Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/5
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
94. РА415402 Бойко О. О. Створення замкнутих контурів вторинних енергетичних ресурсів у харчових технологіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бойко Олексій Олегович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
95. РА415330 Голофєєва М. О. Удосконалення методів та засобів вимірювань дисипативних властивостей неметалевих гетерогенних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Голофєєва Марина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 18 с. : рис.
96. РА415634 Сливка І. М. Біотехнологія створення бактеріального препарату для виробництва бринзи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Сливка Ірина Миколаївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
97. СТ7553 Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови. - Київ : Мінрегіон України, 2015. - III, 45 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
98. СТ7542 Нафтопродукти. Метод визначення стабільності щодо окиснення середних нафтових дистилятів (ISO 12205:1995, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 9 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
99. СТ7543 Паливо автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного палива. Система потокового контролювання якості палива (СПКЯП) (EN 14274:2003, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 19 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
100. СТ7541 Система позначення скляних колб для ламп (IEC/TR 60887:2010, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2015. - IV, 6 с. : рис. - (Національний стандарт України)
101. СО33555 Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). - Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2013. - VI, 638 с. : рис., табл. - (ST/SG/AC.10/30/Rev.5)
102. Р128149 Технологія продуктів харчування функціонального призначення : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. 7.14010101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. і заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Ощипок І. М., Петришин Н. З., Філь М. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39 с. : рис., табл.
103. ІВ220072 Сẩm nang nội trợ 300 món ăn ngon đặc sắc / [Huyền Linh (biên soạn)]. - Hà Nội : Hống đức, 2012. - 297 tr.


Соціологія. Демографія
104. РА415589 Кононова Я. В. Концепція Бруно Латура у перспективі парадигмальної зміни основ соціологічної теорії : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Кононова Яна Вячеславівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
105. РА415333 Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Корнієнко Тетяна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 с.
106. РА415395 Криницька І. П. Сімейне насильство над дітьми як соціальний феномен сучасного українського суспільства : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Криницька Ірина Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
107. РА415590 Петренко Л. О. Залежність та насильство у гендерних відносинах: соціальні технології виявлення та подолання : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Петренко Лілія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
108. РА415611 Смірнова О. М. Психологічні умови забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Смірнова Ольга Михайлівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20, [1] с. : табл.
109. РА415396 Химович О. С. Роль трудової міграції у формуванні етнічних та національних стереотипів сучасних заробітчан : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Химович Оксана Степанівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 19 с.
110. ВА791351 Дубич К. В. Вступ до соціальної допомоги : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Слово, 2015. - 216, [1] с.
111. В354805/2 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Т. 2: Соціально-демографічний потенціал / [відп. ред. У. Я. Садова]. - 2013. - 454 с. : рис., табл.
112. ВА791350 Карпенко О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. - Київ : Слово, 2015. - 402, [1] с. : рис., табл.
113. ВА791357 Пальян З. О. Демографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. О. Пальян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 222 с. : рис., табл.
114. ВА791385 Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. - Київ : Слово, 2015. - 323, [1] с. : рис., табл.
115. ІС14851 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence / World Health Organization, London school of hygiene & tropical medicine, South African med. research council. - Geneva : WHO, 2013. - VI, 50 p. : fig., tab.
116. ІС14852 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical and policy guidelines / World Health Organization. - Geneva : WHO, 2013. - VIII, 56 p. : fig., tab.


Історія. Історичні науки
117. РА415223 Білущак Т. М. Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини XIV - XVIII ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Білущак Тетяна Миколаївна ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
118. РА415418 Вялова Ю. В. Суспільно-політична, наукова та публіцистична діяльність Леона Василевського (1870-1936 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вялова Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 20 с.
119. РА415149 Годунова Л. В. Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII - початок XX ст.): історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Годунова Лариса Василівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 с.
120. РА415619 Ковтун І. О. Рекрутська повинність в Наддніпрянській Україні (1795 - 1874 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковтун Ігор Олександрович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 18 с.
121. РА415515 Компанієнко О. В. Освіта працюючої молоді як соціокультурне явище доби "відлиги" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Компанієнко Олег Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
122. РА415620 Криськов А. А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України ХVІІІ - початку ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Криськов Андрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 40 с.
123. РА415485 Купин Л. Я. Імміграційна політика Франції (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купин Леся Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
124. РА415224 Курзенкова А. О. Скандинавські руни як історичне джерело : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Курзенкова Алла Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
125. РА415324 Русін Р. М. Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30 рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Русін Роман Михайлович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2015. - 20 с.
126. РА415255 Акопян К. А. Роль Карсской области в освободительной борьбе западных армян (1880-1908 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Акопян Карапет Александрович. - Ереван, 2015. - 28 с.
127. Р128177 Видатний літописець Поділля. До 150- річчя з дня народження Ю. Й. Сіцінського : біобібліогр. покажч. / Упр. культури, курортів і туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; [уклад. Борейко В. М.]. - Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2009. - 43 с. : портр.
128. Р128150 Загарбницькі війни Московщини, 1147-2014 / упоряд. Євген Козак. - Львів : [б. в.], 2014. - 31, [2] с. : іл.
129. Р128178 Засвіти свічку : [панахида по жертвах Голодомору в Україні] / [втілення В. Вовкун ; фот.: С. Марченко, А. Медзик]. - [Київ] : [б. в.], [2003]. - [22] с. : фот.
130. ВА791349 Згурський Л. Й. Феномен Кременицького : докум.-публіцист. нариси / Леонід Згурський. - Житомир : Полісся, 2014. - 461, [48] с. : фот.
131. Р128174 І. Ф. Черніков. Опубліковані праці: автор, редактор, рецензент, про нього / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - Київ : Педагогічна думка, 2015. - 31 с.
132. ВА788390 Калчев К. К. Българската етническа общност в Бесарабия (XIX-XX в.) : възникване, развитие, принос в общонационалните процеси / Калчо Костов Калчев. - Велико Търново : Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2009. - 262 с.
133. ВА791363 Козюра І.В. Незабутні (Григорій Сковорода, Євген Гребінка, Тарас Шевченко) / Ігор Козюра, Валерій Козюра. - Лубни : Інтер Парк, 2014. - 51 с. - (Бібліотека обласного рекламно-інформаційного видання "Вісник")
134. ВА791383 Лень В. В. Державні ордени, медалі СРСР та України: історико-правове дослідження : монографія / В. В. Лень ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 303 с. : іл., табл.
135. СО33637 Ликвидация имущества волынских немцев в 1915-1916 гг. Именные списки : [сб. док.] / [сост. и авт. вступ. ст. М. П. Костюк]. - Луцьк : Твердиня, 2014. - 631 с.
136. С11494/1 Март, Владимир Иванович Имена эпохи нашей. Т. 1: Украина. - 2012. - 267 с. : фот.
137. Р128220 Мій друг - Дніпропетровськ : зошит-посіб. для учнів 4-го кл. / [уклад.: Л. Г. Шевцова, Я. Ф. Єліна, І. І. Ярко]. - Дніпропетровськ : Домінанта прінт, 2015. - 32 с. : іл., фото. - (Пізнай свій край. 4 клас)
138. Р128226 "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку", міжнародна наукова конференція до Дня слов'янської писемності та культури(2015 ; Київ).Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку. Міжнародна наукова конференція до Дня слов'янської писемності та культури, 21 травня 2015 року / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 41 с.
139. Р128151 Рабів до раю не пускають / [ідея - Євген Козак]. - Львів : [б. в.], 2011. - 35, [1] с. : іл. - (Серія "Честь і чин")
140. Р128221 Чудове місто на Дніпрі : зошит-посіб. для учнів 3-го кл. / [уклад.: Л. Г. Шевцова, Я. Ф. Єліна, І. І. Ярко]. - Дніпропетровськ : Домінанта прінт, 2015. - 35, [1] с. : іл., фото. - (Пізнай свій край. 3 клас)
141. ВС59103 Шива О. В. Великосербулівка (сторінки минулого) / Олександр Шива. - Миколаїв : Шамрай П. М. [вид.], 2015. - 255 с. : іл.
142. ІВ220055 " I came, I saw... I misappropriated" : about the Armenian tradition of misappropriation of Azerbaijan cultural traditions. - Baku : Copyright agency of the Republic of Azerbaijan, 2010. - 63 p.
143. В277446/1 Azərbaycanlilarin soyqirimi. C. 1. - 2012. - 444 səh. : fot.
144. В277446/2 Azərbaycanlilarin soyqirimi. C. 2. - 2012. - 422 səh. : fot.
145. ІВ220076 Chiến thắng biên giới tây-nam Việt Nam và dấu ấn quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia. - Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2014. - 422 tr.
146. ІВ220077 Huyến thoại Truông Bốn - bản hùng ca thế kỷ XX / [biên soạn: Nguyễn Đức Cu'ờng, Phạm Lan Hu'o'ng, Anh Minh]. - Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2013. - 496 tr. : hình.
147. ІВ220066 Isgәndәrli A. Azәrbaycan hәqiqәtlәri: 1917-1920 / Anar Isgәndәrli. - Baki : Elm və təhsil, 2013. - 209 səh.
148. ІВ219996 Jews, Ukrainians, and the Euromaidan / ed. Lubomyr Y. Luciuk ; with a forew. by Serhiy Kvit ; with an afterw. by Paul Robert Magocsi. - Toronto : University of Toronto ; Kashtan press, [2014]. - XXII, 258 p. : phot.
149. В277447/1 Müasir Azәrbaycan. C. 1/ buraxilişa məsul: Bəxtiyar Sadiqov. - 2011. - 528 səh.
150. В277447/2 Müasir Azәrbaycan. C. 2/ buraxilişa məsul: Bəxtiyar Sadiqov. - 2011. - 528 səh.
151. ІС14873 Qobustan - minilliklәrin kitabi / şef-red.: Andrey Vasilyev ; fot.: Sergey Kivrin [et al.]. - Dubai : IRS publ. house, 2014. - 175 səh. : fot. - (IRS Heritage)
152. ІС14872 Quliyev A. A. Muradxan dәfínәsí / A. A. Quliyev, Q. C. Cәbiyev , F. S. Xәlilli. - Baki : Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Elmin Inkişafi Fondu, 2012. - 455 səh.
153. ІС14871 Qәdim qalanin yuxulari / baş red.: Musa Mərcanli ; baş. fot.: Sergey Kivrin ; mətn: Roman Qudyakov [et al.]. - Dubai : IRS publ. house, 2013. - 173 səh. : fot. - (IRS Heritage)
154. В277449/2 Süleymanov, Mehman Gülüstan müqavilәsi. Hissə 2. - 2014. - 605 səh. : şək.
155. В277449/1 Süleymanov, Mehman Gülüstan müqavílәsí. Hissə 1. - 2014. - 622 səh. : şək.


Економіка. Економічні науки
156. РА415539 Авдан О. Г. Брендинг в діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Авдан Оксана Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
157. РА415226 Антонів О. М. Організаційно-економічний розвиток суб'єктів виставково-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антонів Олександра Миронівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
158. РА415432 Біда М. Б. Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Біда Маріанна Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
159. РА415550 Білорусець Л. М. Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Білорусець Леся Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
160. РА415536 Больботенко І. В. Організація системи економічної безпеки суб'єктів аудиторської діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Больботенко Інна Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
161. РА415610 Боровик О. Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Боровик Оксана Несторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20, [1] с. : рис.
162. РА415215 Бородач Ю. В. Підвищення ефективності управління матеріальними потоками на підприємствах складального виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бородач Юлія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 20 с.
163. РА415646 Бортнюк Т. Ю. Інноваційно-інвестиційні механізми підвищення енергоефективності національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бортнюк Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис., табл.
164. РА415537 Босовська М. В. Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Босовська Мирослава Веліксівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 44 с. : рис., табл.
165. РА415591 Буркова Л. А. Оцінка економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступеня кризи їх фінансового стану (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Буркова Людмила Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2015. - 20 с. : рис.
166. РА415649 Бусел Р. В. Організаційно-економічні засади орендного водокористування в умовах ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бусел Роза Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
167. РА415616 Ващилін С. В. Теоретико-методичне забезпечення ціноутворення на коксохімічну продукцію : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ващилін Станіслав Вікторович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
168. РА415206 Воловоденко Л. В. Моделювання взаємодії енергетичного та аграрного секторів на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Воловоденко Леся Василівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : табл., рис.
169. РА415207 Волощук Р. Є. Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волощук Руслан Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
170. РА415131 Ворона В. О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ворона Вікторія Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 20 с.
171. РА415385 Гарбар Ж. В. Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Гарбар Жанна Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 35 с.
172. РА415540 Гербич Л. А. Управління портфелем іпотечних кредитів банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гербич Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
173. РА415541 Григоренко Т. М. Управління розвитком франчайзингових роздрібних торговельних мереж : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Григоренко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 24 с.
174. РА415132 Грицаєнко М. І. Розвиток та ефективність інноваційної діяльності в аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Грицаєнко Микола Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
175. РА415493 Дармограй О. В. Формувння та перспективи розвитку ринку продовольства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дармограй Ольга Вікторівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
176. РА415567 Демків І. О. Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Демків Ірина Олегівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
177. РА415535 Дубовик Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дубовик Тетяна Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 40 с. : табл.
178. РА415546 Есманов О. М. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення фінансової безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Есманов Олексій Миколайович ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 22 с. : рис.
179. РА415516 Жигірь А. А. Економічне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Жигірь Анатолій Анатолійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2015. - 35 с. : рис.
180. РА415419 Йохна М. А. Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Йохна Микола Антонович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 40 с. : рис.
181. РА415621 Калугіна Н. А. Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Калугіна Наталія Анатоліївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
182. РА415376 Капелюшна Т. В. Механізм управління сталим розвитком промислових підприємств та підприємств сфери послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
183. РА415205 Квик М. Я. Математичні методи і моделі підтримки прийняття рішень в управлінні малими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Квик Маріанна Ярославівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : табл., рис.
184. РА415307 Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кирик Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
185. РА415218 Комар М. І. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Комар Мар'яна Ігорівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
186. РА415312 Котетунов В. Ю. Методи і моделі конвеєрного управління проектами в будівельних холдингах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Котетунов Віктор Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
187. РА415480 Кощук Т. В. Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кощук Тетяна Василівна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ, 2015. - 21 с.
188. РА415555 Кроленко О. Є. Теоретико-методичні аспекти формування фінансової стратегії розвитку газотранспортної системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кроленко Ольга Євгенівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
189. РА415300 Кузнєцов А. М. Фінансове управління розвитком банку на основі застосування інструментів мотивації персоналу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кузнєцов Андрій Миколайович ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
190. РА415533 Лазебна І. В. Державне регулювання ринку споживчих товарів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лазебна Ірина Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 24 с.
191. РА415622 Майорова Л. В. Розвиток державного управління соціально-економічними процесами у регіоні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Майорова Людмила Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
192. РА415304 Мельник І. Л. Механізм формування інноваційного туристичного продукту круїзних судноплавних компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мельник Ірина Леонідівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
193. РА415124 Михайлов О. О. Формування системи управління кадровим потенціалом торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Михайлов Олександр Олександрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
194. РА415154 Мініна Є. О. Стратегічне управління затратами промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мініна Євгенія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 21 с. : рис., табл.
195. РА415146 Оласюк Г. П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Оласюк Ганна Петрівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2015. - 24 с. : табл.
196. РА415476 Опаленко А. М. Моделювання системи ризик-менеджменту виробничого підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Опаленко Алла Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис.
197. РА415593 Осадчук О. П. Формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Осадчук Оксана Павлівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 21 с.
198. РА415303 Пічка А. М. Управління бюджетуванням суднобудівних-судноремонтних підприємств водного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пічка Артем Миколайович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
199. РА415614 Полторацька О. В. Механізм управління ресурсозбереженням на металургійному підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Полторацька Оксана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 20, [1] с. : рис.
200. РА415577 Поляков М. Й. Фінансування інвестицій у розвиток сфери зв'язку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Поляков Михайло Йосипович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
201. РА415548 Руда Л. П. Сільські території у моделі розвитку аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Руда Лілія Петрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с. : табл.
202. РА415642 Саєд С. М. А. Міжнародне торговельно-економічне співробітництво України з країнами Близького Сходу в глобальних умовах розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Саєд Суфіан Мохаммад Анкаві ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 21 с. : рис., табл.
203. РА415665 Свідер О. П. Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Свідер Олександр Полікарпович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
204. РА415573 Северина С. В. Оцінка ефективності діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Северина Світлана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2015. - 20 с. : табл.
205. РА415408 Семів Г. О. Формування конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Семів Галина Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с.
206. РА415651 Серажим Ю. В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
207. РА415140 Сергєєва О. С. Управління грошовими потоками банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сергєєва Олена Степанівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
208. РА415538 Ситник Г. В. Фінансове планування на підприємствах торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ситник Ганна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 43 с. : табл., рис.
209. РА415222 Скок Є. М. Міжбанківський кредитний ринок України в умовах переходу до таргетування інфляції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Скок Євгеній Миколайович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
210. РА415436 Слободян Н. О. Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Слободян Наталія Олександрівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 22 с. : рис.
211. РА415679 Солярчук Н. Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Солярчук Наталія Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
212. РА415318 Софійчук К. К. Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Софійчук Катерина Костянтинівна ; Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
213. РА415547 Танасієнко Н. П. Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Танасієнко Наталія Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис.
214. РА415509 Татарченко О. М. Забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Татарченко Олена Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 20 с. : рис.
215. РА415677 Тригоб'юк С. С. Система стратегічного планування діяльності малих і середніх приладобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тригоб'юк Сергій Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : табл.
216. РА415504 Уварова І. С. Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних спрямувань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Уварова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
217. РА415228 Філатов А. С. Формування крос-функціональної команди для управління соціальними проектами в швидкозростаючій організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Філатов Антон Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 24 с. : табл.
218. РА415498 Фурманець К. Л. Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фурманець Катерина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
219. РА415680 Чудаєва І. Б. Механізм реалізації державної політики в сфері розвитку науково-технічних формувань : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Чудаєва Ія Борисівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 40 с. : рис., табл.
220. РА415526 Шамов О. В. Методи портфельного управління проектно-орієнтованими судноремонтними організаціями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Шамов Олексій Володимирович ; Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса, 2015. - 18 с. : рис.
221. РА415580 Яворська Н. П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яворська Надія Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис.
222. РА415497 Якимчук Т. В. Управління інвестиційною стратегією на підприємствах молочної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Якимчук Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
223. РА415245 Адян Л. М. Проблемы применения платежных карт в платежно-расчетной системе РА : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Адян Лусине Михаиловна. - Ереван, 2015. - 29 с. : ил.
224. РА415243 Асатрян А. А. Проблемы регулирования и контроля пенсионной системы РА : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Асатрян Арагац Араевич. - Ереван, 2015. - 28 с.
225. РА415258 Гамбарян С. Г. Пути улучшения налогового администрирования в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Гамбарян Сурен Грантович. - Ереван, 2015. - 22 с. : ил.
226. РА415237 Маргарян А. В. Проблемы развития системы управления ресурсами окружающей среды в Республике Армения (на примере земельных ресурсов) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Маргарян Анна Владиковна. - Ереван, 2014. - 28 с. : ил.
227. РА415244 Маркарян А. Г. Предпринимательская способность и риски (теория и методология) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Маркарян Асмик Гарниковна. - Ереван, 2015. - 30 с. : ил.
228. РА415229 Минасян А. Г. Конкурентные преимущества регионов РА и маркетинговые проблемы экономического развития : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Минасян Армине Гагиковна. - Ереван, 2014. - 26 с.
229. РА415254 Мовсисян Э. А. Проблемы поднятия эффективности управления коммерческих организаций строительной отрасли (по материалам РА) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Мовсисян Эмма Александровна. - Ереван, 2015. - 22 с. : ил.
230. РА415259 Нерсисян Г. А. Проблемы управления экономической конкуренции в банковской системе РА : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Нерсисян Геворг Арменович. - Ереван, 2015. - 22 с. : ил.
231. РА415257 Парсаданян Т. С. Приоритеты реформирования налогового администрирования на современном этапе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Татевик Смбатовна Парсаданян. - Ереван, 2015. - 22 с. : ил.
232. РА415256 Погосян М. Р. Социально-экономические проблемы развития физической культуры и спорта в контексте теории человеческого капитала : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Погосян Маргарита Ремиковна. - Ереван, 2015. - 22 с.
233. РА415260 Резаи Э. Статистический анализ влияния интеллектуального капитала на финансовое положение компаний, зарегистрированных на Тегеранской фондовой бирже : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Эмад Резаи. - Ереван, 2015. - 22 с. : ил.
234. ВА791395 Бізнес-планування в аграрних формуваннях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. Є. Мазнєв та ін.] ; за ред. проф. Г. Є. Мазнєва ; Одес. держ. аграр. ун-т. - Одеса : ЛЕРАДРУК, 2014. - 218 с. : рис., табл.
235. Р128200 Бізнес-планування : метод. вказівки та завдання контрол. роботи для студентів галузі 0305 "Економіка та підприємництво", напрямів підгот. 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", спец. 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Васильців Т. Г., Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл.
236. ВА791376 Босак А. О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства : монографія / А. О. Босак, О. І. Тревого ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Міські інформ. системи, 2015. - 325 с. : рис., табл.
237. ВА791354 Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання в сільському господарстві : навч. посіб. / Васильєва Н. К. ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2015. - 154 с. : рис.
238. ВА791410 Внутрішній аудит : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Сметанко [та ін.] ; Крим. екон. ін-т., ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Сімферополь : Куртбедінова Д. А., 2014. - 499 с. : рис., табл.
239. ВС59104 Дергачова В. В. Інноваційна політика : навч. посіб. / В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Кондор, 2014. - 420 с. : табл., рис.
240. ВА791431 Екологічні проблеми в міжнародних економічних відносинах : комплекс. контрол. роботи для заміру залишк. знань студентів ден. форми навчання напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Федоришин Н. Ю.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 79 с.
241. Р128163 Екологічні проблеми в міжнародних економічних відносинах : тест. завдання для студентів ден. форми навчання напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Федоришин Н. Ю.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 47 с.
242. Р128164 Екологічні проблеми в міжнародних економічних відносинах : завдання та метод. рек. до семінар. занять і самост. роботи для студентів ден. форми навчання напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Федоришин Н. Ю.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : табл.
243. ВА791434 Економіка малого підприємства : тести, метод. вказівки та завдання для семінар., практ. занять та самост. роботи студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Міценко Н. Г., Іляш О. І., Васильців Т. Г.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 111 с. : табл.
244. ВА791415 Захарова О. В. Аналіз трудових показників : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Захарова ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2014. - 461 с. : рис., табл. - (Крок до успіху)
245. Р128162 Зовнішньоекономічна стратегія підприємств прикордонного регіону : метод. рек. до практ. і семінар. занять та самост. роботи для студентів спец. "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Яремко Л. А., Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27 с. : рис.
246. ВА791335 Зось-Кіор М. В. Удосконалення системи управління земельними ресурсами аграрних підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. В. Зось-Кіор. - Полтава : Сімон, 2015. - 333 с. : рис., табл.
247. Р128155 Інтернет в маркетингу : завдання та метод. вказівки до контрол. роботи з дисципліни для студентів спец. 8.03050701 і 7.03050701 "Маркетинг" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Бойчук І. В., Музика О. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл.
248. В354805/3 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Т. 3: Промисловий потенціал / [відп. ред. С. Л. Шульц]. - 2013. - 292 с. : рис., табл.
249. В354805/8 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Т. 8: Транскордонне співробітництво / [відп. ред. Мікула Н. А.]. - 2013. - 372 с. : рис., табл.
250. Р128195 Ковбатюк М. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Мікроекономіка" (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030509 "Облік і аудит", 6.070101 "Транспортні технології") / М. В. Ковбатюк ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Ф-т економіки трансп., Каф. екон. теорії. - Київ : КДАВТ, 2014. - 34 с.
251. Р128201 Комерційний ризик та методи його вимірювання : метод. вказівки та завдання для виконання контрол. роботи спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Сулим М. В., Пенцак О. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 35 с.
252. ВА791304 Конкуренція в міжнародному бізнесі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Грущинська [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 218 с. : рис., табл.
253. РА415488 Кошельник В. М. Розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації відносин власності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кошельник Вікторія Миколаївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : [б. в.], 2015. - 20 с.
254. ВА791353 Кучерявий О.Г. Кар'єрне зростання: особистісний вимір : монографія / О. Г. Кучерявий. - Київ : Слово, 2015. - 222, [1] с.
255. Р128194 Майкова Е. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Регіональна економіка" (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент") / Е. В. Майкова ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Ф-т економіки трансп., Каф. екон. теорії. - Київ : КДАВТ, 2013. - 28 с.
256. ВА791419 "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", міжнародна науково-практична конференція(9 ; 2015 ; Умань).Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин" / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 187 с. : рис., табл.
257. ВА791417 "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична Інтернет-конференція(6 ; 2015 ; Харків).Матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", 8-10 квітня 2015 року / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2015. - 354 с. : рис., табл.
258. ВА791401 Международная экономика : учеб. пособие / Нац. трансп. ун-т, Каф. "Экономика" ; [сост.: Полонский В. Г., Чамара И. М., Тарануха Е. Н.]. - Киев : НТУ, 2014. - 195 с.
259. Р128198 Менеджмент готельно-ресторанного господарства : завдання і метод. вказівки до виконання контрол. робіт для студентів ФЗО галузі знань 1401 "Сфера обслуговування", напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Скрипко Т. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 15 с.
260. ВА791416 Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14-15 трав. 2015 р. ) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 285, [1] с. : рис., табл.
261. Р128196 Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму підготовки "Менеджмент" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. : В. О. Козловський, О. Й. Лесько]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 48 с. : рис., табл.
262. Р128202 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бюджетна система України" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. : В. В. Зянько, О. Л. Рудьковська, В. В. Зянько]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 22 с.
263. Р128197 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління програмами та портфелями організацій" : для студентів ден. та заоч. форми навчання зі спец. "Управління проектами" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. : І. В. Кононенко, О. В. Лобач]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 42 с. : рис., табл.
264. Р128157 Методичні вказівки та вимоги щодо підготовки курсових робіт з дисциплін "Економіка підприємства" та "Економіка і планування в підприємствах галузі" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Міценко Н. Г., Васильців Т. Г., Заярна Н. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39 с.
265. Р128152 Міжнародні митні регулятори : метод. рек. до практ. і семінар. занять та самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Яремко Л. А., Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с.
266. ВА791426 Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : тест. завдання з дисципліни для студентів спец. 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Редченко К. І., Воронко Р. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 155 с.
267. Р128243 Міжнародні стандарти фінансової звітності : метод. рек. до практ. занять та виконання домаш. завдання для студентів спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: В. В. Матвєєв, З. В. Мокринська]. - Київ : НАУ, 2015. - 43 с.
268. ВА791399 Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень : для інозем. студентів з підгот. освіт.-кваліфікац. рівнів бакалаврів 6.070101 за напрямом підгот."Транспортні технології (автомобільний транспорт)", спеціалістів 7.070101102 і магістрантів 8.070101102 спец "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)" для спеціалізацій "Організація міжнародних перевезень", "Організація митного контролю на транспорті" / [Кунда Н. Т. та ін. ; заг. ред. Г. С. Прокудіна] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 171 с.
269. Р128161 Облік у зарубіжних країнах : метод. вказівки і завдання до контрол. робіт для студентів заоч. форми навчання напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Воронко Р. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39 с. : табл.
270. Р128153 Основи наукових досліджень : метод. рек. до семінар. і практ. занять та самост. роботи з курсу для студентів напряму підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : рис., табл.
271. ВА791359 Поліщук Л.С. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України : навч. посіб. / Л. С. Поліщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 271 с. : рис., табл.
272. Р128154 Програма виробничої товарознавчо-торговельної практики для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної та заочної форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Доманцевич Н. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39, [1] с. : табл.
273. Р128199 Програма педагогічної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Скрипко Т. О., Новицька-Колодіна А. О., Миронов Ю. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с.
274. Р128160 Програма педагогічної практики магістра для студентів галузі знань 0302 "Міжнародні відносини" спеціальності 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Боднар І. Р. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с.
275. Р128156 Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Міценко Н. Г., Іляш О. І., Заярна Н. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 35 с.
276. ВА791336 Сторонянська І. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад : монографія / Ірина Сторонянська, Андрій Пелехатий ; Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАНУ, 2014. - 190 с. : рис., табл. - (Проблеми регіонального розвитку)
277. ВА791389 Страхування та страхові послуги у господарській діяльності : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / В. І. Антонік [та ін.]. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 711, [1] с. - (Бібліотека менеджера-економіста)
278. ВА791372 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств", всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених(2015 ; Львів).Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств", Львів, 20 березня 2015 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 147 с. : рис., табл.
279. Р128165 Теоретичний семінар: актуальні проблеми наукових досліджень з МЕВ : завдання та метод. рек. до семінар. занять і самост. роботи для студентів ден. форми навчання спец. 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Федоришин Н. Ю.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : рис., табл.
280. ВА791429 Управління венчурним бізнесом : конспект лекцій для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спец. 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" та галузі знань 1801 "Специфічні категорії" спец. 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Гук О. В., Григорська Н. М. ; відп. ред. Ж. М. Жигалкевич]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2013. - 129 с. : рис.
281. Р128159 Управління витратами : метод. завдання та вказівки до виконання контрол. роботи для студентів напряму підгот. "Економіка підприємства" заоч. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Дуляба Н. І., Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23, [1] с. : табл.
282. ВА791297 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою магістра зі спец. "Міжнародна економіка" / [О. М. Ложачевська та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 398 с. : рис., табл.
283. ВА791428 Управління персоналом : завдання та метод. вказівки до семінар. та практ. занять, тести, завдання для контрол. роботи, завдання для самост. роботи студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Новицька-Колодіна А. О., Фединець Н. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 135 с. : табл.
284. Р128236 Управління ризиками : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: М. О. Кравченко, К. О. Бояринова]. - Київ : Кондор, 2014. - 35 с.
285. ВА791427 Фінансовий облік : завдання і метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи, тест. завдання, завдання для поточ. модул. контролю знань студентів напрямів підгот. 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент", 6.030502 "Економічна кібернетика" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Бачинський В. І., Гайдук І. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 163, [1] с. : табл.
286. ВА791438 Фінансові механізми сталого розвитку економіки: теоретичний та практичний аспекти : матеріали Всеукр. заоч. конф. викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених, 23-24 квіт. 2015 р. / Нац. металург. акад. України ; [редкол.: Ковальчук К. Ф., Сокиринська І. Г., Мушникова С. А. ; упоряд.: Мушникова С. А., Божанова О. В.]. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 251 с. : рис., табл.
287. Р128158 Ціни і ціноутворення : завдання для контрол. роботи студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування" та 0306 "Менеджмент і адміністрування" заоч. форми навчання / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Вірт М. Я., Юсипович О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31 с. : табл.
288. ВА791340 Чорна Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування та ризики продовольчої безпеки : монографія / Неля Петрівна Чорна. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 295 с. : рис., табл.
289. ІВ219995 Clark T. Der Filmpate : der Fall des Leo Kirch / Thomas Clark. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2002. - 287, [16] S. : Phot.
290. ІС14869 Competition issues in the economy of Mozambique / United Nations conf. on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 52 p.
291. ІВ220000 Impact of selected e-services on socioeconomic development in the Arab region / United Nations econ. and social commiss. for Western Asia. - New York : United Nations, 2013. - IX, 74 p. : fig., tab.
292. ІС14868 Investment policy review: Republic of Moldova / United Nations conf. on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - X, 84 p. : fig., tab.
293. ІВ220059 Simonia N. Globalization, structural crisis, and world leadership : myths and reality / Nodari Simonia, Anatoly Torkunov ; International affairs library. - Moscow : International affairs journal, 2013. - 80 p.
294. ІС14867 United Nations framework classification for fossil energy and mineral reserves and resources 2009 incorporating specifications for its applications / United Nations econ. commiss. for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - X, 57 p. : fig. - (ECE energy series, ISSN 1014-7225 ; № 42)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка