

1. Основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов (МНІМ)

2. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

4. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

Тема 2 Методика формування рецептивної і продуктивної мовленнєвих компетенцій

1. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні і читанні

2. Формування іншомовної компетенції в говорінні та письмі

Тема 3. Методи навчання, контроль навчальних досягнень.

1. Методи навчання

2. Проблема контролю у навчанні іноземних мов

Тема 4. Організація і планування процесу навчання іноземної мов

1. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови

2. Планування класної і позакласної роботи з іноземної мови.

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
І. Лексикологія англійської мови

 1. Achievements in lexicology.

 2. Different variations of English in the word.

 3. Modern abbreviations in texts.

 4. The contextual approach to phraseological units.

 5. Different types of dictionaries.

 6. Dictionary complication.

 7. Peculiarities in translation of the Ukrainian phraseologycal units.

 8. Different criteria of classification of word groups.

 9. Loan words.

 10. The problem of synonymy.

 11. The American variant of English.

 12. Scotch dialect of English.

 13. Comprehension of proverbs and their translation into Ukrainian.

 14. Students’ slang.

 15. Slang in Cybernetics

 16. English borrowings in Ukrainian and visa versa.

 17. Zoosemy in proverbs.

 18. Metonymy in English prose/poetry.

 19. Metaphor in English prose/poetry.

 20. Collacatility (valency) of native English Words.

 21. Language of newspapers.

 22. Language of advertisements.

 23. Types of meaning.

 24. Diachronic and synchronic approaches to word-formation.

 25. Syntagmatic and paradigmatic relations of words.

 26. Native word-stock. Features of native words.

 27. Denotation and connotation in words.

 28. Causes of semantic change.

 29. Productive ways of word-formation.

 30. The problem of conversion in linguistic literature.


ІІ. Стилістика
1. Different conceptions of Stylistics as a linguistic discipline, of its aims and contents.

2. Sound symbolism.

3. Patterns of rhythm and rhyme in modern poetry.

4. A contrastive analysis of English and Ukrainian morphological means and devices.

5. Stylistic functions of phraseology in belles-lettre and other speech registers.

6. Low-flown vocabulary in modern literary and media discourse.

7. Syntactical and compositional patterns pertaining to different speech registers.

8. Metaphorical and metonymical figures of speech from the perspective of Cognitive Linguistics.

9. Typology of texts and their genres in different speech registers.

10. U.Eco’s, R.Bart’s and Yu.Lotman’s critical essays on literary text interpretation. 11. Intertextuality as a stylistic and semiotic notion.

12. Mikhail Bakhtin’s theory of narrative.

13. Image of the author as a notion discussed in Roland Barthes’ works.

14. “Stream of consciousness” as a textual phenomenon.

15. Contemporary classifications of fictional characters.

16. Evolution of the notion “text addressee” in literary criticism and linguostylistics.
ІІІ. Країнознавство

1. Загальні відомості з фізичної географії Великобританії. Острови Великобританії. Рельєф, ріки, озера, гори й височини, клімат Великобританії. Населення країни. Складові частини Великобританії: Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Огляд історії Великобританії.2. Британці як вони є. Національний характер. Класовий склад англійського народу. Життя пенсіонерів. Охорона здоров’я. Сім’я у Англії, її склад. Проблеми сім’ї. Положення жінки. Соціальне життя Англії. Дозвілля англійців і найулюбленіші хобі. Кулінарні смаки англійців. Англійські національні свята. Туризм і спорт у Великобританії. Традиційні англійські види спорту і види спорту, які набули популярності в сучасній Великобританії.

3. Загальна інформація про Америку (американський прапор, девіз, національний гімн, американські емблеми.). Огляд американської географії (розміщення, кордони, площа, рельєф, гори й височини, моря, ріки, озера, найкрупніші штати та міста, клімат, рослинність та жива природа, природні ресурси). Від моря до сяючого моря. Регіональна різноманітність. Шість головних регіонів (Нью-Інгленд, Середня Атлантика, Південь, Середній Захід, Південний Захід, Захід). Огляд Американської історії.

4. Стилі американського життя.(Типово американське? Привіт, незнайомцю. Друг у біді. Чи можу я позичити вашу електропилку? Привіт, мене звати Мері. Ви не розумієте гумору? Звичайне та екстраординарне. Будинок і домівка. Свята.).

5. Культурне життя у Сполучених Штатах (Щось запозичене, щось нове. Історичний вимір. Трансатлантичні шляхи. Зміна місць. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Від узбережжя до узбережжя. Типи підтримки. Кіно. З днем народження, або “Happy Birthday to You”.

6. Американська їжа: від аспарагуса до цуккіні. Старий новий світ.).

7. Спорт і відпочинок (Всеамериканські види спорту. Спорт і гроші. Спортивне дозвілля. Будь-що на колесах. Природні атракціони. Канікули і відпустки.).


IV. Історія основної мови

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Історія основної мови”. Лінгвістичні зміни.

Тема 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні германські мови, їх класифікація та поширення. Загальні особливості германського ареалу.

Тема 3. Основи періодизації історії англійської мови. Англійська мова давнього періоду. Історичні події періоду.

Тема 4. Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Основні фонетичні зміни.

Тема 5. Морфологічний ряд англійської мови давнього періоду. Загальні особливості давньоанглійської морфологічної системи.

Тема 6. Синтаксичний лад англійської мови давнього періоду. Словниковий склад англійської мови давнього періоду. Загальна характеристика власне англійської мови. Два основних засоби поповнення основного складу англійської мови. Латинські запозичення.

Тема 7. Давньоанглійське письмо. Латинське письмо в Англії. Фонетичний принцип давньоанглійського письма. Основні писемні пам’ятки давньоанглійського періоду.

Тема 8. Англійська мова середнього періоду. Загальна характеристика мови. Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІ ст. Латинська мова як мова церкви. Французька мова в середньовічній Англії.

Тема 9. Зміни в середньовічній орфографії. Фонетичний лад англійської мови середньовічного періоду.

Тема 10. Граматична будова англійської мови середнього періоду. Граматичні зміни у середньоанглійському періоді. Словниковий склад англійської мови середнього періоду. Поповнення словникового складу шляхом запозичень із інших мов.

Тема 11. Англійська мова нового періоду. Загальна характеристика. Мова новоанглійського періоду – мова англійської нації. Становлення національної мови. Утворення англійської мови на основі лондонського діалекту. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. Система орфографії. Фонетичний лад.

Тема 12. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції контакту в системі англійського наголошеного вокалізму. Граматична будова англійської мови нового періоду. Словниковий склад англійської мови нового періоду. Поповнення словникового складу шляхом запозичень із інших мов. Роль численних запозичень у створенні етимологічно-змішаного словникового складу англійської мови.
V. Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається

1) Зародження англійської літератури.

2) Кельтський епос.

3) Англосаксонський епос «Беовульф».

4) Структура тексту, будова розповіді

5) Уявлення про жанри духовної писемності. Взаємодія жанрів проповіді та життя, структури

моралі у контексті бачення у Ленгленда.

6) Вплив знайомства з італійською літературою на "Кентенберійські оповідання" ДЖ. Чосера.

7). Відродження в самостійну епоху. Змінювання відношення до людини.

8) Творчість Т. Мора.

9) Дві тенденції розвитку англійського відродження : ідеалізація прекрасного та естетизація жахливого.

10) Жанрова своєрідність трагедії (К. Марло) і високої комедії Відродження (Дж. Лілі).

11). 1) Творчість У. Шекспіра.

12) Поетика та функція жанрової орієнтації назв п'єс та прологів У. Шекспіра.

13)Творчість Дж.Донна, Дж.Мільтона, А.Поупа - представників англійської поезії ХУП-початку ХУШст.

14) Зростання англійського роману XVIII віку з периферійних жанрів журналістики та ділових

записів.

15) Література XIX віку: "Озерна школа" - своєрідність поезії Дж.Г.Байрона, П.Б. Шеллі, Дж.Кітса.

16) Творчість В. Скотта -представника критичного реалізму

17) Світогляд та естетичні погляди У.М.Теккерея. Роман У. М. Теккерея «Ярмарок марнолюбства».

18) Творчість англійських поетів 40-70х років ХІХ в

19) Джон Рескін - письменник-публіцнет, літературний критик, мистецтвознавець.

20) Модернізм в англійській літературі.

21) Основні тенденції розвитку літератури Англії після Другої Всесвітньої війни

22) Сучасна англійська література. Розмаїття жанрів.

23) Модернизм, як літературний напрямок.

24) Американська література і її місце у світовій культурі.

25) Проблема національної своєрідності американської літератури у зв’язку з особливостями історичного розвитку США/

26) ) Історичний розвиток Америки у XVII-XVIII віках.

27) Література американської Просвіти. Просвітницька журналістика.

28)Вплив поетики англійського “готичного роману” на творчість Б. Брауна як попередника Е.По

29) Проблема національної своєрідності американського романтизму.

30) Питання про значення та характер європейських впливів.

31)Творчість В.Ірвінга як перехід від просвітницької сатири до романтизму.

32) Загальні етапи творчості Дж.Ф.Купера.

33) Новий етап розвитку американського романтизму в творчості Е.По. Особливості морально-естетичного ідеалу і проблема особистості у творчості Хоторна.

34)Радикально-демократична позиція Г.Мелвілла. Філософська основа програми “трансценденталистів”.

35) Основні літературні напрямки у кінці XIX-початку XXст. в США.

36) У. Д. Хоуелс та “тендітний реалізм”.

37) Генрі Джеймс та розвиток психологічного роману.

38) Своєрідність критичного реалізму в американській літературі.

39)Світогляд та творча еволюція письменника реаліста М.Твена. Демократизм та реалістичні принципи у “Каліфорнійських оповіданнях”.


VI. Методика викладання основної іноземної мови

1. Основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов (МНІМ)

2. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

4. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

5. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні і читанні

6. Формування іншомовної компетенції в говорінні та письмі

7. Методи навчання

8. Проблема контролю у навчанні іноземних мов

9. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови

10. Планування класної і позакласної роботи з іноземної мови. 1. ЛІТЕРАТУРА

І. Лесикологія

Базова

 1. Arnold I.V. The English Word.-M.: Вища школа, 1977.

 2. Rayevskaya N.N. English Lexicology.- Київ.: Вища школа,1979.

 3. Ginsburg R.S. and others/ A course in Modern English Lexicology.-M: Вища школа,1979.

 1. Харитончик З.Ф. Лексикология английского языка.- Минск: Высшая школа, 1992.

 2. Аникеенко И.Г. Ионова И.М. Методические указания по курсу лексикологии английского языка.- Киев: КГПИИЯ, 1986.

 3. Каращук П.М. Словообразование английского языка.- М., 1977.

 4. Кунин А.В. Словообразование современного английского языка.-М., 1976.

 5. Мешков О.Д. Словообразавание современного английского языка.- М., 1976.

 6. Мороховский А.Н. Слово и предложение в истории английского языка.- К., 1980.

 7. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. (Под ред. Б.А.Серебренниковой, -М., 1988.

 8. Язык и структура представления знания: Сб. научно-аналитический обзор (под ред. Ф.М.Березина и Е.С.Кубряковой).- М., 1992.

 9. Kveselevich D.I.,Sasina V.P. Modern English Lexicology in Practice.- Вінница.- Nova Kniha, 2003.

 10. Ніколаенко А. Г. English Lexicology. Theory and Practice. Вінница.-Нова книга. – 2007.


Список словників.

1. The concise Oxford Dictionary of Current English, 4-th. Oxford, 1956.

2. Hornby A.S., Gatenby E.V. Warefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 2-nded. Oxford, 1968.

3.Webster’s New Collegiate Dictionary, 7-th ed. – USA, 1967.

4. Collins Combined Essential Dictionary. – Glasgow: Harper Collins, 1995


 1. Heaton B. Macmillan. English Study Dictionary London; Besingtore: Macmillan, 1994.

 2. Англо-русский словарь американского сленга. – М.: Кн. Сад, 1993.

 3. Элмор Терри. Словарь языка средств массовой информации США. – М.: русский язык, 1992.

Допоміжна

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии.- Л.: ЛГУ, 1983.

2. Звегинцев В.А. Семантология.- М.: Наука, 1957.

3. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М.: Наука, 1965. 1. Никитин М.В. Лексическое значение слова. – М.: Наука, 1983.

 2. Никитин М.В. Основы семантической теории значения слова. – Л.: Наука, 1989.

 3. Мостовой М.І. Лексикологія англійської мови.- Харків: Основа, 1993.

 4. Беляевская Е.Г. Семантика слова. – М.: Высшая школа,1987.

 5. Уфимцева А.А., Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1983.

 6. Слюсарева Н.А., Швейцер А.Д. Проблемы функционвлбной морфологии современного английского языка.- М.: Наука, 1986.

 7. Швейцер А.Д. Американский вариант литературного языка: пути формирования и современный статус. Вопросы языкознания: №6.- 1995. – с. 3-17.ІІ. Стилістика
Базова

1. Мороховський А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английського языка. – Киев, 1991.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л., 1981.

3. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата. – Киев, 1993.

4. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М., 1981.

5. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М., 1985.

6. Домашнев А.Н., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного текста. – М., 1989.

7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979.

8. Кухаренко В.А.Практикум по интерпретации текста.– М., 1987.

9. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: «Нова книга», 2004.

10. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского язика: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – 2-е изд. – М, 2003.

11. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Вінниця: «Нова книга», 2003.

12. Soshalskaya E.G., Prokhorova V.I. Stylistic Analysis. – M., 1976.

13. Vorobyova O.P. Literary Text: A Comparative Study // The Parasession on Theory and Data in Linguistics. - Chicago: Chicago Linguistic Society, 1996. - P.165-175.

14. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять із стилістики англійської мови для студентів IV курсу / Уклад. О.П.Воробйова, Л.Ф.Бойцан, Л.В.Ганецька, О.Ю.Дубенко, І.О.Іноземцева, Л.Р.Чеботарьова, Л.Д.Якимчук. – К.:КДЛУ, 1996 (1997).
Допоміжна

1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М., 1983.

2. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. М., 1983.

3. Долинин К.А. Стилистика французского языка. Л., 1978.

4. Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интерпретация текста. М., 1991.

5. Моисеева Л.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. К., 1984.

6. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980.

7. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. Л., 1980.

8. Степанов Ю.С. Французская стилистика. М., 1965.

9. Borisova L.V. Interpreting Fiction. M., 1987.

10. Diakonova N., Arnold I. Three Centuries of English Poetry. L., 1967.

11. Diakonova N., Arnold I. Three Centuries of English Prose. L., 1967.

12. Sosnovskaya V.B. Analytical Reading. M., 1974.
Інформаційні ресурси
Електронні підручники:


 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л., 1981.

 2. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Вінниця: «Нова книга», 2003.

 1. http://www.usingenglish.com

 2. http://www.world-english.org

 3. http://en.wikipedia.org/wiki/English_language_learning_and_teaching

 4. http://www.english-at-home.com


ІІІ. Країнознавство

 1. Bryn O’Callaghan “An Illustrated History of the USA”. - Longman Group UK Limited, 2000. – 144 c.

 2. David McDowall “Britain In Close-Up”. – Pearson Education Limited, 2001. – 208 c.

 3. David McDowall “An Illustrated History of Britain.” Longman Group UK Limited, 1993. – 188 c.

 4. “An Outline of American Geography”. – United States Information Agency, 1992. - 196 c.

 5. Milada Broukal, Janet Milhomme. “More about the USA”. – Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1996. –156 c.

 6. “An Outline of American History.” – United States Information Agency, May 1994. – 266 c.

 7. “An Outline of American Government.” – United States Information Agency, January 1990. – 124 c.

 8. “An Outline of the U. S. Economy.” – Office of International Information Programs, US Department of State, 2001. – 152 c.

 9. “The Declaration of Independence. The Constitution of the USA.” – United States Information Agency, 1992. – 44 c.

 10. “USA Country Study.” – Луцьк, 1998. – 120 с.

 11. “Celebrate! Holidays in the USA.” United States Information Agency, 1994. – 151 c.

 12. “American Dance.” United States Information Agency, 1992. – 56 c.

 13. Thomas Kral. “Discover America”. – United States Information Agency, 1996. – 228 c.

 14. “Portrait of the USA.” United States Information Agency, September 1997. – 96 c.

 15. J.J. Bell. “The History Of England.” Санкт-Петербург, “ПИТЕР”, 1996. – 224 с.

 16. Timanovskaya N. “Sportlight on English-speaking Countries.” – Тула, «Автограф», 2000. – 384 с.

 17. Peter Bromhead. “Life in Modern Britain.” Longman Group UK Limited, 1992. – 200 c.

 18. Peter Bromhead. “Life in Modern America.” Longman Group UK Limited, 1991. – 182 c.

 19. Бурова И.И. “The History of England. Absolute Monarchy.” - Санкт-Петербург, “ПИТЕР”, 1996. – 224 с.

IV. Історія основної мови

Базова

1. Верба Л.Г. Історія англійської мови. – Вінниця, „Нова книга”, 2004.

2. Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. Практикум по истории английского языка. – Москва, 1985, - 157.

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Москва, 1973.Допоміжна

4. Алексеева Л.А. Древнеанглийский язык. – Москва, 1971.

5. Аракин В.Д. История английского языка. – Москва, 1985.

6. Бруннер К. История английского языка. – Москва, 1955 – 1956. Т. 1 – 2.

7. Буніятова І.Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV – XIII ст.): Монографія. – К., 2003.

8. Гусар Н.І. Структура та функції абсолютної дієприкметникової конструкцій у середньоанглійській мові: Дис:.. канд. філол. наук. 10.02.2004 – К., 2002.

9. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – Москва, 1976.

10. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка. – Ленинград, 1980.

11. Линский С.С. Сборник упражнений по истории английского языка.

– Ленинград, 1963.

12. Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка.

– Москва, 1976.

13. Растаргуєва Т.А. История англиского языка, Москва,1983.

14. Семененко Г.М. Підрядні речення обставини в давньоанглійській мові: структура та функціонування: Дис… канд. філол. наук. 10.02.2004 – К., 2003.

15. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – Москва, 1955.

16. Смирницкий А.И. История английского языка (среднеанглийский и новоанглийский периоды). – Москва, 1965.

17. Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка.

18. Снісаренко І.Є. Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньоанглійській мові: семантика та функціонування: Диск... канд. філол. наук: 10.02.2004. – К., 2002.

19. Студенець Г.І. Історія англійської мови в таблицях. – К., 1998. – Москва, 1953.

20. Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології англійської мови. – Київ, 1971.

21. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. Москва, 1960.

22. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – Москва, 1961.

23. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка, - Москва, 1969.

24. Ярцева В.Н. История английского литературного языка ІХ – ХV вв. – Москва, 1985.

25. The Cambridge History of the English Language/ - Cambridge: Cambridge Univ. Press. – Vol. 1 – 2, 1996.

26. Campbell A. Old English Grammar. – Oxford: Clarendon Press, 1059.

27. Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. – Leipzig. 1935.

28. Schlauch V. The English Language of Modern Times (since 1400). – Warszawa. – London, 1964.

29. Strang B.A. History of English. – London, 1970.

Wyld H.C. A History of Morern Colloquial English. – London.V. Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається

Базова

 1. Алексеев М. П. Из истории английской литературы. М. – Л., 1960.

 2. Алексеев М. П. Русско – английские связи ХVІІІ в. – первая половина ХІХ века. М., 1982.

 3. Ален У. Традиция и мечта. М., 1970.

 4. Американская литература и общественно-политическая борьба: 60-е – начало 70-х гг. М., 1977.

 5. Анастасьев Н. Фолкнер. М., 1976.

 6. Аникин Г. В. Английский роман 60 – х годов . М., 1974.

 7. Аникин Г. В. Современный английский роман. Свердловськ , 1971.

 8. Аникин Г. В., Михальская Н. П.. История английской литературы. М.,1985.

 9. Аникст А. А. История английской литературы . М .,1956.

 10. Аникст А. А. Творчество Шекспира . М., 1963.

 11. Бабенко В. Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

 12. Балашов П. С. Джеймс Олдридж . М., 1977.

 13. Балтроп Р. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь. М., 1981.

 14. Боброва М. Н. Марк Твен. М., 1962.

 15. Богословский В. Н. Джек Лондон. М., 1962.

 16. Богословский В. Н. Эптон Синклер. М., 1976.

 17. Быков В. М. Джек Лондон. М., 1964.

 18. Венедиктова Т. Д. Поэзия Уолта Уитмена. М., 1982.

 19. Воропанова М. И. Джон Голсуорси. Красгоярск , 1968.

 20. Гиленсон Б. А. Американская литература 30-х годов ХХ века. М., 1974.

 21. Гражданская З. Т. Бернард Шоу. М., 1979.

 22. Грибанов Б. Т. Хемингуэй. М., 1971.

 23. Дубашинский И. А. Поэма Байрона „ Дон Жуан” . М., 1976.

 24. Дубашинский И. А. „Сага о Форсайтах” Джона Голсуорси. М., 1979.

 25. Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблеми естетики. М., 1978.

 26. Дьяконова Н. Я. Китс и его современники. М., 1973.

 27. Жантиева Д. Г. Английский роман ХХ века. М., 1965.

 28. Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс. М., 1967.

 29. Жирмунський В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.

 30. Засурский Я. Н Теодор Драйзер, М., 1977.

 31. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века . М.,1966.

 32. Зверев А. М. Американский роман 1920-30-х гг. М.,1982.

 33. Злобин Г. П. Современная драматургия США. М., 1968.

 34. Ивашева В. В. Английская литература ХХ века . М., 1967. История американской литературы / Под ред. проф. Самохвалова Н. И. Ч. 1-2. М.,1971.

 35. Ивашева В. В. Литература Великобретании ХХ века. М., 1984.

 36. Ивашева В. В. Что сохраняет время. М., 1979.

 37. Ивашева В.В. Английский реалистический роман ХІХ века в его современном звучании. М., 1974.

 38. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века. М., 1980.

 39. Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. М., 1963.

 40. Катарский И. М. Диккенс. М., 1960.

 41. Кашкин И. А. Эрнест Хемингуэй. М., 1966.

 42. Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966.

 43. Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л.,1972.

 44. Кургинян М. С. Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. М., 1958.

 45. Левидова И. М. О. Генри и его новелла. М., 1973.

 46. Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. Киев , 1973.

 47. Мендельсон М. О. Роман США сегодня. М., 1977.

 48. Мендельсон М. О. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1969.

 49. Михальская Н. П. Пути развития английского романа 1920-30-х годов. М., 1966.

 50. Михальская Н. П. Чарлз Диккенс. Очерк жизни и творчества. М., 1959.

 51. Михальская Н. П., Аникин Г. В. Английский роман 20 века. М., 1982.

 52. Мулярчик А. С. Послевоенные американские романсы. М., 1980.

 53. Образцова А. С. Драматургический метод Бернарда Шоу. М.,1965.

 54. Оленева О. Современная американская новелла. Киев , 1973.

 55. Основные тенденции развития современной литературы США. М.,1973.

 56. Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 1-3. М., 1962-1963.

 57. Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.

 58. Проблемы литературы США ХХ века. Сборник статей. М.,1970.

 59. Проблемы новейшей литературы США. Киев , 1981.

 60. Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М.- Л. , 1965.

 61. Ромм А. С. Джордж Бернард Шоу. Л.- М. 1965.

 62. Ромм А. С. Марк Твен. Л., 1977.

 63. Ронгонен Л. И. Генри Лонгфелло и его поэма « Песнь о Гайавате». М., 1982.

 64. Савуренок А. К. Романы У. Фолкнера 1920 – 1930-х годов. Л., 1979.

 65. Самарин Р. М. Реализм Шекспира. М., 1964.

 66. Саруханян А. П. Творчество Шона О Кейси. М., 1965.

 67. Сильман Т. И. Диккенс. Очерки творчества. Л., 1970.

 68. Скороденко В. А. Английская поезия 1945 – 1970. М., 1971.

 69. Смирнов А. А. Шекспир. Л. – М., 1963.

 70. Старцев А. И. Марк Твен и Америка. М., 1963.

 71. Старцев А. И. От Уитмена до Хемингуэя. М.,1972.

 72. Тугушева М. П. Шарлота Бронте. М., 1982.

 73. Урнов Д. М. Джозеф Конрад. М., 1977.

 74. Урнов Д. М. Дефо. М., 1978.

 75. Урнов М. В. Ричард Олдингтон. М., 1968.

 76. Финкельштейн И. Л. Хемингуэй-романист. Горький, 1974.

 77. Шведов Ю. Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.

 78. Шейнкер В. Н. Романы ДЖ. Ф. Купера о Кожаном чулке и некоторые вопросы американского романтизма. Мурманск,1968.

 79. Шестаков Д. П. Современная английская драма. М., 1968.


Допоміжна

  1. Macmillan Literature Series “English and Western Literature” – Glencoe, 1987.

  2. A.Burgess “English Literature” – Longman, 1999.

  3. Past into Present “An Anthology of British and American Literature” – Longman, 1996.

  4. ”The Literature of England” – G.W.Woods, H.A.Coalt, 1941

  5. ”American Literarure” – G.Robert Carlsen, M.C.Graw-Hill, 1967.

  6. Carl Bode Highlights of American Literature – Washington, D.C. 1995.


Інформаційні ресурси

   • Електроні підручники

   • Інтернет сайти (www.wikipidia.com; www.englishliterature.com; www.americanliterature.com)


VI. Методика викладання основної іноземної мови

Базова

 1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.

 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

 4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000. – 126 с.

 6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 7. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

 8. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

 9. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 10. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

 11. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

 12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 208 с.

 13. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

 14. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 15. Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 16. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с.

Допоміжна

 1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 2. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с.

 3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

 4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

 5. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва.

 6. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

 7. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 2006. – 192 с.

 8. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 2004. – 144 с.

 9. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с.

 10. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.

 11. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

 12. Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. – К.: Освіта, 1998. – 216 с.

 13. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шерстюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998. – 142 с.

 14. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 15. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с.

 16. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108 с.

 17. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М.: Еврошкола, 2001. – 272 с.

 18. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

 19. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с.

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Біографія: Максим Рильський
uploads -> Рекомендована література
uploads -> Зарубіжна література
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
uploads -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
uploads -> Плани практичних занять
uploads -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
uploads -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

На денну та заочну форму навчання iconІнформаційно-методичний центр
Ударний музичний інструмент, що має форму широкого порожнього циліндра, отвори якого затягнені шкірою (Барабан)
На денну та заочну форму навчання iconІсторія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)
Загальні уявлення про механічну форму руху в механіці. Джерела класичної механіки
На денну та заочну форму навчання iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
На денну та заочну форму навчання iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
На денну та заочну форму навчання iconВерига Юстина Андріївна, канд екон наук, проф.; Деньга Світлана Миколаївна, канд екон наук, доц
Науку найчастіше розглядають як [4, с. 4 ] форму суспільної свідомості або як систему достовірних І безперервно вдосконалюваних знань...
На денну та заочну форму навчання icon«від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків» І вед. Добрий день,шановні друзі! ІІ вед
Вед. Сьогодні ми зібралися у цій святковій затишній залі,щоб засвідчити свою повагу всім,хто носив або ж носить військову форму І...
На денну та заочну форму навчання iconІіі. Літературна балада тема: Франсуа Війон. «Балада прикмет». Особливості жанру літературної балади
Літературна балада сформувалася в XIV ст як віршований текст, що має певну форму. Європейська балада зазвичай має три строфи, сталу...
На денну та заочну форму навчання iconКонспект уроку природознавства в 5 класі Тема. Людина І Всесвіт. Астрономія наука, що вивчає Всесвіт. Мета
Всесвіту, портрети Миколи Коперника, Джордано Бруно, Галілео Галілея; малюнки із зображеннями уявлень давніх людей про форму та розміри...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка