Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4

Мистецтво. Мистецтвознавство
473. РА424750 Батанов В. Ю. Універсалізм композиторської особистості в музичному мистецтві XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Батанов Віктор Юрійович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2016. - 16 с.
474. РА424844 Гуркова О. М. Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гуркова Ольга Михайлівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2016. - 18 с.
475. РА424843 Молибога А. В. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Молибога Анастасія Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2016. - 18 с.
476. РА424694 Цзяо Їн Методика естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цзяо Їн ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
477. ВА805058 Ваганова Г. П. Учебное пособие по изучению теоретического материала в курсе сольфеджио для учащихся ДМШ и ДШИ / Ваганова Г. П. - Одесса : ВМВ, [201-?]. - 133 с. : ноты
478. ВА804897 Голембо В. А. Лідія Голембо. Життя віддане музиці / [В. А. Голембо]. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 403 с. : фот.
479. ВС61383 Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко, В. В. Калініченко. - Київ : Освіта, 2016. - 144 с. : іл.
480. ІС15272 "Золото Украины: от скифов до современности", выставка(2008 ; Тракай).Каталог Выставки Tamoikins Museum в Тракайском историческом музее: "Золото Украины: от скифов до современности" / Tamoikins museum ; авт.-сост.: Тамойкин Д. М., Тамойкин М. Ю., Тамойкин И. Ю. . - Вильнюс : UAB "Tamoikins Corporation EU" (Lithuania), 2008. - 117 с. : ил.
481. ВА805057 Кінематографічна ревізія Донбасу : [збірка] / [О. Телюк та ін. ; керівники проекту: С. Мензелевський (упоряд.), Л. Зоря ; ред.: О. Телюк та ін. ; пер.: К. Міщенко, С. Мензелевський]. - Київ : Нац. центр Олександра Довженка : АРТ книга, 2015. - 158 с. : фот.
482. ВА804942 Кузьменко О. Група" Скрябін" та друзі по сцені / [авт. і упоряд.] Ольга Кузьменко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 186, [3] с. : фот.
483. СО34643 Лагутенко О. А. Феномен творчості Андрія Чебикіна : мистецтвознав. дослідж. / Ольга Лагутенко. - Київ : Криниця, 2016. - 375 с. : іл., фот. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
484. СО34636 Левкович Н. Я. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII - першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості / Наталія Левкович ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. - Львів : Львів. нац. акад. мистецтв, 2016. - 506 с. : іл.
485. ВС61384 Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова. - Харків : СИЦИЯ, 2016. - 143 с. : іл.
486. ВС61403 Микола Мерзлікін: пошук досконалості : [статті, рецензії, спогади] / упоряд. Валерія Чайковська. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 227 с. : іл.
487. ВА805013 Музично-педагогічний професіоналізм вчителя мистецтва: історія, методологія, освітня практика : монографія / [Сегеда Н. А. та ін.] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т соц.-пед. і мистец. освіти, Каф. теорії і методики муз. освіти та хореографії. - Мелітополь : Вид-во Мелітоп. держ. пед. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 179 с. : табл.
488. ВС61364 Романюк П. Свій храм. Архітектор Василь Каменщик на тлі історії нашої доби / Павло Романюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 279 с. : іл.
489. АО273639 Українські фільми. 2015-2016 : [каталог] / Ukrainian state film agency ; [керівники проекту: О. Миколишин, І. Хіцінська]. - Київ : [б. в.], 2016. - 210 с. : іл.
490. ВС61363 Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина XX - початок XXI століть : навч. посіб. / Б. С. Черкес, С. М. Лінда ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 380 с. : кольор. іл.
491. ІВ223083 Tarpautinė ekslibriso paroda - konkursas Kristijonui Donelaičiui - 300 : katalogo / sudar.: Nijolė Šaltenytè. - [Vilnius] : [s. n.], 2014. - 38 s. : il.
492. ІС15271 Začek S. Riga+ / Sven Začek ; tulkoj. Artis Cālitis [et al.]. - [Rīga] : Zacekfoto, 2014. - 227 lpp. : il.


Філософські науки. Психологія
493. РА424555 Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам'яті студентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Довгалюк Тарас Анатолійович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2016. - 20 с. : рис., табл.
494. РА424732 Корнієнко О. Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Корнієнко Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
495. РА424854 Федоренко В. В. Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Федоренко Володимир Валерійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2016. - 21 с.
496. РА424860 Чубарева О. О. Екзистенція естетичного в аксіологічній системі сучасного студентства (філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 09.00.10 / Чубарева Ольга Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 19 с.
497. ВА805105 Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 8 квіт. 2016 р. / Донец. нац. ун-т, Філол. ф-т, Каф. психології ; [редкол.: О. В. Бацилєва та ін.]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 191 с. : рис.
498. ВА805123 Вознюк А. В. Основные аспекты теории успеха : монография / Вознюк А. В. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 271 с. : рис.
499. ВА805088 Заболоцька С. Психологічні умови розвитку моральних форм поведінки у дошкільників : [монографія] / Світлана Заболоцька ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Ред.-вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2016. - 253 с. : табл. - (Університетська бібліотека)
500. ВА805246 Зайцев М. О. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита) : курс лекцій / Микола Зайцев. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2016. - 177 с. : іл.
501. ВА804982 Іщенко Микола Павлович, доктор філософьких наук, професор, заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т. І. Іщенко, В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця ; авт. вступ. сл. Г. М. Голиш, А. Є. Конверський ; наук. ред. М. І. Михальченко]. - Черкаси : Бізнес інновац. центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 116 с. - (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8)
502. Р131052 Кондратенко Л. О. Висвітлення проблем шкільної неуспішності на перших психолого-педагогічних з'їздах (1906-1916) / Кондратенко Л. О. - Київ ; Слов'янськ : Канцлер, 2016. - 48 с.
503. ВА804938 Леонід Васильович Губерський / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт. вступ. ст.: М. В. Попович, Л. О. Шашкова ; уклад. бібліогр. покажч.: В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, З. Р. Чорнобровкіна]. - Київ : Академперіодика, 2016. - 169, [1] с. : портр. - (Біобібліографія вчених України)
504. ВА805200 Мулярчук І. Ф. Добродій: Людина і Боголюдина. Етична антропологія / І. Ф. Мулярчук. - Київ : Логос, 2016. - 293 с. : рис., табл.
505. ВА804887 Шер Б. Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш / Барбара Шер за участі Енні Ґоттліб ; [пер. з англ. Оксани Зосімової]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 431, [1] с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка