Національної академії мистецтвСторінка8/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3,25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Наукова діяльність

Пріоритетним у плані робіт Інституту в 2009 році було дослідження питань і проблем, пов’язаних з розвитком різних видів сучасного мистецтва, та сучасних проблем дослідження, охорони та реставрації культурної спадщини. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету» № 304 від 1.03.1999 р. Інститут зареєстрував теми наукових досліджень в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Наукові підрозділи Інституту спрямували зусилля на здійснення фундаментальних досліджень за різними напрямами мистецтва, зокрема:Відділ науково-творчих досліджень, інформації та аналізу виконував фундаментальні дослідження з різних галузей культури та мистецтва, формував науково-інформаційну базу даних з питань теорії та аналізу мистецтва.

Відділ кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів встановив партнерство з новими українськими та закордонними культурними інституціями. Реалізовано декілька спільних мистецьких проектів (в тому числі й міжнародних), налагоджено обмін науковцями з метою вивчення та узагальнення міжнародного досвіду.

Протягом року відділ працював над плановими науковими темами, підготував ряд наукових статей для видань ІПСМ, а також публікації в інших виданнях з різнобічних питань сучасного мистецтва. Співробітники відділу брали участь у роботі науково-практичних конференцій в Україні та за кордоном.Відділ проблем театру та музичної культури здійснив кілька фундаментальних дослідницьких проектів з театральної практики в Україні ХХ століття. Співробітники відділу брали участь в організації та проведенні кількох міждисциплінарних і міжнародних науково-практичних проектів (конференції, семінари) в Україні та за кордоном. Особлива увага приділялася проблематиці сучасних театрального та музичного процесів в Україні, аналізові та узагальненню практики театральних, музично-драматичних і музичних колективів. Результати комплексних досліджень знайшли відображення у численних публікаціях співробітників відділу, вміщених у спеціалізованих виданнях Інституту та інших фахових виданнях України, Росії та Європи.

Лабораторія культурних стратегій, ініціатив та технологій провадила наукові дослідження у сфері взаємодії мистецтва та соціуму, досліджувала вплив художніх стратегій на суспільне середовище, займалась розробкою концепцій фестивалів, художніх виставок та інших мистецьких акцій, за допомогою яких цей вплив міг би бути більш дієвим та ефективним.

Лабораторія візуальних практик виконувала роботу зі створення експериментально-пошукових теоретичних моделей розвитку мистецтва з урахуванням комплексу розгалуженої мережі мистецьких напрямів, продовжувалася розробка заходів, які забезпечували б толерантну корекцію формування художньої практики за рахунок пошукових моделей еволюції мистецтва і культури, що здатні пояснити існування, виникнення або вичерпаність певних явищ культури. Незважаючи на їхню удавану спонтанність, такі явища супроводжують траєкторію загальних закономірностей розвитку культури. Співробітники лабораторії налагоджували співпрацю з провідними вченими інших наукових галузей: фізики, математики, філософії, психології тощо. Певна увага була приділена дослідженню синтетичної моделі тлумачення мистецького життя, яку висуває пост-класична естетика синтезу XXI ст., стосовно «енвайронмента» («environment») як концептуально нового – порівняно з тим, як це розуміли в 60 х роках ХХ ст., – рівня естетичного формування довкілля людини. Був організований ряд міждисциплінарних науково-теоретичних проектів (виставок, конференцій, акцій), які актуалізують нові методологічні критерії оцінок існуючих явищ та висвітлюють численні аналогії між досвідом культурно-мистецьких явищ тощо. Тривала щорічна участь у московських міжнародних міждисциплінарних конференціях з гуманітарних та технічних наук «Простір і час: фізичний, психологічний, міфологічний» (засновник – МДУ ім. Ломоносова і культурна асоціація «Новий Акрополь») та «Феномен часу. Етика і наука майбутнього» (засновник – Інститут сходознавства РАН та Фонд збереження і розвитку культурних цінностей «Дельфіс»). Запровадження резервів AICA (UNESCO), а саме: Української секції Association internationale des critiques d’art AICA (UNESCO).

Лабораторія мистецтва новітніх технологій протягом 2009 р. здійснювала наукові студії у напряму вивчення художніх можливостей новітніх технологій (комп’ютерне мистецтво, Інтернет-технології, відеопроекції тощо) у створенні нових візуальних і віртуальних форм образотворчого мистецтва, а також культурологічних, мистецтвознавчих і архітектурознавчих рефлексій щодо цих форм. Також співробітниками лабораторії було виконано низку фундаментальних досліджень у галузі архітектурознавства, кінознавства та художньої урбаністики. Попередні результати студій, оприлюднені в наукових виданнях Інституту і в численних мас-медійних виданнях, віддзеркалюють процес і результат «польових» досліджень, що їх здійснювали співробітники лабораторії. Практичне спрямування цих студій у сполуці з їх теоретичним та історико-культурним осмисленням доводить, що отримані результати не лише закладають підвалини ряду ультрасучасних напрямів українського модерного мистецтва, а й належним чином входять у контекст осмислення світового мистецтва новітніх технологій і місця серед них творів українських митців. Не в останню чергу саме рефлексією місця українського сучасного мистецтва в загальносвітовому мистецтві обґрунтовується і підтверджується необхідність подальших студій зі створення і розвитку нетрадиційних форм образотворчого мистецтва, спрямованих на утвердження людського чинника у мистецтві. Для самого ж мистецтва як форми суспільної свідомості така рефлексія виступає теоретичним визначенням співвідношення міри художнього та олюдненого збігу жанрового пошуку та майстерності виконання. Наукові студії, виконані співробітниками лабораторії, дозволяють вважати, що теоретичне осмислення артефактів сучасного мистецтва крокує поряд зі створенням цих артефактів і допомагає суспільству у більш адекватному сприйнятті творів сучасного мистецтва, змінює ракурси бачення мистецтва як форми суспільної свідомості і до певної міри переводить процес руху самого мистецтва з практичної площини в ідеологічну (у платонівському розумінні), тобто надає йому людинознавчого виміру.

Лабораторія екранних мистецтв досліджувала нові розробки в галузі цифрових технологій, займалась науково-практичною діяльністю в галузі екранних мистецтв, створювала творчі проекти, які реалізувались на теренах інституту тощо. Зокрема, побачив світ твір М. Кондратьєвої «Одного разу я прокинусь», що був відзначений кількома почесними дипломами престижних кінофестивалів.

Лабораторія проблем естетики та культурології упродовж року здійснювала науково-теоретичні дослідження з проблем культурології, трансцендентальної естетики та синтезу пластичних мистецтв, вивчала науковий досвід діячів вітчизняної та світової культури і мистецтва, виявляла та пропагувала українську культуру та мистецтво у світовому культурному контексті, популяризувала теоретичні досягнення української культурології та естетики у фахових виданнях і засобах масової інформації. Співробітники лабораторії брали участь у підготовці та проведенні наукових конференцій, семінарів тощо в різних містах України.

Лабораторія досліджень сучасного мистецтва в регіонах України, створена в 2007 році, вирішувала організаційні питання щодо укомплектування підрозділу відповідними науковими кадрами. У 2009 році, окрім визначення магістральних проблем у формуванні концепції наукового пошуку в рамках діяльності лабораторії, було розпочато роботу зі збору матеріалів щодо розвитку сучасного мистецтва серед художників Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей України. У публікаціях співробітників лабораторії знайшли віддзеркалення як моменти формування загальної програми досліджень, так і питання їх конкретного розв’язання.

Експериментальна лабораторія з дослідним виконанням проблемних програм продовжувала розробку методик застосування інструментарію інформаційного менеджменту в культурі. Систематизувала і структурувала інформацію всіх форматів з проблем сучасного мистецтва. Оновлювала інформацію на сайті Інституту тощо.

Редакційно-видавничий та художньо-технічний відділи здійснювали тематичну комплектацію та передтипографську підготовку рукописів збірників наукових праць та монографій, що підготовлені Інститутом.
1. Загальна кількість працівників інституту згідно зі штатним розписом95, в т.ч. наукових працівників 52, серед них 34 таких, що мають науковий ступінь.
Обсяги видатків:

План – 4356500 грн., в т.ч.:

поточні видатки – 4356500 грн.;

капітальні – – грн.

Виділено – 4356500 грн., в т.ч.:

поточні видатки – 4356500 грн.;

капітальні – – грн.

Касові видатки – 4318140,95 грн., в т.ч.:

поточні видатки – 4318140,95грн.;капітальні – – г рн.

Відсоток виконання – 99 %
2. Кількість тем наукових досліджень – 12, у т.ч.:

а) Мистецтвознавство України (вип. 10), державний реєстраційний номер – 0108U006563.

 1. А. Чебикін. Переднє слово.

 2. М. Юр. Ритм як стилетворний чинник у творчості М. Бойчука та бойчукістів.

 3. І. Савчук. Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу.

 4. М. Криволапов. Коли народ споруджує пам’ятники, то у нього є майбутнє.

 5. Н. Мусієнко. Генеза масової культури.

 6. М. Криволапов. Києво-Печерська лавра – центр слов’янської культури. Виступ на конференції ЮНЕСКО.

 7. Ю. Романенкова. Мистецтво маньєризму та маньєризм мистецтва: до питання про «творче безпліддя».

 8. Г. Скляренко. Український авангард: обшири явища в історико-культурному контексті.

б) Сучасне мистецтво (вип. 6), державний реєстраційний номер – 0108U004903.

 1. В. Сидоренко. Переднє слово.

 2. О. Чепелик. 53-тя Венеційська Бієнале: Особливий погляд.

 3. М. Протас. Пластичні парадигми духовних сходжень Е. Миська.

 4. О. Кашуба-Вольвач. Неочікуване мистецтво. Історія виставки «Ланка».

 5. Г. Скляренко. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття.

 6. А. Карнак. Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи.

 7. А. Метльов. Контр-контемпоральность, или Сопротивление времени.

 8. О. Авраменко. Художні світи для Венеції, або ВБ-53.

 9. М. Юр. Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні тенденції.

 10. О. Клименко. Метафизика, декадансный гедонизм и ирония как основные характеристики современного украинского искусства.

 11. О. Ременяка. Український парадокс: Спроба організації образотворчого матеріалу в концепцію виставки.

 12. О. Чепелик. Мистецька візуальність: відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві.

 13. О. Сидор. Зворотній бік арту.

 14. В. Бурлака. Живопис як медитація. Творчість Олександра Гнилицького.

 15. В. Бурлака. Нове покоління – нові тренди в актуальному живописі кінця 2000-х.

 16. М. Протас. Бучанський скульптурний пленер (культурологічні нотатки).

 17. Н. Булавіна. Питання покоління. Озираючись у майбутнє.

 18. Г. Веселовська. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр.

в) Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини (вип. 6), державний реєстраційний номер – 0108U002550.

 1. В. Сидоренко. Переднє слово.

 2. А. Босенко. Онтология чувств.

 3. М. Кондратьєва. Основи драматургії: Класика та сучасність.

 4. Н. Мусієнко. Київ у контексті забудовних війн XXI століття: Case study – Metro «Teatralna» (2005–2009 р.).

 5. М. Протас. Проблемы стилистических трансформаций художественной культуры.

 6. М. Протас. До історії культурологічного осмислення стилю: Модель Мейєра Шапіро.

 7. Н. Кондель-Пермінова. Інтеграція пам’яток архітектури та містобудування у сучасний соціокультурний контекст.

 8. А. Пучков. Вибрані місця з біографії Івана Івановича Врони.

 9. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его конструирование мифологии Древней Греции.

 10. О. Ременяка. Жінки роду Прахових: Образна інтеграція історії.

 11. О. Сіткарьова. Фортифікаційні роботи на українських теренах, що входили до складу Російської імперії в 1740–1750-х роках.

 12. О. Чепелик. Суспільне замовлення для урбаністичних просторів.

 13. А. Пучков. Наукова біографія пантікапейського Склепу Деметри (Рец. на: Склеп Деметры / Е.А. Зинько, А.С. Русяева, Е.А. Савостина, Ю.Н. Стриленко, О. Ягги. – К.: Мистецтво, 2009 р.).

 14. А. Босенко. Остентация детали как реконструкция поэтики (Рец. на: Пучков А.А. Поэтика античной архитектуры. – К.: Феникс, 2008).

 15. Н. Кондель-Перминова. Терракота логоцентричности архитектуроведения (Рец. на: Пучков А.А. Поэтика античной архитектуры. – К.: Феникс, 2008).

 16. А. Пучков. Крымоведческая историография в ориентальном измерении: К новой книге Андрея Непомнящего (Рец. на: Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения. – Сімферополь: СГТ, 2008. – Ч. II: Taurica orientalia).

г) Художня культура: Актуальні питання (вип. 6), державний реєстраційний номер – 0108U007367.

  1. М. Яковлєв. Енциклопедичний ілюстрований словник з дизайну та синтезу пластичних мистецтв.

  2. О. Босенко. Случайная свобода искусства.

  3. Збірник наукових праць «Художня культура: Актуальні питання»:

В. Сидоренко. Переднє слово.

О. Ковальчук. Давид Боровський, Данило Лідер: Пошуки пластики сценічного простору у сценографії. Джерела еволюції та фактори впливу.

А. Пучков. Архитектор, читатель и архитектуроведение.

А. Босенко, А. Пучков. Сызмальства учить свободе: К двадцатилетию Школы творчества Елены Красильниковой.

Г. Веселовська. Міф про Іфігенію в Тавриді: Семантичні домінанти музико-театрального осмислення.

О. Сидор. Нове про першу Венеційську бієнале 1895 року у контексті свого часу.

О. Сидор. Кінематограф і фрустрація.

І. Савчук. Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу.

І. Савчук. «Міф про автора» як спосіб осмислення історії мистецтва.

Г. Скляренко. Крим ХХ ст. в контексті культурно-мистецьких процесів в Україні.

О. Кунцевська. До питання тяглості побутової культури євреїв Києва (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.).

О. Федорук. Євген Вжещ – не маргінальний варіант київського пленеризму.

О. Федорук. Джулай, ти з нами єси.

О. Федорук. Hobet homo in veritatem.

О. Федорук. На сходинках до Олімпу: До ювілею професора Юрія Белічка.

О. Федорук. Маніфестація творчої зрілості.

О. Авраменко. Митець із серця «нової хвилі» українського мистецтва кінця ХХ століття.

О. Чепелик. Сучасне мистецтво у громадському просторі.

О. Чепелик. Актуальні проблеми сучасної художньої критики.

Л. Дрофань. Клініка професора Образцова в історико-літературному та архітектурному аспекті.д) Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (вип. 2), державний реєстраційний номер – 0108U005910.

 1. М. Юр. Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття.

 2. М. Гринишина. Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття.

є) Сучасні проблеми художньої освіти в Україні (вип. 5), державний реєстраційний номер – 0107U012131.

 1. В. Сидоренко. Переднє слово.

 2. О. Чепелик. Парадигма змін в мистецькому освітньому процесі.

 3. Г. Липківська. Проблеми сучасної театральної критики.

 4. О. Ковальчук. Творчі пошуки Петрицького (у сценографії музичного театру 1920–30-х років).

 5. О. Сидор. Зворотній бік АРТу.

 6. Л. Смирна. Іконографія нонконформізму.

 7. М. Шкепу. Методологічні проблеми дослідження сучасного мистецтва.

 8. О. Ременяка. Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння ХVІ–ХVІІІ ст.

 9. О. Чепелик. Актуальні проблеми сучасної художньої критики.

ж) Мистецтво України 30–80-х років ХХ століття, державний реєстраційний номер – 0108U007075.

Мистецтво, історія, сучасна теорія (МІСТ), вип. 4:

В. Сидоренко. Переднє слово.

О. Федорук. Експресивно-лірична абстракція «Краківської групи».

О. Роготченко. Реалістичний нереалізм родини Надєжних (нотатки глядача).

О. Авраменко. «Син» північної Пальміри й «батько» українського трансавангарду.

Л. Смирна. «Театр ляльок», або «Ігри з манекенами»: Віктор Зарецький та його герої-нонконформісти.

з) Архітектура від античності до нового часу, державний реєстраційний номер – 0106U005730.

О. Сіткарьова. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.і) Створення електронної бази архівних даних (живопис, архітектура, кіно, театр, музика), державний реєстраційний номер – 0106v005732.

В. Сидоренко, О. Сіткарьова. Виявлення, комплектація та перенесення на електронні носії матеріалів з архівів та фондів музеїв для виконання фундаментальних досліджень планових наукових тем.й) Експериментальні дослідження в галузі візуальних практик та новітніх мистецьких технологій, державний реєстраційний номер – 0106v005733.

В. Сидоренко. З метою використання у візуальному мистецтві виконувалася робота з визначення оптимальних умов розповсюдження люмінесцентного випромінювання у полімерному середовищі.к) Мистецький рух України XX – початок XXI ст., державний реєстраційний номер – 0108U007366.

 1. О. Чепелик. Взаємодія архітектурних просторів сучасного мистецтва та мистецтва новітніх технологій.

 2. Ю. Романенкова. Світоглядні універсалії «штильвандлунгу» в світовому мистецькому процесі.

 3. Альманах «Арт–Курсив»:

  • В. Сидоренко. Переднє слово.

  • О. Чепелик. Метаморфози тенденцій сучасного мистецтва.

  • О. Сидор. Чотири «Тараси» і один «Бульба»: досвід екранізації повісті Миколи Гоголя.

  • О. Сидор. Арт-спільноти… Місія неможлива?

  • О. Авраменко. «Світи» 53-ї Венеційської Бієнале та їхнє «створення».

  • Н. Булавіна, В. Сидоренко. FIAC 08: погляд зблизька.

  • Н. Булавіна. Межа реальності.

  • І. Яцик. Арт–Київ 2008.

  • І. Яцик. Три місяці художнього життя. Записки курсивом.

  • І. Яцик. Перший аукціон актуального мистецтва в Києві. Як це було.

  • Г. Веселовська. Не наш сучасний театр.

  • Г. Веселовська. Лариса Венедіктова: обличчям до майбутнього.

  • Н. Кондель-Пермінова. Український архітектурний модерн: Актуалізація прихованого потенціалу.

л) Система термінів і понять сучасного театру, державний реєстраційний номер – 0108U007697. Олександр Клековкін.

3. Кількість наукових семінарів, конференцій, у яких узяв участь Інститут, – 40, в т.ч.:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: трансценденції майбутнього» (21–22 травня 2009 р.). Доповіді: Вступний виступ (В.Д. Сидоренко); «Герменевтична речовина архітектурного процесу» (А.О. Пучков); «Художнє моделювання часопростору у кінематографі як семантико-естетичний пошук» (І.Б. Зубавіна); «Історія в сучасності: історичний дискурс в сучасному Українському мистецтві 1990 – початку 2000 років» (Г.Я. Скляренко); «Мистецька візуальність: відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві» (О.В. Чепелик); «Зворотній бік арту» (О.В. Сидор); «"Міф про автора" як спосіб осмислення історії мистецтва» (І.Б. Савчук); «Національна ідея в дискурсі масової культури» (Н.Б. Мусієнко); «Трансценденції у сучасній архітектурі України» (Н.Б. Кондель-Пермінова); «Сценографічна школа Д. Лідера. Процеси становлення та трансформації у часі» (О.В. Ковальчук); «Трансценденції сучасного мистецтва: театрознавчі підходи» (М.О. Гринишина); «Українське театрознавство сьогодні як наукова, практична та педагогічна проблема» (Н.П. Єрмакова), «Експертна думка у сучасному мистецтві: проблеми об’єктивації» (А.М. Карнак).

 2. Семінар Дмитра Віленського «Мистецтво і активізм» (м. Київ, Фонд розвитку сучасного мистецтва «Ейдос», 21 лютого 2009 р.). Доповіді: «Проекти Міжнародного фестивалю соціальної скульптури в Києві 2007 року» (О.В. Чепелик).

 3. Міжнародна наукова конференція «Мікрокосм людини-творця в макрокосмі суспільства» в рамках українсько-російського проекту «Дні науки 2009» (ІПСМ НАМУ, 25–26 березня 2009 р.). Доповіді: Вступний виступ (В.Д. Сидоренко); А.О. Пучков; «Проблеми сучасної художньої критики» (О.В. Чепелик); «Наївний художник» (Г.Я. Скляренко); «Кінематограф і фрустрація» (О.В. Сидор); «Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння XVI–XVIII ст.» (О.С. Ременяка); «Україна–Utopia в оптиці митця ХХ століття» (Г.І. Веселовська); «Архітектурна критика: напрями та перспективи» (Н.М. Кондель-Пермінова); «Поняття «вчувствование» та «елемент» в рукописі О. Богомазова «Живопис та елементи». Дослідження естетичного осмислення» (О. Кашуба-Вольвач); «Творчі пошуки А. Петрицького у сценографії музичного театру 1920–30-х років» (О.В. Ковальчук); «Проблеми сучасної театральної критики» (Г.К. Липківська).

 4. Конференція «Перспективи європейської копродукції для України», організованій спільно з Радою Європи в рамках 39-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість» (м. Київ, 26 жовтня, 2009 р.). Доповідь: «Промоція гуманістичних цінностей і прав людини засобами кіномистецтва» (О.В. Чепелик).

 5. Науково-практичний семінар «Сучасне мистецтво: Створюючи світи та досліджуючи взаємозв’язки» (м. Будапешт, Угорщина, 22–23 серпня 2009 р.). Протягом семінару був проведений збір матеріалу для наукового дослідження в рамках теми «Мистецький рух України ХХ – початку ХХІ століття» (О.В. Чепелик).

 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування» (ДАККІМ, 26–27 листопада 2009 р.). Доповідь: «Задачі і методи викладання декоративно-прикладного мистецтва на сучасному етапі» (М.В. Юр).

 7. Міжнародна наукова конференція «Імпресіонізм і Україна» (Національний художній музей, 10 грудня 2009 р.). Доповідь: «Естетико-культурологічні особливості художнього простору в живописі імпресіонізму» (М.В. Юр).

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна етика: теоретичні та прикладні проблеми» (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, кафедра етики, естетики та культурології, 28 травня 2009 р.). Доповідь: О.С. Аккаш.

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Полікультуротворча діяльність» у рамках міжнародного проекту «Дні науки 2009» (м. Київ, 24–29 березня 2009 р.). Доповідь: «Перспективы и пределы принципа справедливости в экологической этике (европейский контекст)» (О.С. Аккаш).

 10. «Философия повседневности» (м. Київ, Центр практичної філософії, 17 жовтня 2009 р.). Доповідь: «Современные трансформации эстетики Постмодернизма как философской прагматики» (О.С. Аккаш).

 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи» (м. Луганськ, 25–27 березня 2009 р.). Доповідь: «Формування світогляду студентів у процесі викладання композиції та історії мистецтв» (М.О. Криволапов).

 12. Міжнародний семінар, присвячений проблемам кінематографа Східної Європи (Міжнародний берлінський кінофестиваль, м. Берлін, ФРН, лютий 2009 р.). Доповідь: «Кінематографії країн східної Європи в координатах "європейського глобалізму"» (І.Б. Зубавіна).

 13. Міжнародна наукова конференція «Традиція і культура. Минуле, теперішнє та майбутнє: когерентність в історії» (12–13 грудня 2009 р.). Доповідь: Хилиастические и эсхатологические настроения в культуре переходных епох (Ю.В. Романенкова).

 14. Конференція «Традиції і культура» Київ. 18.12.2009. (АПНУ, філософський ф-т КНУ ім. Т.Г. Шевченка, КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого, КЦ «Новий Акрополь»). Доповідь: «Культурологічна модель еволюції мистецьких стилів та типів культурної свідомості» (Протас М.О.)

 15. Міжнародна наукова конференція «Філологіяискусствознаниекультурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия». Міністерство культури РФ, Росія, Москва, 2–4 квітня 2009 року. Доповідь: Цели и результаты художественного процесса: культурологический и искусствоведческий аспекты. (Романенкова Ю.В.).

 16. Міжнародна наукова конференція «Эстетика без искусства? Перспективы развития». м. Санкт-Петербург, Росія, 24–25 квітня 2009 року. Доповідь: Эволюция искусства эпохи рубежа: философско-искусствоведческий разрез. (Романенкова Ю.В.).

 17. Міжнародна наукова конференція «Ломоносов». Москва, Росія, 14–17 квітня 2009 року. Доповідь: Фонтенбло как универсальная мастерская Европы 16 века. (Романенкова Ю.В.).

 18. Міжнародна наукова конференція «Екологія простору культури. Проблеми та рішення». Київ, 5–6 червня 2009 року. Доповідь: К вопросу о позиционировании пост-искусства на современном культурном пространстве. (Романенкова Ю.В.); «Українська національна ідея в екологічному контексті» (Мусієнко Н.Б.).

 19. Міжнародна наукова-практична конференція «Полікультуротворча діяльність – 2009». Київ, березень 2009 року. Доповідь: Лаокооническое произведение» как мировоззренческая квинтэссенция «эпохи рубежа». (Романенкова Ю.В.).

 20. Міжнародна наукова-практична конференція «Динамика систем, механизмов и машин». Омск, 10–12 листопада 2009 року. Доповідь: Модернистские течения как Altersstil искусства. (Романенкова Ю.В.).

 21. Міжнародна наукова конференція «Искусство после философии». Санкт-Петербург, Росія, листопад 2009 року. Доповідь: Романенкова Ю.В.

 22. Міжнародна наукова конференція «Туризм и туристское образование: достижения и перспективы развития». Санкт-Петербург, Росія, жовтень 2009 року. Доповідь: Романенкова Ю.В.

 23. Наукова конференція «Придворная культура Возрождения». Москва, Росія, жовтень 2009 року. Доповідь: Романенкова Ю.В.

 24. Наукова конференція «Історико-культурологічні читання». Київ, Україна, грудень 2009 року. Доповідь: Романенкова Ю.В.

 25. Науково-практична конференція «Місто як чинник демократичного розвитку України». 21–22 вересня 2009 року, Київ. Доповіді: Ґендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики. (Мусієнко Н.Б.); Мистецтво і громада: як разом покращити навколишній світ? (Мусієнко Н.Б.).

 26. Міжнародна наукова конференція «Місто в культурному просторі». Єрусалимський університет, Ізраїль. Жовтень 2009 року. Доповіді: Ревіталізація центру Києва. (Мусієнко Н.Б.).

 27. Круглий стіл «Фундації Генріха Бьола». Брюссель, Бельгія. 21–24 лютого 2009 року. Доповідь: Ґендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики. (Мусієнко Н.Б.).

 28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ерделівські читання». Ужгород. 7–8.05.2009. Доповідь: Українське музейництво. Чи є вихід у світовий простір? (Федорук О.К.).

 29. Круглий стіл «Повернення культурних цінностей в Україну». Доповідь: «Основні аспекти та проблеми повернення культурних цінностей України, що перебувають в Росії то Польщі» (Федорук О.К.).

 30. Наукова конференція «Динаміка культур творчих процесів в Україні» – Інститут культурології НАМУ – 12.06.2009. Доповідь: (Федорук О.К.).

 31. Міжнародна науково-практична конференція «Кроскультурність у сучасному світі». Інститут культурології НАМУ – 11 грудня 2009 року. Доповідь: «Міф як кроскультурний феномен розуміння сучасного мистецтва» (Савчук І.Б.).

 32. Міжнародна науково-практична конференція «Крим як перехрестя музичних культур в історії і сучасності». Севастополь, квітень 2009 року. Доповідь: Іфігенія в Тавриді: семантичні домінанти музично-театрального осмислення» (Веселовська Г.І.).

 33. Наукова конференція «М.В. Гоголь в українському театрі і кіно». Київ, квітень 2009 року. Доповідь: «Ревізор М. Гоголя на сцені Київського театру М. Садовського» (Веселовська Г.І.).

 34. Наукова конференція до 150-річчя з дня народження П.К. Саксаганського. Київ, травень 2009 року. Доповідь: «Панас Саксаганський в українському театральному процесі 1920–1930-х рр.» (Веселовська Г.І.).

 35. «XL Випперовские чтения: Футуризм: К 100-летию художественного движения». м. Москва, 7–8 квітня 2009 року. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Доповідь: «Проблема динамики в произведениях Александра Богомазова 1913–1915 годов» (Кашуба-Вольвач О.Д.).

 36. Наукова конференції «Імпресіонізм», Київ, НХМУ, 18 грудня 2009 року. Доповідь: «Трактування терміну «імпресіонізм» у програмних текстах вітчизняних модерністів 1900–1910-х рр.» (Кашуба-Вольвач О.Д.).

 37. Круглий стіл «Простір Д. Боровського». Київ, 17 вересня – 1 жовтня 2009 року. У рамках Міжнародного театрального фестивалю, присвяченого пам’яті Д. Боровського (Театр російської драми ім. Лесі Українки. Доповідь: «А. Петрицький та Д. Боровський. Художні контакти на початку творчого шляху» (Ковальчук О.В.).

 38. VІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена питанням музичної творчості. Академія музична ім. Ф. Нововейського, Бидгощ, Польща, 22–25 листопада 2009 року. Доповідь: «"Mit o utworze" jako sposób rozumienia współczesnego procesu muzycznego» (Савчук І.Б.).

 39. Міжнародна науково-практична конференція «Марксизм та сучасність: Системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії». 10–11 грудня 2009 року, м. Київ. (Тези «Кризис? Агония!» // Материіали конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2009 (Босенко О.В.).


4. Кількість публікацій в наукових виданнях – 95.

  1. Пучков А.О. О Коктебеле // А+С. – 2009. – № 1.

  2. Пучков А.О. Филиация утопических прибежищ космополита в эллинском полисе и римском городе // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. 32.

  3. Пучков А.О. Полис и urbs: Филиация утопических прибежищ космополита. – У московський часопис «Отечественные записки», 2009, № 1.

  4. Пучков А.О. О региональности // А+С. – 2009. – № 1

  5. Пучков А.О. Об идентичности // А+С. – 2009. – № 1

  6. Пучков А.О. Об уникальности // А+С. – 2009. – № 1.

  7. Пучков А.О. Образ, мотив, сюжет: Вместо предисловия // Ерофалов Б. Глаss архитектуры. – // А+С. – 2009.

  8. Пучков А.О. Архпортал // А+С. – 2009. – № 1.

  9. Пучков А.О. Дознание об истоках // А+С. – 2009. – № 2/3.

  10. Пучков А.О. Книга о госпремиях // А+С. – 2009. – № 1.

  11. Пучков А.О. Книжка для глядача // Сучасність. – 2009.

  12. Чепелик О.В. Фестивальний рух – каталізатор ідей та двигун мистецтва новітніх технологій // Галерея», Київ, 2009, 1/2 [37/38].

  13. Чепелик О.В. «Музей» каталог 39-го Міжнародного Кінофестивалю «Молодість», Київ, 2009.

  14. Сидор О.В. Эти странные, странные, странные, странные киномужчины // Антиквар. – 2009.

  15. Сидор О.В. Картина скисає, звук розквітає // Україна. – 2009.

  16. Сидор О.В. На межі, як на межі // Україна. – 2009.

  17. Сидор О.В. Художники повертаються // Україна. – 2009.

  18. Сидор О.В. Реклама – двигун арту // Україна. – 2009.

  19. Сидор О.В. Зміни мапи // Україна. – 2009.

  20. Сидор О.В. Невинна з міцними руками // Україна. – 2009.

  21. Сидор О.В. Реклама – двигун арту // Україна. – 2009.

  22. Сидор О.В. В круге тесном // Антиквар. – 2009

  23. Сидор О.В. Бумажный Вавилон // Антиквар. – 2009.

  24. Сидор О.В. Розгламурений НАМУр // Fine Art. – 2009.

  25. Сидор О.В. Каміння чистої води // Fine Art. – 2009.

  26. Сидор О.В. Мастер и маргарин // Манифест. – 2009.

  27. Сидор О.В. Двоповерхова Америка. Частина ІІІ: Сан-Дієго // Галерея. – 2009. – № 1–2.

  28. Сидор О.В. La Biennale-53, con amore: Нотатки походячого // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3

  29. Сидор О.В. Sweet Harmony // Fine Art. – 2009. – № 2–3.

  30. Сидор О.В. Цинцинаті блюз // Fine Art. – 2009. – № 2–3.

  31. Сидор О.В. Хто? Де? Куди? або добридень, пане Гоген! // Fine Art. – 2009.

  32. Сидор О.В. La Bienale-53: Fatal Attraction? // Fine Art. – 2009.

  33. Сидор О.В. Меандр возвращения, или Под сенью «Девочек» в цвету (про серію «Дівчатка» Ю. Лазаревської) // Антиквар. – 2009. – № 7–8.

  34. Сидор О.В. Вдребезги (тема «розбитого посуду» у світовій літературі) // Антиквар. – 2009. – № 9.

  35. Сидор О.В. Лепестки времени // Антиквар. – 2009. – № 11.

  36. Ременяка О.С. Зі снів нащадків (про творчість запорізької художниці Галини Сапєгіної) // Артанія. – 2009.

  37. Ременяка О.С. Жінки роду Прахових: інтерпретація // ArtUkraine. – 2009.

  38. Ременяка О.С. Творець живої трепетної глини (В. Онищенко) // Артанія. – № 3. – 2009.

  39. Ременяка О.С. Скульптура, як спосіб життя // Артанія. – № 3. – 2009.

  40. Ременяка О.С. Галерея на Воздвиженській // Артанія. – 2009.

  41. Савчук І.Б. Muzyka fortepianowa kompozytorów polskich na Ukrainie w latach 20. XX wieku w kontekście filozoficznej wizji świata // Справа Музична (Бидгощ, Польща). – 2009. – № 5.

  42. Юр М.В. Філософія простору сучасного абстрактного живопису: Чехія і Україна // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє. ІІ. Збірник статей учасників міжнародної конференції, що відбулася 19–20 листопада 2008 р. та була присвячена 15-річчю україністики на Філософському факультеті університету ім. Масарика у Брно. – Брно, 2009.

  43. Авраменко О.О. У творчій долі – доля країни // ArtUkraine. – 2009. – № 1(8).

  44. Авраменко О.О. «Одкровенні» сни Олександри Жумайлової-Дмитровської // ArtUkraine. – 2009. – № 1(8).

  45. Авраменко О.О. «…Не вздумай прощаться…» // ArtUkraine.– 2009. – № 6(13).

  46. Авраменко О.О. Федір Захаров. Живопис, сповнений могутньої та рівної напруги // Fine Art. – 2009.

  47. Авраменко О.О. Проект Пітера Грінуея паралельно Венеційській Бієнале–53 // Fine Art. – 2009.

  48. Бурлака В.П. «Невыносимая замкнутость виртуального бытия… Живопись Александра Верещака» – «Салон», февраль, 2009.

  49. Бурлака В.П. «Толпа и ее герои. Молодые художники Харькова» – «Салон», март, 2009.

  50. Бурлака В.П. «Забвение смысла – ценности старые и новые» – «Салон», апрель, 2009.

  51. Бурлака В.П. «Живопись молчания» – «Салон», май, 2009.

  52. Бурлака В.П. «Эстетика: обратный отсчет» // ArtComment. – www.artcomment.com.ua.

  53. Бурлака В.П. «Искусство со смыслом и без» // ArtComment. – www.artcomment.com.ua.

  54. Бурлака В.П. «Мистецтво зі смислом та без» // ArtUkraine. – Липень 2009.

  55. Бурлака В.П. «Крэш-реализм» // Салон. – Июнь 2009.

  56. Бурлака В.П. «Андрей Галашин: война и мир – две стороны одной утопии» // ArtComment. – www.artcomment.com.ua.

  57. Бурлака В.П. «Война и мир – две стороны одной утопии» // ArtUkraine. – Січень 2009.

  58. Бурлака В.П. «Живописні тренди 2009» // ArtUkraine. – Січень 2009.

  59. Бурлака В.П. «Живописный заповедник или живописная резервация?» // ArtComment. – www.artcomment.com.ua.

  60. Бурлака В.П. «Мистецтво, яке подобається всім» // ArtUkraine. – Листопад–грудень 2009.

  61. Бурлака В.П. «Искусство для чайников» // Салон. – Ноябрь 2009.

  62. Бурлака В.П. «Мифологии» // Салон. – Ноябрь 2009.

  63. Бурлака В.П. «Вне системы» // Салон. – Октябрь 2009.

  64. Бурлака В.П. «Новое измерение свободы» // Объект. – Ноябрь–декабрь 2009.

  65. Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик // Мистецтвознавство України: Збірник / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К., 2009.

  66. Сидоренко В.Д. Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури // Вісник Державної академії дизайну та мистецтв. – Х., 2009.

  67. Федорук О.К. Харківський міжзоряний мандрівник // Пам’ятки України. – К., 2009.

  68. Зубавіна І.Б. Ірреальні хронотопи та їх «танатографія» у фільмах Девіда Лінча // Культура України. Зб. наук. праць Харківської Академії культури. – Вип. 25. – Харків: ХДАК, 2008.

  69. Зубавіна І.Б. Художнє моделювання часопростору у кінематографі як семантико-естетичний пошук // Науковий вісник КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Зб. наук. праць. № 4–5. – К.: ВД «ЕКМО», 2009.

  70. Гринишина М.О., Єрмакова Н.П., Липківська А.К., Раєвська Ю.Г. Сучасний український театр: етичний вимір» // Аркадіа. – № 1. – 2009.

  71. Єрмакова Н.П. Змова Фіаско в Генуї // Просценіум. – 2009. – № 3.

  72. Липківська Г.К. Національний театр і державна ідеологія: уроки історії та парадокси сьогодення // Курбасівські читання: науковий вісник / НТЦМ ім. Леся Курбаса. – К., 2009. – № 4.

  73. Протас М.О. Скульптурний пленер у Бучі // Образотворче мистецтво. – 2009.

  74. Протас М.О. Пленерні нотатки з Донбасу // Образотворче мистецтво» – 2009.

  75. Протас М.О. Партеніт – 2008 // А+С. – 2009.

  76. Соловйов О.І. Від Харкова до Венеції… (Бесіда про Олександра Гнілицького) // Образотворче мистецтво – 2009. – № 4.

  77. Соловйов О.І. Український інтерес // ArtUkraine. – 2009. – № 3.

  78. Соловйов О.І. «Флешка» // ArtUkraine. – 2009. – № 6.

  79. Булавіна Н.М. Новий Ковчег: інструкція щодо використання // Українське мистецтво. – 2009.

  80. Булавіна Н.М. Стаття «Мистецтво в умовах глобалізації» для журналу «Галерея». – 2009. – № 3.

  81. Булавіна Н.М. Футурама Віктора Сидоренка // Fine Arts. – 2009. № 1.

  82. Федорук О.К. Слово редактора // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 1.

  83. Федорук О.К. Адольф Лоза // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 1.

  84. Федорук О.К. Не туманність Садової Андромеди // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 1.

  85. Федорук О.К. Цілісне чи часткове у композиціях творів Кабаченка // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 1.

  86. Федорук О.К. Слово редактора // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2.

  87. Федорук О.К. З’їзд націлив – творчо працювати // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2.

  88. Федорук О.К. Пам’ятник Сагайдачному у Севастополі // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2.

  89. Федорук О.К. Берегти народне мистецтво Полісся. Книга про трагедію після Чорнобиля // Народне мистецтво. – К., 2009. – № 1–2.

  90. Федорук О.К. Слово редактора // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3.

  91. Федорук О.К. Її пам’ять у Фаєнці // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3.

  92. Федорук О.К. Степан Андрусів // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3.

  93. Федорук О.К. Київський художник Євген Вжещ // Хроніка. – К., 2009.

  94. Федорук О.К. Слово редактора // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 4. – С. 2.

  95. Вишеславський Г.А. «Діаспори та сквоти» у часописі Fine Art № 2–3/7–8, 2009


5. Кількість видань наукових праць, монографій – 13, в т.ч.:

  • Збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (вип. 10);

  • Збірник наукових праць «Сучасне мистецтво» (вип. 6);

  • Збірник наукових праць «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (вип. 6);

  • Збірник наукових праць «Художня культура. Актуальні питання» (вип. 6);

  • Бібліографічний вказівник (А. Пучков);

  • Случайная свобода искусства (О. Босенко);

  • Збірник наукових праць «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки» (вип. 2);

  • Збірник наукових праць «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні» (вип. 5);

  • Збірник наукових праць «Мистецтво, історія, сучасність, теорія (МІСТ)» (вип. 6);

  • Альманах «Курсив»;

  • О. Сіткарьова. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.;

  • О. Чепелик. Взаємодія архітектурних просторів;

  • Ю. Романенкова. Світоглядні універсалії.

Крім того, за позабюджетні кошти вийшли друком праці:

  • О. Авраменко. «Игорь Губский»;

  • О. Авраменко. «Гурзуфські сезони. Трансформація часу. Вулиця. 2008;

  • М. Протас. «Стильові стратегії розвитку української скульптури ХХ–ХХІ ст. Модель еволюції»;

  • О. Сидор. «Українці на Венеційській бієнале: Сто років присутності. Серія «Невідома Україна»;

  • О. Чепелик. «Дослідження взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія».


6. Кількість наукових та мистецьких заходів, які проводив та в яких брав участь Інститут – 71, в т.ч.:

  • Чепелик О. В., Зубавіна І.Б. Участь у панельній дискусії «Кіно за права людини» в рамках 39-го Міжнародного Кінофестивалю «Молодість», м. Київ, 27 жовтня 2009 р.;

  • Сидор О.В. Виступ під час проведення круглого столу, присвяченого проблемам кіноклубів (прямий ефір на 1-му Національному каналі – 13.11. 2009 р.);

  • Чепелик О.В. «Ретроспектива експериментальних фільмів Оксани Чепелик» (7.04.2009 р.) у Парижі, організована Посольством України у Франції та Українським кіноклубом у Парижі під орудою історика кіно Любомира Госейка. «Експериментальне кіно в Україні»;

  • Карнак А.М. Брав участь у семінарах з проблем сучасного мистецтва та новітніх комп’ютерних технологій, присвячених тенденціям розвитку музичного мистецтва; КНУКІМ, кафедри звукорежисури та мистецтвознавства, вересень 2009 року;

  • Карнак А.М. Брав участь у круглому столі мистецтвознавців, присвяченому обговоренню стану сучасної української культури. «Яскраве радіо», листопад 2009 року.

  • Веселовська Г.І., Липківська Г.К. працювали у складі журі щорічного фестивалю-конкурсу «Січе славна – 2009» (Дніпропетровське міжобласне відділення НСТДУ, травень 2009 р.). на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я. В рамках цього заходу виступили на обговоренні вистав (8 обговорень на трупі театрів, 3 – з постановочними групами вистав (усього 11 виступів);

  • Липківська Г.К. Була членом експертної ради 7-го фестивалю недержавних театрів «Курболесія» (Харків, жовтень 2009 р.);

  • Липківська Г.К. Виступила на круглому столі до 75-ліття Київського академічного театру оперети з повідомленням «Українська оперета: сьогодення та перспективи» (Київ, грудень 2009 р.);

  • Веселовська Г.І. Була головою журі театрального фестивалю «Золотий ключик», присвяченого 200-річчю М.В. Гоголя (Донецьк, квітень 2009 р.); Всеукраїнського театрального фестивалю «ТЮГ–2009» (м. Макіївка Донецької області). Брала участь у «29 Варшавських театральних зустрічах» (Варшава, травень 2009 р.);

  • Веселовська Г.І. Виступала в прямому ефірі радіо «Культура» (червень та листопад 2009 р.) та у передачі «За лаштунками» українського радіо;

  • Зубавіна І.Б. Брала участь у дискусіях трьох тематичних круглих столів у рамках Кінофоруму нового кіно країн СНД і Балтії (27.08–3.09.2009, Москва);

  • Зубавіна І.Б. Брала участь у проведенні заходів НАМУ у рамках третього Фестивалю науки, приуроченого до Дня науки, у тому числі: зустрічі майстрів кіно і телебачення з молодими журналістами і кіножурналістами (16–17 травня 2009, конференц-зал ЮН–ПРЕС). Після перегляду короткометражних телефільмів, телепрограм, представлених молодими майстрами екрану, відбулося обговорення у рамках круглого столу;

  • Зубавіна І.Б. Організація та проведення передпрем’єрного показу фільму співробітниці Лабораторії екранних мистецтв М. Кондратьєвої «Одного разу я прокинусь» в НАМУ з наступним обговоренням за «круглим столом». Акція приурочена до професійного свята – Дня кіно. Перегляд відбувся 6 жовтня 2009 р. у Конференц-залі Академії мистецтв України;

  • Зубавіна І.Б. Здійснювала допомогу в організації зйомок та підготовці матеріалів до циклової телепередачі «Завтра починається сьогодні», що присвячена молодим фахівцям кіно (Всесвітня службу УТР, режисер Людмила Томашпольська) за результатами творчої акції НАМУ «Мистецтво молодих – 2008». Починаючи з нового року телередакція «Всесвітня служба УТР» підготувала 8 випусків за участю випускників та викладачів двох основних кіношкіл України (відбулося 17 виходів в ефір);

  • Зубавіна І.Б. Брала участь у підготовці циклової програми, присвяченої «молодому кіно» України «Короткий метр» (Всесвітня служба УТР, режисер Людмила Томашпольська). Протягом 2009 року – 17 виходів у ефір;

  • Зубавіна І.Б. У рамках Міжнародного кінофестивалю «Молодість» була модератором двох прес-конференцій з авторами фільмів конкурсної програми (26 та 29 жовтня);

  • Зубавіна І.Б. У рамках Міжнародного кінофестивалю «Молодість» була учасником майстер-класу, присвяченого виходу у колективної монографії «Україна – Німеччина: кінематографічні зв’язки» – Глобус-Прес, 2009. – 272 с., як автор розділу «Україна–Німеччина: погляд через кіноекран (німецько-українські зв’язки та кіноматеріали 1920–1930-х років)» (витяг з Інтернет-сайтів «Молодості» додається);

  • Зубавіна І.Б. Була членом журі Міжнародного фестивалю фільмів для дітей та юнацтва «Артек» (2–11 липня, МДЦ «Артек»);

  • Зубавіна І.Б. Очолювала журі Міжнародного фестивалю дитячої преси «Прес-весна на Дніпрових схилах» (15–17 травня, Київ, Палац молоді);

  • Зубавіна І.Б. Після обрання до секретаріату правління НСКУ, працює у трьох комісіях – в Комісії з питань професійної освіти, в Комісії регламенту та етики а також в Інформаційній комісії;

  • Зубавіна І.Б. Займалась підготовкою і проведенням творчої акції НСКУ «Розбір польотів», присвяченої творчості молодих представників операторських шкіл України «Крутий ракурс» (16 жовтня, Синій зал Будинку кіно, з наступною роздруківкою текстів дискусії);

  • Федорук О.К. Брав участь у створенні телефільму «Юхим Михайлів»;

  • Дрофань Л.А. Брала участь у підготовці передачі «Твій друг книга», присвяченої творчості Анатолія Дрофаня (прозвучала в ефірі 24.11.2009 по І каналу Національного радіо);

  • Дрофань Л.А. Підготовка і участь у передачі «АВС», присвяченій історії створення Інституту проблем сучасного мистецтва (грудень, І програма Національного радіо);

  • Соловйов О.І. Інтерв’ю для каталогу виставки «Нова хвиля»; інтерв’ю щодо Премії PinchukArtCentre. – ТОП 10, лютий; «Список Соловйова», інтерв’ю для журналу DressCode; «Зараз не час Ван Гогів», інтерв’ю для бюлетеня «Добрі новини»;

  • Булавіна Н.М. Підготувала проектну пропозицію щодо участі українських художників в 11 Міжнародній Стамбульській бієнале сучасного мистецтва (проект Українського павільйону). Резиденція в Міжнародному центрі мистецтв Cité Internationale des Arts (Париж, Франція, серпень–вересень). Розробка проекту щодо стажування українських професійних митців в фундації Cité Internationale des Arts на постійній основі.

  • Булавіна Н.М. Розробила концепцію художнього проекту І.Я. Пилипенка «White Paris» для резиденції в Cité Internationale des Arts (2 130 зн.);

  • Протас М.О. Підготувала обґрунтування міжнародного проекту Ігоря Ус-Лимаренка «Искусство и Спорт», присвяченого «Євро – 2012» (Донецьк), що планується на 2010–2011 рр.;

  • Протас М.О. Підготувала відгук на автореферат дисертації Довгань Ю.О. «Емальєрне мистецтво в Україні: історичний досвід та сучасний стан», на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво);

  • Протас М.О. Зробила експертну оцінку проекту скульптурного оформлення СК «Донбас–Арена» м. Донецька, що проводиться в рамках підготовчих заходів до «Євро – 2012» – проект скульптора з Краматорська В. Гутирі;

  • Булавіна Н.М. Брала участь у підготовці Днів української культури в Данії. Організація виставки українських художників Сергія Савченка і Івана Пилипенка в «Gallery 68» в м. Копенгаген (Данія) (квітень–липень);

  • Протас М.О. Брала участь в організації і проведенні в липні 2009 р. Всеукраїнського скульптурного симпозіуму «Донецьк–2009». Паркова скульптура розміщена на постійне експонування посеред міського проспекту ім. О. Пушкіна; в благодійній акції – скульптурного оформлення паркової території медичного комплексу Донецького регіонального центру ОХМАДИТ, де встановлені скульптурна композиція «Материнство» (ск. В. Гутиря) та 5 текстових стел (ск. В. Протас, В. Гузиря; серпень);

  • Сидоренко А.В. Брав участь у виставці «Українські художники сакрального малярства кінця ХХ поч. ХХІ ст.» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» з 3.12.2008 по 17.01.2009;

  • Сидоренко А.В. Брав участь у кураторському проекті «МУХІ», галерея «Боттега» (серпень–вересень);

  • Сидоренко А.В. Брав участь у Всеукраїнському фестивалі «Гоголь Fest» у «Мистецькому арсеналі» з проектом «Фаст рест» (вересень); участь у виставці у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (листопад–грудень).

  • Сидоренка А.В. Підготував рецензію на проект «Фаст рест» у журналі Marie Claire, жовтень 2009 року;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки «21 Росія». Виставка сучасного мистецтва, PinchukArtCentre, Київ;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки «Три історії». Центральний Будинок художника, Москва;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки «Флешка». Сучасне українське відео». Міжнародний фестиваль «Арт–Київ» – 2009;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки «Основний інстинкт. Новий український живопис». Український Дім, Київ;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки номінантів Премії PinchukArtCentre, Київ;

  • Соловйов О.І. Був куратором виставки «Рудий ліс». PinchukArtCentre, Київ;

  • Авраменко О. Була куратором у Виставковому залі ІПСМ. Трансформація часу. Вулиця. Художня виставка і презентація альбому;

  • Авраменко О. Була куратором «Арт Київ – 2009». Український дім. Гурзуфські сезони. Вулиця. Музей під відкритим небом. Художня виставка;

  • Сидоренко В. «Арт Київ – 2009». Український дім. Участь у проекті ІПСМ (листопад);

  • Сидоренко В. «Арт Київ – 2009». Український дім. Персональний проект у галереї Миронової (листопад);

  • Сидоренко В. «Гоголь Fest – 2009». Мистецький арсенал (вересень);

  • Чепелик О. Авторський документальний фільм «Реальний майстер-клас» в рамках V Севастопольського Міжнародного кінофестивалю, що проходив з 19 по 24 липня 2009 р., проведено зустріч з кіноглядачами, майстер-клас та прес-конференцію;

  • Чепелик О. Запис програми «Оксана Чепелик. Кінозустрічі з Галиною Цимбал» (20.08.2009 р.) для Київського телебачення;

  • Чепелик О. Показано фільм «Реальний майстер-клас» в рамках XII Бердянського міжнародного кінофестивалю, що проходив з 28 серпня по 3 вересня 2009 р.;

  • Чепелик О. Представлено авторський проект «Інкубатор» в рамках проекту «Творці міфів» (куратор А. Соломуха) Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ на фестивалі сучасного мистецтва «Гоголь Fest» в музейному комплексі «Мистецький Арсенал», 11–27.06.2009 р., м. Київ;

  • Чепелик О. Брала участь у прямому радіоефірі «Оксана Чепелик. Оксана Кириченко запрошує», 22.09.2009;

  • Чепелик О. Реалізовано проект «Сонографія / Sonography» як ІІІ фрагмент авторського мультимедійного проекту «Генезис / Genesis» (з 7 до 27 жовтня в Карась Галереї в Києві);

  • Чепелик О. Показ авторського перформенсу «Улюблені іграшки лідерів» на Міжнародному фестивалі «Perfect Performance», що проходив 23–31 жовтня в Стокгольмі, Швеція (за підтримки Шведського Інституту 24.10.2009 р.);

  • Чепелик О. Фестивальна прем’єра авторського короткометражного документального фільму «Музей» на Національному конкурсі «Панорама українського кіно 2008–2009» у рамках 39-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість» (26.10.2009, в кінотеатрі «Жовтень» та 27.10 в Будинку кіно);

  • Чепелик О. Показ авторського короткометражного експериментального фільму «Хроніки від Фортінбраса» в рамках ХІІ Київського книжкового ярмарку у програмі «Книжка і кіно» в експоцентрі «Спортивний» (6.11.2009, м. Київ);

  • Чепелик О. Показ фільму також у рамках Міжнародного правозахисного кінофестивалю «Сходи» – 2009. 10–13 грудня 2009 року в Будинку кіно, м. Київ;

  • Сидор О. Узяв участь у 53-й Венеційській бієнале, вивчення експозицій сучасного мистецтва (Венеція, червень 2009 р.), виступив на державному радіо про 53-ю Венеційську бієнале (Київ, 16.06.2009 р.);

  • Мусієнко Н. Непарламентські слухання про недоліки у підготовці центра міста Києва до «Евро–2012» – 18 березня 2009. Агенція УНІАН;

  • Мусієнко Н. «Чи побачать древній історичний Київ наші нащадки за недолугими коробками офісних, розважальних забудов або скільки часу треба для того, щоб навіки знищити віковічну красу столиці України?». Агенція Укрінформ, 10 квітня 2009 року;

  • Мусієнко Н. Експерт Міжнародного фестивалю дитячих, молодіжних аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела», 3–6 вересня 2009 року, селище Штормове, АРК;

  • Сахарук В. Брав участь у підготовці проекту виставки «Апологія кольору», метою якої є виокремлення лінії живопису у якості важливої складової українського мистецтва періоду після 1991 року;

  • Сахарук В. Брав участь у підготовці проекту персональної виставки Тіберія Сільваші «Джаз»;

  • Сахарук В. Брав участь у підготовці проекту виставки «ХІХ/ХХІ. Діалог через століття», рекомендованої до реалізації у Національному художньому музеї України – спроба конфронтації мистецтва ХІХ та ХХІ століть;

  • Сахарук В. Брав участь у підготовці проекту виставкової серії, осердям якої є феномен українського наївного мистецтва. Складається з наступних едицій: «Наївне класичне» (2 частини), «Наївно супер» (2 частини), «Sacrum/Profanum»;

  • Чепелик О. «Сонографія», прес-реліз до виставки «Сонографія» / «Sonography» авторського мультимедійного проекту «Генезис / Genesis» в галереї Карась, м. Київ, в Інтернет-виданні http://www.uniart.com.ua/artexhib/266/;

  • Бурлака В. Підготувала виставку Аркадия Насонова «Реальность видимости». Каталог. Одеса, 2009;

  • Кондратьєва М. Відзнято повнометражний художній фільм «Одного разу я прокинусь» (фільм знято на замовлення Міністерства культури України, при підтримці ТРК «Україна»). Фільм було презентовано в Академії мистецтв України у жовтні 2009 року та демонструвався на декільких іноземних кінофестивалях та форумах (МКФ у Каннах, Форум національних кіностудій у Москві, МКФ у Міклоші, Балтик Сии форум у Таненні та ін.);

  • Кондратьєва М. Написано кіносценарій повнометражного художнього фільму «Велика Катерина». Запуск стрічки планується у 2010 році за участю німецьких копродюсерів на базі Національної кіностудії ім. О. Довженка;

  • Зубавіна І. Здійснювала допомогу в організації зйомок та підготовці матеріалів до циклової телепередачі «Завтра починається сьогодні», що присвячена молодим фахівцям кіно (Всесвітня службу УТР, режисер Людмила Томашпольська) за результатами творчої акції НАМУ «Мистецтво молодих – 2008». Починаючи з нового року телередакція «Всесвітня служба УТР» підготувала 8 випусків за участю випускників та викладачів двох основних кіношкіл України (відбулося 17 виходів в ефір);

  • Метльов А. Підготував програму на телевізійному каналі 1+1 «Документ» про виставки В. Сидоренка «Левітація» (Український Національний Музей) і «Новий Ковчег» (галерея «Колекція») а також готує програму на «Першому» національному ТВ-каналі про творчість В. Сидоренка та виставкову діяльність ІПСМ (ранковий блок «Ранок на першому»).


7. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, офіційне опонування та рецензування дисертацій, дипломних робіт, відгуки, експертні оцінки, рецензії наукових робіт та мистецьких проектів:

  • Авраменко О. Рецензія на обґрунтування теми дисертаційного дослідження «Традиційно-побутова культура міщан XVI – серед. XIX cт. (на матеріалах досліджень м. Києва)» Кунценвської Оксани Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури;

  • Авраменко О. Рецензія на дипломну роботу студентки Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки та права «КРОК», факультету менеджменту і маркетингу Є.В. Бєльської на тему «Формування стратегії розвитку організації»;

  • Юр М. Підготувала відгук як офіційний опонент на дисертацію Оксани Тріски «Народна ікона на склі другої половини XVIII–XIX століття: європейський контекст» (0,4 др. арк), захист якої відбувся 9 жовтня 2009 р. (м. Івано-Франківськ);

  • Юр М. Підготувала відгук на автореферат дисертації Т.М. Земляної «Монументальний живопис М.Л. Бойчука та його школа» (0,1 др. арк.), захист якої відбувся 12 листопада 2009 р. (м. Санкт-Петербург);

  • Гринишина М. Науковий керівник кандидатської дисертації Раєвської Ю.Г.;

  • Єрмакова Н. Науковий керівник аспірантки третього року навчання І. Чужинової у відділі театрознавства ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України;

  • Ременяка О. Написала відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства І.І. Міщенко «Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.», написала рецензію на книгу О. Сторчай «Мистецька освіта в Київському університеті (1834–1924). – К., 2009;

  • Савчук І. Здійснив офіційне опонування дисертації Городецької Оксани Валентинівни «Українська музика 60-х років ХХ століття у контексті цілісності епохи» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (9.07.2009, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського);

  • Яковлєв М. Брав участь у засіданнях Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, в роботі експертної комісії ВАК України, в захисті дипломних проектів випускників Львівської національної академії мистецтв, на факультеті архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, захисті науково-творчих робіт в асистентурі-стажуванні Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Керівництво аспірантами, докторантами та пошукувачами;

  • Федорук О. Голова ДЕКу у Львівській Національній академії мистецтв за ОКР «Спеціаліст», «Магістр»; Член комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка, член редколегії журналів «Народне мистецтво», «Пам’ятки України»; Голова спеціалізованої Вченої Ради х. 26.103.02. в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури; Член Спеціалізованої Вченої Ради у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтва; Керівник дисертації І.І. Міщенко на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за темою «Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 року)»; Науковий консультант докторської дисертації В. Малини «Кам’яні хрести в Україні ХVІІІ–ХХ ст. Онтологія. Типологія. Символіка. Функція». Захист відбувся у Харківській державній академії культури 29.10.20; науковий керівник кандидатської дисертації Л. Бірщянко «Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини кін ХІХ – поч. ХХ ст.».; Опонування дисертації «Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV – І пол. ХХ ст. (Етапи розвитку, типологія, стилістика, художні особливості)» Нурії Акцуріної-Муфтієвої на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства у Львівській Національній академії мистецтв; Опонування дисертації «Скульптура у синтезі мистецтв комплексу Баальбек «Сімона Антуана Тадроса»« на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства у Харківській академії дизайну і мистецтв;

  • Веселовська Г.І. Підготувала відгуки на навчальний посібник Попова Л. «Харківська лялькарська школа. Творчо-організаційна діяльність Віктора Андрійовича Афанасьєва», на лексикон Клековкіна О. «Старовинний театр Європи: від витоків до кінця ХVІІІ ст.», на рукопис І. Жилінського «Історія театрального мистецтва Рівненщини». на навчальну програму Зубавіної І. З історії зарубіжного кіно, на автореферат дисертаційної роботи Мартинюка В. «Принцип абсурдного в організації художнього простору драматичних творів Миколи Куліша», на магістерські роботи Груші М. «Багатогранність сучасної хореографії у контексті розвитку європейської культури ХХ століття» та Іванової О. «Виникнення сучасної хореографії, як вияв свободи людини. Трансформація танцювального мистецтва», на бакалаврську роботу Велимчаниці О. «Новаторство Леся Курбаса та український пошуковий театр кінця 1980-х – початку1990-х рр. «;


8. Написані статті в мистецькі видання та каталоги різних мистецьких проектів, фестивалів тощо. В тому числі:

  • Чепелик О.В. Реальний майстер-клас // Каталог VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays.ua 2009». – К., 2009;

  • Васильєв С. Книга «Мала енциклопедія Театру на Подолі». К.: «Пульсари», 2008, 152 с. співавторстві з Жежерою В.М.;

  • Чепелик О.В. «Інкубатор Фрагмент НЕМОВляЛЬКА / BABY_DOLL», каталог виставки Фестивалю сучасного мистецтва «ГогльФест 2009». – К., 2009;

  • Васильєв С. У збірці «Богдан Ступка – митець і людина», К.: Книга, 2008; «Я мріяв бути знаним», 62–67, с. 4 «Каблук від Бога», 204–206 с.;

  • Васильєв С. Підготував статті:

«Берегите ваши лица», «Столичные новости», № 1, 13–19. 01. 2009;

«При свете совести», «Столичные новости», № 5, 10–16.02. 2009;

«Евроненавидение», «Столичные новости», № 10, 17–23. 03. 2009;

«Горе от усердия», «Столичные новости», № 13, 7–13.04. 2009;

«От рассвета до барбоса», «Столичные новости», № 14, 14–20.04.2009;

«Строго контролируемый абсурд», «Столичные новости», № 38, 13.10.2009;

«Издержки превосходства», «Столичные новости», № 41, 3.11.2009;

«Перед лицом зла», «Столичные новости», № 43, 17.11.2009;

«Иствуд против Рурка», «Столичные новости», № 15, 21–27.04.2009;

«Комическое похищение», «Комерсант–Weekend», № 25, 13.02.2009;

«Херст з нами», «Комерсант–Weekend», № 71, 24.04.2009;

«Праздник непослушания», «Комерсант-Weekend», № 78, 15.05.2009;

«Реквієм за акулою» (до альманаху «Art–Курсив № 3), 0,4 д.а.;


  • Васильєв С. Підготував текст до буклету виставки «Ню» Андрія Александровича-Дочевського «Свобода в одном акте»; варіант статті надруковано в тижневику «Столичные новости», № 33, 8–14.2009).


9. Дебіторська заборгованість станом 01.01.2010 – (фонд соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 відсутня.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Національної академії мистецтв icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Національної академії мистецтв iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Національної академії мистецтв iconАкадемії мистецтв україни
А. В. Чебикін (голова), І. Д. Безгін, Ю. П. Богуцький, А. А. Бокотей, М. П. Мащенко, М. Ю. Рєзникович, В. Д. Сидоренко, М. А. Стороженко,...
Національної академії мистецтв iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...
Національної академії мистецтв iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка