Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/3
Дата конвертації26.05.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 08.08.2016 до 13.08.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПриродничі науки в цілому
1. РА423333 Рябуха А. Ю. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рябуха Анна Юріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - 20 с.


Фізико-математичні науки
2. РА423457 Верлань Д. А. Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Верлань Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2016. - 24 с.
3. РА423649 Войтенков Д. А. Самосогласованные микроскопические расчеты характеристик основного и низкоэнергетических возбужденных состояний сферических ядер : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Войтенков Дмитрий Александрович. - Дубна, 2016. - 19 с. : рис.
4. РА423619 Гусевик П. С. Особливості наднерівноважного твердіння систем метал-метал з розплаву і пари : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гусевик Павло Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис.
5. РА423665 Маматкулов К. З. Исследование когерентной диссоциации ядра 10С при энергии 1,2 ГэВ на нуклон : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Маматкулов Кахрамон Зиядуллаевич ; Объед. ин-т ядер. исслед. - Дубна, 2015. - 18, [1] с. : рис.
6. РА423438 Мележик Є. О. Моделювання зонної структури, транспортних властивостей та шумів у напівметалічних квантових ямах Hg1-xCdxTe для застосування в детекторах ТГц випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мележик Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
7. РА423666 Петросян Л. С. Теоретическое исследование электронных, кулоновских и туннельных характеристик полупроводниковых наноструктур : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Петросян Людвиг Сурикович ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 38 с. : рис.
8. РА423441 Приходько Д. Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації закріплення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Приходько Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
9. РА423459 Сальник І. В. Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Сальник Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
10. ВА803074 Горбань И. И. Случайность и гиперслучайность : [монография] / И. И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. - Киев : Наукова думка, 2016. - 286, [1] с. : рис.
11. ВС61108 Дідух Л. Д. Механіка : підручник / Л. Д. Дідух. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 428 с. : рис., табл.
12. ВА802945 Дымнич А. Х. Основы теории подобия и физического моделирования : монография / Дымнич А. Х., Корниец И. В. ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. - Киев : Сик Груп Украина, 2016. - 170 с. : рис.
13. ВА803410 Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Кіровоград, 27-28 трав. 2016 р. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка [та ін.] ; [відп. ред. С. П. Величко]. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. - 146 с. : рис., табл.
14. ВА803311 Спектроскопия автоионизационных состояний тяжелых атомов и многозарядных ионов: численные модели : монография / А. В. Глушков [и др.] ; Одес. гос. экол. ун-т. - Одесса : ТЭС, 2016. - 232 с. : рис., табл.
15. ВА803396 Фізика. Оптичні прилади та вимірювання в геодезії : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / [В. І. Клапченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 95 с. : табл., рис.
16. ВА802934 Шарко В. Д. Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики : монографія / В. Д. Шарко, І. В. Коробова, Т. Л. Гончаренко ; [за ред. В. Д. Шарко] ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 252, [5] с. : рис., табл.


Хімічні науки
17. РА423614 Бабак М. Л. Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Бабак Микола Леонідович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис.
18. РА423620 Лєдєньова О. П. Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лєдєньова Оксана Петрівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : табл., рис.
19. РА423664 Нури В. Н. Фазовые равновесия и растворимость в системе Na,Ca//SO4,HCO3,F-H2O при 0 и 25°С : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нури Валантена Нурхасан. - Душанбе, 2015. - 25 с. : рис., табл.
20. РА423637 Самандаров Н. Ю. Синтез и биологическая активность ряда производных холановых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Самандаров Насрулло Юсупович. - Душанбе, 2016. - 26 с. : рис., табл.
21. РА423435 Сокових Є. В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
22. В356277/1 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Ч. 1/ [уклад. А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко]. - 2016. - 54 с. : рис., табл.


Науки про Землю
23. РА423327 Антонюк О. О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с.
24. РА423630 Гнилко О. М. Геологічна будова та еволюція Українських Карпат : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Гнилко Олег Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 44, [2] с. : вкл. арк., рис.
25. РА423653 Гусейнова Ш. М. Оценка углеводородного потенциала Бакинского архипелага на основе технологии бассейнового моделирования : автореф. дис. ... д-ра философии по наукам о Земле : 2521.01 / Гусейнова Шалаля Магеррам гызы ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т геологии и геофизики. - Баку, 2016. - 26 с. : рис.
26. РА423610 Причина К. С. Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Причина Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 18 с. : рис.
27. РА423660 Согомонян Д. А. Создание системы земельной информации природных ресурсов Республики Армения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.01 / Давид Александрович Согомонян ; Нац. аграр. ун-т Армении. - Ереван, 2014. - 23 с.
28. ВА803111 Мічута О. Р. Математичне моделювання процесів хімічної та контактної суфозій в грунтах : монографія / Мічута О. Р., Мартинюк П. М., Герус В. А. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 206 с. : рис., табл.
29. ВА803105 Панчук Ю. М. Лабораторний практикум з основ геодезії : навч. посіб. / Ю. М. Панчук, О. Є. Янчук, Р. С. Німкович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 83 с. : рис., табл.
30. ВС61107 Ходаков В. Е. Природно-климатические факторы и социально-экономические системы : монография / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова. - Херсон : ХГМА, 2016. - 602, [1] с. : рис., табл.


Біологічні науки
31. РА423359 Маєвський О. В. Моделювання природних систем типу "хижак - жертва" в умовах екологічного забруднення територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маєвський Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
32. РА423326 Школьніков В. С. Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Школьніков Володимир Семенович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
33. ВА803083 Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного [та ін.] ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2016. - 139 с.
34. ВА803422 Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях / [В. М. Лісовий та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 137 с. : кольор. іл.
35. В355889/3 Тарасов, Алексей Структура научных парадигм. Т. 3: Парадигмы биологии. - 2016. - 437 с. : рис.
36. ВА803075 Тернавский А. И. Первичные процессы оксигенного фотосинтеза : учеб.-метод. модуль, спецкурс "Фотосинтез" / А. И. Тернавский. - Киев : Знання України, 2016. - 63 с. : рис.


Енергетика. Радіоелектроніка
37. РА423655 Булойчик Е. В. Повышение защитоспособности и чувствительности микропроцессорной токовой защиты линий распределительных сетей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Булойчик Елена Васильевна ; Белорус. нац. техн. ун-т. - Минск, 2016. - 20, [1] с. : рис.
38. РА423390 Василевська О. П. Моделі та методи проектування енергозберігаючих гідроаеродинамічних систем у спеціалізованому АРМ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Василевська Олександра Петрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 23 с. : рис.
39. РА423321 Максюта Д. І. Комбінований метод аеродинамічної оптимізації ступеня осьової турбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Максюта Дмитро Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
40. РА423374 Миронова Н. О. Методи та інформаційна технологія багатокритеріального колективного експертного оцінювання з використанням нечітких оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Миронова Наталя Олексіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 24 с. : рис.
41. РА423456 Ромака В. В. Розвиток фізико-хімічних основ створення нових термоелектричних матеріалів з покращеними функціональними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Ромака Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
42. РА423437 Фісуненко А. Л. Побудова генератора геометричних об'єктів із заданими властивостями на площині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
43. РА423332 Шапорін В. О. Моделі та методи аналізу ризиків безпеки інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шапорін Володимир Олегович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис.
44. ВА802990 Азаров О. Д. Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, Н. О. Біліченко, С. М. Захарченко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 139 с. : рис., табл.
45. ВА803394 Базурін В. М. Об'єктно-орієнтоване програмування у середовищі Delphi : навч. посіб. для студентів спец. 7.01010301 "Технологічна освіта", які навчаються за спеціалізацією "Інформатика", учнів загальноосвіт. шк. / В. М. Базурін ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Суми : Цьома С. П., 2016. - 167 с. : рис., табл.
46. ВА802995 Бортник Г. Г. Аналого-цифрові тракти комп'ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів : монографія / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 139 с. : іл., табл.
47. ВА803417 Буков М. День ликвидатора : [публицистика] / Михаил Буков. - Мена : Доминант, 2016. - 363 с. : ил., фото
48. ВА803413 Буков М. Роботы Чернобыля / Михаил Буков. - Мена : Доминант, 2016. - 87 с. : ил., фото
49. В356280/1 Гаврілов, Дмитро Володимирович Основи комп'ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. - 2016. - 103 с. : рис., табл.
50. ВА803429 Гібридні моделі та методи керування інтелектуальними динамічними процесами виробничих систем : монографія / Кучеренко Є. І. [та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 297 с. : рис., табл.
51. ВА803390 Малачівський П. С. Розв'язування задач в середовищі Maple : [навч. посіб.] / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2016. - 281 с. : рис.
52. ВА803407 Мельник В. М. Об'єктно-орієнтоване програмування в середовищі C++ Builder : навч. посіб. / В. М. Мельник, Н. В. Багнюк ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 647 с. : рис., табл.
53. ВА802987 Онищук О. В. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку : лаб. практикум / О. В. Онищук, О. С. Городецька, О. С. Стець ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 83 с. : рис., табл.
54. В356278/1 Осадчук, Олександр Володимирович Теорія електричних кіл і сигналів. Ч. 1. - 2016. - 155 с. : рис.
55. В356279/2 Савчук, Тамара Олександрівна Організація баз даних та знань. Ч. 2. - 2016. - 84 с. : рис., табл.
56. ВА802994 Снігур А. В. Основи роботи в Internet : навч. посіб. / А. В. Снігур, І. Р. Арсенюк, І. С. Колесник ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 104 с. : рис., табл.
57. В356285/1 Жильцов А. В. Теоретичні основи елекротехніки. Т. 1/ А. В. Жильцов, В. В. Василенко, Д. С. Сорокін. - 2015. - 365 с. : рис., табл.
58. В356285/2 Жильцов А. В. Теоретичні основи елекротехніки. Т. 2/ А. В. Жильцов, В. В. Василенко, Д. С. Сорокін. - 2015. - 272 с. : рис., табл.
59. В356285/3 Теоретичні основи елекротехніки. Т. 3/ В. В. Василенко, А. В. Павлюк. - 2015. - 290 с. : рис., табл.
60. ВА802988 Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні : навч. посіб. / Л. Б. Терешкевич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 128 с. : рис., табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
61. РА423381 Голембовська Н. В. Технологія пресервів з прісноводних риб та пряно-ароматичних коренеплодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Голембовська Наталія Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис.
62. РА423658 Горшкова Р. М. Физико-химические и технологические основы получения продуктов распада протопектина растительного сырья : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 02.00.04 / Горшкова Раиса Михайловна. - Душанбе, 2016. - 47 с. : рис., табл.
63. РА423657 Кичкайло О. В. Керамические литийалюмосиликатные материалы для термостойких изделий хозяйственного назначения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Кичкайло Ольга Владимировна ; Учреждение образования "Белорус. гос. технол. ун-т". - Минск, 2016. - 25 с. : рис.
64. РА423322 Мольченко С. М. Технологія безвідходної нейтралізації жирів водно-спиртовими розчинами карбонатів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Мольченко Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
65. РА423358 Нездолій А. О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим статичним фізичним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Нездолій Андрій Олегович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
66. РА423636 Хамроев Ф. Б. Кинетика паро-углекислотной конверсии углеводородов, рациональные способы и катализаторы производства технологического газа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.04 / Хамроев Фаридун Бегмуродович. - Душанбе, 2016. - 25 с. : рис., табл.
67. РА423639 Худоёров Д. Н. Щелочная переработка борсодержащих руд Таджикистана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Худоёров Дониёр Нормахмадович. - Душанбе, 2016. - 24 с. : рис.
68. РА423615 Шакір Ш. М. Дослідження та розробка способів отримання металургійного коксу з шихти, що містить у складі малометаморфізоване вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Шакір Шван Мохаммед ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
69. РА423357 Шульга О. С. Споживні властивості водно-дисперсійних фарб на основі каолінових наповнювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.08 / Шульга Ольга Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 24 с. : табл., рис.
70. РА423380 Янчева М. О. Наукове обґрунтування використання композицій кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Янчева Марина Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2016. - 40 с. : рис., табл.
71. ВА803084 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", міжнародна науково-технічна конференція(8 ; 2016 ; Львів).VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", Львів, 16-21 травня 2016 р. : зб. тез доп. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Укр. нафтогаз. акад. ; [редкол.: М. Братичак (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 203 с. : рис., табл.
72. ВА803106 Богданов А. А. Технология механического обезвоживания : монография / А. А. Богданов ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2016. - 99 с. : рис., табл.
73. ВС61075 Богданова А. Торты и пирожные без выпекания. Вкусные десерты без хлопот! / Алена Богданова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 126, [2] с. : цв. ил.
74. ВС61105 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. посіб. для студентів, магістрів і наук.-пед. працівників інж. спец. аграр. ВНЗ / І. М. Бендера [та ін.] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т [та ін.]. - Кам!янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2016. - 419 с. : рис., табл.
75. ВА803107 Петік П. Ф. Лужна нейтралізація жирів у системі полярних розчинників : [монографія] / П. Ф. Петік, І. П. Петік ; Нац. акад. аграр. наук України, Укр. НДІ олій та жирів. - Київ : Аграрна наука, 2015. - 67 с. : рис., табл.
76. ВС61109 Салати та закуски / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2016. - 224 с. : кольор. іл.
77. ВС61000 Сочные блюда из курицы / [сост. Попович Н. Ю.]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 79, [1] с. : ил. - (Мамочкина вкуснятина)
78. ВА803408 Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 трав. 2016 р. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Дніпропетр. облдержадмін., Ун-т харч. технологій, м. Пловдів. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 188 с. : рис., табл.


Соціологія. Демографія
79. РА423324 Чучиліна К. С. Чинники професійного успіху молодих фахівців у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Чучиліна Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
80. ВА803433 Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній педагогіці ХХ століття: теорія та практика : [монографія] / Лупаренко C. Є. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2015. - 370 с.
81. ВА803344 Нікон Н. О. Експериментальні дослідження у соціальній роботі : навч.-метод. посіб. / Н. О. Нікон ; Одес. нац. політехн. ун-т, Гуманітар. ф-т, Каф. соц. роботи та кадр. менеджменту. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2016. - 91 с.


Історія. Історичні науки
82. РА423366 Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. XIX ст. - 1914 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с.
83. РА423663 Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI-XVI вв. (мелкая пластика) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Остапенко Александр Алексеевич ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т археологии Рос. акад. наук. - Москва, 2015. - 22, [1] с.
84. СО34501 1946 - 1947. Голод в Україні : зб. спогадів / Нац. музей історії України у Другій світовій війні, Мемор. комплекс ; [редкол.: М. М. Гич та ін. ; упоряд.: Т. А. Куцаєва, Л. В. Рибченко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 127 с. : фот.
85. ВА803312 Березницький М. О. Кримка: село крізь призму вічності : іст.-краєзн. есе з часу заснування села, його розвитку та основних іст. етапів / Микола Березницький. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 363 с. : іл.
86. ВА803389 Горобець В. М. Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715 - 1722 : [дослідження] / Віктор Горобець. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. - 287 с.
87. ВА803077 Грабовський С. І. Війна і міф: Друга світова у дзеркалі новітнього неосталінізму / Сергій Грабовський. - Київ : Знання України, 2016. - 55 с.
88. ВА802992 Зыгарь М. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России / Михаил Зыгарь. - Харьков : Фолио ; М. : Интеллектуальная Литература, 2016. - 408, [1] с.
89. ВА803402 Кияк В. На рідній і не своїй землі : біогр. повість [Осип Барецький] / Володимир Кияк. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 118, [1] с. : фот.
90. ВА803411 Кравченко М. Українська аргонавтика : іст. дослідж. / Микола Кравченко. - Мена : Домінант : Орієнтир, 2016. - 115 с. : іл., фото
91. ВА803416 Лук'яненко О. Г. Невже це було з нами? : спогади / Олександр Лук'яненко. - Мена : Домінант, 2016. - 331 с. : іл., фото. - (Серія "Бібліотека краєзнавця")
92. ВС61103 Нуссбаумер А. Примусові робітники в Пінцґау. Трудові відносини в період націонал-соціалізму. Життєві історії : [док. дослідж.] / Алоїз Нуссбаумер ; з нім. пер. Оксана Николайчук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. - 191 с. : іл. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
93. ВА803081 Портнов А. Історії для домашнього вжитку : есеї про пол.-рос.-укр. трикутник пам'яті / Андрій Портнов ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. - Київ : Критика, 2013. - 341, [1] с.
94. ВА802991 Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії : зб. наук. пр. / [Гирич І. Б. та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2016. - 271 с. : іл.
95. ВА803393 Старожитності Посулля : зб. наук. пр. : пам'яті Ф. І. Камінського (1845-1891) / Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С. О. та ін. ; відп. ред. Супруненко О. Б.]. - Київ : Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. - 174 с. : рис.
96. ВА803101 Циганок Н. О. Війна очима "дітей війни" : іст.-публіцист. зб., спогади / Н. Циганок. - Дніпродзержинськ ; Дніпропетровськ : Дріант, 2015. - 142 с. : іл.
97. ВА803313 Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1947 рр.) : [монографія] / Лілія Шологон ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т історії, політології і міжнар. відносин. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 459 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка