Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка3/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,86 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
261. РА424078 Ніколайчук Г. Г. Особливості взаємозв'язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 16 с.
262. РА423944 Пелішенко В. О. Клептократія в політичному процесі України: політико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Пелішенко Вадим Олексійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 19 с.
263. РА424077 Петренко К. М. Взаємодія громадських об'єднань та держави в Україні (інституційний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
264. РА423953 Польовий Т. Є. Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (1991-1996 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Польовий Тарас Євгенович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
265. РА423949 Сокур С. П. Лобістська діяльність в ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сокур Станіслав Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
266. РА424074 Ямельницький О. Я. Політична мобілізація як чинник активізації політичної участі в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ямельницький Олег Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 19 с.
268. ВА803580 Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 538, [1] с.
269. ІВ222726 Ikard D. H. Blinded by the whites: why race still matters in 21st-century America / David H. Ikard. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana univ. press, 2013. - 173 p. - (Blacks in the diaspora)


Держава і право. Юридичні науки
270. РА423909 Багрій О. І. Доктрина верховенства Конституції України (за матеріалами практики Конституційного Суду України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Багрій Олена Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 16 с.
271. РА423869 Багряк А. С. Конституційні засади права вето Президента України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Багряк Андрій Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 21 с.
272. РА424071 Баланюк Ю. С. Політико-правові механізми формування і збереження об'єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Баланюк Юліана Сергіївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
273. РА423908 Берназюк О. О. Конституційно-правовий статус допоміжних органів при вищих органах державної влади України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2016. - 20 с.
274. РА423857 Берназюк О. О. Конституційно-правовий статус допоміжних органів при вищих органах державної влади України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2016. - 20 с.
275. РА423916 Вікторчук М. В. Адміністративно-правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вікторчук Марія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 18 с.
276. РА423979 Гарбузов В. В. Адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гарбузов Володимир Володимирович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
277. РА423862 Гаркуша Є. О. Господарсько-правове забезпечення виробництва та торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гаркуша Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2016. - 20 с.
278. РА424217 Гнатюк А. Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гнатюк Андрій Юрійович ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2016. - 18 с.
279. РА423871 Дучал О. Ф. Правове регулювання обігу заставної в сфері господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Дучал Олег Федорович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2016. - 19 с.
280. РА423898 Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жукевич Ірина Петрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький , 2016. - 19 с.
281. РА423890 Іванець І. П. Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Іванець Іван Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
282. РА423854 Ідесіс І. В. Статути територіальних громад українських міст: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ідесіс Ірина Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 17 с.
283. РА423846 Ісаєва І. М. Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ісаєва Ірина Миколаївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с.
284. РА423872 Кашперська Т. Ц. Окреме провадження у справах про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кашперська Тамара Цезарівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
285. РА423902 Козаченко Ю. А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Козаченко Юлія Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
286. РА423967 Козловська Л. В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав у цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Козловська Людмила Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 36 с.
287. РА423897 Латиш К. В. Криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи розслідування вандалізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Латиш Катерина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
288. РА424150 Литвин О. В. Кримінально-процесуальне доказування у стадії судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Литвин Олександр Валерійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
289. РА423927 Лісова Д. О. Торговці цінними паперами як суб'єкти господарських правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Лісова Дар'я Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
290. РА423954 Мельничук М. О. Правове регулювання охорони здоров'я населення УСРР (1921-1929 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельничук Максим Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
291. РА423980 Михайлюк Я. Б. Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Михайлюк Яна Богданівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
292. РА423874 Муза О. В. Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Муза Олег Валентинович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 36 с.
293. РА423917 Надобко С. В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про банки і банківську діяльність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Надобко Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
294. РА423895 Новак О. М. Конституційно-правові засади формування органів місцевого самоврядування в країнах Європи: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Новак Олександр Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 18 с.
295. РА423845 Ноженко К. В. Принципи та суб'єкти охорони праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ноженко Каріна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
296. РА423896 Овчаренко О. М. Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Овчаренко Олена Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 40 с.
297. РА423877 Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огренчук Ганна Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
298. РА424010 Омелян С. Б. Принципи конституційного правосуддя: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Омелян Софія Богданівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 19 с.
299. РА424219 Острійчук О. П. Показання як процесуальне джерело доказів у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Острійчук Олег Павлович ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2016. - 18 с.
300. РА423974 Паракуда І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с.
301. РА424087 Переверза І. М. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Переверза Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
302. РА423952 Рябова К. О. Способи інвестування будівництва (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рябова Катерина Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
303. РА423982 Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Савченко Олександр Васильович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
304. РА423968 Ситнік О. М. Договір побутового підряду за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ситнік Олена Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
305. РА424062 Слепченко А. А. Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Слепченко Анжела Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
306. РА424008 Сливка О. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав осіб у митному контролі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сливка Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 13 с.
307. РА424139 Сліпченко О. І. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сліпченко Олена Ігорівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2016. - 20 с.
308. РА423870 Смук М. М. Народна законодавча ініціатива: конститутційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Смук Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 19 с.
309. РА424145 Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сорока Наталія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
310. РА423981 Струневич О. П. Адміністративно-правове забезпечення надання рекламних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Струневич Олександра Петрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
311. РА423821 Томін Е. Є. Процесуальні порушення у досудовому та судовому провадженнях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Томін Едуард Євгенович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 18 с.
312. РА424090 Турська В. О. Адміністративно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Турська Віта Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 19 с.
313. РА424089 Харитонов Р. Ф. Галузева юридична компаративістика: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Харитонов Роман Феліксович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
314. РА423855 Хромей В. В. Конституційне право людини на працю та гарантії його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Хромей Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 19 с.
315. РА424152 Чупрікова І. Л. Допустимість доказів у світлі нового Кримінального процесуального кодексу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чупрікова Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
316. РА423856 Шершун К. П. Конституційно-правове регулювання економічних відносин: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шершун Ксенія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 19 с.
317. РА424088 Шкарнега О. С. Провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкарнега Олена Святославівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 21 с.
318. РА424063 Щербина М. С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об'єктів нерухомості, які на ній розташовані : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Щербина Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
319. ВА803584 Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників : матеріали VII Всеукр. наук. конф. студентів і аспірантів, присвяч. 85-річчю з дня народж. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Грошевого (Харків, 24 трав. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Д. М. Говорун (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 302, [1] с.
320. СО34526 Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2015 р. / Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко. О. В. Чернецька]. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 179 с.
321. ВА796143 Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 245, [1] с.
322. ВА803797 Білаш О. В. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь : монографія / Олександр Білаш ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. - 209, [1] с.
323. ВА796144 Ващенко Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 286, [1] с.
324. СО34530 Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) : аналіт. звіт / [Т. Калмиков та ін.] ; USAID від америк. народу, Проект "Справедиве правосуддя", Ін-т приклад. гуманітар. дослідж. - Харків : Ін-т приклад. гуманітар. дослідж., 2016. - 64 с. : табл.
325. ВА803757 Гавриленко О. А. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ України напряму підгот. 6.030202 - "Міжнародне право" / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 346, [1] с.
326. ВА803581 Державний науково-дослідний інститут МВС України: завдання, дослідження, проблеми : довідник / М-во внутр. справ України ; [упоряд.: Проценко Т. О. та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука]. - Київ : ДНДІ МВС України, 2016. - 214 с. : фот.
327. СО34520 Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. / Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдержадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 185 с.
328. Р130750 Ємченко І. В. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : тест. завдання для студентів спец. "Товарознавство та експертиза в митній справі" ОКР спеціаліст та ОС магістр ден. та заоч. (дистанц.) форм навчання / [Ємченко І. В., Барна М. Ю.] ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 43 с.
329. Р130754 Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни "Державна служба" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. Г. Кабанець]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 26 с.
331. ВА803747 Здоровко С. Ф. Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 187 с.
332. ВС61128 Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції : практ. посіб. / [авт.-уклад.: Т. П. Мінка та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 181 с.
333. ВА803928 Коротюк О. В. Запити нотаріуса : зразки док. / О. В. Коротюк. - Київ : ОВК, 2016. - 57 с.
334. ВА803929 Коротюк О. В. Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій : зразки док. / О. В. Коротюк. - Київ : ОВК, 2016. - 95 с.
335. ВА796134 Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності : монографія / Ю. І. Матат ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 174, [1] с.
336. ВА803775 "Юридичні науки: проблеми та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2016 ; Київ).Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Юридичні науки: проблеми та перспективи" (20-21 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 143 с. - (Молодий вчений. Конференція)
337. Р130755 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Проектний менеджмент у публічному адмініструванні" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. І. Мельник]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 38 с. : табл.
338. ВА803739 Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення : зб. матеріалів конф. до 125-річчя від дня народж. В. М. Корецького, 19 лют. 2015, м. Київ / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.] ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 315 с.
340. ВА803582 Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика / [О. Л. Копиленко та ін. ; пер. Т. Л. Гладкова, С. С. Горькавий, Ю. В. Хорт] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. - 256 с.
341. Р130752 Петришина М. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самоврядування : [наук. доп.] / М. О. Петришина, О. О. Петришин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Право, 2016. - 41, [1] с. - (Серія "Наукові доповіді")
342. ВА803587 План законодавчого забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації : [зб. тез виступів учасників круглого столу] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [упоряд.: Ю. В. Хорт, О. П. Маруженко]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. - 151 с.
343. ВА803740 Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют. - 01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 191 с.
344. В356048/7 Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вип. 7: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / [редкол.: Гриненко С. О. (голов. ред.) та ін.]. - 2016. - 381 с.
345. В353929/9 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 9: На основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання / [О. Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчука]. - 2016. - 599 с.
346. ВА803774 Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (16 черв. 2016 р.). - Київ : АртЕк, 2016. - 149 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")
347. ВА803965 "Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції", всеукраїнська науково-практична конференція(7 ; 2016 ; Дніпропетровськ).Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. права. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 179 с.
348. ВА803892 Робоча програма навчальної дисципліни "Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 62 с. : табл.
349. ВА803913 Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про адміністративне правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації) : монографія / В. Б. Русанова ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Н. Б. Писаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 145, [1] с.
350. ВА803578 Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О. Г. Данильян та ін.] ; за ред. проф. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 486, [1] с.
351. В355744/5 Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Вип. 5: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.) / [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - 2015. - 246 с.
352. ВА803756 Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю. Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. проф., заслуж. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 439 с.
353. С11215/7 Сучасні проблеми правової системи України. Вип. 7: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2015 р. / [за ред. Ю. Л. Бошицького та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 346 с.
354. ВА803577 Фінансове право : підручник / [Кучерявенко М. П. та ін.] ; за ред. проф. М. П. Кучерявенка. - Харків : Право, 2016. - 438, [1] с.
355. ВА796130 Фінансове право : підручник / [Ю. М. Жорнокуй та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки, О. П. Гетманець ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Екограф, 2015. - 495 с.
356. ВА803758 Фінансове та матеріальне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності: правове регулювання в Україні : навч.-довід. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М. Г. Вербенський та ін.]. - Київ : ДНДІ МВС України, 2015. - 729 с.
357. ВА796145 Цимбал Ю. Ю. Психологічні особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / Ю. Ю. Цимбал. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 219 с. : рис., табл.
358. ВА803916 Чаплай І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай, Є. О. Романенко ; Акад. муніцип. упр. - Київ : Персонал, 2016. - 207 с. : рис., табл.
359. ВА803904 Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції : монографія / О. А. Явор ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 351 с.
360. СО34531 Якість роботи судів України: виборчі спори : аналіт. звіт / [В. Кохан та ін.] ; USAID від америк. народу, Проект "Справедиве правосуддя", Ін-т приклад. гуманітар. дослідж. - Харків : Ін-т приклад. гуманітар. дослідж., 2015. - 86 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка