Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
552. РА423532 Кукуруза Н. В. Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2016. - 20 с.
553. РА423424 Лосик Г. І. Народне декоративно-прикладне мистецтво Опілля і бойківського Підгір'я кінця XIX - XX століття (типологія, художні особливості, порівняльний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавста : 17.00.06 / Лосик Галина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 17 с.
554. РА423638 Чернатов В. М. Творческий вклад мастеров архитектуры в развитие национального зодчества Беларуси XX века : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : 17.00.04 / Чернатов Вячеслав Михайлович ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 46 с.
555. ВА803506 Арсеній Котляревський: органіст, музикознавець, педагог : ст., матеріали, спогади / Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського ; [упоряд. О. І. Котляревська ; ред. В. В. Коростельов, В. Г. Москаленко]. - Львів : Растр - 7, 2016. - 373 с.
556. ВА803500 Барна Н. В. Дизайн у контексті художньої культури XX - XXI століть : монографія / Наталія Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2015. - 352 с.
557. СО34511 Київський академічний театр оперети - 75 років! : [альбом-каталог] / [підбір текст. матеріалу: О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок ; фото: О. Сидоренко]. - Київ : [б. в.], [2009]. - 200 с. : фотоіл.
558. СО34514 Максименко В. С. Дарованные встречи : статьи, воспоминания, эссе / В. С. Максименко. - Одесса : Астропринт, 2015. - 396, [41] с. : фото
559. ВА803069 Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : навч.- метод. посіб. / А. М. Михалюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ліра-К, 2016. - 219 с. : табл.
560. ВА803382 Музейні читання : матеріали наук. конф. "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки", 18-20 листоп. 2013 р. / [редкол.: Л. В. Строкова, Л. С. Клочко, Ю. М. Олійник] ; Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України. - Київ : Фенікс, 2014. - 499 с. : рис.
561. Д3376 Народна ікона Чернігівщини : [альбом] / упоряд.: Оксана Романів-Тріска, Олександр Молодий, Андрій Кісь ; [ст.: Ольга Травкіна, Оксана Романів-Тріска]. - Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2015. - 423 с. : кольор. іл. - (Українське народне мистецтво)
562. ВС60973 Прибєга Л. В. Архітектурна спадщина України. Пам'яткоохоронний аспект : монографія / Леонід Прибєга ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2016. - 255 с. : іл.
563. ВА802979 Слятіна І. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва : навч.-метод. посіб. (нормат. навч. дисципліни) : вип. 1. 2 / Слятіна І. О., Шевченко Ю. А. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Каф. муз. мистецтва. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 127 с.
564. СО34512 Стефанишин М. Я щиро вдячний долі : спогади і ст. / Мирослав Стефанишин. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 90, [48] с. : фото
565. ВА802943 Харабет В. В. Чудеса народного зодчества : [сб. очерков] / В. В. Харабет. - Мариуполь : Типография "Новый мир", 2014. - 459 с. : ил.
566. ВА803110 Чень Л. Я. Основи наукових досліджень у реставрації пам'яток архітектури : навч. посіб. / Л. Я. Чень ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 151 с. : іл.
567. ВС61125 Черні К. Кажан у храмі. Біографія Юрія Новосільського / Кристина Черні ; пер. з пол. Олеся Герасима. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 427 с.
568. В356304/1 Ямаш, Юрій Труш малює трилогію про долю дерева. Ч. 1: Про самоту. В обіймах снігу . - 2016. - 182 с. : кольор. іл.
569. ІВ222751 Kristl V. Sekundni filmovi / Vlado Kristl ; s niem. prev. Vesna Vuković. - Zagreb : DAF, 2015. - 193 s. : il.


Філософські науки. Психологія
570. РА423341 Бугайчук Т. А. Психологічні чинники професійного самовизначення особистості з обмеженими фізичними можливостями : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бугайчук Тетяна Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2016. - 20 с.
571. РА423569 Волченко Л. П. Структура уявлень старшокласників і соціально-нормативна активність особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Волченко Лариса Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20 с.
572. РА423571 Камінська С. В. Соціально-психологічні чинники професійної маргінальності випускників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Камінська Світлана Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20 с.
573. РА423383 Кордонець В. В. Психологічні особливості комунікативної функції мовлення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кордонець Вікторія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 19 с. : табл.
574. РА423340 Лазько А. М. Конструктивний перфекціонізм як чинник професійно-психологічної адаптованості майбутнього медичного працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лазько Алла Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2016. - 20 с.
575. РА423573 Лемещенко О. Р. Соціально-психологічні умови формування у старшокласників готовності до усвідомленого батьківства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лемещенко Оксана Рудольфівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20 с.
576. РА423364 Марчук Л. М. Соціально-психологічні особливості формування асертивної поведінки у професійному становленні майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Марчук Лариса Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
577. РА423445 Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Мул Сергій Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2016. - 40 с.
578. РА423382 Нежданова Н. В. Психологічні чинники формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Нежданова Наталія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 19 с. : табл.
579. РА423570 Осипенко В. А. Соціально-психологічні чинники адаптивної поведінки студентів-медиків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Осипенко Вікторія Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20 с.
580. РА423448 Тіунова А. О. Психодіагностика та психокорекція порушень образу тіла у підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Тіунова Альона Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 19 с.
581. РА423323 Філіппова Т. О. Місто як соціокультурний простір: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Філіппова Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 17 с.
582. ВА803517 Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2016 р. / [за ред. С. Д. Максименка. Л. А. Онуфрієвої] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. - Кам'янець-Подільський[та ін.] : [б. в.], 2016. - 247 с. : рис., табл.
583. ВА803432 Капріцин І. І. Філософська рефлексія розвитку релігійної культури : монографія / І. І. Капріцин ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2016. - 257 с.
584. ВА803078 Кушерець В. І. Україна понад усе. Патріотизм - вагомий чинник національної сили / Василь Кушерець. - Київ : Знання України, 2016. - 55 с.
585. ВА803511 Мельник Ж. В. Психологія самосвідомості старших дошкільників в процесі "відкриття" світу дорослих : монографія / Ж. В. Мельник ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. - 135 с. : рис., табл.
586. ВА802984 Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи психології та педагогіки" для студентів заочної форми навчання / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: М. Д. Прищак, Л. А. Мацко, В. А. Сіверський]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 49 с. : рис., табл.
587. ВА803400 Орбан-Лембрик Л. Е. Люди й мурахи : дорожні нотатки психолога / Лідія Орбан-Лембрик. - Чернівці : Книги-XXI ; Івано-Франківськ, 2013. - 260 с.
588. В356276/1 Подольськая, Елизавета Ананьевна Философия. Ч. 1. - 2016. - 475 с. : ил.
589. ВС61098 Янковський С. В. Уявне та дійсне соціокультурного світотворення: діалектика неоднорідного : [монографія] / С. В. Янковський. - Маріуполь : Друкарня "Новий світ", 2015. - 287 с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка