Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 22.06.2015 до 05.07.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немаєПриродничі науки в цілому
1. РА415200 Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Корягіна Наталія Віталіївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
2. РА415562 Матвійчина С. В. Дидактичні умови саморозвитку студентів коледжу у процесі вивчення предметів природничого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Матвійчина Світлана Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
3. ВА791301 Франчук Г. М. Загальна екологія : підруч. для студентів екол. спец. ВНЗ / Г. М. Франчук, Т. В. Дудар, О. Л. Матвєєва ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 319 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
4. РА415404 Біланич Р. М. Ангармонізм динаміки ґратки та особливості дипольного впорядкування в халькогенідних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Біланич Ростислав Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2015. - 20 с.
5. РА415309 Бургун І. В. Теоретико-методичні засади розвитку навчально-пізнавальних компетенцій учнів основної школи в навчанні фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Бургун Ірина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
6. РА415511 Вакульчак В. В. Електронна структура дихалькогенідів кремнію і германію та суперіоніків M2Si(Ge)S3 (M=Li,Na,Ag) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Вакульчак Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА415216 Гуденко Ю. М. Нерівноважні носії заряду в селективно легованих гетероструктурах GeSi/Si та InGaAs/GaAs з квантовими ямами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гуденко Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
8. РА415524 Євчик А. В. Вплив дефектів структури на розповсюдження світла у фотонних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Євчик Антон Володимирович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 24 с. : рис.
9. РА415394 Івашин С. А. Електромагнітні форм-фактори легких мезонів у кіральній теорії з резонансами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Івашин Сергій Анатолійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". - Харків, 2015. - 20, [1] с. : рис.
10. РА415127 Климчук С. О. Фрактальні властивості функції середнього значення цифр s-кового зображення числа : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Климчук Світлана Олегівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 20 с.
11. РА415316 Курчак А. І. Електронні характеристики шаруватих вуглецевих структур на діелектричній та сегнетоелектричній підкладках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Курчак Анатолій Іванович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
12. РА415203 Лов'янова І. В. Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Лов'янова Ірина Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 40 с.
13. РА415683 Мазур І. П. Функціональне рівняння Скитовича-Дармуа на локально компактних абелевих групах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Мазур Іван Петрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 17 с.
14. РА415219 Мартинюк О. С. Теоретико-методичні засади виконання комп'ютерно-орієнтованого фізичного експерименту в процесі навчання майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мартинюк Олександр Семенович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
15. РА415156 Паращук Т. О. Термодинамічні властивості халькогенідних кристалів II-VI: моделювання та розрахунок : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Паращук Тарас Олексійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
16. РА415587 Ройко О. Ю. Моделювання поверхонь сітками із трикутними комірками з врахуванням дискретного аналогу кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Ройко Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
17. РА415544 Семенишена Р. В. Формування наукового світогляду старшокласників у процесі вивчення фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Семенишена Руслана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
18. РА415672 Швець Л. В. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Швець Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
19. РА415214 Шевчик В. В. Вплив впровадження кобальту і водню на властивості шаруватих кристалів InSe та GaSe : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Шевчик Віталій Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
20. РА415584 Штонда Є. М. Педагогічна технологія формування математичної культури бакалаврів будівельного профілю в процесі фахової підготовки в технічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Штонда Євгенія Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с.
21. РА415652 Яворська Н. В. Моделювання і розрахунок довговічності елементів конструкцій за високотемпературної повзучості та впливу водню : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Яворська Надія Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
22. ВА791292 Анісімов І. О. Синергетика : підруч. для студентів ВНЗ / І. О. Анісімов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 511 с. : рис.
23. ВА791369 Гаращенко Ф. Г. Прикладні задачі теорії стійкості : навч. посіб. / Ф. Г. Гаращенко, В. В. Пічкур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 142 с.
24. ВА791355 Горошко О. О. Теорія гіроскопічних систем : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. О. Горошко, І. В. Лебедєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 131 с. : рис.
25. ВА791299 Жук П. Ф. Математичні методи в аеродинаміці : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Прикладна математика" / П. Ф. Жук, І. А. Юрчук ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 303 с.
26. ВА791298 Кулик М. С. Математичні моделі пристінної турбулентності : монографія / М. С. Кулик, В. Т. Мовчан, Є. О. Шквар ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2012. - 356 с. : рис.
27. В355693/1 Математика для економістів. Ч. 1/ [І. О. Ластівка та ін.]. - 2012. - 327 с. : рис.
28. В355693/2 Математика для економістів. Ч. 2/ [І. О. Ластівка та ін.]. - 2014. - 257 с.
29. СТ7532 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації (ГОСТ 8.590-2009, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, II, 5 с. - (Національний стандарт України)
30. СТ7534 Метрологія. Мікроскопи сканувальні зондові атомно-силові. Методика повірки (ГОСТ 8.593-2009, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, III, 6 с. : рис. - (Національний стандарт України)
31. ВА791294 Моклячук М. П. Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації : навч. посіб. / М. П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 255 с.
32. ВА791414 Нікіфоров Ю. М. Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали : монографія / Ю. М. Нікіфоров, Б. П. Ковалюк. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. - 272 с. : рис., табл.
33. ВА791362 Ніколаєнко Т. Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посіб. / Т. Ю. Ніколаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 127 с. : рис.
34. ВА791296 Оптика металевих структур : монографія / Л. В. Поперенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 527 с. : рис., табл.
35. Р128192 Предельный анализ круглых пластин : метод. указания к индивидуал. домаш. заданиям по курсам "Основы конструкционной прочности" для студентов специальности 6.050101 "Информационные технологии проектирования" и "Механика разрушения" для студентов специальности 6.040202 "Компьютерная механика" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. В. Г. Сукиасов]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 20 с. : рис., табл.
36. ВА791356 Самойленко В. Г. Рівняння математичної фізики : навч. посіб. / В. Г. Самойленко, І. М. Конет ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 283 с.
37. Р128242 Севостьянов Є. О. Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення : навч.-метод. посіб. / Є. О. Севостьянов ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 47 с. : рис., табл.


Хімічні науки
38. РА415478 Керемет М. А. Наукові основи технології синтезу продуктів окиснення 4-амінотолуену озоном у рідкій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Керемет Михайло Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 20 с. : рис., табл.
39. РА415378 Малишенко А. І. Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Малишенко Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с. : рис., табл.
40. РА415322 Мацюк Н. В. Вплив реакційного середовища на окиснення деяких органічних сполук пероксидекановою кислотою : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Мацюк Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
41. РА415157 Міхальова О. А. Вплив будови трис(піразоліл)боратних та карбоксилатних комплексів лантаноїдів на їх фото-, електро- та триболюмінесцентні властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Міхальова Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
42. РА415403 Олійник В. О. Модифікування колоїдно-хімічних властивостей залізооксидносилікатних систем мікро- і наночастинками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.11 / Олійник Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
43. ВА791373 Павленко В. О. Вступ до хімії : навч. посіб. / В. О. Павленко, Ю. М. Давиденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 319 с. : рис., табл.
44. В355029/2 Фізична хімія і хімія силікатів. Ч. 2/ [уклад. О. Н. Мустяца]. - 2014. - 175 с. : рис.


Науки про Землю
45. РА415647 Бєльчева Г. В. Методи та моделі формування інформаційного забезпечення ГІС-додатків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бєльчева Ганна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
46. РА415678 Кошлякова Т. О. Техногенна еволюція хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Києва : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 21.06.01 / Кошлякова Тетяна Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
47. РА415323 Любінський Б. Б. Математичне та програмне забезпечення геоінформаційної системи аналізу процесів емісії парникових газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Любінський Богдан Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
48. РА415564 Матюшкіна О. П. Закономірності поширення і речовинний склад декоративних різновидів верхньоюрських мармурованих вапняків Криму : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.11 / Матюшкіна Оксана Петрівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". - Київ, 2015. - 17 с.
49. РА415486 Погорелова М. П. Науково-методична база для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип'ять : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Погорелова Марина Полікарпівна ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
50. РА415135 Рудь Н. В. Фітомоніторинг техногенного забруднення садово-паркових ландшафтів в умовах мегаполісу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Рудь Наталія Вікторівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
51. РА415661 Щербак О. В. Техногенно спричинені зміни еколого-гідрогеологічних умов верхньоміоценового водоносного комплексу на території Херсонської області : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 21.06.01 / Щербак Олеся Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
52. ВС59102 "Гранитоиды: условия формирования и рудоносность", научная конференция(2013 ; Киев).Гранитоиды: условия формирования и рудоносность. Научная конференция, 27 мая - 1июня 2013 г., Киев : [тез. докл.] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко [и др.]. - Киев : ИГМР НАНУ, 2013. - 164 с.
53. ВА791291 Павлов Г. Г. Петрографія : підруч. для студентів геол. спец. ВНЗ / Г. Г. Павлов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 527 с. : рис., табл.
54. ВА791370 Приседько В. Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.- метод. посіб. / В. Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 118 с. : рис., табл.
55. ВА791413 Шакірзанова Ж. Р. Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія / Ж. Р. Шакірзанова ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Плутон, 2015. - 251 с. : рис., табл.
56. ІВ220063 Goychayli S. Problems of geography and geographical ecology : (theoretical and methodological aspects) / Shovgi Goychayli ; Baku state univ. ; [Intern. council for sci. development ; Intern. acad. of science. Azerb. sect.]. - Bourgas : Science without borders, 2009. - 286 p. : fig.


Біологічні науки
57. РА415422 Гавриляк В. В. Біохімічні та видові особливості структури волоса за норми і патології : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Гавриляк Вікторія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. - Львів, 2015. - 34 с. : рис., табл.
58. РА415551 Пентелейчук Н. П. Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.01 / Пентелейчук Наталія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 2015. - 20 с.
59. РА415556 Ушенко Ю. О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 39 с. : табл., рис.
60. Р128244 Балашов Л. С. Вплив факторів середовища на рослини та фітоценози боліт : метод. вказівки до практ. заняття (з дисципліни "Фітоценологія" для студентів напрямку 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / [Балашов Л. С.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Природн. ф-т. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2015. - 39 с. : рис., табл.
61. ВА791343 Левашов М. И. Биоэлектрические свойства костной ткани : [монография] / М. И. Левашов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии им. А. А. Богомольца. - Киев : Информ.-аналит. агентство, 2015. - 276, [1] с. : рис., табл.
62. ІВ219998 Lombardi J. A. Celastraceae (Hippocrateoideae e Salacioideae) / Julio Antonio Lombardi. - Bronx, NY : The New York Botanical garden press, 2014. - 227 p. : fig., phot. - (Flora neotropica : monograph ; 114)


Енергетика. Радіоелектроніка
63. РА415158 Бєлоха Г. С. Розробка та дослідження джерел живлення з релейним керуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бєлоха Галина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
64. РА415512 Бобров О. В. Оптимізація режиму роботи електромеханічної системи виробництва та розподілу стислого повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобров Олексій Володимирович ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : рис.
65. РА415572 Гончарова Н. О. Удосконалення малоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна, що працює на продуктах плазмохімічної переробки вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Гончарова Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2015. - 19 с. : рис.
66. РА415425 Дьяченко О. С. Розвиток енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дьяченко Олександр Сергійович ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 21 с.
67. РА415654 Жебка В. В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 18 с. : рис., табл.
68. РА415607 Золотухін О. В. Методи класифікації політематичних текстових документів із застосуванням нейро-фаззі технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Золотухін Олег Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
69. РА415653 Ковальчук А. І. Електромеханічна система автономної безконтактної контрроторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ковальчук Андрій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
70. РА415393 Костюков І. О. Метод контролю ефективної магнітної проникності феромагнітного спірального дроту броні силових кабелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Костюков Іван Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 19 с. : рис.
71. РА415125 Моргунов В. В. Удосконалення технології електронно-променевого очищення димових газів ТЕС від NOx, SO2 на основі результатів чисельного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Моргунов Володимир Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2015. - 24 с. : рис., табл.
72. РА415415 Нікулін А. Г. Експериментальне дослідження особливостей кипіння нанофлюїдів у вільному об'ємі (Експеримент, моделювання) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікулін Артем Геннадійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
73. РА415520 Полікаровських О. І. Розвиток теорії і техніки фазових перетворень у цифрових обчислювальних синтезаторах частот : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Полікаровських Олексій Ілліч ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 40 с. : рис.
74. РА415398 Потапенко Г. В. Шпінелі складу Li[LixMn2-x]O4 та LiNi0.5Mn1.5O4, отримані з цитратних прекурсорів, як електродні матеріали для літій-йонних акумуляторів високої потужності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Потапенко Ганна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
75. РА415563 Савицька Л. А. Методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савицька Людмила Анатоліївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 23 с. : рис.
76. РА415397 Сенюта В. С. Формування мод із просторово-неоднорідною поляризацією у хвилевідних резонаторах терагерцевого діапазону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сенюта Владислав Станіславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
77. РА415530 Стеценко А. А. Удосконалення ультразвукового методу і засобів вимірювання витрати текучого середовища у закритих каналах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Стеценко Андрій Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". - Харків, 2015. - 23 с. : рис.
78. РА415522 Юніс М. Я. Способи аналізу ефективності функціонування та трафіку багатопоточних мережевих мультипроцесорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Моатаз Юніс Яхья ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Красноармійськ, 2015. - 22 с. : рис.
79. ВА791394 "Електроніка - 2015", міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених(8 ; 2015 ; Київ).VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "Електроніка-2015" : зб. ст. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : [б. в.], 2015. - 274 с. : рис., табл.
80. СТ7551/1 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Ч. 1: ДСТУ EN 50470-1:2010. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності А, В і С) (EN 50470-1:2006, IDT). - 2015. - VII, 43 с. : рис., табл.
81. ВА791290 Кустовська А. Д. Альтернативні палива : підруч. для студентів ВНЗ / А. Д. Кустовська, С. В. Іванов, Є. О. Бережний ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 623 с. : рис., табл. - (Сучасний університетський підручник)
82. ВА791378 Методи кластерних обчислень : монографія / С. Д. Погорілий [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С. Д. Погорілого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 415 с. : рис., табл.
83. Р128186 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Релейная защита" для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.05070106 "Системы управления производством и распределением электроэнергии" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. В. Н. Баженов]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 48 с. : рис., табл.
84. Р128184 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом "Комп'ютерна інженерія" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Ф. А. Домнін, М. В. Мезенцев]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 28 с. : рис., табл.
85. Р128185 Методичні вказівки до дипломного проектування "Розрахунки елементів парогенераторів промислових підприємств на міцність" для студентів спеціальності 7.090510 "Теплоенергетика" усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. О. Шевелев, В. Г. Павлова]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 18 с. : рис., табл.
86. Р128190 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Експериментальне визначення теплових втрат через ізоляцію трубопроводу та коефіцієнта теплопровідності ізоляційного матеріалу" за курсами "Тепломасообмін", "Облік та вимірювання", "Теоретичні основи теплотехніки" та "Енергетичні установки ТЕС" для студентів енергетичних, машинобудівних та механіко-технологічних спеціальностей всіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. : О. Р. Пересьолков, О. П. Гордієнко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 16 с. : рис., табл.
87. СТ7549 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м-К) до 20 Вт/(м-К) за температури від 90 К до 1100 К (ГОСТ 8.140-2009, ІDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, III, 3 с. - (Національний стандарт України)
88. СТ7533 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Методика повірки (ГОСТ 8.461-2009, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, III, 23 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
89. Р128193 Расчёт меридионального потока в рабочем колесе радиально-осевой гидротурбины и проектирование лопасти с помощью конформного отображения : учеб.-метод. пособие по курсам "Проектирование лопастных гидромашин", "Гидравлические турбины и насос-турбины" для студентов специальностей: 7.05050205 "Гидравлические машины и гидропневмоавтоматика", 7.05060201 "Гидроэнергетика" / А. А. Быков [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 38 с. : рис., табл.
90. Р128187 Релейний захист електроустановок вузла навантаження : метод. вказівки до виконання курс. проекту з дисципліни "Релейний захист" для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 7.05070106 "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. М. Баженов, М. М. Одегов]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 47 с. : рис.
91. СО33638 Темник В. Г. Теплотехнические таблицы (малые значения критерия Фурье) / Темник В. Г., Темник А. В., Флейтман Д. В. - Киев : Медицина Украины, 2015. - 139 с. : табл.
92. В354402/3 Теплотехнологические установки, системы, оборудование. Ч. 3/ [Б. А. Левченко и др.]. - 2015. - 727 с. : рис., табл.
93. ІВ220054 Alguliyev R. Information society: interesting chronological facts / Rasim Alguliyev, Parvana Salmanova ; Azerb. nat. acad. of sciences, Inst. of information technology. - Baku : Information technologies publ. house, 2014. - 152 p. : ill.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка