Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/3
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,57 Mb.
1   2   3

Економіка. Економічні науки
105. ВА802874 Василенко О. П. Аграрний менеджмент : навч. посіб. / О. П. Василенко ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 343 с. : рис., табл.
106. Онищенко О.С. ВА1908 Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку : [монографія] / Геєць В. М. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : [б. в.], 2009. - 863 с. : рис., табл.
107. ВА802873 Дмитрієв І. А. Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства : монографія / І. А. Дмитрієв, Д. А. Горовий, Д. О. Приходько ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 226, [1] с. : рис., табл.
108. ВА802823 "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція(16 ; 2016 ; Хмельницький).Збірник наукових праць XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку" / Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ; [ред. Кулинич О. І. ; уклад. Кулинич Р. О.]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. - 125 с. : рис., табл.
109. Онищенко О.С. ВА1915 Ібатуллін Ш. І. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України : [монографія] / Ш. І. Ібатуллін, М. А. Хвесик, Й. М. Дорош ; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. - Київ : Наукова думка, 2014. - 197, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
110. ВА802921 Маркетинг і цифрові технології : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2016 р. / Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Оборський Г. О. (голова) та ін.]. - Одеса : ТЕС, 2016. - 216 с. : табл., рис.
111. ВА802827 "Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Ужгород).Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток", 6-7 травня 2016 року / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку, Acad. Polonijna w Częstoconowie ; [за заг. ред. Палінчак М. М., Приходько В. П., Andrzej Krynski]. - Ужгород : Гельветика, 2016. - 179 с. : рис., табл.
112. ВА802824 "Актуальні питання менеджменту та маркетингу", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Івано-Франківськ).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання менеджменту та маркетингу" (22-23 квітня 2016 року). - Івано-Франківськ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференція)
113. ВА802825 "Новий погляд на розвиток економіки країни", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Львів).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Новий погляд на розвиток економіки країни" (25-26 березня 2016 року). - Львів ; Херсон : Гельветика, 2016. - 155 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференція)
114. Р130404 Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. О. О. Адлер]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 25 с.
115. ВС61040 з дод. Павленко І. Г. Економічна і соціальна географія України. 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / І. Г. Павленко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 56 с. : карти. - (Контроль знань протягом року!)
116. ВС60971 Петрович Й. М. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Й. М. Петровича ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 313 с. : рис., табл.
117. ВА802977 Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. : Секція 1. "Інноваційні біотехнології та обладнання в харчовій промисловості", Секція 2. "Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу", 4 листоп. 2015 р. / під заг. ред. М. П. Сичевського, д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН України ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 196 с. : рис., табл.
118. ВА802922 "Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Одеса).Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін. Міжнародна науково-практична конференція, 29-30 квітня 2016 року : [тези доп.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. госп-ва і міжнар. екон. відносин. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. - 247 с. : рис., табл.
119. Р130378 Стратегічна екологічна оцінка : метод. рек. для слухачів / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект міжнар. техн. допомоги "Розбудова спроможності до екон. обґрунт. планування розвитку обл. і міст України" (РЕОП) ; [уклад.: Г. Б. Марушевський, О. В. Берданова]. - Київ : К.І.С., 2014. - 43 с. : табл.
120. ВА802879 Стратегічне управління : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Тищенко О. М. та ін.] ; Нац. фармацевт. ун-т, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 251 с. : рис., табл.
121. ІВ222637 Chala V. Megapolices in European economy: perspectives of development / Ph. D., assoc. prof. Chala V. ; Pridniprovsk state acad. of civil engineering and architecture. - Dnipropetrovsk : [s. n.], 2014. - 177 p. : fig., tab.
122. ІС15210 The policy of economic pragmatysm : the analytical study / The inst. for social & econ. studies (ISES) ; under the gen. ed. of Anatolii Maksiuta. - Kyiv : СТ-ДРУК, 2016. - 120 p. : graph., tab.
123. ВС60953 Transparency system under the EU-Ukraine association agreement / Inst. for economic research and policy consulting. - Kyiv : [s. n.], 2015. - 52 p.
Політика. Політичні науки
124. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
125. ВА802878 Ковальов Д. Повстання ідентичності / [Денис Ковальов, Павло Ковальов]. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 304 с.
126. ВА802826 "Країни Східного партнерства - V4: проблеми і перспективи співпраці", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Одеса).Міжнародна науково-практична конференція "Країни Східного партнерства - V4: проблеми і перспективи співпраці", 22 квітня 2016 р., м. Одеса / Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Каф. політ. наук і права, Міжнар. Вишеград. Фонд. - Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. - 255 с.
127. Р130410 Навчально-методичні матеріали до курсу "Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції" / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів ; [уклад.] Токарчук В. В. - Київ : НаУКМА, 2015. - 37 с.
128. ВА802866 Як облаштувати Росію / керівники проекту Ростислав Мартинюк, Юрій Сиротюк ; пер. на англ. Юлія Мирна ; [упоряд.: Ю. Сиротюк, Т. Бойко]. - Львів : Астролябія, 2016. - 79, 77 с. : карти, табл.
129. ІВ222599 Elity komunistyczne w Polsce / pod red. Mirosława Szumily i Marcina Żukowskiego ; Inst. pamięci nar., Komis. ścigania zbrodni przeciwko narodowi pol., Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej . - Warszawa : Instytut pamięci narodowej ; Lublin : UMCS, 2015. - 696 s. - (Centralny projekt badawczy IPN)
130. ІВ222595 Relacja polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy / Katolicki uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydz. prawa, prawa kanonicznego i administracji ; red.: Elżbieta Szczot, Jacek Szczot. - Lublin : Wydaw. KUL, 2015. - 324 s.

Держава і право. Юридичні науки
131. Онищенко О.С. ВС406 Академічна юридична думка / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; [уклад.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук]. - Київ : Ін Юре, 1998. - 500, [3] с. : фот.
132. ВС60896 Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы / науч. ред. Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк. - Люблин : Люблинский католический ун-т Иоанна Павла II, Ин-т политических наук и международных дел ; Москва : Европейский Институт Justo , 2014. - 463 с. - (Восточные исследования / Институт Центрально-Восточной Европы)
133. ВА802864 Голомша М. Я. Майданна Україна / Микола Голомша. - Київ : [б. в.], 2016. - 120, [1] с.
134. В356271/1 Закарпатські правові читання. Т. 1. - 2016. - 536 с.
135. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
136. ВА802876 Колінько О. О. Віктимологічні аспекти доведення до самогубства : монографія / Колінько О. О. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 195 с.
137. Онищенко О.С. В235/3 Корецкий, Владимир Михайлович Избранные труды. Кн. 3/ [сост.: Е. В. Роминский (рук. коллектива), К. А. Савчук, Е. И. Мельничук]. - 2015. - 487 с.
138. Онищенко О.С. В234/1 Космическое законодательство стран мира. Т. 1: Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И. П. Андрушко, А. В. Беглый, С. А. Негода]. - 2001. - 445, [1] с.
139. Онищенко О.С. В234/2 Космическое законодательство стран мира. Т. 2: Межгосударственная кооперация в сфере коcмической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост.: И. П. Андрушко и др.]. - 2002. - 429, [1] с.
140. Онищенко О.С. В234/3.1 Космическое законодательство стран мира. Т. 3, кн. 1: Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И. П. Андрушко, Н. Д. Красилич, С. В. Кузнецова] Кн. 1. - 2005. - 519, [1] с.
141. Онищенко О.С. В234/3.2 Космическое законодательство стран мира. Т. 3, кн. 2: Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И. П. Андрушко, Н. Д. Красилич, С. В. Кузнецова]. - 2006. - 724, [1] с.
142. Онищенко О.С. В234/4 Космическое законодательство стран мира. Т. 4: Европейская космическая политика / [сост.: И. П. Андрушко, Н. Д. Красилич, С. В. Кузнецова]. - 2006. - 285, [1] с.
143. Онищенко О.С. В234/5 Космическое законодательство стран мира. Т. 5: Дистанционное зондирование Земли / [сост.: Н. П. Андрушко, Н. Р. Малышева, С. В. Кузнецова]. - 2010. - 264 с.
144. ВА802884 Малыгин Б. В. Особенности службы механиков флота. Законы регулирования труда моряков и конвенции / Б. В. Малыгин, А. В. Ходаковский, М. Ю. Амелин. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 188 с.
145. ВА802828 "Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2016 ; Хмельницький).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства" (15-16 квітня 2016 року). - Хмельницький : Гельветика, 2016. - 115 с. - (Молодий вчений. Конференція)
146. ВА802831 "Актуальні питання реалізації нового Закону України "Про державну службу", всеукраїнський форум вчених-адміністративістів(2016 ; Запоріжжя).Матеріали Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів "Актуальні питання реалізації нового Закону України "Про державну службу" (21 квітня 2016 р.) : [зб. доп. і повідомл.] / ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" [та ін.] ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2016. - 247 с.
147. ВА802832 "Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Ужгород).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей", 22-23 квітня 2016 р., м. Ужгород : [зб. доп. і повідомл.] / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2016. - 235 с.
148. ВА802978 "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Ужгород).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії", 22-23 квітня 2016 р., м. Ужгород / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при Юрид. ф-ті ; [редкол.: Бисага Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2016. - 179 с.
149. ВА802830 "Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки XXI століття", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Київ).Міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки XXI століття", 25-26 червня 2015 р. / НДІ публіч. права. - Київ : НДІ публіч. права, 2015. - 219 с.
150. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
151. ВС61008 Пилипчатіна Л. М. Правознавство (практичний курс). 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Л. М. Пилипчатіна. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. - (Контроль знань протягом року!)
152. ВС61009 Пилипчатіна Л. М. Правознавство. 10 клас : зошит для поточ. та темат. оцінювання : рівень стандарту + акад. / Л. М. Пилипчатіна. - Харків : ПЕТ, 2016. - 56 с. - (Контроль знань протягом року!)
153. Р130412 Селіванов А. О. Конституційний судовий процес (схеми логістики) / проф. А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2016. - 27, [1] с. : схеми
154. ВА802851 Anti-Corruption measures in Ukraine after the Revolution of Dignity: Key legislative aspects / Philipp Fluri, Valentyn Badrak (Eds.). - Kyiv ; Geneva : Center for army, conversion and disarmament studies, 2016. - 207 p.
155. ВА802918 "International experience of post-conflict settlement: lessons for Ukraine", international scientific conference of research and media centre for the post-conflict settlement(2016 ; Kyiv).International scientific conference of research and media centre for the post-conflict settlement: "International experience of post-conflict settlement: lessons for Ukraine", April 20, 2016 : speakers' reports / Inst. of intern. relations of Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [et al.]. - Kyiv : [s. n.], 2016. - 65 p.
156. ІВ222581 Syrnyk J. Nadzór specjalny : analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989 / Jarosław Syrnyk ; Inst. pamięci nar., Komis. ścigania zbrodni przeciwko narodowi pol. - Warszawa : Instytut pamięci narodowej, 2015. - 311 s. : fot. - (Centralny projekt badawczy IPN. Ziemie polskie pod okupacją)
Культура. Наука. Освіта
157. ВА802976 "Новые тенденции в науке", международная научно-практическая конференция(4 (48) ; 2016 ; Киев).IV (LXVIII) Международная научно-практическая конференция "Новые тенденции в науке", Украина, Киев, 2016 : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф. , 2016. - 71 с.
158. ВА802805 Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США : [монографія] / Авчіннікова Галина Дмитрівна, Білецька Ірина Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 185 с.
159. ВС61007 Бровченко А. В. Робочий зошит-альбом з трудового навчання : для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка. - Київ : Генеза, 2016. - 79 с. : іл. - (Веселкова школа)
160. ВС61005 Бровченко А. В. Трудове навчання : робоч. зошит-альб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка. - Київ : Генеза, 2016. - 64 с. : іл. - (Веселкова школа)
161. ВС61006 Велика книга дошкільнятка: Математика, читання, письмо, логіка : [дітям ст. дошк. віку, батькам та вихователям] / [авт.-уклад.: Ігнатьєва С. А., Назаренко А. А.]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 128 с. : іл. - (Дошкільнятко)
162. Онищенко О.С. В231/10 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 10: Научная мысль как планетное явление / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 474, [1] с.
163. Онищенко О.С. В231/11 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 11: Труды по истории науки / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 380, [1] с.
164. Онищенко О.С. В231/12 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 12: Организация науки / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 365, [1] с.
165. Онищенко О.С. В231/13 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 13: В. И. Вернадский - общественный деятель и публицист / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 442, [1] с.
166. Онищенко О.С. В231/14 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 14: Памяти ученых / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 505, [1] с.
167. Онищенко О.С. В231/16 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 16: Переписка с А. П. Виноградовым. Письма по научно-организационным вопросам / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 523, [1] с. : фот.
168. Онищенко О.С. В231/17 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 17: Письма жене - Н. Е. Вернадской (1886-1894) / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 660, [6] с. : фот.
169. Онищенко О.С. В231/18 Вернадский, Владимир Иванович Собрание сочинений. Т. 18: Письма жене - Н. Е. Вернадской (1895-1940) / науч. ред. тома, [сост.] акад. Э. М. Галимов. - 2013. - 621, [6] с. : фот.
170. Р130380 Весела наука. Лабораторія маленьких дослідників : практикум для дітей ст. дошк. віку / [уклад.: Панасюк Т. В., Грищенко Г. А.]. - Київ : Грамота, 2016. - 31 с. : іл. - (Дошкільна освіта)
171. ВА802802 Вінник М. О. Пошук та прийняття рішень : навч.-метотд. посіб. / М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч, О. С. Андрюк. - Херсон : СТАР, 2016. - 310, [5] с.
172. ВА802892 Готуємо домашні завдання разом. 8 клас : [посіб. на допомогу учням та батькам]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 990, [1] с. : рис.
173. ВА802806 Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. ; [уклад.: Артьомов І. В., Шершун А. В., П'ясецька-Устич С. В. ; за ред. І. В. Артьомова]. - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2015. - 158 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 25)
174. СТ7997 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 16 с. - (Національний стандарт України)
175. СТ7998 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 38 с. - (Національний стандарт України)
176. СТ7996 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 25 с. - (Національний стандарт України)
177. ВА802803 Маріонда І. І. Формування професійно-особистісних компетентностей фахівця фізичної культури у процесі занять фізичною підготовкою і спортом : монографія / Маріонда І. І., Сивохоп Е. М., Товт В. А. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2016. - 211 с. : рис., табл.
178. ВА802829 "Педагогіка: традиції та інновації", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Львів).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка: традиції та інновації" (15-16 травня 2016 року). - Львів ; Херсон : Гельветика, 2016. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференція)
179. ВС61012 Мишина Л. С. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 4 класс: Я в мире. Математика. Русский язык. Природоведение. Українська мова. Літературне читання. Литературное чтение : [тетрадь] / Л. С. Мишина, И. А. Быкова, Е. Л. Рогова. - Харьков : БЭТ, 2016. - 191 с. - (По новой программе)
180. Онищенко О.С. В35/2 Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. - 2003. - 671 с. : рис., табл.
181. Онищенко О.С. CDR6/ВС407 Президенты Академии наук / Рос. акад. наук. - [М.] : [б. и.], [2009]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
182. Онищенко О.С. ВС407/CDR6 Президенты Академии наук / Рос. акад. наук ; [рук. проекта В. Ю. Афиани ; творч. группа: А. Г. Толстиков и др.]. - М. : Арх. РАН : Печатные традиции, 2009. - [20] с. : ил.
183. ВА802872 Ровный А. С. Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки : монография / Ровный, А. С., Галимский В. А., Бойченко Н. В. ; Харьк. гос. акад. физ. культуры. - Харьков : ХНАДУ, 2016. - 247 с. : рис., табл.
184. ВА802887 Чернов Б. О. Розвиток національної освіти в добу Української національно-демократичної революції початку XX ст. (1917-1920) : [монографія] / Борис Чернов ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. географії, екології і методики навчання. - Київ : Міленіум, 2016. - 53 с. : фот.
185. ІВ222641 Kvit S. The battlefront of civilizations: education in Ukraine / Serhiy Kvit. - Kyiv : Kyiv-Mohyla Acad. publ. house, 2015. - 206 p.
186. ІВ222580 Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości / pod red. Ewy Manikowskiej i Piotra Jamskiego ; T-wo opieki nad zabutkami przeszłości, Inst. sztuki PAN. - Warszawa : MKiDN : IS PAN, 2010. - 415 s. : fot.

Філологічні науки. Художня література
187. ВС60956 356 казок на ніч / [уклад. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2016. - 239 с. : кольор. іл.
188. ВА802858 Акмалдінова О. М. Professional English. Airport design & maintenance : підруч. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова, О. Г. Шостак ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2012. - 310, [1] с. : рис. - (Сучасний університетський підручник)
189. ВА802968 Алексієвич С. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього : [роман] / Світлана Алексієвич ; пер. і післямова Оксани Забужко. - Київ : Комора, 2016. - 285 с. - (Nobel prize winner)
190. ВА802902 Андрусяк И. М. Сорокопуты, или Как Лиза и Стефа сбежали из дома : повесть о девчонках / Иван Андрусяк ; [пер. с укр. Л. Колос ; ил. Е. Бугренковой]. - Киев : Время мастеров, 2015. - 93, [2] с. : цв. ил. - (Серия "Рекомендуем прочитать")
191. ВА802901 Баландина Н. Ф. Русский язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. - Киев : Время мастеров, 2015. - 336 с. : цв. ил.
192. ВС60959 Баландина Н. Ф. Русский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. - Киев : Время мастеров, 2015. - 319 с. : ил.
193. АО273512 Білокопитов М. Г. Чортзнащо наснилося мені : актуал. вірш. повісті, байки, мініатюри / Микола Білокопитов. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 99 с.
194. ВС60964 Бінг Д. Моллі Мун і чарівна книга гіпнозу : [для серед. шк. віку] / Джорджія Бінг ; [пер. з англ. Н. Косенко ; іл. М. Пузиренко]. - Харків : Школа, 2016. - 302, [3] с. : кольор. іл. - (Моллі Мун)
195. ВА802809 Бондаренко В. В. Риторика : навч. посіб. / В. В. Бондаренко ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 111 с.
196. ВА802885 Боровский М. Р. На семи ветрах : стихи / Михаил Боровский. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 100 с. : ил.
197. ВА802896 Вайброу І. Капосна книжка Малого Вовчика : [для мол. шк. віку] / Іан Вайброу ; [пер. з англ. Ореста Стадника ; іл. Тоні Росса]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 142, [1] с. : іл.
198. ВС61041 Вакуленко Н. Л. Англійська мова: Таблиці та схеми для початкової школи : грамат. комент., правила та приклади, утворення слів і речень : [навч. посіб.] / [Н. Л. Вакуленко, Т. С. Вакуленко]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 64 с. : схеми, табл. - (Таблиці та схеми для початкової школи)
199. ВС60960 Вашуленко М. С. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; за наук. ред. акад. НАПН України М. С. Вашуленка. - Київ : Освіта, 2016. - 191 с. : кольор. іл.
200. ВА802899 Від казки до казки : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. П. В. Мірончик]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Сонечко")
201. ВА802928 Вітчер М. Ніна - дівчинка планети Шостого Місяця : [роман : для дітей серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; іл. Іларіа Маттеїні ; [пер. А. Камінчук]. - Київ : Рідна мова, 2016. - 392, [22] с. : іл. - (Серія "Ніна" ; кн. 1)
202. ВА802856 Воронова Є. М. Українсько-російсько-англійський словник з екології та природоохоронної діяльності : [навч. посіб.] / [Є. М. Воронова, Н. В. Внукова, Н. І. Черкашина] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 451 с.
203. ВС61016 Гавриш Н. В. Читаем на уроке и дома. Книга по литературному чтению : учеб. пособие для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. : [к учеб. "Литературное чтение, 2 класс". Н. В Гавриш, Т. С. Маркотенко] / Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко. - Киев : Генеза, 2016. - 95, [1] с. : цв.ил. - (Веселкова школа)
204. ВС60961 Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова. - Київ : Освіта, 2016. - 239 с. : кольор. іл.
205. ВС61015 Даниелян А. Литературный калейдоскоп. Внеклассное чтение : учеб. пособие для 3 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Анна Даниелян. - Киев : Генеза, 2016. - 120 с. : ил. - (Веселкова школа)
206. ВА802810 Задояна Л. М. Системна організація і структура української термінології цукрового виробництва : монографія / Лариса Задояна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 180 с.
207. ВС60955 Иншина А. Путь за добром, или Приключения трема Фея : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Иншина Анастасия ; [ил. Леонова Т.]. - Харьков : Диса-плюс, 2016. - 54, [1] с. : цв. ил.
208. ВС61018 Йолкіна Л. В. Книжкова країна. Позакласне читання : навч. посіб. з літ. читання для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Йолкіна. - Київ : Генеза, 2016. - 110 с. : іл. - (Веселкова школа)
209. В356275/1 Каплан, Юрий Биоритмы ночного дождя. Т. 1/ [сост. Мялковская Анна]. - 2016. - 367 с. : фот.
210. В356275/2 Каплан, Юрий Биоритмы ночного дождя. Т. 2/ [сост. Мялковская Анна]. - 2016. - 439 с. : фот.
211. ВС61028 Карліна Л. О. Зарубіжна література. 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Л. О. Карліна, Т. В. Лавренко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 111 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
212. В277512/1 Катуу, Чорос Балчигийн Бум-Эрдэнэ туулийн хувилбарууд. Хэс. 1/ хянан тохиолд.: доктор (Ph.D) А. Алимаа. - 2015. - 584 хууд.
213. В277512/2 Катуу, Чорос Балчигийн Бум-Эрдэнэ туулийн хувилбарууд. Хэс. 2/ хянан тохиолд.: доктор (Ph.D) А. Алимаа. - 2015. - 584 хууд.
214. ВС61029 Косогова О. О. Зарубіжна література. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / О. О. Косогова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 88 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
215. В348823/Т. 3, кн. 2 Куліш, Пантелеймон Олександрович Повне зібрання творів. Т. 3: Наукові праці. Публіцистика / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Ін-т джерелознавства НТШ-А ; [упоряд., підгот. тексту, авт. ст., комент. В. Івашків ; відп. ред. О. Федорук, С. Захаркін] Кн. 2 : Записки о Южной Руси. - 2015. - 381, [17] с. : іл.
216. ВС61044 Курганов С. Ю. Русский язык: Таблицы и схемы для начальной школы : правила и орфограммы, определения и примеры, разбор слов и предложений : [пособие] / [С. Ю. Курганов]. - Харьков : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 64 с. : схемы, табл. - (Таблиці та схеми для початкової школи)
217. ВС61045 Курганова Н. В. Українська мова: Таблиці та схеми для початкової школи : правила та орфограми, визначення та приклади, розбір слів і речень : [посібник] / [Н. В. Курганова]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 64 с. : схеми, табл. - (Таблиці та схеми для початкової школи)
218. Р130411 Кучмій Ж. А. Зайва клепка / Жан Кучмій. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 22 с. : іл.
219. ВС61043 Максименко В. Ф. Сучасний український правопис в таблицях і схемах : орфографія, пунктуація, морфологія, тренувальні вправи : [навч. посіб.] / [В. Ф. Максименко]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 79 с. : схеми, табл. - (В таблицях і схемах)
220. ВА802966 Малютин И. А. Река времени : поэзия / И. Малютин. - Киев : Компринт, 2016. - 53 с.
221. ВА802863 Манжура І. Іван Голик : поема-казка / Іван Манжура ; [підгот.: В. Дерев'янко та ін. ; малював Володимир Єрмаков]. - Рубанівське ; Дніпро : Навіки, 2015. - 64 с. : іл.
222. ВА802854 Мойєс Д. До зустрічі з тобою : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Надії Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 379, [2] с.
223. ВА802861 Музейна справа. Бібліотеки. Архіви : навч. посіб. (для позааудитор. діяльності та самост. роботи) / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: І. М. Байбакова та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 67 с. : іл.
224. СО34454 Навої А. Фархад і Ширін : [поема] / Алішер Навої ; [пер. М. Бажана ; вступ: Іван Дзюба, Азіз Каюмов]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2016. - 347 с.
225. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
226. ВС61017 Науменко В. О. Зошит з літературного читання : до підруч. "Літературне читання" : навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра Науменко. - Київ : Генеза, 2016. - 79 с. : іл. - (Веселкова школа)
227. ВС61019 Науменко В. О. Перлинка. Книга з літературного читання. [3 клас] : дод. до підруч. "Літературне читання" для 3 кл. : навч. посіб. / Віра Науменко. - Київ : Генеза, 2016. - 111, [1] с. : іл. - (Веселкова школа)
228. ВС61011 Несвіт А. М. Англійська мова : робоч. зошит для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. : [до підруч. "Англійська мова, 1 клас" Алли Несвіт] / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2016. - 64 с. : іл. - (Веселкова школа)
229. ВС61010 Несвіт А. М. Англійська мова : робоч. зошит для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. : [до підруч. "Англійська мова, 2 клас" Алли Несвіт] / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2016. - 96 с. : іл. - (Веселкова школа)
230. ВА802895 Нікіфорова Я. С. Веселі крапелькі : казки, вірші, загадки / Ярослава Нікіфорова. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 114, [1] с. : іл. - (Діти - дітям)
231. ВА802852 Нікуліна Н. В. Російсько-український словник автотранспортної термінології і номенклатури / Н. В. Нікуліна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 527 с.
232. ВС60966 Нортон М. Роздобудьки в полі : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Мері Нортон ; [пер. з англ. Т. Вакуленко ; мал. В. Харченка]. - Харків : Школа, 2016. - 173, [2] с. : кольор. іл.
233. ВС60965 Нортон М. Роздобудьки : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Мері Нортон ; [пер. з англ. Т. Вакуленко ; мал. В. Харченка]. - Харків : Школа, 2016. - 158, [1] с. : кольор. іл.
234. Онищенко О.С. ВС404 Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / Міжнар. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманітар. освіти в Україні" ; [уклад.: Т. О. Грязнухіна та ін.]. - Київ : Спалах, 1998. - 957, [1] с.
235. ВС61042 Павлова О. С. Німецька мова: Таблиці та схеми для початкової школи : грамат. комент., правила та приклади, утворення слів і речень : [посібник] / [О. С. Павлова]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 64 с. : схеми, табл. - (Таблиці та схеми для початкової школи)
236. ВА802898 Парвела Т. Елла та друзі. Веселі пригоди : [для дітей мол. і серед. шк. віку] / Тімо Парвела ; [іл. Н. Гайда ; пер. Т. Вакуленко]. - Харків : Школа, 2016. - 127, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Нова дитяча книга")
237. ВС60957 Пилипенко О. Е. Очень вежливый лемур. Нескучная школа этикета : [для чтения взрослыми детям] / Ольга Пилипенко ; худож. Елена Курдюмова. - Харьков : Виват, 2016. - 78, [1] с. : цв. ил. - (Серия "Мечтатели")
238. ВС60958 Пилипенко О. Є. Дуже чемний лемур. Захоплива школа етикету : [для читання дорослими дітям] / Ольга Пилипенко ; худож. Олена Курдюмова. - Харків : Віват, 2016. - 78, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Мрійники")
239. ВА802799 Поліщук П. М. Ронделі : [вірші] / Петро Поліщук. - Умань : Жовтий О. О., 2016. - 116 с.
240. ВС61024 Положий Т. М. Українська мова та література. 10 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : акад. рівень / Т. М. Положий, Н. М. Байлова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 88 с. - (Контроль знань протягом року!)
241. ВС61023 Положий Т. М. Українська мова та література. 11 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : акад. рівень / Т. М. Положий, Н. М. Байлова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 87 с. - (Контроль знань протягом року!)
242. ВС61027 Положий Т. М. Українська мова та література. 5 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Т. М. Положий, Н. М. Байлова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 127 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
243. ВС61022 Пономарьова К. І. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом". 4 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / К. І. Пономарьова. - Київ : Генеза, 2016. - 64 с. : іл. - (Веселкова школа)
244. ВС61020 Пономарьова К. І. Подружися зі словом. Зошит з розвитку мовлення. 2 клас : [навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / К. І. Пономарьова. - Київ : Генеза, 2016. - 56 с. : іл. - (Веселкова школа)
245. ВС61021 Пономарьова К. І. Подружися зі словом. Зошит з розвитку мовлення. 3 клас : [навч. посіб. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / К. І. Пономарьова. - Київ : Генеза, 2016. - 56 с. : іл. - (Веселкова школа)
246. ВА802900 Пори року : [вірші, оповідання, загадки, приказки та прислів'я : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. В. Верховень ; худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Сонечко")
247. ВА802893 Портер Е. Поліанна виростає : роман : [для мол. та серед. шк. віку] / Елеонор Портер ; [пер. з англ. Володимир Панченко ; худож. Юрій Богачов]. - Київ : Рідна мова, 2016. - 316, [3] с. : кольор. іл. - (Серія "Класна класика")
248. ВА802894 Портер Е. Поліанна : роман : [для мол. і серед. шк. віку] / Елеонор Портер ; [пер. з англ. Володимир Панченко ; худож. Василиса Коверзнєва]. - Київ : Рідна мова, 2016. - 251, [3] с. : іл. - (Серія "Класна класика")
249. Р130384 Разом веселіше : [для дітей віком 3+] / [авт. завдань О. Г. Рудницька, О. А. Тіханов ; худож. О. О. Трусова, М. А. Пузиренко]. - Харків : Сінтекс, 2016. - 24, [1] с. : іл. + 12 наліпок. - (Граємо, читаємо, малюємо ; вип. 1)
250. Р130383 Разом веселіше : [для дітей віком 3+] / [авт. завдань О. Г. Рудницька, О. А. Тіханов ; худож. О. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2016. - 24, [1] с. : іл. + 12 наліпок. - (Граємо, читаємо, малюємо ; вип. 2)
251. ВА802860 Риггз Р. Дом странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 429, [1] с. : фот.
252. ВА802859 Ріґґз Р. Дім дивних дітей : роман / Ренсом Ріґґз ; [пер. з англ. Володимира Горбатька]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 429, [1] с. : фот.
253. ВА801190 С. Буянгийн туульс / Монгол улсын боловсрол, соёл, шинжлэх, Ухааны яамны соёлын өвийн төв ; эмхэтгэн: Акад. Ц. Дадинсурэнгийн, проф. Чорос Балчигийн Кутуу. - Улаанбаатар : Ухааны яамны соёлын өвийн төв, 2015. - 496 хууд.
254. Р130399 Серкова Е. И. Котенок Фима и его приключения / Лена Серкова ; [худож. Людмила Татаринова]. - Одесса : ТЭС, 2016. - 48 с. : цв.ил.
255. В356272/1 Скрильник, Сергій В. Синхронний переклад. Інститути та організації Європейського Союзу. Ч. 1. - 2015. - 216 с.
256. В355809/2 Сучасний арабсько-український словник. Т. 2: Всеохоплюючий розгорнутий тематичний словник : близько 30000 слів та виразів / упоряд.: Алі Субх [та ін.]. - 2015. - 386 с.
257. ВА802855 Тадеєва М. І. Англійська мова : навч. посіб. / М. І. Тадеєва, А. Т. Літвінчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 246 с.
258. ВА802857 Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літ., компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Грицик Л. В. (голова) та ін.]. - Київ : Логос, 2015. - 295 с.
259. ІВ222340 Угэн Бэлэг / эмхтгэн найруулсан: М. Булгансор ; эх бэлтгэсэн: Н Учрал. - Улаанбаатар : Сэлэнгэпресс, 2014. - 125 хууд.
260. СО34502 Франко І. Я. Зів'яле листя (1896) / Іван Якович Франко. - Київ : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 23 арк.
261. СО34503 Франко І. Я. Лис Микита / Іван Якович Франко. - Київ : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 70 арк.
262. ВА801189 Халх Тууль / Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яамны харьяа. ЮНЕСКО-гийн Монголын Ундэсний Комисс ; эмхтгэгч: А. Алимаа ; ред.: Б. Катуу. - Улаанбаатар : Соёлын өвийн төв, 2013. - 408 хууд.
263. ВС60962 Хорошковська О. Н. Українська мова : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням пол. мовою : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ольга Хорошковська, Наталія Яновицька. - Львів : Світ, 2015. - 183 с. : іл.
264. ВС61026 Черсунова Н. І. Українська мова та література. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Н. І. Черсунова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 120 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
265. ВС61025 Черсунова Н. І. Українська мова та література. 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Н. І. Черсунова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 119 с. - (Контроль знань протягом року!)
266. Р130400 Шеляженко Ю. В. Абетка вільнодумців, анти-абетка корупції : поема з авт. іл. / Юрій Шеляженко. - Київ : Шеляженко Юрій [вид.], 2016. - [34] с. : іл.
267. Онищенко О.С. ВА1907 Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем : [монографія] / В. А. Широков ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. - Київ : Наукова думка, 2004. - 327 с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
268. В356273/1 Янссон, Туве (1914 - 2001) Країна Мумі-тролів. Кн. 1: Маленькі тролі і велика повінь. - 2016. - 347, [3] с. : іл.
269. С11581/1 Янссон, Туве Комета прилітає. Кн. 1. - 2016. - [90] арк.
270. С11581/2 Янссон, Туве Комета прилітає. Кн. 2. - 2016. - [90] арк.
271. В277514/1 101 Truyện cười học sinh, sinh viên. Tp 1. - 2014. - 194 tr.
272. ІВ222341 Bonta E. A terminological guide to interactional pragmatics / Elena Bonta. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de ştiinţă, 2015. - 195 p.
273. ІВ222334 Bronte E. Đồi Gióhú / Emily Bronte ; người dịch: Dường Tường. - Ha Nôi : Nhá xuât ban Văn học, 2012. - 439 tr.
274. ІВ222343 Chuyển dịch chuẩn xác các câu tiếng anh thông dụng / biên tập: Quýnh Trang. - Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Bàng Đừc, [20--?]. - 284 tr. - (Trau dổi ký năng tiểng anh-cấp tổc)
275. ІА24566 Kho Tàng truyện cổ tich Việt Nam. Cây khế : (Tái bản lấn thứ nhất) / Hoàng Hượng (sưu tấm). - Hà Nội : Nhà xuất bản Thời Đại, 2014. - 215 tr.
276. ІВ222347 Lê Phương Liên 39 đề tiếng việt 1 : Lê Phương Liên. - Hà Nội : Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia, 2014. - 136 tr.
277. ІВ222346 Lê Phương Liên 39 đề tiếng việt 5 / Lê Phương Liên. - Hà Nội : Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia, 2014. - 174 tr.
278. В277513/2 Mễ Mễ Lạp Em & Anh & Anh. Tp 2. - 2012. - 327 tr.
279. В277513/1 Mễ Mễ Lạp Em và Anh và Anh. Tp 1. - 2012. - 295 tr.
280. ІВ222345 Perkins M. Hanoi, adieu. Những kỷ niệm vui buồn về xứ Đông Dương thuộc Pháp / Mandaley Perkins ; nguới dịch: Lý Quốc Bảo. - Hà Nội : Nhà xuất bản Vă hoc Trung tăm Văn hòa Ngôn ngữ Dông Tây, 2013. - 418 tr.
281. ВА802969 Professional English. Compressor stations : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2011. - 263 с.
282. ВА802972 Professional English. Logistics : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 414 с.
283. ВА802970 Professional English: computer teсhnologies : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 351 с.
284. ІВ222585 Troszyński M. Słowacki. Poza kanonem / Marek Troszyński. - Gdańsk : Slowo/ obraz terytoria, 2014. - 411 s. : il.
285. В277515/2 Trấn Văn Sáu Học tốt Ngữ Văn 7. Tp 2. - 2015. - 127 tr.
286. ІА24567 Từ điển Nhật-Việt : Tái bản lấn 4 / biên tập; Takeuchi Yonosuke, Yamaguchi Kenichi, Imai Akio. - Há Nội : Nhà xuất bản Từ điến Bách khoa, 2014. - 465 tr.
287. ІВ222592 W świecie wartości naszych i innych : z najnowszych badań nad lit., kulturą i jęz. Słowian wsch. : księga pamiątkowa / Katolicki uniw. Lubelski Jana Pawła II, Wydz. nauk humanistycznych, Inst. filologii słowiańskiej ; red.: Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Beata Siwek. - Lublin : Wydaw. KUL, 2014. - 266, [10] s. : fot.
288. ІВ222342 Đức Anh 101 Truyện cười tình yêu / Đức Anh. - Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Bàng, 2013. - 235 tr.
289. ІВ222584 Żmudzka-Brodnicka M. Wisława Szymborska i niewyrażalne / Monika Żmudzka-Brodnicka. - Gdańsk : Athenae Gedanenses, 2014. - 203 s.
290. ВА802971 Акмалдінова О. М. Professional English. Energy management : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / О. М. Акмалдінова, Г. О. Максимович, І. І. Поповська ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 318, [1] с. - (Сучасний університетський підручник)
291. ВА802811 Борисенко Ю. А. Практикум з перекладу (німецька та українська мови) : навч. посіб. / Юрій Борисенко ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т лінгвістики та психології, Каф. герман. мов і перекладу. - Київ : КиМУ, 2016. - 106 с.
292. ВА802973 Воронова Є. М. English bachelor course in transportation : навч. посіб. з англ. мови для підгот. бакалаврів із трансп. спец. : для ф-тів та від-нь трансп. ін-тів, ун-тів, акад. / Є. М. Воронова ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 463 с.
293. ВА802842 Практикум з морфології словацької мови : навч. посіб. для студентів словац. від-ня / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філології ; [упоряд.] Леся Томашівна Буднікова. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 151 с.

Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка