Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
202. РА424692 Аль-Кузаї Джабер Сакран Історико-цивілізаційний підхід до вивчення глобального політичного процесу (аналіз методології А. Тойнбі) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Аль-Кузаї Джабер Сакран ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 20 с.
203. РА424851 Бобровський Т. А. Іміджеві стратегії державних інституцій на прикладі Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бобровський Тарас Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 16 с.
204. РА424848 Загребельний О. В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Загребельний Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
205. РА424740 Лавренов Д. А. Особливості лобізму в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 17 с.
206. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
207. ВА805263 Політичні ідентичності в сучасній Україні : [монографія] / [М. Кармазіна та ін. ; за ред. М. С. Кармазіної] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. - 286 с. : табл.
208. ВА805120 Публічна політика : навч. посіб. / [С. О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. - Київ : НАДУ, 2016. - 337 с. : табл., рис.


Держава і право. Юридичні науки
209. РА424841 Васильєва А. Г. Правова природа обов'язків платника податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Васильєва Альона Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
210. РА424690 Комашко В. В. Правові та організаційні основи контролю за вчиненням злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Комашко Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
211. РА424745 Кошова О. В. Судова влада як соціокультурний феномен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Кошова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 19 с.
212. РА424735 Молчанова М. Є. Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу товарів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Молчанова Марина Євгенівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
213. РА424689 Притуляк В. М. Повноваження суду при примусовому виконанні судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Притуляк Валерій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
214. РА424691 Средницька І. Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Средницька Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 24 с.
215. РА424835 Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ясиновський Іван Григорович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
216. ВС61405 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: Горбулін В. П., Власюк О. С., Ляшенко О. М.]. - Київ : НІСД, 2016. - 686 с. : табл.
217. В355928/3 Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014) Верховна Рада України восьмого скликання. Т. 3: Друга сесія : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р., № 12-27 / [Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 734, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)
218. В356372/1 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 1: Перша сесія. - 2016. - 750, [1] с.
219. В356372/2 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 2: Друга сесія : 18 квіт. - 24 трав. 2013 р., № 14-28 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 783 с.
220. В356372/3 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 3: Друга сесія : 4 черв. - 5 лип. 2013 р., № 29-46 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 870, [1] с.
221. В356372/4 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 4: Третя сесія : 3 верес. - 10 жовт. 2013 р., № 1-16 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 846, [1] с.
222. В356372/5 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 5: Третя сесія. - 2016. - 783 с.
223. В350989/39 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 39: Десята сесія : 22 трав. - 8 черв. 2012 р., № 37-47 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 679 с.
224. В350989/40 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 40: Десята сесія. - 2016. - 718, [1] с.
225. В350989/41 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 41: Одинадцята сесія : 4 верес. - 6 груд. 2012 р., № 1-15 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 934, [1] с.
226. ВА805020 Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навч. посіб. / Гордієнко Л. Ю., Лукашев С. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 387 с. : рис., табл.
227. ВА805086 Єрко Г. Г. Правове регулювання надання державної фінансової підтримки в Україні : [монографія] / Єрко Г. Г., Рядінська В. О. - Київ ; Вінниця : Нілан, 2016. - 163 с.
229. ВА805092 Коментар до Кодексу суддівської етики / Рада суддів України ; [керівник робоч. групи Чумаченко Т. А.]. - [Київ] : [б. в.], 2016. - 140 с.
230. ВА805016 Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / [Литвинов О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. - 327 с.
231. ВА805251 Куліш А. М. Інформаційне право України : навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 107 с.
232. ВА805074 Михалчич В. М. Проблеми правового регулювання уникнення зовнішнього подвійного оподаткування та ухилення від сплати податків : монографія / Михалчич В. М. ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Вінниця : Нілан, 2016. - 181 с.
234. ВА805071 Права людини в контексті сучасного суспільствотворення : [монографія] / [М. Г. Вербенський та ін.] ; Держ. НДІ МВС України. - Київ ; Вінниця : Нілан, 2016. - 260 с.
235. В354501/9 Розвиток інформаційного суспільства. Т. 9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства / [Гордієнко С. Г. та ін. ; наук. ред.: Гіжевський В. К., Марков С. Л.]. - 2015. - 423 с.
236. ВА805250 Технічне регулювання: правове забезпечення в Україні : наук.-довідк. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М. Г. Вербенський та ін.]. - Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулін, 2016. - 410 с. - (Спеціальна техніка в діяльності органів внутрішніх справ: правове та науково-технічне забезпечення)
237. ВА805087 Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : монографія / Тітко Ельвіра Валентинівна. - Вінниця : Нілан, 2016. - 167 с.


Культура. Наука. Освіта
238. РА424699 Бідзіля Ю. М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бідзіля Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 36 с.
239. РА424836 Гусєв А. В. Історія та функціонально-типологічні особливості спортивної медіакомунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гусєв Андрій Вікторович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с.
240. РА424715 Дейниченко В. Г. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дейниченко Володимир Геннадійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
241. РА424736 Дрюков О. В. Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл на сучасному етапі розвитку спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Дрюков Олександр Володимирович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
242. РА424838 Ковальчук І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ковальчук Ірина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2016. - 20 с. : рис.
243. РА424859 Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Ковшар Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
244. РА424741 Леонтьєва І. М. Формування інтересу до економічних знань в учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Леонтьєва Ірина Максимівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 21 с.
245. РА424696 Фізеші О. Й. Початкова школа Закарпаття в системних освітніх трансформаціях другої половини XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фізеші Октавія Йосипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
246. РА424739 Харченко Г. Д. Фізична реабілітація спортсменів високої кваліфікації зі стрільби з лука при міофасціальному больовому синдромі плечового поясу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Харченко Галина Дмитрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
247. РА424738 Чжоу Нань Формування еколого-валеологічної культури студентів китайських університетів засобами рекреаційного туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Чжоу Нань ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
248. ВА804882 "Актуальные проблемы современной науки", международная научно-практическая конференция(10 ; 2016 ; Москва).X Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28 июля 2016 : сб. тез. науч. работ / Междунар. науч. центр, Междунар. науч. журн. ; [редкол.: Тарасенко И. А. и др.]. - Киев : [б. и.], 2016. - 64 с. : рис.
249. Р131027 Автомобільна Федерація України презентує до 25-річчя Автомобільної Федерації України та 18-річчя автослалому в Україні Історію розвитку автослалому в Україні. Національні змагання з автослалому "Епсілон - кубок чемпіонів - сузір'я Велика Ведмедиця". Чемпіонів та призерів змагань з автослалому з 1998 по 2015 р. - Рівне : РАМК, 2016. - [33] с. : табл., фото. кольор.
250. ВА805037 Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 24-25 берез. 2016 р. / Одес. облрада, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Одес. нац. політехн. ун-т, [Каф. документознавства та інформ. діяльності] ; [редкол.: Спрінсян В. Г. та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 526 с.
251. ВС61368 "Учитель року - 2016", всеукраїнський Інтернет-конкурс за версією науково-популярного журналу "КОЛОСОК"(2016).Всеукраїнський Інтернет-конкурс "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016" за версією науково-популярного журналу "КОЛОСОК" / за ред. Дарії Біди. - Львів : Міські інформаційні системи, 2016. - 143 с. : кольор. іл. - (Серія "Бібліотечка "КОЛОСКА") (На допомогу вчителям природничих предметів)
252. ВА805031 Грабовський Є. М. Мультимедійні технології : навч. посіб. / Грабовський Є. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 90 с. : рис.
253. ВА805069 Дусь Н. А. Основи педагогічного спілкування вчителя початкових класів : монографія / Н. А. Дусь. - Вінниця : Нілан, 2015. - 223 с. : рис., табл.
254. ВА805157 Ефименко Н. Н. Театрализация физического воспитания дошкольников : драматизация как расширение игрового метода физического развития детей : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Ефименко. - Винница : Нилан, 2016. - 167 с. : рис.
255. ВА805107 З історії бібліотек краю : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. А. Костильова ; ред. З. М. Тирак]. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 247 с.
256. В356380/1 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті. Ч. 1. - 2016. - 411 с. : рис.
257. В356380/2 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті. Ч. 2. - 2016. - 375 с. : рис., табл.
258. ВА805197 Кендзьор П. І. Інтеграція через діалог. Система організації полікультурного виховання у школі : монографія / Петро Кендзьор ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Львів : Панорама, 2016. - 376, [1] с. : рис., табл.
259. ВА805159 Костюкевич В. М. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - Вінниця : Нілан, 2015. - 255 с. : рис., табл.
260. ВС61381 Котелянець Н. В. Трудове навчання : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. - Харків : Сиция, 2016. - 143 с. : іл.
261. ВА805055 Крук О. Албанія. Нова любов на Середземному морі / Олег Крук ; [фот. І. Захаренка та О. Крука]. - Київ : АртЕк, 2015. - 74 с. : фот. кольор.
262. Р131028 Латушко Ю. С. Весела математика : навч. розвив. посіб. для дошк. : [із наліпками] / Ю. С. Латушко. - Київ : Знання, 2016. - 32 с. : кольор. іл.
263. Р131030 Латушко Ю. С. Казкова математика : навч. розвив. посіб. для дошк. : [наліпки 48] / Ю. С. Латушко. - Київ : Знання, 2016. - 32 с. : кольор. іл. - (Математика. 4-5 років. Середня група)
264. Р131057 Маринкович С. Математика в картинках. 3 - 4 роки : [розвив. посіб. : пер. із серб.] / Симеон Маринкович, Славіца Маркович. - Київ : Знання, 2017. - [32] с. : кольор. іл.
265. Р131055 Маринкович С. Математика в картинках. 4 - 5 років : [розвив. посіб. : пер. із серб.] / Симеон Маринкович, Славіца Маркович. - Київ : Знання, 2017. - [32] с. : кольор. іл.
266. ВА804959 Меренцова О. В. Довідник молодшого школяра / [О. В. Меренцова, С. В. Моісеєнко]. - Харків : Торсінг, 2016. - 223, [17] с. : іл. - (Я відмінник)
267. ВА805129 Музика О. Л. Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості : [навч. посіб.] / Олександр Музика, Наталія Никончук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 199 с. : рис., табл.
268. ВА805098 Організація сільського туризму в агросадибах : навч. посіб. / Шершун М. Х. [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. центр маркетинг. дослідж. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 234 с. : табл.
269. ВА805033 Пушкар О. І. Мультимедійне видавництво : навч. посіб. / О. І. Пушкар, О. С. Завгородня ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 203 с. : рис., табл.
270. ВА805094 "Науковий пошук молоді XXI століття", регіональна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів(2016 ; Вінниця).Регіональна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Науковий пошук молоді XXI століття", 20 квітня 2016 року / Упр. міжнар. співробітництва та євроінтеграції Вінниц. облдержадмін., Департамент регіон. екон. розвитку Вінниц. облдержадмін., Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. - Вінниця : Нілан, 2016. - 119, [1] с. : табл.
271. ВА805131 Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XI Междунар. науч. конф., 29 сент. - 6 окт. 2016 г., г. Иерусалим, Израиль / Nat. Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [и др.] ; [редкол.: Костюк Г. И. и др.]. - Хмельницкий : ХНУ, 2016. - 163 с. : рис., табл.
272. ВС61355 Трудове навчання (технічні види праці) : підруч. для 8 кл. загльноосвіт. навч. закл. / [В. М. Гащак та ін.]. - Київ : Генеза, 2016. - 255 с. : іл.
273. ВА804975 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 3 клас : пояснення до розв'язань / [Т. І. Оковіт та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 495 с.
274. ВА804967 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 5 клас : пояснення до розв'язань, довідник, міні-проекти, твори / [Т. М. Сипченко та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 1247 с.
275. ВА804966 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 7 клас : пояснення до розв'язань, твори / [Т. М. Сипченко та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 955 с.
276. ВА805084 Яковлів В. Л. Основи управління підготовкою юних спортсменів : навч. посіб. / В. Л. Яковлів. - Вінниця : Нілан, 2016. - 271 с. : рис., табл.
277. ІВ223087 Knopp G. Hitlers Kinder / Guido Knopp ; in Zsarb. mit Stefan Brauburger [et.al.] ; Dokumentation: Alexander Berkel, Bärbel Schmidt-Šakić. - München : C. Bertelsmann, 2000. - 383 S. : Fot.


Філологічні науки. Художня література
278. РА424551 Бірюкова Д. В. Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бірюкова Діана Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
279. РА424686 Бутковська О. С. Структурно-семантичні особливості термінів соціолінгвістики в українській, польській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бутковська Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
280. РА424570 Григор'єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор'єв Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
281. РА424747 Демьянова С. К. Жанрові особливості української та польської драми про владу землі другої половини XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Демьянова Софія Костянтинівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
282. РА424858 Ерджиєс С. Е. Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ерджиєс Саїт Емре ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
283. РА424716 Літкович Ю. В. Плеоназми в сучасному англомовному медіа-дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Літкович Юлія Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
284. РА424719 Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Маріна Олена Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 34 с. : рис.
285. РА424573 Микульчик Р. Б. Прізвищеві та відпрізвищеві терміни в мові української фізичної термінної системи: особливості структури та функціювання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Микульчик Роман Богданович ; Львів. нац. ун-т [ім. Івана Франка]. - Львів, 2016. - 18 с.
286. РА424577 Михальська О. В. Полікодові заголовки російськомовних веб-сайтів у лінгвосеміотичному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Михальська Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 16 с.
287. РА424718 Нетребіна С. П. Соматикон емоційного реагування персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Нетребіна Світлана Павлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
288. РА424547 Орленко О. В. Семантичні відношення у прийменникових системах української, сербської, англійської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Орленко Оксана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
289. РА424569 Осадча О. С. Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с.
290. РА424559 Пишна Н. І. Назви піснеспівів в українській мові: синхронно-діахронний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пишна Наталія Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 18 с.
291. РА424837 Рибалкін С. В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
292. РА424705 Смирнова М. С. Проповідь у релігійному православному дискурсі XX століття: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Смирнова Марія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
293. РА424697 Стребкова І. О. Проблеми порівняльного аналізу стилю Тодося Осьмачки і Миколи Гоголя: типологічний і індивідуальний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Стребкова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
294. РА424717 Шваб Л. М. Фоностилістична домінанта озвученого німецькомовного художнього тексту (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шваб Людмила Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
295. ВА805067 MioSa Ремісія / MioSa. - Вінниця : Нілан, 2016. - 82 с.
296. Р131009 Авраменко О. М. Зошит для контрольних робіт з української літератури. 8 клас / Олександр Авраменко. - Київ : Грамота, 2016. - 39 с.
297. ВА804960 Авраменко О. М. Зошит для контрольних робіт з української мови. 8 клас / Олександр Авраменко. - Київ : Грамота, 2016. - 55 с.
298. ВС61347 Алешичева А. В. Первая книга малыша : [стихи] / [Алешичева А. В., Пилипенко О. Е.] ; ил. Ирины Потапенко. - Харьков : Виват, 2016. - 63 с. : цв. ил. - (Серия "Стихи детям")
299. ВС61346 Альошичева А. В. Перша книжка малюка : [вірші] / [Альошичева А. В., Пилипенко О. Є.] ; іл. Ірини Потапенко. - Харків : Віват, 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Вірші дітям")
300. ВА805175 Базар В. Мандрівник / Володимир Базар. - Вінниця : Нілан, 2015. - 88, [8] с. : фото. кольор.
301. ВА805126 Бальзак О. де Гобсек. - Київ : Знання, 2016. - 318 с. - (Класна література)
302. ВА804965 Баррі Д. М. Пітер Пен : [казкова повість : для мол. та серед. шк. віку] / Джеймс Баррі ; пер. з англ. Володимир Панченко ; [худож. Інна Бодрова]. - Київ : Рідна мова, 2015. - 205, [1] с. : іл. - (Класна Класика)
303. ВА805102 Бартецька Б. В. Моє серцебиття : вірші / Богдана Бартецька. - Вінниця : Нілан, 2016. - 157 с. : ноти
304. ВС61374 Беер Г. д. Пригоди ведмедика Ларса : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Ганс де Беер ; пер. з нім. Валентини Сухомлин. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 126, [2] с. : іл.
305. ВА804951 Безкоровайная Е. В. Прописи. Русский язык. Каллиграфический тренажер / Е. В. Безкоровайная. - Харьков : Навчальна література, 2016. - 64 с. - (Каллиграфия)
306. АО273636 Бойко О. Вар'єте про грішне і святе : гумор і сатира / Олексій Бойко. - Вінниця : Нілан, 2016. - 159 с.
307. ВА805014 Бойніцька О. С. Англійський історіографічний роман кінця XX - початку XXI ст.: філософія жанру : монографія / Ольга Бойніцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Вадим Карпенко [вид.], 2016. - 323 с.
308. ВА804997 Бойніцька О. С. Романістика Івліна Во : навч. посіб. / О. С. Бойніцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2005. - 86 с. - (Бібліотека Інституту філології)
309. ВС61400 Большие сказки маленьких детей : сб. сказок учеников 3-В кл. УВК лицея №100 г. Днепропетровска. Кл. рук. : В. В. Медведева / [авт. идеи и рук. проекта А. Шульга ; худож. Л. Духовная]. - Днепропетровск : Лира, 2016. - 75 с. : ил.
310. АО273637 Борозенцев Л. Монгольфьеры : [стихи] / Леонид Борозенцев. - Винница : Нілан, 2015. - 127 с.
311. ВА805115 Бояркевич С. Тернова ружа : поезії / Світлана Бояркевич, Ольга Чорна. - Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2016. - 98, [6] с. : фот.
312. ВС61351 Букварик харківського першокласника : [навч. посіб. для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [авт. буквар. частини М. С. Вашуленко ; упоряд. Н. О. Борова]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 109, [6] с. : кольор. іл.
313. ВС61350 Букварик харьковского первоклассника : [учеб. пособие для 1-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения] / [авт. буквар. части Н. С. Вашуленко ; сост. Н. О. Боровая]. - Харьков : БЭТ, 2016. - 109, [6] с. : цв. ил.
314. ВА805008 Булик-Верхола С. З. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студентів муз. спец. / С. З. Булик-Верхола ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 307 с.
315. ВА805042 Вайброу І. Геройська книжка Малого Вовчика : [для дітей мол. шк. віку] / Іан Вайброу ; [пер. з англ. Ореста Стадника ; іл. Тоні Росса]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 165, [5] с. : іл.
316. Р131037 Винничук Ю. П. Лежень : [для читання дорослими дітям] / Юрій Винничук ; [іл. Валентини Серцової]. - Харків : Фоліо, 2016. - 32 с. : кольор. іл.
317. АО273629 Вінграновський М. На срібнім березі : вибране / Микола Вінграновський ; [упоряд.: Іван Малкович, Павло Вольвач]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 254, [1] с. - (Серія "Українська поетична антологія")
318. ВА805177 Вітвицька А. Мереживо почуттів : поезії / Алла Вітвицька. - Вінниця : Нілан, 2015. - 87 с.
319. Р131012 Вітенко О. А. На своїй землі : [зб. віршів] / Олена Вітенко. - Вінниця : Нілан, 2016. - 15 с. : іл.
320. ВА805161 Вітковська О. Твоє життя - твоя дорога / Олена Вітковська. - Вінниця : Нілан, 2016. - 66 с. - (Целительные рассказы ; [кн. 2])
321. СО34641 Волошина Л. О. Казкові мандри 2 : [для дітей різного віку] / Людмила Волошина. - Київ : Істина, 2016. - 86, [2] с. : кольор. іл.
322. ВА805164 Воробей А. КалейдоScope : [стихотворения] / Воробей Александра ; рис.: Вера Иванова. - Винница : Нилан, 2016. - 158 с. : цв. ил.
323. В356384/1 Галкин, Валерий Не обижайте хакера. Кн. 1. - 2016. - 287 с.
324. ВС61359 Гарріс Д. Ч. Казки дядечка Римуса / Джоель Чандлер Гарріс ; іл. Ігоря Олійникова ; [пер. укр. О. Є. Пилипенко]. - Харків : Віват, 2016. - 75, [3] с. : іл. - (Мрійники)
325. АО273631 Герасим'юк В. ANNO Афини : вибране / Василь Герасим'юк ; [авт. післямови М. Лаюк]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 318, [1] с. - (Серія "Українська поетична антологія")
326. ВА805118 Глібов Л. І. Твори / Леонід Глібов ; [упоряд., передм., прим. Р. П. Іванченко]. - Київ : Дніпро, 2016. - 230, [1] с.
327. СО34637 Глуховський П. В. Сонечко : кн. для дітей / Павло Глуховський ; [худож. Кононенко В. А.]. - Київ : АДС УМКЦентр, 2016. - 103 с. : кольор. іл.
328. ВС61402 Горбач Л. В. Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Горбач. - Київ : Генеза, 2016. - 256 с. : іл.
329. ВА804947 Гоукінз П. Дівчина у потягу : роман / Пола Гоукінз ; пер. з англ. Інни Паненко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318 с.
330. ВА805195 Гранецька В. Щасливий : роман / Вікторія Гранецька. - Київ : Нора-друк, 2015. - 293, [1] с. - (Читацький клуб)
331. ВА804971 Гримм Я. Л. Сказки : [пер. с нем.] / братья Гримм. - Харьков : Фолио, 2016. - 249, [2] с. - (Издание с параллельным текстом)
332. АО273632 Гусейнова О. Супергерої : поезії / Олена Гусейнова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 178, [13] с. : кольор. іл.
333. ВА804949 Дашевська Н. Віллі : [повість] / Ніна Дашевська ; іл. Євгенії Двоскіної ; [пер. з рос. Ольги Пилипенко]. - Харків : Віват, 2016. - 127 с. : іл. - (Серія "Книжкова полиця підлітка")
334. ВА804883 Демина О. Виктория в кругу друзей : комедийно-авантюр. роман / О. Демина, П. Демин. - Никополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 106 с.
335. ВА804995 Джексон Э. Андрогин. Новая эра / Эм Джексон. - Винница : Нілан, 2016. - 291 с.
336. Р131043 Джус М. Віршики цікаві про дитячі справи / Марина Джус ; [мал. Вікторії Рейниш]. - Київ : Арт Економ, 2016. - 16 с. : кольор. іл. - (Серія "Читайчик")
337. ВА804979 Диккенс Ч. Большие надежды : сборник / Чарльз Диккенс. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 669 с.
338. ВА805183 Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста : роман / Чарлз Діккенс ; [пер. з англ. В. Черняхівської]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 430 с. - (Поринь у світ пригод)
339. ВА804968 Дойль А. К. Собака Баскервилей : [пер. с англ.] / Артур Конан Дойль. - Харьков : Фолио, 2016. - 343, [4] с. - (Издание с параллельным текстом)
340. СО34642 Долбня Т. А. География за 5 минут / Татьяна Долбня ; [худож. Цурикова Е. А.]. - Харьков : Фактор-Друк, 2016. - 79 с. : цв.ил.
341. ВА805070 Древлянські первоцвіти : поезія. - Коростень : Стужук В. М. [вид.], 2016. - 215, [8] с. : фото. кольор.
342. ВА805124 Друэтт Д. Остров затерянных душ : роман / Джоан Друэтт ; [пер. с англ. В. Шарая]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 302 с.
343. ВС61379 Єрмоленко С. Я. Українська мова. [8 клас] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук. - Київ : Грамота, 2016. - 271 с. : іл., табл.
344. Р131007 Жук В. Осіння карамель : [поезія] / Валерія Жук. - Канів : Склянка Часу*Zeitglas, 2016. - 43 с.
345. ВА805111 Жупан В. Ластовинці : твори для дітей / Вікторія Жупан ; [мал. І. Осадчої]. - Ужгород : Ліра, 2016. - 102, [1] с. : мал.
346. ВА805160 Забаштанський В. О. Свічечкою слова : вірші та балади : вибране / Володимир Забаштанський ; [упоряд. Забаштанський В. В. ; передм. А. М. Подолинного ; післямова В. П. Крупки]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 359 с.
347. ВС61394 Заболотний О. В. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2016. - 239 с. : іл.
348. ВС61395 Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2016. - 223 с. : іл.
349. ВА805199 Заворотняя Т. Н. Наброски простым карандашом : избр. новеллы и рассказы / Татьяна Заворотняя. - Киев : Логос, 2016. - 166, [1] с. : ил.
350. ВА804961 Зарубіжна література + твори для позакласного читання. 5 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд. В. М. Гарбуз]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 698 с.
351. ВА804962 Зарубіжна література + твори для позакласного читання. 6 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд. В. М. Гарбуз]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 782, [1] с.
352. ВА804948 Зарубіжна література. 7 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд. В. М. Гарбуз]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 653 с.
353. ВА804963 Зарубіжна література. 9 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд.: Л. Г. Андронова, Л. О. Карліна]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 703 с.
354. В356379/1 Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна Робочий зошит з української мови. 4 клас. Ч. 1. - 2016. - 64 с.
355. В356379/2 Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна Робочий зошит з української мови. 4 клас. Ч. 2. - 2016. - 56 с.
356. ВА804955 Збірник текстів для диктантів, переказів та аудіювання. 1-4 класи : [посібник] / [авт.-упоряд.] А. І. Настенко, [Н. О. Ковальчук]. - Харків : ПЕТ, 2016. - 150 с.
357. ВА804958 Збірник текстів для диктантів, переказів та аудіювання. 10-11 класи : [посібник] / [авт.-упоряд.] Н. І. Черсунова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 180, [1] с.
358. ВА804957 Збірник текстів для диктантів, переказів та аудіювання. 5-9 класи : [посібник] / [авт.-упоряд.] Н. І. Черсунова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 260 с.
359. АО273635 Звірик А. П. Юність відвідала серце : поезії з минулих літ / Анатолій Звірик. - Вінниця : Нілан, 2016. - 141 с.
360. Р131035 Звуковий тренажер / [розроб. Сосніна О. Й.]. - Житомир : Мельник М. В. [вид.], 2016. - [4] с. : іл. - (Легко дітям - зручно батькам)
361. ВА805244 Ильина Г. С. Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. пособие / Г. С. Ильина, Н. А. Симоненко ; Сум. гос. ун-т. - Сумы : Сумский государственный университет, 2016. - 136 с. : рис., табл.
362. ВС61353 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная) : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. Е. Бондарева [и др.]. - Киев : Грамота, 2016. - 271 с. : ил.
363. ВА805009 Іваничук Р. І. Голоси з-над вод Генісарета. - Львів : Срібне слово, 2016. - 168, [1] с.
364. ВА805128 Ізюмцева Г. В. Theoretical grammar: exercises, practical tasks and tests : [навч. посіб. для студентів філол. ф-тів] / Г. В. Ізюмцева ; [за заг. ред. Ю. Ю. Романовської]. - Вінниця : Каштелянов О. І., 2016. - 149 с. : іл.
365. ВА804892 Каланіті П. Коли подих стає повітрям : [кн. мемуарів] / Пол Каланіті ; [пер. з англ. Наталії Трохим, Тетяни Микитюк]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 253, [2] с. : фот. - (New York times bestseller)
366. АО273630 Калинець І. Калиновий герб : вибр. вірші / Ігор Калинець. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 319 с. - (Серія "Українська поетична антологія")
367. ВС61401 Калініна Л. В. Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. - Київ : Генеза, 2016. - 287 с. : іл.
368. ВА805187 Камиш М. Оформляндія, або Прогулянка в Зону / Маркіян Камиш. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 106, [2] , 16 с. : фот. кольор. - (Мандри)
369. ВА805248 Капранов Д. В. Забудь-річка : роман / Брати Капранови. - Київ : Нора-Друк : Зелений пес, 2016. - 541, [1] с. - (Серія "Читацький клуб")
370. ВА804998 Карабєн-Фортун К. Пил, попіл та склянка фіалок : [проза] / Катерина Карабєн-Фортун. - Одеса : Кримполіграфпапір, 2016. - 91 с.
371. АО273642 Карась Л. С. Борис Чичибабин / Л. Карась. - Харьков : Фолио, 2016. - 119, [2] с. - (Знаменитые украинцы)
372. ВА805166 Карук-Федина М. Смерекова мрія / Марія Карук-Федина. - Вінниця : Нілан, 2016. - 111, [1] с.
373. ВА804964 Касдепке Ґ. Велика книга почуттів : [оповідання для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Ґжеґож Касдепке ; пер. з пол. Ярослави Івченко ; худож. Марцін Пивоварський. - Львів : Урбіно, 2016. - 249, [3] с. : іл.
374. ВА805186 Кащенко А. Ф. Над Кодацьким порогом : іст. твори / Адріан Кащенко. - Київ : Знання, 2016. - 239, [1] с. - (Скарби: молодіжна серія)
375. Р131029 Кащук М. К. Загадкові гості : [вірші-загадки] / Микола Кащук ; [худож. Ольга Побережна, Євген Чорний]. - Рівне : PRINT HOUSE, 2016. - 14 с. : кольор. іл.
376. ВА804969 Керролл Л. Аліса в Дивокраї / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. В. Г. Наріжної ; худож. Є. Г. Гапчинська]. - Харків : Фоліо, 2016. - 155, [16] с. : іл. - (Видання з паралельним текстом)
377. ВА804970 Керролл Л. Аліса в Задзеркаллі / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. В. Г. Наріжної ; худож. Є. Г. Гапчинська]. - Харків : Фоліо, 2016. - 191, [16] с. : іл. - (Видання з паралельним текстом)
378. Р131056 Кисиль В. Я. Мой сакральный Прованс : философич. эссе / В. Я. Кисиль ; [фото Вероники Рибери]. - Одесса : ВМВ, 2016. - 23, [16] с. : цв. ил.
379. В356374/1 Кіясь, Світлана Вікторівна Прописи для 1-го класу. Ч. 1. - 2016. - 64 с. : іл.
380. В356374/2 Кіясь, Світлана Вікторівна Прописи для 1-го класу. Ч. 2. - 2016. - 64 с. : іл.
381. ВС61397 Клименко Ю. М. Французька мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Юрій Клименко. - Київ : Генеза, 2016. - 207 с. : іл.
382. ВА804980 Кожушко С. П. Складаємо державний екзамен з ділової іноземної мови : навч. посіб. для підгот. до держ. екзамену з ділової інозем. мови (англ.) студентів екон. напрямів / С. П. Кожушко, С. І. Мединська ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. туризму та мов. підгот. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2016. - 136 с. : рис., табл.
383. ВА805114 Кондратюк А. І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. - Рівне : Волинські обореги, 2016. - 203 с.
384. ВА805173 Корінь К. Це воля в дзвони долі б'є! : [зб. віршів] / Кіндрат Корінь. - Вінниця : Нілан, 2015. - 63 с.
385. ВА805029 Корній Д. Зворотній бік світів : роман / Дара Корній. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 316 с.
386. ВА805045 Космовська Б. Буба. Мертвий сезон : роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. Божени Антоняк. - Львів : Урбіно, 2016. - 221 с. - (Прикольна книжка)
387. ВА805181 Крамничка жахіть : [горрор-альманах] / [куратор зб. В. Москівець]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 170 с.
388. ВА805056 Крутцева Н. Д. А вічність історію пише... : [вірші] / Ніна Крутцева. - Одеса : ВМВ, 2016. - 223, [1] с.
389. ВА804888 Кулишкин Г. С. Мужской роман / Георгий Кулишкин. - Харьков : Мачулин, 2016. - 575 с. : ил.
390. Р131008 Лангфритц Т. Ваши желания сбываются. Сочетание энергий. Символы "tala" / Талантина Лангфритц. - Винница : Нилан, 2016. - 35 с. : ил.
391. Р131051 Литовченко Г. Г. Из разных опер : [сб. стихов] / Галина Литовченко. - Хмельницкий : Стасюк Л. С. [изд.], 2016. - 39 с.
392. СО34640 Майданович Т. В. Країна Українія : вірші для дітей дошк. та мол. і серед. шк. віку / Тетяна Майданович ; передм. Л. І. Андрієвського ; іл. І. Е. Хомчак (Гереги). - Київ : Криниця, 2016. - 118, [2] с. : кольор. іл.
393. ВА805068 Макарчук О. Я прийду в твої сни : [вірші] / Олена Макарчук. - Вінниця : Нілан, 2016. - 87 с.
394. ВА804950 Малейко А. Моя мама кохає художника / Анастасія Малейко ; [пер. з рос. Ольги Пилипенко]. - Харків : Віват, 2016. - 111 с. : іл. - (Серія "Книжкова полиця підлітка")
395. СО34639 Мардеросьянц Т. Г. Динозаври : [енциклопедія] / [Т. Г. Мардеросьянц]. - Харків : Віват, 2016. - 95 с. : кольор. іл. - (Енциклопедія)
396. Р131010 Мартынович А. Дитя Вселенной : поэзия и проза / Анастасия Мартынович. - Винница : Нилан, 2016. - 31 с.
397. Р131054 Мартынюк М. Листая время...(Истории родного города) / Милада Мартынюк. - Бердичев : Мельник М. В. : Майстерня сувенірів, 2016. - 42 с. : ил.
398. Р131034 Математичний абак / [розроб. Сосніна О. Й.]. - Житомир : Мельник М. В. [вид.], 2016. - [4] с. : іл. - (Легко дітям - зручно батькам)
399. ВА805110 Мельник Л. Г. Превращалки / Леонид Мельник, Даниил, Дариан. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 159 с.
400. АО273634 Мироненко Е. Красный перец : лирич. повесть / Екатерина Мироненко. - Винница : Нілан, 2015. - 104 с. - (Библиотечка журнала "Вінницький край" ; вып. 11)
401. ВС61372 Михаленко А. Турнир Драконов : [повесть] / Александра Михаленко ; [худож. Т. Боброва]. - Кривой Рог : Дионат, 2016. - 298 с. : ил.
402. ВС61362 Мишина Л. С. Внеклассное чтение. 2 класс : [пособие] / Л. С. Мишина. - Харьков : БЭТ, 2016. - 128 с.
403. ВА805113 Наконечна Є. М. Повернення в минуле : [оповідання] / Євстахія Наконечна. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 79 с.
405. Р131023 Науменко В. О. Зошит з читання до підручника "Читанка" (післябукварна частина). 1 клас / В. О. Науменко. - Київ : Грамота, 2016. - 31 с. : іл.
406. ВС61404 Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / уклад. Юрій Винничук. - Харків : Факт, 2016. - 762, [1] с. : фот.
407. ВС61376 Несвіт А. М. Англійська мова. 2 [клас] : підруч. для 2 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2016. - 160 с. : іл.
408. ВС61375 Несвіт А. М. Англійська мова. 3 клас : підруч. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2016. - 144 с. : іл.
409. ВА805194 Нечуй-Левицький І. С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. - Київ : Знання, 2016. - 367 с. - (Серія "Класна література")
410. ВА804886 Николаев А. Ф. Первый среди равных : роман [о Несторе Махно] / Алексей Николаев. - Никополь : Принтхаус Римм, 2016. - 158 с. : ил.
411. ВА804952 Німецька мова. 3 клас : робоч. зошит / О. О. Паршикова [та ін.]. - Київ : Грамота, 2016. - 63 с. : іл.
412. ВА805180 Нічик Р. Полум'я серця : [поезія] / Роман Нічик, Віктор Остроух. - Вінниця : Нілан, 2016. - 107 с.
413. АО273641 Ое К. Особистий досвід. - Харків : Фоліо, 2016. - 665, [2] с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів)
414. ВА804976 Омельчук С. А. Уроки української мови для 7 класу : посібник / Сергій Омельчук. - Київ : Дивослово, 2016. - 254, [1] с. - (Бібліотечка "Дивослова")
415. ВА804956 Орлонь М. Остання пригода детектива Носика : [для мол. шк. віку] / Мар'ян Орлонь ; пер. з пол. Наталки Малетич ; іл. Єжи Флісака. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 129, [3] с. : іл.
416. ВА804977 Павлів І. В. Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури : посібник / Ірина Павлів. - Київ : Дивослово, 2016. - 146 с. - (Бібліотечка "Дивослова")
417. ВА804978 Павлів І. В. Уроки української літератури для 7 класу : посібник / Ірина Павлів. - Київ : Дивослово, 2016. - 342, [1] с. : іл. - (Бібліотечка "Дивослова")
418. АО273628 Паныч П. А. Оставь надежду всяк сюда входящий / Павел Паныч ; [сост., предисл. Е. Е. Захаров]. - Харьков : Права человека, 2016. - 278 с.
419. ВС61354 Пахаренко В. І. Українська література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко, Н. А. Коваль. - Київ : Грамота, 2016. - 271 с. : іл.
420. ВА805104 Пенедюк В. В. Тепло твоїх долонь : поезія, гумор / В. В. Пенедюк. - Вінниця : Нілан, 2016. - 151 с.
421. ВА805112 Плювако В. М. Віртуальна каша. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 82, [1] с. : іл.
422. ВС61399 Повчальні казки : [для дітей дошк. віку] / [уклад. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2017. - 127, [1] с. : кольор. іл. - (Вчимося читати, думати, міркувати)
423. ВС61380 Полякова Т. М. Русский язык. 8 [класс] (4-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова. - Київ : Генеза, 2016. - 231 с. : ил.
424. ВА805103 Прокопенко Ю. Посвята жінкам : [поезії] / Юрій Прокопенко. - Вінниця : Нілан, 2016. - 80 с.
425. ВС61393 Редько В. Г. Іспанська мова. 8 (8-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Редько, Валентина Береславська. - Київ : Генеза, 2016. - 223 с. : іл.
426. ВА805254 Роздобудько І. В. Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 246, [1] с. - (Серія "Читацький клуб")
427. ВА805247 Роздобудько І. В. Кіно на папері : збірка / Ірен Роздобудько, Олесь Санін. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 285, [1] с. : іл. - (Коронація слова)
428. ВА805192 Роздобудько І. В. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю : роман / Ірен Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 235 с. : іл. - (Серія "Читацький клуб")
429. ВС61378 Русский язык в таблицах и схемах : пунктуация, орфография, фонетика, словообразование, лексика и фразеология / [авт.-сост. Оконевская О. М.]. - Харьков : Торсинг : Учебная литература, 2016. - 96 с. : табл. - (В таблицах и схемах)
430. ВА804974 Рутківський В. Гості на мітлі : казкова повість / Володимир Рутківський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 239 с. : іл.
431. Р131011 Рябоконь А. О. До веселкової мрії : лірика / Анастасія Рябоконь. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 15 с.
432. ВС61396 Самонова Е. И. Русский язык (8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Е. И. Самонова, Т. М. Полякова, А. Н. Приймак. - Київ : Генеза, 2016. - 255 с. : ил.
433. ВА805163 Семйон Г. М. Життєві грані / Ганна Семйон. - Вінниця : Нілан, 2015. - 103 с.
434. Р131050 Синиченко О. П. Якого нам ще треба словника : лист до словникарів / Олекса Синиченко. - Київ : Дніпро, 2016. - 30, [1] с.
435. ВА805099 Скубко Л. Танец души : (сб. эссе) / Скубко Леся. - Винница : Нилан, 2016. - 69, [1] с.
436. АО273640 Слободян С. Рододендрон каже : [поезія] / Саломеа Слободян. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 59, [1] с. : кольор. іл.
437. ВА805168 Слово спочатку і завжди : спогади сучасників про поета-подолянина : до 65-річчя від дня народж. Анатолія Загрійчука / [упоряд. В. Горлей]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 209, [16] с. : фото
438. ВА805106 Смик Н. В. Недоспівана мелодія... / Н. В. Смик. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 243 с.
439. СО34630 Сонцепоклонник. Образ Михайла Коцюбинського в художніх і художньо-документальних джерелах : бібліогр. покажч., 1913-2014 / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад. О. М. Куцевол ; наук. ред. Н. І. Морозова]. - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2016. - 234 с. - (Серія "Scripta manent = Написане залишається")
440. ВА805176 Степ Махновія Золотий острів : збірка : оповідання, поезії / Махновія Степ. - Вінниця : Нілан, 2016. - 70 с. : іл.
441. ВА805165 Сторожук В. П. Переклад із ластовиної : проза / Валентина Сторожук. - Вінниця : Нілан, 2015. - 255 с.
442. ВА805043 Стронґ Д. Нові пригоди Ракети на чотирьох лапах : [роман : для серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; [з англ. пер. Віктор Морозов ; іл. Максима Паленка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 219 с. : іл. - (Читання для реготання)
443. ВА805044 Стронґ Д. Розшукується ракета на чотирьох лапах! : [для мол. і серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; [з англ. пер. Віктор Морозов ; іл. Максима Паленка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 237 с. : іл. - (Читання для реготання)
444. ВА805116 Стус В. С. Вибране / Василь Стус ; [уклад., авт. передм. Д. Стус]. - Харків : Час читати, 2016. - 539, [1] с.
445. ВА804885 Сушко К. І. трансМІСІЯ СЛОВА: Білялітературні поневіряння / Костянтин Сушко. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 335, [1] с. : іл.
446. В356383/1 Там, на неведомых дорожках. Т. 1. - 2016. - 361, [2] с.
447. ВА805193 Тарнава А. Бажання поверненню не підлягають : роман / Анна Тарнава. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 195, [2] с. - (Читацький клуб)
448. ВА805190 Тведт К. Небезпека рецидиву : роман / Кріс Тведт ; [пер. з норвез. Н. Іваничук]. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 292 с. - (Серія "Морок")
449. ВА805100 Теліга К. Літопис душі : [поезії] / Катерина Теліга. - Вінниця : Нілан, 2016. - 87 с.
450. ВА805117 Терен В. Жити : триптих : вірші / Віктор Терен. - Київ : Дніпро, 2016. - 206, [1] с.
451. ВА805170 Тимощук В. В. Джерело любові : [поезія] / Василь Тимощук. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 112 с.
452. В355985/2 Трахтенберг, Исаак Михайлович В начале нового века. Т. 2. - 2015. - 399 с. : фот.
453. АО273633 Трембіцький А. М. Тлумачний словник-жартівник студента / Анатолій Трембіцький. - Хмельницький : ІРД, 2016. - 79, [1] с.
454. ВС61352 Тренажёр по чтению : [для детей мл. шк. возраста] / [авт.-сост. Гончар В. И.]. - Харьков : Торсинг плюс, 2016. - 64 с. : ил. - (Начальная школа)
455. ВА805109 Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Т. Гнаткович та ін.]. - Львів : Світ, 2016. - 206, [1] с. : іл.
456. ВА805101 Хандожинська Ю. М. У сяйві слова : [вірші] / Юлія Хандожинська. - Вінниця : Нілан, 2016. - 147 с.
457. ВС61358 Харрис Д. Ч. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Чандлер Харрис ; ил. Игоря Олейникова ; [пер. с англ. М. А. Гершензона]. - Харьков : Виват, 2016. - 75, [3] с. : ил. - (Мечтатели)
458. ВА805059 Хилленбранд Т. Охота за темным эликсиром. Похитители кофе : роман / Том Хилленбранд ; [пер. с нем. Е. Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 459, [1] с.
459. ВА805174 Хмелевський Ю. М. Ключі до вічності : зб. поезій / Юрій Хмелевський. - Вінниця : Нілан, 2016. - 95 с.
460. Р131053 Ходунов А. Д. Живые краски : [лирика] / Александр Ходунов. - Хмельницкий : Стасюк Л. С. [изд.], 2016. - 31 с.
461. Р131058 Цибульська Т. Неслухняне сонечко : вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку / Таїсія Цибульська ; худож. Оксана Шевців-Мазур. - Київ : Арт Економі, 2016. - 16 с. : кольор. іл. - (Серія "Читайчик")
462. ВА805171 Чакір Я. О. Недопоезія / Чакір Я. О. - Вінниця : Нілан, 2016. - 75 с.
463. ВА805185 Чапай А. Понаїхали : роман / Артем Чапай. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 237, [1] с. - (Читацький клуб)
464. ВА805125 Чернін В. Вірю, що я не пасинок : укр. літератори єврейс. походження / Велвл Чернін ; [пер. Г. Москалець]. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2016. - 119 с. : фот.
465. В356377/1 Чугунова, Віра Федорівна Золоті перетини долі. Спогади Роксолани. Кн. 1. - 2016. - 299, [4] с. : іл.
466. ВА805184 Шевченко А. Спадок : роман / Анна Шевченко ; [пер. з англ. Т. Некряч]. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 325, [2] с. - (Читацький клуб)
467. ВА805024 Шекспір В. Ромео і Джульєтта : [трагедія] / Вільям Шекспір ; пер. Юрія Андруховича ; іл. Владислава Єрка. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 206, [1] с. : іл.
468. ВА804946 Шепетіс Р. Поміж сірих сутінків : роман / Рута Шепетіс ; пер. Ганни Яновської. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 219, [2] с.
469. ВА805162 Шикман Л. В. Оксамитові перла / Любов Шикман. - Вінниця : Нілан, 2016. - 95 с.
470. ВС61349 Юс А. Маленький Лев : [для читання дорослими дітям] / Анелія Юс ; іл. Тетяни Нікітіної ; [пер. з рос. В. А. Альошичевої]. - Харків : Віват, 2016. - 78, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Мрійники")
471. ВС61348 Юс А. Маленький Лев : [для чтения взрослыми детям] / Анелия Юс ; ил. Татьяны Никитиной. - Харьков : Виват, 2016. - 78, [1] с. : цв. ил. - (Серия "Мечтатели")
472. ВА805169 Яворова Е. Сокровища Мории / Елена Яворова. - Вінниця : Нілан, 2016. - 206 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка