Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 301,85 Kb.
Дата конвертації14.04.2017
Розмір301,85 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 10.08 до 16.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немає.Природничі науки в цілому
1. ВС59227 Будна Н. О. Природознавство. Конспекти уроків. 3 клас : посіб. для вчителя : до підруч. І. В. Грущинської / Будна Н. О., Гладюк Т. В., Гладюк М. М. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 302, [1] с. : рис. - (Бібліотека вчителя) (За новою програмою. Природознавство. 3 [клас])

Фізико-математичні науки
2. РА415907 Алмодарс Баррак Сухбі Камл Розробка методів та алгоритмів пошуку розв'язків у нечітких задачах лінійного програмування з ресурсними обмеженнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Алмодарс Баррак Сухбі Камл ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
3. ВС59229 Математика. Конспекти уроків. 3 клас : до підруч. Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / І. П. Васильків [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 399 с. - (Бібліотека вчителя) (За новою програмою. Математика. 3 [клас])
4. ВА792326 Николаев А. Г. Упругая механика многокомпонентных тел : [монография] / А. Г. Николаев, Е. А. Танчик ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2014. - 271 с. : рис., табл.
5. ВА792261 Чисельний аналіз систем з розподіленими параметрами засобами MATLAB : навч. посіб. із завданнями до практ. та лаб. робіт : для студентів ден. форми навчання спец. 6.040303 - Системний аналіз / Г. В. Корніч [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 127 с. : рис.

Хімічні науки
6. ВС59208 Кафедра хімії крізь роки (Історичний нарис) : [монографія] / Сирова Г. О. [та ін.] ; за ред. проф. Сирової Г. О. ; Харків. нац. мед. ун-т, Каф. мед. та біоорган. хімії. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 271 с. : фото


Науки про Землю
7. ВА792184 Баранов В. А. Оценка газоносности угольных месторождений : учеб. пособие / В. А. Баранов, Ю. Т. Хоменко ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 159 с. : рис., табл.
8. ВА792183 Баранов В. А. Оцінка газоносності вугільних родовищ : навч. посіб. / В. А. Баранов, Н. В. Хоменко ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 151 с. : рис., табл.
9. ВА792236 Дудля Н. А. Прогноз газоносности угольных месторождений : учебник / Н. А. Дудля, Л. Н. Ширин, Б. В. Бокий ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 588 с. : рис., табл.
10. ВА792330 Луньов Г. О. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин : підручник / Г. О. Луньов, М. М. Павлунь ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 360 с. : рис., табл.

Біологічні науки
11. ВА792111 Основи біоритмології : навч. посіб. / І. П. Нечипоренко [та ін.] ; [під заг. ред. В. В. Абрамова] ; Дніпропетр. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. - 126 с. : рис., табл.

Енергетика. Радіоелектроніка
12. РА415917 Лутчин Т. М. Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Лутчин Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
13. РА415920 Мізрахі С. В. Моделювання розсіяння радіохвиль у порожнистому діелектричному променеводі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мізрахі Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
14. РА415921 Полевой С. Ю. Електромагнітні властивості одноосних гіротропних метаматеріалів в міліметровому діапазоні довжин хвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Полевой Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
15. ВА792274 Антонов В. М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності) : монографія / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 309, [1] с. : рис.
16. ВА792182 Дробахін О. О. Електродинаміка НВЧ : навч. посіб. / О. О. Дробахін, Д. Ю. Салтиков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 88 с. : рис., табл.
17. ВА792181 Зірка С. Є. "Електротехніка" : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу : [навч. посіб.] / [С. Є. Зірка, Ю. І. Мороз, О. В. Голубек] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. систем автоматиз. упр. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 70 с. : рис., табл.
18. ВА792185 Козакова Н. Л. Навчальний посібник до вивчення курсу "Теорія алгоритмів та автоматів" / Н. Л. Козакова, А. Є. Шевельова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 63 с. : рис., табл.
19. ВА792314 Кошовий М. Д. Теорія і практика моделювання інформаційно-вимірювальних систем : підруч. для студентів напряму підгот. "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" ВНЗ / М. Д. Кошовий, А. Г. Михайлов ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 123 с. : рис., табл.
20. ВА792101 Малишев В. В. Технічна термодинаміка та теплопередача : навч. посіб. для студентів інж. спец. ден. та заоч. форм навчання / В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. Гладка ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2015. - 257 с. : рис.
21. ВА792187 Основи вітроенергетики : підручник / [Г. Півняк та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 335 с. : рис., табл.
22. ВА792258 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Спеціальності: прикладна математика, міжнародна інформація, прикладна фізика, математичне та комп'ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.] ; [уклад.: В. Є. Анохін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 127 с.
23. ВА792188 Теслюк В. М. Методи, моделі та засоби автоматизації визначення ємнісних і резистивних параметрів елементів МЕМС : монографія / Василь Теслюк, Андрій Пукач, Роман Загарюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 179 с. : рис., табл.

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
24. ВС59211 Готовим в мультиварке. Все режимы : жарим курицу, свинину, говядину. Варим супы, борщи, компоты. Тушим грибы, овощи, рыбу. Выпекаем блины, булочки, пироги. Готовим на пару каши, сырники, котлеты / [сост. Семенова С. В. ; фот. В. С. Водяницкий]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 159 с. : цв. ил.
25. ВС59210 Рябинина О. Пельмени, вареники, манты, зразы с мясными, рыбными, овощными начинками / Оксана Рябинина. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 142, [1] с. : цв. ил.
26. СО33696 Українська кухня / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2015. - 223, [1] с. : кольор. іл.

Соціологія. Демографія
27. ВА792178 Глазунов С. В. Нариси з історії соціальної роботи : [навч. вид.] / С. В. Глазунов ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. - 116 с.
28. ВА792244 Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Суми : Університетська книга, 2015. - 121 с. : табл.
29. ВА792331 Ровенчак О. А. Міжнародна міґрація: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 410 с. : рис., табл.
30. ВА792238 Технології соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 486 с.

Історія. Історичні науки
31. РА415926 Усенко Н. М. Повсякденне життя сільської трудящої молоді України: зміни 1990-2000 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Усенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
32. СО33707 Быть лидером. Украина : [спец. проект : подвижники, влада, наш бренд, наука й практика, просвітництво]. - Днепропетровск : МЕДІА-ЛІК, 2015. - 195, [1] с. : ил. - (Україна, 2015)
33. ВА792113 В'ятрович В. М. Україна. Історія з грифом "Секретно" / Володимир В'ятрович. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 511 с. : іл.
34. ВА792191 Запорожские еврейские чтения(2014).Запорожские еврейские чтения (27-28 апреля 2014 г.) : докл. и сообщ. / [Бельман С. Г. и др. ; редкол.: Леонова А. В. и др.] ; Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума". - Днепропетровск : Институт "Ткума", 2015. - 123 с.
35. ВА792135 Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 квіт. 2015 р., м. Київ, Україна / Нац. авіац. ун-т (Україна), Сучав. "Штефан чел Маре" ун-т (Румунія), InterPARES Trust ; [редкол.: Тюрменко І. І. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Талком, 2015. - 373, [6] с. : іл.
36. ВА792259 Морозюк В.К. Іменний часослов - 3 (На крутих перевалах історії) / Володимир Морозюк ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Літ. музей Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2015. - 102, [1] с. : іл.
37. СО33690 Нашей памяти обелиски. Памятники людям и событиям Великой Отечественной войны в Днепропетровске / [авт. проекта Клешня А. Ф. ; фото Кошелева Н. И., Педенко А. И.]. - Днепропетровск : ЛИРА, 2014. - 163, [2] с. : цв. ил.
38. ВА792112 Оглоткова К. Н. Н. И. Сташков. Герой Советского Союза : ист.-биогр. очерк / К. Н. Оглоткова. - Днепропетровск : ЛИРА, 2015. - 190, [8] с. : ил., фото
39. ВА792138 Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. : [за матеріалами Міжнар. наук. конф., 22-24 черв. 2014 р., Дніпропетровськ] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [відп. ред. А. Медведовська]. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. - 199 с.
40. ВА792329 Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. - Київ : Дуліби, 2015. - 583 с. : карты. - (Мировой бестселлер)
41. ВА792106 Уроки Голокосту в творчих роботах вчителів - учасників освітніх програм Інституту "Ткума" / [Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума"]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 134 с. : рис., табл. - (Українська бібліотека Голокосту)

Економіка. Економічні науки
42. РА415922 Вовк М. А. Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вовк Марина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
43. РА415899 Горбатова Є. Ф. Вибір пріоритетних напрямів розвитку туристичної галузі Автономної Республіки Крим : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Горбатова Євгенія Федорівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 20 с. : рис., табл.
44. РА415906 Малярчук О. Г. Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства (за матеріалами каменедобувних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Малярчук Ольга Георгіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
45. РА415895 Пивавар І. В. Державне регулювання житлово-комунального обслуговування населення України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пивавар Ірина Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 21 с. : рис., табл.
46. РА415905 Рикуніч А. Ю. Управління інфраструктурою машинобудівних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рикуніч Анастасія Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
47. РА415898 Тимофєєва К. О. Формування інноваційної сприйнятливості промислового комплексу регіону в процесі дифузії інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Тимофєєва Катерина Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 20 с. : табл., рис.
48. РА415919 Фалько Є. А. Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фалько Єліна Артурівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
49. РА415911 Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хомік Оксана Миколаївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
50. ВА792233 Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів Другого Міжнар. наук.-практ. бізнес-форуму, 21-22 трав. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. маркетингу та упр. бізнесом, Наук.-навч. центр "Інновац. лаб. "ІННОЛАБ" ; [редкол.: В. В. Россоха (відп. ред.) та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2015. - 209 с. : рис., табл.
51. ВС59219 Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / Павло Гайдуцький. - Київ : Інформаційні системи, 2015. - 447, [32] с. : рис., фото. кольор.
52. ВА792249 Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 285 с. : рис., табл.
53. ВА792306 Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язання : навч.-метод. посіб. / [В. Я. Заруба та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Заруби ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 107 с. : рис., табл.
54. ВА792308 Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : навч.-метод. посіб. / [В. Я. Заруба та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Заруби, проф. Д. В. Райко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 107 с. : рис.
55. ВА792248 Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [В. Л. Дикань та ін. ; за ред. В. Л. Диканя] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 314 с. : рис., табл.
56. ВА792255 Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 трав. 2015 р., Україна, м. Кривий Ріг / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [та ін.] ; [редкол.: Фролова Л. В. (голов. ред.) та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 224 с. : рис., табл.
57. ВА792237 Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / Корягін М. В., Куцик П. О. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 275 с. : рис., табл.
58. ВА792269 Лайко О.І. Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України : монографія / О. І. Лайко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Грінь Д. С., 2014. - 459 с. : рис., табл.
59. ВА792315 Нужнова Ю. А. Оцінювання ефективності збереження і зміни вартості грошей у часі : навч. посіб. / Ю. А. Нужнова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харьков : ХАІ, 2015. - 55 с. : рис., табл.
60. ВА792262 Основи фінансового аналізу : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / Я. І. Єлейко [та ін.] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ), Львів. ін-т банк. справи. - Львів : ННВК "Акад. технологій та бізнесу", 2015. - 151 с.
61. ВС59224 Поважний О.С. Фінанси підприємств : підручник / О. С. Поважний, Н. А. Ясинська, Н. О. Шира ; Донец. держ. ун-т упр. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 456, [2] с. : рис., табл.
62. ВА792328 Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України : монографія / [О. І. Лайко та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2015. - 526 с. : рис., табл.
63. ВА792310 Турис Е. В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е. В., Потіш Л. А. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. - Ужгород : Говерла, 2015. - 127 с. : рис., табл.
64. ВА792267 Формування державного механізму економічної доцільності обов'язкового соціального медичного страхування : монографія / П. П. Мазурок [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 178 с. : рис., табл.
65. ВА792301 Холод З. М. Бухгалтерський облік у поліграфії : навч. посіб. / З. М. Холод, І. І. Малярчук. - Львів : УАД, 2015. - 284 с. : табл.
66. ВА792114 Ясинська Н. А. Управління особистими фінансами : навч. посіб. / Н. А. Ясинська ; Донец. держ. ун-т упр. - Львів : Вид-во Львів. політехніки , 2015. - 352, [1] с. : рис., табл.

Політика. Політичні науки
67. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
68. ВА792323 Ищенко Ю. А. Симулякры "Новороссии" / Ю. А. Ищенко. - Киев : ЦГО НАНУ, 2015. - 145 с. : ил.
69. В355734/1 Липинський, В'ячеслав Казимирович Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917) / ред.: Ігор Гирич, Олег Проценко. - 2015. - 780 с. : портр. - (Серія "Твори")

Держава і право. Юридичні науки
70. РА415901 Гольцова О. Є. Нетипові регулятори суспільних відносин у системі соціально-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гольцова Ольга Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 с.
71. РА415927 Запорожченко А. О. Правова танатологія: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Запорожченко Анастасія Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 19 с.
72. РА415896 Пилипенко Н. М. Механізми державного управління фінансовими ресурсами через систему казначейства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Пилипенко Наталія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 с. : рис., табл.
73. РА415928 Пожар О. М. Нормативно-правове забезпечення права на особисту недоторканність: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пожар Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." : Одеса, 2015. - 20 с.
74. РА415897 Сухина Ю. В. Механізми державного управління інноваційним розвитком зовнішньоекономічної діяльності регіону : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сухина Юлія Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. - 20 с.
75. С11501/1 Sine ira et studio (лат. без гніву і пристрасті). Про Апеляційний суд міста Києва. Ч.1/ [Журавель О. А. та ін. ; фот. Клименко О. П.]. - 2014. - 259, [4] с. : кольор. іл.
76. ВА792256 Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : [матеріали 7-го львів. міжнар. форуму (29 трав. 2014 р. , м. Львів)] / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 213 с. : іл.
77. ВА792318 Волощук О. Т. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / [О. Т. Волощук, О. Д. Чепель] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : [б. в.], 2014. - 319 с.
78. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
79. ВА792104 Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика : практ. посіб. / [О. О. Дудоров та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України О. О. Дудорова ; Луган. держ. ун-т внутр. справ. ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. - 615 с.
80. ВА792241 Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет : монографія / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Полтава : Копі-Центр, 2015. - 123 с.
81. ВА792242 Коломієць П. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні: шляхи гармонізації із законодавством ЄС : монографія / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Полтава : Копі-Центр, 2015. - 161 с.
82. ВА792250 Коломієць П. В. Спеціальні податкові режими в Україні: ґенеза, сучасність, перспективи : монографія / П. В. Коломієць ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Полавт. філ. - Полтава : Копі-Центр, 2014. - 254 с. : рис., табл.
83. ВА792327 Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання / [Копиленко О. Л. та ін.] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 289 с.
84. ВА792235 Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студентів юрид. ВНЗ / [Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 677, [1] с.
85. ВА792265 Ксёнзенко Р. В. Семейные споры по-простому. Что делать? : [сб. практ. консультаций] / Родион Ксёнзенко. - Харьков : Право, 2015. - 63 с.
86. ВА792234 "Права людини на здоров'я та сприятливе довкілля в сучасному міжнародному праві", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Київ).Міжнародна науково-практична конференція "Права людини на здоров'я та сприятливе довкілля в сучасному міжнародному праві" : тези доп. учасників / Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. - Київ : [б. в.], 2015. - 63 с. : табл.
87. ВА792243 Нагорний Є. В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) : [монографія] / Євген Нагорний. - Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. - 186 с.
88. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
89. ВА792179 Нікіфорова Т. І. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності : навч. посіб. / Нікіфорова Т. І. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. - 95 с.
90. ВА792276 Омельчук В. В. Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії : монографія / Володимир Омельчук. - Київ : Золоті ворота, 2014. - 575 с. - (Світові традиції державного управління ; вип. 3)
91. ВА792186 Плисюк Н. М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця : монографія / Плисюк Н. М. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. - 181 с.
92. ВА792232 Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. (19 трав. 2015 р.) : тези наук. доп. - Київ : [б. в.], 2015. - 199 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція")
93. ВА792257 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут права та психології. Спеціальності: правознавство, управління навчальним закладом, судова експертиза : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.] ; [уклад.: Г. О. Атамась та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 143 с.
94. ВА792268 Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб : монографія / О. В. Синєгубов. - Харків : Золота миля, 2015. - 525 с.
95. ВА792263 Слінько Д. С. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (теорія та практика) : монографія / Д. С. Слінько, В. І. Максимов. - Харків : НікаНова, 2015. - 178 с.
96. ВА792103 Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАН України Ю. С. Шемшученка, д-ра юрид. наук, проф. О. І. Ющика ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2014. - 314 с.

Культура. Наука. Освіта
97. РА415904 Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Васюк Оксана Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 40 с.
98. РА415903 Вознюк В. В. Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Вікторія Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2015. - 20 с.
99. РА415902 Терьохіна Н. О. Організаційно-педагогічні засади розвитку неформальної освіти дорослих у США (остання чверть XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терьохіна Наталія Олексіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2015. - 20 с.
100. ВС59233 з дод. 1 Верховень В. Н. Моя азбука. Алфавит в рисунках и стихах / В. Н. Верховень, О. В. Исаенко ; [худож. С. Подгорная]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 63 с. : цв. ил.
101. ВА792343 "Наука України як фактор національної безпеки", всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів (20 ; 2015 ; Київ).Двадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Наука України як фактор національної безпеки", 17 квітня 2015 р., м. Київ / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України [та ін.] ; [редкол.: Пилипчук О. Я. (відп. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 220 с. : іл., табл.
102. СО33703 Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного розвитку : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Байкіна Н. Г. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 341 с. : іл., табл.
103. СО33697 Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Байкіна Н. Г. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 699 с. : іл., табл.
104. ВА792246 Курбатов С. В. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів : монографія / Сергій Курбатов. - Суми : Університетська книга, 2014. - 261 с. : табл.
105. ВА792192 "Студентська молодь в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Дніпропетровськ).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Студентська молодь в умовах глобалізації" (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 164 с. : рис., табл.
106. СО33700 Перова О. Буквар-тренажер : [методика раннього навчання читанню : навч. посіб.] / О. Перова ; [уклад. Світлана Тарнавська ; худож. Олександр Кардашук]. - Київ : Рідна мова : ОЛИСС, 2015. - 112 с. : кольор. іл. - (Академія дошкільнят)
107. ВА792302 Проблеми професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : матеріали Звіт. наук.-практ. конф. Львів. наук.-практ. центру Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України "Психолого-педагогічне забезпечення підготовки робітничих кадрів" (4 берез. 2015 р., м. Львів) та Наук.-практ. конф. (у рамках Всеукр. фестивалю науки) "Підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" (19 трав. 2015р., м. Львів) / Нац. акад. пед. наук України, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр ; [редкол.: Васянович Г. П. (голова) та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 131 с. : рис., табл.
108. ВА792245 Програми з позашкільної освіти / [Бондар Л. М. та ін. ; за заг. ред. Л. В. Тихенко] ; Департамент освіти і науки Сум. облдержадмін., Комун. закл. Сум. облради - обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю. - Суми : Університетська книга, 2015. - 315 с.
109. В355738/1 Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти. Ч. 1. - 2015. - 430 с.
110. ВА792247 Салов В. О. Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. / В. О. Салов, Ю. О. Шабанова, О. Н. Ільченко ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 186 с. : рис., табл.
111. ВА792270 Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / [В. Ф. Живодьор та ін.] ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. О. Г. Козлової ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. - 437 с. : рис., табл.

Філологічні науки. Художня література
112. РА415916 Віннікова Н. М. Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віннікова Наталія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 36 с.
113. РА415908 Кощій Ю. П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX - XXI ст. в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
114. РА415894 Кришко А. Ю. Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767-1835) на вітчизняну мовну освіту XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кришко Анна Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2014. - 20 с.
115. РА415912 Сидоренко О. А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидоренко Олена Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
116. ВА792107 Белімова Т. В. Проза українського модернізму 20-х рр. XX ст. : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Белімова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2015. - 159 с.
117. ВА792325 Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посіб. / І. С. Бик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 287 с. : табл.
118. ВА792100 Блоха-Макаров І. М. Дарує сонечко життя : поезії / Іван Блоха-Макаров. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. - 67 с. : фото
119. ВА792189 Браун Д. Інферно : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. Володимира Горбатька]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 606 с.
120. ВА792109 Браун Д. Янголи і демони : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. Анжели Кам'янець]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 541 с.
121. ВА792335 Вайброу І. Школа привидознавства Малого Вовчика : (для капосних жахливців) : [для мол. шк. віку] / Іан Вайброу ; з англ. пер. Віктор Морозов ; [іл. Тоні Росс]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 124, [3] с. : іл.
122. ВС59225 Вартабедян Л. В. Русский язык. 1 класс : конспекты уроков : к учеб. И. Н. Лапшиной, Н. Н. Зорьки / Л. В. Вартабедян. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 127 с. - (Библиотека учителя) (По новой программе. Русский язык. 1 [класс])
123. ВА792316 Гарник І. В. Засоби перекладацької майстерності (На базі англійської мови) : навч. посіб. : спец. 8.02030304 "Переклад" / І. В. Гарник ; Київ. міжнар. ун-т, Каф. теорії та практики перекладу. - Київ : КиМУ, 2015. - 248 с. : табл.
124. ВА792108 Деглина К. Е. Я выбираю любовь / Кира Деглина. - Днепропетровск : Лира, 2015. - 255 с. - (Библиотека хорошего настроения)
125. ВА792303 Деркачова О. С. Світ у тексті (еволюція стильових систем в українській ліриці другої половини XX ст.) : монографія / Ольга Деркачова. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. - 300 с. : рис.
126. АО272932 Еловских Л. А. Планета в цветах : стихи / Лариса Еловских. - Днепропетровск : ЛИРА, 2015. - 147 с. : ил.
127. ВА792338 Енде М. Нескінченна історія : [для серед. шк. віку] / Міхаель Енде ; пер. з нім. Юрка Прохаська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 556, [2] с. - (Серія "Дивовижні світи")
128. СО33702 Казки під подушку від друзів "Львівської хвилі" : [для мол. шк. віку] / [Віктор Винник та ін. ; іл. Ростислава Попського та ін.]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 69, [2] с. : кольор. іл.
129. ВА792339 Казкове диво : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. Божко І. В.]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 60, [3] с. : кольор. іл. - (Сонечко)
130. ВА792319 Кінщак О. М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови) : навч. посіб. / О. М. КІнщак, Т. М. Мельніченко ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2015. - 168 с. : табл.
131. ВА792340 Кривенька качечка : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Сонечко)
132. ВС59212 Куций О. А. Шарапанівські світанки волошкові : лірика / Олександр Куций. - Київ : Фенікс, 2014. - 179 с. : фото. кольор.
133. ВА792313 Ларк С. Под парусом мечты : роман / Сара Ларк ; [пер. с нем. Екатерины Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 604, [2] с.
134. ВА792239 Леттс Э. Снежок : роман / Элизабет Леттс ; [пер. с англ. Вероники Архонтовой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 302 с.
135. ВА792105 Литвин М. С. Кому що болить... / Микола Литвин. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. - 219 с. : фото
136. В355455/2 Литературная мозаика. Вып. 2: Мысли о главном / [Людмила Ганнич и др.]. - 2015. - 193 с.
137. ВА792324 Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; [авт. вступ. ст. В. Є. Панченко ; упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; наук. ред. В. О. Кононенко]. - Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. - 287 с.
138. СО33704 Ліндґрен А. А. Е. Пеппі Довгапанчоха : [повість : для серед шк. віку] / Астрід Ліндґрен ; пер. зі швед. Ольга Сенюк ; худож. Арсен Джанік'ян. - Київ : Рідна мова, 2015. - 305, [5] с. : кольор. іл.
139. ВА792333 Людкевич М. Ярко і змій Головастик : [для мол. шк. віку] / Марія Людкевич ; намалювала Марина Шутурма. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 59 с. : кольор. іл.
140. ВС59235 Малик Г. Незвичайні пригоди Áлі : повість : у 3 кн. / Галина Малик ; худож. Грася Олійко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 223 с. : іл.
141. В355541/2 Матіяш, Богдана Казки Різдва. Кн. 2. - 2014. - 79 с. : кольор. іл.
142. ВА792137 На роздоріжжі... : публіцистика / Ун-т "Україна" ; [упоряд.: О. К. Глушко, В. О. Карпенко]. - Київ : Університет "Україна", 2015. - 416 с. : іл. - (Бібліотека Університету "Україна" ; вип. 2. Відновимо правду про Україну)
143. ВА792337 Найт Е. В. Лессі повертається додому : [для мол. шк. віку] / Ерік Вілброу Найт ; з англ. пер. Анатолій Саган ; худож. Наталя Ярова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 297, [1] с. : іл. - (Чотири лапи)
144. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
145. ВС59234 Нестайко В. З. Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя / Всеволод Нестайко ; з іл. дітей [Андрієнко А. та ін.]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 158, [2] с. : кольор. іл.
146. ВА792317 Ніколаєнко В. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.04010201 "Біологія", 8.04010101 "Хімія", 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" : навч. посіб. / В. В. Ніколаєнко, Л. В. Петько, Н. С. Щаслива ; за ред. чл.-кор. НАПН України, проф. О. Г. Ярошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 147 с. : табл.
147. ВА792240 Остапюк О. О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : монографія / Олена Остапюк. - Луцьк : Іванюк В. П., 2014. - 270 с. : карти
148. ВС59231 Петров Д. Ю. Английский язык. Базовый тренинг : 16 уроков / Дмитрий Петров. - Киев : Творческое объединение Талисман, 2015. - 279, [6] с. : ил., табл.
149. ВА792321 Петько Л. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.18010022 "Освітні вимірювання", 8.15010005 "Державне управління у сфері освіти" : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Петько, В. В. Ніколаєнко ; за ред. чл.-кор. НАН України, акад. НАПН України В. П. Андрущенка ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 142 с. : табл.
150. ВА792110 Ратнер А. Г. Здравствуй, прошлое! : рассказы, повести / Александр Ратнер. - Днепропетровск : ЛИРА, 2015. - 297 с.
151. ВС59230 Ревак Н. Г. Латинська мова та основи біологічної термінології : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, О. Назаренко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім Івана Франка, 2014. - 403, [1] с. : іл., табл.
152. ВА792334 Свіфт Д. Мандри Ґуллівера / Джонатан Свіфт ; пер. з англ. Микола Іванов за ред. Ростислава Доценка ; худож. Владислав Єрко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 383 с. : іл. - (Серія "Книги, які здолали час")
153. ВА792099 Стирнік Н. С. Посібник до вивчення дисципліни "Іноземна мова" / [Н. С. Стирнік] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. інозем. мов. для гуманітар. спец. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. - 66 100 : табл.
154. ВА792336 Стронґ Д. Ракета на чотирьох лапах : дві веселі історії про собаку Стрілку : [для мол. і серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; з англ. пер. Віктор Морозов ; [іл. Максима Паленка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 191, [1] с. : іл. - (Читання для реготання)
155. АО272931 Фролова Л. Г. Каскад откровений : [кн. стихов] / Любовь Фролова. - Днепропетровск : ЛИРА, 2014. - 150 с.
156. ВА792307 Ципіна Д. С. Тренінги з формування риторичної компетентності : для студентів магістратури проф. напряму "Менеджмент" / Д. С. Ципіна. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 69 с.
157. СО33701 Шевченко Т. Г. Дитячий Кобзар : [для серед. шк. віку] / Тарас Шевченко ; худож. Марина Михайлишина ; упоряд. Зірка Мензатюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 58, [5] с. : кольор. іл.
158. ВС59226 Ярець Л. В. Світова література. 6 клас : посіб. для вчителя / Л. В. Ярець, Г. Є. Гонташ. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. - 152 с. - (Бібліотека вчителя) (За новою програмою. Світова література. 6 [клас])
Мистецтво. Мистецтвознавство
159. РА415914 Чжан Лей Формування музично-пізнавальної ініціативи майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чжан Лей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
160. ВА792102 Ворона О. В. За покликом долі. Сповідь художника / Олександр Ворона. - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 216, [48] с. : іл., фото
161. ВА792136 Еволюція музичної мови у світлі сучасного гуманітарного знання : [зб. статей за результат. VIII Міжвуз. наук.-практ. студ. конф., 20-21 листоп. 2014 р.] / Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. консерваторія ім. М. Глінки ; [ред. кол.: Новіков Ю. М. та ін.]. - Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. - 155 с.
162. СО33705 Любінін Й. А. Українська таборова пошта, 1945-1950 рр. / Йосип Любінін. - Київ : Вольф, 2015. - 125, [1] с. : кольор. іл., табл.
163. ВА792252 Рехліцька А. Є. Рухи класичного танцю у схемах : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ спец. "Хореографія" / Рехліцька А. Є., Білоусенко І. В. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2014. - 70 с. : схеми
164. ВС59228 Шевченко Н. Т. Уроки образотворчого мистецтва. 3 клас : посіб. для вчителя : до підруч. О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко / Н. Т. Шевченко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. - 104 с. : іл. - (Бібліотека вчителя) (За новою програмою. Образотворче мистецтво. 3 [клас])

Філософські науки. Психологія
165. РА415918 Брецко І. І. Особливості психоемоційного вигорання підлітків в умовах сімейної депривації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Брецко Ірина Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
166. РА415900 Подкопаєва Ю. В. Соціально-психологічні умови формування уявлень про духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Подкопаєва Юлія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
167. ВА792271 Антонов В. М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В. М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 383 с. : рис.
168. ВА792264 Антонов В. М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної людини. Технології, методики колективно-індивідуального комп'ютерного тестування та діагностики : довідник / В. М. Антонов. - Київ : [б. в.], 2013. - 255 с. : рис.
169. ВА792266 Антонов В. М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях : монографія / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 236 с. : іл.
170. ВА792272 Антонов В. М. Прикладна та професійна акмеологія : монографія / В. М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 351 с. : рис.
171. ВА792311 Дослідницький тренінг: інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією : навч.-метод. посіб. / [О. І. Савченко та ін.] ; за ред. проф. О. І. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 239 с. : рис.
172. ВА792097 Качанова-Роудз Н. С. Как удачно выйти замуж с помощью Интернета. 5 простых шагов / Наталья Качанова-Роудз. - Харьков : Аргумент принт : Виват, 2015. - 173 с. : ил. - (Актуальная тема)
173. ВА792098 Качанова-Роудз Н. С. Як вдало вийти заміж за допомогою Інтернету. 5 простих кроків / Наталя Качанова-Роудз. - Харків : Аргумент принт : Віват, 2015. - 172 с. : іл. - (Актуальна тема)
174. ВА792305 Методика та організація наукових досліджень з психології : навч.-метод. посіб. / [В. Й. Бочелюк та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Ноулідж, Сєвєродонец. від-ня, 2015. - 311 с.
175. ВА792304 Психологія спеціальної освіти : монографія / В. Й. Бочелюк [та ін.]. - Сєвєродонецьк : Ноулідж, Сєвєродонец. від-ня, 2015. - 319 с.
176. ВА792254 Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя : монографія / Туренко О. С. - Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. - 426 с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка