На засіданні Ради Харківської спеціалізованоїСторінка1/13
Дата конвертації12.06.2017
Розмір1,95 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

Ради Харківської спеціалізованої

школи I-III ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області

спільно з адміністрацією закладу

протокол від 29.08. 2014 року № 6

Директор школи ________ Н.І. Симоненко

Голова Ради школи ________ М.І. Животченко

План роботи


Харківської спеціалізованої школи

I-III ступенів № 132

Харківської міської ради Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради ХСШ №132

протокол від 29.08. 2014 року № 12

Голова педради ___________Н.І. Симоненко

Харків

2014


ЗМІСТ


 1. Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи і завдання на 2014/2015 навчальний рік............................................... 1. Організаційні заходи для забезпечення умов вирішення освітніх та виховних завдань школи ................................................................................. 1. Діяльність педагогічного та учнівського колективів школи, яка направлена на підвищення якості навчально-виховного процесу.............. 1. Робота з педагогічними кадрами .................................................................... 1. Навчально-методична робота з питань запровадження ІКТ та матеріально-технічне забезпечення інформатизації……………………….
 1. Зміцнення матеріально-технічної бази школи ..............................................

7. Громадянська освіта і виховання ...................................................................

8. Контрольно-аналітична діяльність та координація внутрішньошкільного управління ................................................................


3


61

73

79


91

97

99


123І. ВСТУП. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТА УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ

НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2013/2014 навчальному році робота Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 132 Харківської міської ради Харківської області здійснювалася відповідно до Законів України від 23.05.1991 № 1060- XIІ «Про освіту» (зі змінами), від 13.05.1999 № 651- XIV «Про загальну середню освіту» (зі змінами), від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» (зі змінами), від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (зі змінами), від 01.12.1998 № 281- XIV «Про молодіжні і дитячі громадські організації» (зі змінами); Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти України», від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; Національної доктрини розвитку освіти (ухвалена 17.04.2002), Національної державної програми «Освіта» («України XXI століття») (ухвалена 03.11.1993), Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (ухвалена 31.10.2011); Державного стандарту початкової загальної освіти (затверджений 20.04.2011); Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки від 31.01.2011; рішень Уряду України, органів управління усіх рівнів з питань освіти і виховання; норм Конвенції про права дитини від 20.11.1989, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту школи, Концепції розвитку навчального закладу та ін.Педагогічний колектив та адміністрація школи спрямовували свою роботу на здійснення системного контролю за навчально-виховним процесом, на впровадження інноваційних технологій, формування життєвих ком­петенцій учнів та надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні професійної майстерності.

Розв'язання проблем та завдань, які були поставлені перед колективом школи у 2013-2014 навчальному році, дозволило досягти достойних результатів у навчально-виховній, методичній та позакласній роботі.

Так, було забезпечено оптимальні умови фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школяра. Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Зокрема, уся документація ведеться державною мовою, у кожному класі оформлені куточки національної символіки.

Навчальний заклад працює у першу зміну. Структура навчального року – семестрова. Режим дня – 8.00 -18.00. Мова навчання – російська.

Задля створення цілісного освітнього простору, розвитку умінь і навичок особистості учня навчально-виховний процес у школі забезпечено методичним супроводом за рахунок наявності програм, підручників, методичних рекомендацій, які затверджені МОН України для використання в поточному навчальному році, методичних посібників, рекомендацій та розробок, що відповідають Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, які рекомендовані МОН України для використання у початкових класах, основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів.

Усі класи навчалися за програмами спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови.

Оцінювання навчальних досягнень школярів здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329.

Робочий навчальний план розроблено згідно з Типовими навчальними планами початкової школи, базової школи, для профільного навчання у 10-11-х класах.

Календарно-тематичне планування здійснюється відповідно до діючих Програм з навчальних предметів.

Адміністрацією та педагогічним колективом навчального закладу проведено системну роботу щодо збереження шкільної мережі. На початок 2013/2014 навчального року було відкрито 22 класи, із них 1-4-х класів – 11; 5-9-х класів – 9; 10-11-х класів – 2. Станом на 05.09.2013 року чисельність учнів у школі становила 562. Середня наповнюваність у класах складала 26 осіб. Протягом навчального року зі школи вибуло 17 учнів: у межах району – 5, у межах міста – 2, по Україні – 5, у межах СНД – 0, за межі СНД – 3.

Мета та завдання колективу обумовлені опрацюванням проблемної теми школи «Управління якістю білінгвального середовища навчального закладу як фактору розвитку комунікативної компетенції всіх учасників навчально-виховного процесу».

Науково-методичне забезпечення закладу передбачає:


 • створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;

 • створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;

 • розробку науково-методичного та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • застосування сучасних психолого-педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;

 • співпрацю з вищими навчальними закладами.

Протягом 2013/2014 навчального року значна увага приділялася вивченню мотивації учнів до навчання.

Перший етап формування мотивації – успішна адаптація учнів першого класу до школи. За результатами обстежень (див. мал.1.1.) у 1-А класі 57 % учнів, у 1-Б – 25 %, у 1-В – 17 % мають високий рівень адаптації до школи (на малюнку показано синім кольором): у них превалює позитивне ставлення до навчального і виховного процесів, учні почувають себе комфортно у школі, навчальна діяльність переважає над ігровою і викликає позитивні емоції.

Малюнок 1.1.

Стан адаптації учнів перших класів ХСШ № 132 (%)

У 1-А класі 43 % дітей, 17 % дітей у 1-Б класі та 83 % дітей у 1-В мають рівень адаптації до школи – середній (на малюнку показано червоним кольором), тобто діти почувають себе достатньо комфортно, демонструють позитивний емоційний стан, але мають підвищений рівень тривожності, школа приваблює їх яскравими святами, можливістю спілкуватися з однолітками, тобто позаурочною діяльністю.

Дезадаптованих дітей першого класу немає.

При дослідженні мотиваційних особливостей учнів 4-их класів (див. мал.1.2.) було з’ясовано, що в 4-А класі сформоване ставлення до себе як до особистості, висока навчальна активність переважає у 52 % учнів, а в 4-Б класі – у 61 % (на малюнку показано синім кольором). Ставлення до себе як до школяра практично сформоване у 39 % учнів 4-А класу, та у 25 % дітей 4-Б класу (на малюнку показано червоним кольором). Виявлено позитивне ставлення до школи, але школа приваблює більше позаурочною діяльністю 9 % учнів 4-А класу, та 14 % учнів 4-Б класу (на малюнку показано зеленим кольором).

Малюнок 1.2.

Стан адаптації учнів 4-х класів ХСШ № 132 (%)

Негативного ставлення до школи не виявлено.

Також вивчалась мотиваційна готовність дітей при переході до навчання до середньої ланки. За результатами досліджень виявлено, що 41 % учнів мають високу навчальну активність. У 51 % ставлення до себе як до школяра практично сформоване, 8 % учнів мають позитивне ставлення до школи, але школа приваблює більше позаурочними заходами.

В учнів 5-х класів спостерігається підвищення навчальної мотивації та пізнавальної активності. Це почуття дорослості з’явилося у дітей завдяки можливості зарекомендувати себе з іншого боку: отримання знань тепер стає способом розвитку особистості, можливістю стати лідером у класі.

У 6-му класі мотивація змінюється, отримання знань як мета розвитку особистості відсувається на другий план, головним у навчанні стає мотив престижності.

Головною метою освітньої політики навчального закладу є забезпечення сучасної якості освіти як важливого чинника самореалізації особистості. Задля поглибленого вивчення цього питання у закладі проводяться моніторингові дослідження, основою яких є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо. Моніторингове дослідження у 2013-2014 навчальному році проводилось мало на меті з’ясувати типові помилки і прогалини у засвоєнні змісту загальної середньої освіти, виявити болючі проблеми школи та визначити дієві шляхи їхнього подолання. Діяльність педагогічного колективу школи націлена на постійне спостереження за навчально-виховним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.

Задля цього вивчався рівень підготовки учнів з урахуванням рівня сформованості базових знань, умінь і навичок отриманих ними під час навчання в початковій школі, середній та старшій школі та складання ДПА (див. табл. 1.4.).

У процесі дослідження оцінювалися такі результати навчальної діяльності:

- володіння учнями системою знань, умінь і навичок, передбачених Державним Стандартом і програмою з предметів;

- навички аналізувати, порівнювати, робити висновки та моделювати реальні об’єкти;

- рівень сформованості аналітичних навичок;

- уміння розв’язувати практичні прикладні задачі;

- уміння практично застосовувати знання, уміння і навички, сформовані у попередній ланці школі;

- результати підсумкового контролю.

За підсумками 2013/2014 навчального року 60 учнів, що становить 10,7 %, засвоїли навчальні предмети на високому рівні; на достатньому рівні - 484 учня, що становить 86,43 %; на середньому рівні – 16 школярів або 2,87 % (див. мал.1.2.).

Малюнок 1.3.


Рівень засвоєння знань учнями ХСШ № 132 (%)

Окремі учні показали особливі результати. Так, стипендію Харківської міської ради отримувала учениця 3-А класу Шоломій Поліна, стипендію народного депутата України Валерія Писаренка «Гордість Дзержинського району» Ніколенко Аліна, учениця 8-А класу. Капустіна Софія, учениця 2-А класу та Лопотецька Дар'я, учениця 5-Б класу, у номінації «Спорт», Клюшнікова Катерина, учениця 6-А класу, у номінації «Творчість», Шамун Діана, учениця 11-А класу у номінації «Наука» занесені до Почесної книги «Золотий фонд Дзержинського району».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 894 «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року», згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», була проведена державна підсумкова атестація учнів 11-ого, 9-ого та 4-х класів. Одинадцятикласники проходили атестацію з трьох предметів (українська мова, англійська мова, історія України або математика), учні 9-ого класу – з п’яти предметів (українська мова, математика, географія, біологія, англійська мова).

Результати державної підсумкової атестації як показниками ефективності роботи школи щодо підвищення інтелектуального й освітнього рівня школярів представлені у табл. 1.1., 1.2.

Таблиця 1.1.


Результати державної підсумкової атестації

учнів 11, 9-х класів ХСШ № 132
Клас

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів

Чисель

ність учнів, які здавали ДПАРівень навчальних досягненьВ

Д

С

П

1

11-А

українська мова

24

24

7

12

5

-

2

11-А

математика

24

8

7

-

1

-

3

11-А

історія України

24

16

5

9

2

-

4

11-А

іноземна

мова


(англійська)

24

24

12

7

3

2

5

9-А

українська мова

23

23

4

12

7

-

6

9-А

математика

23

23

1

18

4

-

7

9-А

географія

23

23

1

18

4

-

8

9-А

біологія

23

23

6

15

1

1

9

9-А

іноземна

мова


(англійська)

23

23

6

13

4

-

Таблиця 1.2.


Порівняльна характеристика результатів

річного та атестаційного рівнів знань учнів 11, 9-х класів ХСШ № 132


Предмет

Клас

Чисельність учнів,

що здавали ДПАРічний бал


Атестаційний бал

Чисельність учнів, які підвищили або знизили рівень навчальних досягнень

В

Д

С

П

В

Д

С

П

підвищили

%

знизили

%

українська мова

11-А

24

7

12

5

-

7

12

5

-

4

16,7

-

-

марема-

тика


11-А

8

5

2

1

-

7

-

1

-

2

25,0

-

-

англійська мова

11-А

24

9

10

-

5

12

7

3

2

6

25,0

4

16,7

історія України

11-А

16

5

7

4

-

5

9

2

-

7

43,8

-

-

українська мова

9-А

23

1

17

5

-

4

12

7

-

8

34,8

6

26,1

матема-тика

9-А

23

1

16

6

-

1

18

4

-

8

34,8

1

4,4

англійська мова

9-А

23

6

17

-

-

6

13

4

-

6

26,1

9

39,1

географія

9-А

23

1

19

3

-

1

18

4

-

7

30,4

4

17,4

біологія

9-А

23

7

14

2

-

6

15

1

1

3

13,0

8

34,8

Учні 4-х класів здавали державну підсумкову атестацію з трьох навчальних предметів (українська мова, математика, українське читання). Результати ДПА (див. табл. 1.3.) свідчать про систематичну роботу О. Я. Гріднєвої та Ю. Ю. Волги щодо забезпечення повторення, вивчення та формування стійких навичок школярів, уміння виконувати завдання підвищеного рівня. У цілому семестрове оцінювання та результати ДПА показали, що знання та вміння учнів відповідають вимогам діючих програм (див. табл. 1.4.).

Таблиця 1.3.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconБібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області

На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconРафаель Сабатіні одіссея капітана блада
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconПрезентація досвіду роботи Колеснікової Марини Василівни
Колеснікова Марина Василівна, вчитель географії Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №93 Харківської міської ради Харківської...
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconСтенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради д 64. 807. 01 Харківської державної академії культури
Роздається проект висновку щодо дисертації, підготовлений експертною комісією спеціалізованої вченої ради
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconДмитра донцова
Захист відбудеться “ 25 ” листопада 1998 р о 17-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64. 051. 06 Харківського державного...
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013
На засіданні Ради Харківської спеціалізованої iconУправління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради Харківської
Формування національної свідомості учнів на уроках французької мови шляхом використання краєзнавчого матеріалу


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка