Науковий журналСторінка1/34
Дата конвертації29.05.2017
Розмір6,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІСНИК


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук України

ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Випуск 10


Київ – 2015

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН УкраїниСвідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

В. Козир, Н. Кравченко

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.netДрукується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 8 від 13.05.2015);

Вченої ради ННСГБ НААН України

(протокол № 5 від 25.05.2015).

Підп. до друку 26.05.2015.

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 26,4 Обл.-вид. арк. 27,2

Наклад 150 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.


ІСТОРІЇ
10’2015Науковий журнал

Редакційна колегія:

Editirial board:

С.О. Білан

(заст. гол. редактора)

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

М.В. Зубець

І. Ілчев

О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. ШелеповS.O. Bilan

(deputy editor-in-chief)

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

M.V. Zubets

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. Shelepov


З М І С Т

Історія України

Ющенко П.А.

Давньоруські витоки українського козацтва …………………………

9

Лановюк Л.П.

З історії дипломатичних традицій на українських землях ……

14

Доценко В.О.

Соціально-економічне становище єврейської громади

українських земель Російської імперії у ХІХ столітті …………….


20


Терещенко О.М.

Іван Нечуй – Левицький – літописець своєї епохи …………………

27

Бойчук Я.А.

Організаційні засади та механізм діяльності

громадських організацій етноменшин в Україні

у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. …………………………………………


32


Яременко І.О.

Система професійної підготовки земських вчителів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) ………………………………………………….

39


Жиленкова І.М.

Експорт з України продукції птахівництва та технічних культур на початку ХХ ст.: роль селянства ……………………………

47


Приходько М.М.

Військовий аташат Української держави гетьмана Скоропадського …………………………………………………………………..…

54


Рудий Г.Я.

Періодика Києва 1918 – 1920 рр. як джерело вивчення культурного життя УСРР …………………………………………………….….

61


Шпакович К.В.

Розвиток періодичної преси на Харківщині в 20-х рр. ХХ ст. …

74

Жолоб М.П.

Базові вектори діяльності релігійних громад

етноспільнот України (20-і рр. ХХ ст.) ……………………………………..


80


Котвицький В.С.

Репресії більшовицького режиму проти церкви

на Київщині (20-ті роки ХХ ст.) ……………………………………………....


88


Хвіст В.О.

Кримські татари та радянська влада в 1920-30-х рр. ……………

93

Журба М.А.

Кримське шкільництво у контексті етнополітики

більшовицького режиму в 20 – 30-х рр. ХХ ст.:

концептуально-історіографічний дискурс ………………………….


97


Гуменюк В.В.

Соціально-побутове становище робітничого

населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920 – 30-х рр. ХХ ст. ……………………………………………………………….111


Павловський Є.А.

Голодомор 1932 – 1933 рр. та українська діаспора ……………….

117

Живора С.М.

Друга світова війна в долі українського селянства ……………….

123

Сидорович О.С.

Аграрний характер споживчої кооперації УРСР в другій половині 1940-х – 1980-х рр.: цілеспрямована політика

чи історична закономірність …………………………………………………133


Романюк Н.Й.

Сільська територія в умовах радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС: 1986 – 2006 рр. …………….

140


Кравченко Н.Б.

Реформування форм власності та господарювання

у переробній промисловості України у першій половині

90-х років ХХ століття ……………………………………………………………


147


Падалка С.С.

Проблема якості життя, як чинник повсякдення українського селянства: тенденції (1990 – 2000-ті) ………..……

158


Ігнатенко М.М.

Рівень життя українського селянства у 1990-2000-х роках: культурно-освітній та побутовий аспекти ……………………………..

165

Всесвітня історія
Коваленко А.І.

Компаративний аналіз слов’янських етносів у період язичництва …………………………………………………………………………….

173


Пилипчук Я.В.

Зовнішні кордони «Половецького степу» …………………………….

183

Чигринець Є.О.

Родина Нарбутів: україно – російський, культурно – історичний вимір ………………………………………………………………..…..

195


Вергун С.І.

Транспортна жандармерія українських губерній

у роки Першої світової війни ………………………………………………….


200


Гайдай В.В.

Діяльність української політичної еміграції

на польських теренах у 1920-30-х рр. ………………………………….…


205


Гирич Я.М.

Сучасна російська історіографія повсякденного життя радянських робітників повоєнної доби …………………………………

209


Марченко А.І.

Перехід від соціалістичної до товарної ринкової економіки

за планом Л. Бальцеровича: уроки для України …………………….


219


Неприцький О.А.

Чинники формування образу Польщі в українських ЗМІ

у першій декаді ХХІ ст. …………………………………………………………….


224Історія науки і техніки

Гілязетдінов Р.Н.

Перша конференція з сільськогосподарської освіти

на Полтавщині ……………………………………………………………………....


230


Пашківська О.А.

Форми та методи проведення агрономізації в УСРР наприкінці 20-х років ХХ століття ………………………………………....

233


Апостол М.В.

Поширення сільськогосподарських знань академіком ВУАН А.О. Сапєгіним (1883 – 1946 рр.) ……………………………………………...

238


Бородай І.С.

Основні етапи становлення і розвитку

племінної справи в Україні ……………………………………………………..


244


Поєдинок М.С.

Математична статистика у лекційних курсах з фахових дисциплін сільськогосподарських вищих навчальних закладів (перша половина ХХ ст.) …………………………………………..

248


Білан С.О.

Роль сільськогосподарських товариств України

у становленні та розвитку аграрних наукових установ …………


252


Бей Р.В.

Еволюція технології виробництва молока як

визначальний чинник розвитку молочного скотарства

в другій половині ХХ ст.  …………………………………………………………


258


Відомості про авторів ………………………..………………..………...........………………..

264
СОДЕРЖАНИЕ
История Украины
Ющенко П.А.

Древнерусские истоки украинского казачества …………………….

9

Лановьюк Л.П.

Из истории дипломатических традиций

на украинских землях ……………………………………………………………....


14


Доценко В.О.

Социально-экономическое состояние еврейской общины украинских земель Российской империи в ХІХ веке ……….………..

20


Терещенко А.Н.

Иван Нечуй-Левицкий – летописец своей эпохи ……………………...

27

Бойчук Я.А.

Организационные основы и механизм деятельности общественных организаций этнических меньшинств

в Украине во второй половине XIX – нач. ХХ в. ………………….……...32


Яременко И.О.

Система профессиональной подготовки земских учителей

в Украине (конец ХІХ – начало ХХ в.) ……………………………………..….


39


Жиленкова И.Н.

Экспорт с Украины продукции птицеводства и технических культур в начале ХХ в.: роль крестьянства …………………………..….

47


Приходько Н.Н.

Военный атташат Украинского государства

гетмана Скоропадского ……………………………………………………...…….


54


Рудый Г.Я.

Периодика Киева 1918–1920 гг. как источник изучения культурной жизни УССР ………………………………………………………..…

61


Шпакович Е.В.

Развитие периодической пресы на Харковщине в 20-х гг. ХХ в.

74

Жолоб М.П.

Базовые векторы деятельности религиозных общин национальных меньшинств Украины (20-е гг. ХХ в.) …………….…

80


Котвицкий В.С.

Репрессии большевистского режима против церкви

на Киевщине (20-е годы ХХ в.) ……………………………………………..…..


88


Хвист В.А.

Крымские татары и советская власть в 1920 – 30-х гг. ………..…..

93

Журба М.А.

Крымское школьное образование в контексте этнополитики большевистского режима в 20-30-х гг. ХХ в.: концептуально-историографический дискурс ………………………………………………….

97


Гуменюк В.В.

Социально-бытовое положение рабочего населения Киевщины в условиях промышленной модернизации

1920-30-х гг. ХХ в. ……………………………………………………………………..111


Павловский Е.А.

Голодомор 1932 – 1933 гг. И украинская диаспора ……….……..….

117

Живора С.М.

Вторая мировая война в судьбе украинского крестьянства …...

123

Сидорович O.С.

Аграрный характер потребительской кооперации УССР

во второй половине 1940-х – 1980-х гг.: целенаправленная политика или историческая закономерность …………………………133


Романюк Н.И.

Сельская территория в условиях радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС: 1986 – 2006 гг. ………………

140


Кравченко Н.Б.

Реформирования форм собственности и хозяйствования

в перерабатывающей промышленности Украины

в первой половине 90-х годов ХХ столетия ……………………………..


147


Падалка С.С.

Проблема качества жизни, как фактор повседневности украинского крестьянства: тенденции (1990 – 2000-е) …………..

158


Игнатенко М.Н.

Уровень жизни украинского крестьянства в 1990-2000-х годах: культурно-образовательный и бытовой аспект …………….

165Всемирная история

Коваленко А.И.

Компаративный аналіз славянских этносов

в период язичества ……………………………………………………..……..

173


Пилипчук Я.В.

Внешние границы «Половецкой степи» ………………….….……

183

Чигринец Е.О.

Семья Нарбутов: украино-русское, культурно-историческое измерение ……………………………………………..……

195


Вергун С.І.

Транспортная жандармерия украинских губерний

в годы Первой мировой войны ……………………..……………..……


200


Гайдай В.В.

Деятельность украинской политической эмиграции

на польской территории в 1920-30-х гг. ……………………………


205


Гирич Я.Н.

Современная российская историография повседневной жизни советских рабочих послевоенной эпохи ………………..

209


Марченко А.І.

Переход от социалистической к товарно-рыночной экономике по плану Л. Бальцеровича: уроки для Украины 

219


Неприцкий А.А.

Факторы формирования образа Польши в украинских СМИ в первой декаде ХХІ в. ……………………………………………..…

224
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Науковий журнал iconСуходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с
Науковий журнал iconКонференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала
М74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – 408 с
Науковий журнал iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
Науковий журнал iconВідділення історія секція «Археологія» Кілімнік Михайло Вадимович учень 11 класу кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей»
Кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка