Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
207. ВА794950 Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку : монографія / О. С. Білоусов ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Гельветика, 2015. - 359 с.
208. ВА794656 Гічан І. С. Політична психологія : навч. посіб. / І. С. Гічан, К. І. Гічан, Я. І. Ардашова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 251 с. : рис., табл.
210. ВА794916 Косьмій О. М. Тестові завдання з політології : навч.-метод. посіб. / О. М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. - Київ : Ін-т кримін.-викон. служби, 2015. - 187 с.
211. ВА794875 Куц А. В. Тарас Бульба-Боровець, засновник і організатор УПА : докум. нарис / Алла Куц. - Рівне : Лапсюк В. А., 2015. - 50 с. : фот.
212. ВА794714 Маслов Ю. К. Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади : монографія / Маслов Ю. К. ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : Гельветика, 2015. - 387 с.
213. ВА794719 Руснак А. А. Выборы в Киеве-2013 / А. А. Руснак. - Киев : Конус-Ю, 2013. - 139 с. : схемы, табл.
214. ВА794704 Ткаченко В. М. "Риболовля на блешню" по-російськи / Василь Ткаченко. - Київ : Знання України, 2015. - 63 с.
215. ВА794620 Хачатурян Х. В. Місцева демократія: вітчизняний і зарубіжний досвід : навч. посіб. / Х. В. Хачатурян, А. І. Некряч ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2014. - 344 с.


Держава і право. Юридичні науки
216. РА418026 Бочков П. В. Господарсько-правовий статус недержавних некомерційних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бочков Павло Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 20 с.
217. РА418025 Громова О. М. Правове забезпечення захисту економічної безпеки суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Громова Ольга Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 19 с.
218. РА418005 Кухтик С. В. Трансформація держави під впливом глобалізації (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кухтик Станіслав Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
219. РА418046 Степанюк А. Г. Касаційне провадження у Державному Сенаті Української Держави (1918 р.): законодавче забезпечення та судова практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Степанюк Анатолій Германович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 с.
220. РА418018 Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Туркот Ольга Андріївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 20 с.
221. РА418007 Щербакова О. Ю. Предмет доказування в податкових спорах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Щербакова Ольга Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
222. ВС59596 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого]. - Київ : НАДУ, 2015. - 625 с. : іл.
223. ВА794869 Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : монографія / [Пєтков С. В. та ін. ; за заг. ред. В. К. Матвійчука] ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2015. - 537 с.
224. ВА794774 Бєляєва К. В. Загальнонаукові, процесуальні та правові підстави і тактика психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : монографія / К. В. Бєляєва. - Київ : Конус-Ю, 2014. - 185 с.
225. ВА794690 Вечерова Є. М. Кримінальне право України : навч.-метод. посіб. для студентів відокремл. структур. підрозд. Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." Юрид. коледж / [Є. М. Вечерова, А. С. Макаренко, Н. М. Мирошниченко ; відп. ред. В. О. Туляков] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2015. - 139 с. - (Серія: Навчально-методичні посібники)
226. ВА795020 Державне право зарубіжних країн : слов. термінів і визначень : освіт.-кваліфікац. рівень: Бакалавр, Спеціаліст, напрям: Право, спец.: Правознавство / Хмельниц. ін-т МАУП ; [уклав А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 89 с.
227. ВА794692 Дрьоміна-Волок Н. В. Імперативізація міжнародного права і становлення концепції расової дискримінації як jus cogens delict : монографія / Наталія Вікторівна Дрьоміна-Волок. - Одеса : Юридична література, 2014. - 390 с.
228. ВА795011 Дрьоміна-Волок Н. В. Концепція расової дискримінації у міжнародному антидискримінаційному праві : монографія / Наталія Дрьоміна-Волок. - Одеса : Юридична література, 2015. - 539 с.
229. В355866/2 Загоруй, І. С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України). Ч. 2. - 2014. - 411 с.
230. ВА795060 Задорожній О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2015. - 712 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
231. ВС59537 Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" : наук.-практ. комент. / [Чубенко А. Г. та ін. ; редкол.: Черкаський І. Б. та ін.]. - Київ : ВАІТЕ, 2015. - 813 с.
232. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
233. ВА794921 Збірник нормативно-правових документів. Вища школа / [за заг. ред. Є. М. Суліми] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Конус-Ю, 2013. - 560 с. : табл.
234. ВА794907 Земан І. В. Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І. В. Земан ; за наук. ред. проф. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 318 с. : фот.
235. ВА794673 Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнар. круглого столу, 29 трав. 2015 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2015. - 336 с.
236. ВА794686 Конвенция по облегчению международного морского судоходства, 1965 (FAL, 1965) : крат. обзор : учеб. пособие для самостоят. подгот. плавсостава и курсантов / ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Мор. ин-т Украины (Отд-ние Мор. ин-та Великобритании в Украине), Укр. ассоц. по защите моря от загрязнений (УКРМЕПА) ; [сост.: Торский В. Г., Позолотин Л. А., Торский В. В.]. - Одесса : Астропринт, 2015. - 99 с. - (Библиотека моряка = Seafarer's Library ; вып. 28)
237. ВА795017 Кримінальне право України : навч.-метод. посіб. / [С. В. Ківалов та ін. ; упоряд.: Л. М. Абакіна-Пілявська та ін. ; відп. ред. В. О. Туляков] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 610 с.
238. ВА794756 Криштанович М. Ф. Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки : монографія / М. Ф. Криштанович ; Львів. регіон. ін-т деж. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 403 с.
239. ВА794694 Кушерець Д. В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України : монографія / Дарина Кушерець. - Київ : Знання України, 2014. - 463 с.
240. ВА794671 Лібералізм та права людини : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 квіт. - 1 трав. 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [редкол.: Труба В. І. та ін. ; уклад. Доброход І. С.]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 190 с.
241. ВА794956 Майбутнє юридичної професії : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 249 с. : рис., табл.
242. ВА794612 Мальчин Ю. М. Історія місцевого самоврядування України : навч. посіб. / Мальчин Ю. М., Чумак В. А. ; Акад. муніцип. упр. - Київ : АМУ, 2015. - 296 с.
243. В355871/1 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (18 ; 2015 ; Одеса) Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції, 16 травня 2015 р., м. Одеса. Т. 1. - 2015. - 473 с.
244. В355871/2 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (18 ; 2015 ; Одеса) Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції, 16 травня 2015 р., м. Одеса. Т. 2. - 2015. - 410 с.
245. В355871/3 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (18 ; 2015 ; Одеса) Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції, 16 травня 2015 р., м. Одеса. Т. 3. - 2015. - 395 с.
246. ВА794687 Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (краткий обзор) : учеб. пособие для самостоят. подгот. плавсостава и курсантов / ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Мор. ин-т Украины (Отд-ние Мор. ин-та Великобритании в Украине), Укр. ассоц. по защите моря от загрязнений (УКРМЕПА) ; [сост.: Торский В. Г., Позолотин Л. А., Торский В. В.]. - Одесса : Астропринт, 2015. - 58 с. : ил. - (Библиотека моряка = Seafarer's Library ; вып. 29)
247. ВА794597 Мельничук О. С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О. С. Мельничук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 404, [2] с.
248. ВА795021 Митне право України : метод. рек. до виконання семінар. занять, самост. і контрол. робіт (для студентів ден. і заоч. форми навчання) : освіт.-кваліфікац. рівень: Бакалавр, Спеціаліст, напрям: Право, спец.: Правознавство / Хмельниц. ін-т МАУП ; [уклав А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 50 с.
249. ВА794775 Місінкевич А. Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : монографія / Місінкевич Анна Леонідівна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 139 с.
250. ВА794770 Молодь в університетській науці : зб. тез щоріч. наук. конф. студентів Хмельниц. ун-ту управління та права (м. Хмельницький, 24 квіт. 2015 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права ; [відп. ред. Місінкевич Л. Л.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 91 с. : рис., табл.
251. ВА794762 Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / [С. В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 174 с.
252. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
253. ВА794674 "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського", міжнародна науково-практична конференція(5 ; 2015 ; Одеса).П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова), Одеса, 22 трав. 2015 р. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [відп. ред. І. С. Канзафарова]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 346 с.
254. ВА795059 Перевалова Л. В. Трудовое право : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов дневной и заоч. форм обучения всех специальностей / Л. В. Перевалова, А. В. Гаевая ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 87 с.
255. В355864/2 Правове забезпечення соціальної сфери. Т. 2. - 2015. - 286 с.
256. В355864/1 Правове забезпечення соціальної сфери. Т.1. - 2015. - 371 с.
257. ВС59623 Правові позиції в адміністративному судочинстві України : постанови Пленуму Вищ. адмін. суду України, інформ. листи Вищ. адмін. суду України, суд. практика Вищ. адмін. суду України, наук. висновки, прав. висновки Верхов. Суду України, суд. практика Європ. суду з прав людини / Вищ. адмін. суд України ; [упоряд.: Смокович М. І., Базов В. П.] ; за заг. ред. Голови Вищ. адмін. суду України, канд. юрид. наук О. М. Нечитайла]. - Київ : Ін Юре, 2015. - 847 с. - (Судова практика)
258. В355870/1 Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України. Т. 1. - 2015. - 762 с.
259. В355870/2 Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України. Т. 2. - 2015. - 664 с.
260. ВА794598 Пузирний В. Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань : монографія / Пузирний Вячеслав Феодосійович. - Київ : АртЕк, 2015. - 377 с.
261. ВА794622 Селезньова О.М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : монографія / О. М. Селезньова. - Чернівці : Місто, 2014. - 407 с.
262. ВА795006 Тищик Б. Й. Історія держави і права України : акад. курс : підручник / проф. Б. Й. Тищик, проф. І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Ін Юре, 2015. - 807 с.
263. ВА794725 Тіщенко В. В. Криміналістика : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту підгот. слідчих органів внутр. справ / В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2015. - 197, [1] с. - (Серія "Навчально-методичні посібники")
264. ВА794726 Тіщенко В. В. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів : навч.-метод. посіб. / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька, О. П. Ващук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2015. - 75 с. - (Серія "Навчально-методичні посібники")
265. ВА795018 Туляков В.О. Кримінальне право України. Загальна частина : текст лекцій : Закон. Злочин. Відповідальність : [навч. посіб.] / [В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 125, [1] с.
266. В355876/1 Фондовий ринок України: законодавче регулювання. Т. 1: Основний закон України. Закони України. Кодекси України. Декрети Кабінету Міністрів України. Укази Президента України. Міжнародні правові акти. - 2015. - 629 с.
267. В355876/2 Фондовий ринок України: законодавче регулювання. Т. 2: Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств. Міжнародні нормативно-правові акти. - 2015. - 503 с.
268. ВА794666 Харитонова О.І. Захист авторських прав від плагіату : монографія / [Харитонова О. І., Ульянова Г. О. ; за заг. ред. О. І. Харитонової] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 211 с.
269. ВА794659 Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення : навч. посіб. / [Харитонов О. Є. та ін. ; за ред. Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 322, [1] с.
270. ВА794930 Цувіна Т. А. Право на суд у цивільному судочинстві : монографія / Т. А. Цувіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Слово, 2015. - 281 с.
271. ВА795007 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / проф. В. М. Шаповал ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Ін Юре, 2015. - 315, [1] с.


Культура. Наука. Освіта
272. РА418009 Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10 - 11-х класів на профільному рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Войтович Ірина Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с. : табл., рис.
273. РА418008 Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гребік Олег Васильович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с. : табл.
274. РА418047 Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958-1998 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Данилова Олена Іванівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
275. РА418037 Данильченко В. А. Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Данильченко Владислав Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
276. РА418061 Довбня С. О. Трансформації програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Довбня Софія Олегівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
277. РА418058 Завалевський Ю. І. Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Завалевський Юрій Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 40 с.
278. РА418052 Кулінченко О. С. Формування соціальної активності студентів в умовах діяльності органів самоврядування вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кулінченко Олександр Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 23 с.
279. РА418035 Романюк О. В. Розвиток рухових навичок у студенток зі сколіозом II-III ступеня у процесі занять калланетикою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романюк Оксана Вікторівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
280. РА418029 Сабіров О. С. Формування рухових умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з регбі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабіров Олександр Сергійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с. : рис.
281. РА418044 Футорний С. М. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Футорний Сергій Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 43 с. : рис.
282. РА418049 Юнусова Е. А.-Г. Становлення та розвиток ідей педагогічного антропологізму в гуманістично орієнтованому навчанні і вихованні в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юнусова Ельмаз Аділь-Гаріївна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь , 2015. - 20 с.
283. ВА795008 Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філ.) ВГО "Укр. бібл. асоц." ; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 286 с. : рис., табл.
284. ВА794707 Воронова С. В. Методика проведення практикумів у системі курсової підготовки керівників шкіл : навч.-метод. посіб. / С. В. Воронова ; Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін., Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів. - Одеса : Астропринт, 2015. - 152 с.
285. ВА794632 Гаврилюк В. О. Навчання основ бойових мистецтв на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / Гаврилюк В. О. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 131 с. : рис., табл.
286. ВС59578 ГПД. Планування та організація роботи : [посібник] / [С. Савченко та ін. ; упоряд. М. Пристінська]. - Київ : Перше вересня, 2015. - 98 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Початкова освіта. Бібліотека)
287. Р128758 Дерипаско Г. М. Прописи по клітинках : [для дітей мол. та ст. дошк. віку] : 200 завдань / Г. М. Дерипаско. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Дошкільнятко)
288. Р128757 Дерипаско Г. М. Прописи по лінійках : [для дітей мол. та ст. дошк. віку] : 200 завдань / Г. М. Дерипаско. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Дошкільнятко)
289. ВС59627 Збірник матеріалів з досвіду управлінської діяльності та методичної роботи : учаснику засід. підсумк. колегії М-ва освіти і науки України "Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2006/2007 навчальному році та завдання на 2007/2008 навчальний рік", м. Київ, 17 серп. 2007 р. / [Бачинська Є. М. та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Букрек, 2007. - 138 с. : табл.
290. ВА795051 Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 190 с. : рис., табл.
291. СО33844 Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2011 р. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; [заг. ред.: Єрмаков І. Г. та ін.]. - Київ : Ін-т сучас. підруч., 2011. - 643 с. : рис., табл.
292. ВА795024 Короленківські читання 2014. Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) ВГО "Укр. бібл. асоц." ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 289 с. : рис., табл.
293. ВА795052 Кухарський О. С. Історія гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині : монографія / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2015. - 127 с. : фот.
294. ВА794919 Метапространство культуры : монография / [Туркина В. Г. и др. ; отв. ред. Туркина В. Г.]. - Харьков ; Белгород : [б. и.], 2015. - 143 с.
295. ВА794952 "Актуальні дослідження світової науки", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Дубай).Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні дослідження світової науки" (20-21 червня, 2015) : матеріали конф. - Київ : Знання України, 2015. - 103 с. - (WORLD Science : міжнародна науково-практична конференція)
296. ВА794954 "Методологія сучасного дослідження", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Дубай).Міжнародна науково-практична конференція "Методологія сучасного дослідження" (21-22 березня, 2015) : матеріали конф. - Київ : Знання України, 2015. - 147 с. : рис., табл. - (WORLD Science : міжнародна науково-практична конференція)
297. ВА794953 "Наукові проблеми сучасності", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Дубай).Міжнародна науково-практична конференція "Наукові проблеми сучасності" (20-21 квітня, 2015) : матеріали конф. - Київ : Знання України, 2015. - 91 с. : рис., табл. - (WORLD Science : міжнародна науково-практична конференція)
298. ВА794955 "Сучасна методологія науки та освіти", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Дубай).Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна методологія науки та освіти" (20-21 травня, 2015) : матеріали конф. - Київ : Знання України, 2015. - 107 с. : рис., табл. - (WORLD Science : міжнародна науково-практична конференція)
299. СО33824 Мушинський В. П. Адаптація учнів і випускників : [посібник] / В. Мушинський, О. Попова, О. Бондар ; [упоряд. Т. Червонна]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 165 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Психолог. Бібліотека) (Класний керівник. Бібліотека)
300. СО33831 Наука і навчальний процес : наук.-метод. зб.: [матеріали XV звіт. наук.-практ. конф. Вінниц. ін-ту Ун-ту "Україна", м. Вінниця, 7-8 квіт. 2015 р.] / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вінниц. соц.-екон. ін-т ; [за заг. ред. Г. В. Давиденко]. - Вінниця : Нілан, 2015. - 284 с. : рис., табл.
301. СО33833 Одесская ООШ № 19: В чем главный секрет учителя? : [сборник] / [авт. идеи О. Этнарович ; авт. текста: Григорова С. В. и др.]. - Одесса : Бондаренко М. А., 2015. - 55, [12] с. : фот.
302. ВА794918 Особистість майбутнього вчителя : монографія / Гриньов В. Й. [та ін.] ; [за ред. В. М. Гриньової] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки та психології. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 187 с. - (Педагогічна бібліотека Інституту педагогіки та психології)
303. ВА794920 Пасічник В. М. Теорія і методика викладання баскетболу : навч. посіб. / Вікторія Пасічник. - Львів : ЛДУФК, 2015. - 77 с. : рис.
304. ВС59579 Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку : навч.-метод. матеріали для викладачів вищ. пед. навч. закл. та системи післядиплом. пед. освіти : [посібник] / [О. І. Пометун та ін. ; за ред. О. І. Пометун] ; Благод. орг. "Вчителі за демократію та партнерство", Global action plan international, Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2015. - 119 с. : рис., табл.
305. ВА794715 Плесская Э. Г. Немецкая национальная школа в Украине, 1803-1938 : [монография] / Э. Г. Плесская. - Одесса : Астропринт, 2014. - 133, [16] с. : фот.
306. Р128755 Программа, методические указания и контрольные задания по курсу "Основы научных исследований и организация научно-исследовательской работы" для студентов специальности 8.090505 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Л. И. Тютюник, Л. А. Иванова]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с.
307. ВА794631 Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / [Антонова О. Є. та ін. ; за ред. О. А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 307 с.
308. ВС59581 Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довід. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: В. Д. Прокопова та ін. ; редкол.: В. С. Бакіров (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 191 с. : фот. - (Харківський університет)
309. ВА794910 Рогова Т. В. Суб'єктна позиція майбутнього фахівця: теоретико-методичний аспект : монографія / Т. В. Рогова, Н. С. Скрипник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки та психології. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 170 с. : табл. - (Педагогічна бібліотека Інституту педагогіки та психології)
310. ВА794771 Супрун В. М. Текстознавство : курс лекцій : [навч. посіб.] / В. М. Супрун. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. - 99 с.
311. ВА795046 Таран І. Б. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті : [навч. посіб.] для студентів ОКР "спеціаліст" спец. "Дошкільна освіта" / І. Б. Таран ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. - 167 с. : табл., рис.
312. ВА794616 Тарасова А. К. Теория и методика адаптивного физического воспитания : учеб. пособие для студентов вузов / Тарасова А. К., Кувалдина О. В., Портах В. С. ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : Николаев. обл. тип., 2015. - 219 с. : рис., табл.
313. ВА794750 Цінності. Демократія. Освіта : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28.06 - 2.07.2006 р.)] / [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Шк. Освіти і Коммунікації ун-ту м. Йончопінг] ; [голов. ред.: Ханс Хрістіан Остер]. - Полтава ; Йончопінг : [б. в.], 2007. - 263 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка